Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
 
december
november
oktober
september
augusti
juli
juni
maj
april
mars
februari
januari
Sök i politiken.se:
   
644 artiklar
 
”Regeringens bedriver statistikpolitik”
Den öppna arbetslösheten är idag 8,4 procent. Vore det inte för regeringens utbildningssatsning skulle den öppna arbetslösheten ligga över 10 procent, påpekar de borgerliga partierna som anser att regeringen bedriver ”statistikpolitik”.
19 dec 97 – AU 1997/1998:1

Nya regler för företagsstöd
Reglerna för de regionalpolitiska företagsstöden ändras nästa år. Bland annat ska sysselsättningsstödet behovsprövas i fortsättningen.
19 dec 97 – AU 1997/1998:2

Ledigt för att starta eget
Den som är anställd men drömmer om att starta eget företag får nu chansen. Från årsskiftet får alla anställda rätt till tjänstledigt i sex månader för att öppna eget.
19 dec 97 – AU 1997/1998:4

VPC:s monopol bör hävas
Värdepapperscentralen, VPC, som idag har monopol på att registrera aktier, bör få konkurrens, anser finansdepartementet.
19 dec 97 – Ds 1997:76

70 miljoner till statistik över hushållen
En registerbaserad folk- och bostadsräkning ska genomföras år 2001. För detta ändamål ska 70 miljoner kronor användas under budgetåret 1998.
19 dec 97 – FiU 1997/1998:2

Mer personal till skolan och vården
Sveriges kommuner och landsting räknar med att nyanställa 9 000 personer nästa år, med hjälp av de 4 nya miljarder som staten skjuter till.
19 dec 97 – FiU 1997/1998:3

13 miljarder kronor mer i räntor för 1998
Under 1998 ska 108,4 miljarder kronor avsättas för räntor på statsskulden, det är 13 miljarder kronor mer än under 1997. Regeringen får dock överskrida detta ramanslag för att kunna fullgöra sina betalningsåtaganden. Under budgetåret 1998 får också regeringen använda 10 miljoner kronor för oförutsedda utgifter.
19 dec 97 – FiU 1997/1998:4

20 miljarder i EU-avgifter för 1998
Sverige ska betala 19,6 miljarder kronor i avgifter till EU under 1998. Av dessa kommer 2,9 miljarder att gå till tullavgifter och 362 miljoner till särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter. Vidare går 8,3 miljarder kronor till den avgift som baseras på bruttonationalinkomsten (BNI) och 8,1 miljarder kronor till den avgift som baseras på statens inkomster från moms.
19 dec 97 – FiU 1997/1998:5

Särskilt godkännande för avgaser försvinner
Kravet på det särskilda avgasgodkännandet för bilar ska tas bort, enligt ett riksdagsbeslut. För att få ett godkännande i dag krävs att tillverkaren lämnar vissa uppgifter samt ger vissa garantier till den enskilde bilägaren. Enligt riksdagsbeslutet ska det i stället framgå redan i bilavgaslagen vilka krav som ska uppfyllas och vilket ansvar som ska gälla för tillverkaren.
19 dec 97 – JoU 1997/1998:10

Besparingar i länsmusiken
Statsbidraget till länsmusiken sänks med sammanlagt 50 miljoner kronor under 1998 och 1999. Det står klart sedan riksdagen godkänt fördelningen av de 7,3 miljarder kronor som tilldelats kulturen och idrotten under budgetåret 1998.
19 dec 97 – KrU 1997/1998:1

Regeringen får rätt att stänga kärnkraftverk
Näringsutskottet har godkänt ett lagförslag som ger regeringen rätt att stänga kärnkraftverk, men kräver samtidigt att riksdagen ska få besluta även om stängningar utöver Barsebäck 1.
19 dec 97 – NU 1997/1998:5

SJ hindrade konkurrens
SJ har gjort det svårt för konkurrenterna att etablera sig på marknaden genom att inte lämna fullständig information om kostnader för trafikledartjänster. Det visar en rapport från riksrevisionsverket (RRV).
19 dec 97 – Järnvägens trafikledning – prissättning och ekonomisk planering i en miljö med flera aktörer på spåren: Rapport från RRV 1997:56

Höjt avdrag för sjömän
Riksdagen har beslutat om en justering av sjömännens landbeskattning. Sjöinkomstavdraget och skattereduktionen för sjömän i när- och fjärrfart höjs med vardera 1 000 kronor. På så sätt ska samma fördelningsprofil gälla för sjömän som för övriga inkomsttagare.
19 dec 97 – SkU 1997/1998:13

Sociala utgifter
Barnbidraget höjs till 750 kronor och flerbarnstillägget återinförs vid årsskiftet. Arbetsgivarnas sjuklöneperiod förkortas från 28 till 14 dagar och pensionerna utbetalas den 18:e eller 19:e i varje månad.
19 dec 97 – SfU 1997/1998:1

Pengar från bostadsområden går till tidning
Riksdagen har tidigare beslutat att invandrartidningen ska få statsbidrag även under 1998. Riksdagen har nu bestämt att pengarna ska plockas från särskilda insatser i utsatta bostadsområden. Det extra statsbidraget till invandrartidningen blir 10,2 miljoner kronor.
19 dec 97 – SfU 1997/1998:2

Svårare att återkalla uppehållstillstånd
Från och med den 1 februari 1998 blir det svårare för staten att återkalla uppehållstillstånd i de fall en utlänning uppgivit falsk identitet eller lämnat andra felaktiga uppgifter.
19 dec 97 – SfU 1997/1998:7

Elva essäer om jämställdhet
Kvinnomaktutredningen publicerar elva uppsatser om den fördelning av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män som äger rum i familjen.
19 dec 97 – SOU 1997:138

EU:s utvidgning:Snabba välfärdsvinster i öst
EU:s utvidgning österut kommer att ge snabba effekter i form av ökad välfärd i Öst- och Centraleuropa. I nuvarande EU kommer de positiva följderna först på längre sikt, tror utredaren Johan Torstensson.
19 dec 97 – SOU 1997:156

Miljötänkande blir standard
Miljöhänsyn ska bli en självklarhet i allt standardiseringsarbete. Den förhoppningen har utredaren Hans Andersson.
19 dec 97 – SOU 1997:173

Fortsatt stöd för Inlandsbanan
Inlandsbanan får ett statsbidrag på 50 miljoner kronor om året för att ; godstrafiken på banan ska kunna fortsätta.
19 dec 97 – TU 1997/1998:1

Lärarutbildning i Waldorfpedagogik
De som läser till grundskollärare eller gymnasielärare ska kunna välja en inriktning mot Waldorfpedagogik, har riksdagen beslutat.
19 dec 97 – UbU 1997/1998:1

Ingen försämring för utlandsstudenter
Riksdagen avslog regeringens förslag att strama åt villkoren för utlandsstudier.
19 dec 97 – UbU 1997/1998:2

Förskoleklass egen skolform
Förskolan ska integreras med skolan. Riksdagen har beslutat att den nuvarande sexårsverksamheten som bedrivs inom förskolan ska bli en egen skolform.
19 dec 97 – UbU 1997/1998:5

Professorstjänst blir mindre skyddad
Landets professorer förlorar vid årsskiftet det särskilt starka anställningsskydd som de haft hittills.
19 dec 97 – UbU 1997/1998:6

Tempot höjs i forskarutbildningen
Regeringen ska sätta upp mål för antalet doktorsexamina på var och en av landets högskolor. De högskolor som inte klarar målen kan få sänkta anslag.
19 dec 97 – UbU 1997/1998:7

Uppblåst demokrati
Demokratin tunnas ut alltmer och har reducerats till en dragkamp mellan medier, politiker och lobbyister. Medborgarna lämnas utanför.
12 dec 97

Statens bostadsstöd minskar
Räntebidragen och bostadsbidragen har mer än halverats de senaste fem åren.
12 dec 97 – BoU 1997/1998:1

Höga marginaleffekter
På sjuttio- och åttiotalen drabbades höginkomsttagare av höga marginalskatter. Idag är det barnfamiljer med låga inkomster som drabbas av samma fenomen.
12 dec 97 – Ds 1997:73

Folk och bostäder räknas med lagstadgat lägenhetsregister
Ett nytt lägenhetsregister ska modernisera folk- och bostadsräkningarna.
12 dec 97 – Ds 1997:77

Mer teknik i gymnasiet
Tjejer och killar som är nyfikna och intresserade av teknik måste få möjlighet att gå ett tekniskt program på gymnasiet. Det föreslår en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet.
12 dec 97 – Ds 1997:78

Nej till EMU 1999
Det finns politiska och ekonomiska fördelar med att gå med i valutaunionen. Men det finns en risk att länderna inte är tillräckligt homogena för att klara en gemensam penningpolitik.
12 dec 97 – FiU 1997/1998:9

Öppning för bättre presstöd till tidningar i kris
Riksdagen har signalerat att flera justeringar av presstödet är önskvärda.
12 dec 97 – KU 1997/1998:1

Respit för höjt aktiekapital
Småföretag ska få ytterligare ett år på sig att höja sitt aktiekapital, från 50 000 kronor till 100 000 kronor. Höjningen ska vara genomförd den 1 januari 1999.
12 dec 97 – LU 1997/1998:6

Skärpta krav för att använda försöksdjur
Innan djur utsätts för försöksverksamhet måste en försöksetisk nämnd kopplas in, föreslår regeringen.
12 dec 97 – Prop 1997/1998:28

Jämställdhet inget för arbetsmarknadsåtgärder
Arbetsmarknadsverket ska arbeta för jämställdhet mellan könen. Men verkets åtgärder snarare konserverar den uppdelning av män och kvinnor som redan finns på arbetsmarknaden.
12 dec 97 – Arbetsmarknadspolitiska åtgärder – ett effektivt styrmedel mot könsuppdelning på arbetsmarknaden?: Rapport från RRV 1997:45

Äldrevård i förfall
Socialstyrelsen är starkt kritisk till hur dagens äldrevård bedrivs. I en omdiskuterad rapport sägs att kommunerna saknar de resurser och den kompetens som behövs.
12 dec 97 – Äldreuppdraget (preliminär version): Rapport från socialstyrelsen 1997:9

13 län mister länsskattemyndigheter
Skattemyndigheterna får en ny regionindelning. 23 länsskattemyndigheter bantas till 10 enheter.
12 dec 97 – SkU 1997/1998:1

Skattelättnader för inköp av olja
De som har växthus och driver trädgårdsmästeri i liten skala ska få köpa olja med skatterabatt. Skatterabatten ges till den som skriftligt försäkrar att oljan ska användas till uppvärmning av växthus.
12 dec 97 – SkU 1997/1998:6

Vägavgift för tung trafik
Svenska åkare ska betala en vägavgift som ger tillträde till vägnätet i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Avgiften kompenseras med sänkt fordonsskatt.
12 dec 97 – SkU 1997/1998:7

Lättare få F-skattsedel
Skattemyndigheterna ska bli mer generösa i tolkningen av vem som kan anses vara egen företagare och därmed ha rätt till F-skattsedel.
12 dec 97 – SkU 1997/1998:9

Svagt stöd för nya integrationsmyndigheten
Det ska inrättas en särskild myndighet för integration av invandrare. Men diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer inte att ingå i den nya myndigheten, vilket regeringen hade föreslagit.
12 dec 97 – SfU 1997/1998:6

Sådana är karriäristerna
Gunnar Andersson redogör i Ledare, makt och kön för ett forskningsprojekt om hur kvinnor och män kombinerar karriär med familjeliv. Resultaten bygger på enkätintervjuer med 101 kvinnor och 129 män på VD-nivå eller i ledningsgrupp i stora företag och visar bland annat följande:
12 dec 97 – SOU 1997:135

Omöjligt anställa kvinnlig VD
En kvinna som tar huvudansvar för hem och barn går inte att rekrytera till VD. Men kvinnor som väljer bort barn för att satsa på karriären är heller inte bra.
12 dec 97 – SOU 1997:135

Bildäck lockar mer än tvätten
Tvättar du, så diskar jag. Den frasen tycks svenska män använda allt mer. Inte mindre än 80 procent av dagens män och kvinnor anser att makar och sambor bör dela på hemmets sysslor.
12 dec 97 – SOU 1997:139

RFV:s sjukhus bör inte läggas ned
Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn och Tranås ska övertas av ett statligt bolag under socialdepartementet.
12 dec 97 – SOU 1997:169

Antalet politiskt registrerade bör offentliggöras
Riksdagsman Lars-Erik Lövdén (s) anser att säkerhetspolisen borde kunna offentliggöra hur många personer som finns registrerade som säkerhetsrisker i säpos register.
5 dec 97

Nya EU-fördraget ger mer makt åt domstolen
Svenska domstolar ska kunna begära förhandsbesked från EG-domstolen i fall som rör gemensamma regler om polissamarbete och straffrättsligt samarbete, EU:s ”tredje pelare”.
5 dec 97 – Ds 1997:64

Ny upplaga av översatta lagar
Statsrådsberedningens förteckning över svenska författningar som är översatta till främmande språk finns nu i en sjunde reviderad upplaga.
5 dec 97 – Ds 1997:72

Kommuner i tvist med skattemyndigheten
Skattemyndigheterna och kommunerna har olika syn på hur momsreglerna ska användas när det gäller driften av servicehus, ålderdomshem och sjukhem.
5 dec 97 – Ds 1997:74

Allmänna pensionsfonden
Regeringens skrivelse om allmänna pensionsfondens verksamhet 1996 ska läggas till handlingarna, anser riksdagsmajoriteten. Samtliga motioner i ärendet avslogs.
5 dec 97 – FiU 1997/1998:6

Lag om offentlig upphandling EU-anpassas
Den svenska lagen om offentlig upphandling, LOU, ska EU-anpassas. Det har riksdagen bestämt.
5 dec 97 – FiU 1997/1998:7

Bankrörelselagen
Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att sparkassor som ägnar sig åt tillståndsfri inlåning, till exempel HSB, ska få fortsätta med det, dock längst till och med den 31 december 1999. Tidigare skulle övergångstiden sluta den 31 december 1997. Övergångstiden gäller företag som bedrev inlåning när den nya definitionen av bankrörelser trädde i kraft den 1 januari 1996.
5 dec 97 – FiU 1997/1998:8

Kretsloppet utvidgas
- Uttjänta datorer och andra elektriska och elektroniska apparater ska demonteras – inte slängas på soptippen.;- Kraven skärps på miljömässig hantering av rivningsavfall från byggen.;- Inom åtta år förbjuds deponering av brännbart och organiskt avfall.
5 dec 97 – JoU 1997/1998:7

Företag ska redovisa miljöpåverkan
Företag som bedriver miljökänslig verksamhet ska ge en särskild miljöredovisning i årsredovisningen.
5 dec 97 – JoU 1997/1998:8

Enklare för EES medborgare att tvista
EU-medborgare ska inte vara skyldiga att ställa säkerhet för rättegångskostnader i Sverige, eftersom inte svenskar har denna skyldighet. Enligt EU-fördraget ska alla medborgare inom EES-området nämligen behandlas lika. Riksdagen har godkänt regeringens lagförslag som innebär att denna typ av diskriminering upphävs. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 1998.
5 dec 97 – JuU 1997/1998:4

Immunitet för poliser
Tjänstemän i Europol ska få immunitet när de arbetar i Sverige på samma sätt som andra EU-tjänstemän som arbetar här, enligt riksdagens beslut. Att förslaget läggs fram sammanhänger med att Sverige har för avsikt att inträda i det europeiska polissamarbetet. Immuniteten är en förutsättning för Sveriges deltagande i Europol. Immuniteten gäller enbart i tjänsten.
5 dec 97 – JuU 1997/1998:5

Tre länsrätter består
När det nya storlänet, Västra Götalands län, bildas den 1 januari 1998 ska länsrätterna i Göteborg, Vänersborg och Mariestad behållas, trots att det strider mot de nuvarande reglerna. Regeringen anser att man bör vänta med att bilda en ny och större länsrätt eftersom hela domstolsväsendets organisation är under utredning. Regeringen har föreslagit och riksdagen har godkänt lagändringar som gör att de tre länsrätterna kan behållas.
5 dec 97 – JuU 1997/1998:6

Riksdagsledamöternas arvoden utreds
Riksdagsledamöterna vill se över systemet för hur deras egna arvoden fastställs, liksom förmånerna vid ledighet och ersättningen till ersättare i riksdagen.
5 dec 97 – KU 1997/1998:6

Statligt ägande
Regeringens skrivelse om företag med statligt ägande ska läggas till handlingarna utan åtgärd, anser riksdagsmajoriteten.
5 dec 97 – NU 1997/1998:6

Ingen utredning av bortre parentes?
Arbetsmarknadsministern anser inte att en utredning om den bortre parentesen i a-kasseförsäkringen är nödvändig. Istället talar hon om ”förstärkta insatser för de långtidsarbetslösa” och att hellre utreda reglerna om deltidsarbete.
5 dec 97 – Riksdagsdebatt

Tryggare att vara svensk-turk
Sverige och Turkiet har en överenskommelse från 1981 som reglerar det sociala skyddet för personer som flyttar mellan länderna. Den tar upp pensionfrågor, sjukförsäkring med mera. Riksdagen har nu godkänt en tilläggsöverenskommelse som innebär att reglerna anpassas till den nu gällande svenska lagstiftningen.
5 dec 97 – SfU 1997/1998:4

Försäkringskassor bestämmer om egna register
Försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket får själva bestämma vilka register de behöver i respektive verksamhet. De får också rätt att föra över alla handlingar i en personakt till en elektroniskt lagrad akt.
5 dec 97 – SfU 1997/1998:5

Läkarbrist botas
Alla läkare som avlagt läkarexamen – och även vissa läkare med utländsk utbildning – ska erbjudas allmäntjänstgöring (AT) inom landstingen.
5 dec 97 – SoU 1997/1998:8

Plikt att anmäla Creutzfeldt-Jakobs
Läkare ska anmäla misstänkta fall av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.
5 dec 97 – SoU 1997/1998:9

Barn tänker på gamla
Vad tänker barn om äldre människor? Hur tror barn att det är att bli och vara gammal? Det är en fråga som utredningen om bemötande av äldre har ställt sig. Resultatet har blivit en antologi där barnteckningar varvas med intervjuer med 48 slumpvis utvalda barn på fyra skolor i Sverige.
5 dec 97 – SOU 1997:147

Risk för minskat EU-stöd till Sverige
Kostnaderna för östutvidgningen blir troligen mycket högre än vad EG-kommissionen räknat med. För Sveriges del kan det innebära minskad ”återbäring” på medlemsavgiften.
5 dec 97 – SOU 1997:160

Regionala skillnader kan öka
Universitetsstäder och orter med kunskapsföretag kan utnyttja det ökade handelsutbyte som blir följden av att EU öppnas för Öst- och Centraleuropa. Men svenska bruksorter och områden med äldre, arbetsintensiv industri möter ny konkurrens.
5 dec 97 – SOU 1997:160

Mildare identitetskrav för medborgarskap
Den som vill bli svensk medborgare måste i dag kunna styrka sin identitet. Men en utredning vill införa en dispens för dem som faktiskt inte kan bevisa sin identitet.
5 dec 97 – SOU 1997:162

Arbetsmarknaden får en riksmedlare
Ett nytt medlingsinstitut ska inrättas 1999. Dess viktigaste uppgift blir att medla i konflikter på arbetsmarknaden. Men institutet ska också verka för en väl fungerande lönebildning.
5 dec 97 – SOU 1997:164

Enighet kring låglönelinjen
Alla, från regeringen till fack och arbetsgivare, är numera eniga om att lönerna måste hållas nere. Flera internationella organisationer propagerar också för en sådan politik
5 dec 97 – SOU 1997:164

Oenighet om medlarnas befogenheter
Arbetsgivarna vill att den nye riksmedlaren får långtgående maktbefogenheter. Fackföreningarna är av motsatt åsikt.
5 dec 97 – SOU 1997:164

Medlingsinstitutet inrättas
Det nya medlingsinstitutet bildas den januari 1999. Chefen för det nya institutet får titeln riksmedlare. Ytterligare två medlare bör vara anställda vid institutet som får ett tiotal tjänstemän vid sidan av medlarna. Till institutet knyts tre partssammansatta råd - ett för samhällsekonomi, ett för lönestatistik och ett för avtalsförhandlingar. Institutet, som ersätter den nuvarande förlikningsmannaexpeditionen, ska ligga i Stockholm.
5 dec 97 – SOU 1997:164

Ökad kontroll ska stoppa de gamlas svält
Sju av tio gamla på sjukhem svälter, basunerades ut i media för några veckor sedan. En utredning har nu kartlagt bristerna i vården och föreslår en rad förändringar som ska stoppa vanskötseln.
5 dec 97 – SOU 1997:170

Fond ska ge fler och bättre dokumentärer
Kortfilmer och dokumentärer. Det ska pengarna i en statlig TV-fond gå till om utredaren Leif Furhammar får som han vill.
5 dec 97 – SOU 1997:172

All etnisk diskriminering förbjuds
Lagen mot etnisk diskriminering ska skärpas på en lång rad punkter.
5 dec 97 – SOU 1997:174

Sexuell diskriminering i arbetslivet förbjuds
En persons sexuella läggning är en privatsak som saknar betydelse i arbetslivet. Därför bör det också vara förbjudet att diskriminera någon på grund av hans eller hennes sexuella läggning, enligt ett utredningsförslag.
5 dec 97 – SOU 1997:175

Vad kostar internet till alla?
Riksdagen har tagit del av regeringens IT-skrivelse utan att göra några invändningar. I skrivelsen beskrivs utvecklingen på IT-området och vad myndigheterna hittills har gjort för att underlätta användningen av modern informationsteknik.
5 dec 97 – TU 1997/1998:7

Råd med växtvärk
Europarådet ska försvara demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna. Men bland de 40 medlemsländerna finns de som begår uppenbara brott mot dessa grundläggande principer.
28 nov 97

Pensionsutredningar i tryck
Regeringen har publicerat två promemorior om det nya pensionssystemet.
28 nov 97 – Ds 1997:66, Ds 1997:67

Sverige påverkar EU:s miljöarbete
Den svenska miljöpolitiken har haft framgång inom EU, enligt en promemoria från miljödepartementet.
28 nov 97 – Ds 1997:68

Anhöriga viktigare än arbetet
Vad gör du om ditt barn, din livskamrat eller dina gamla föräldrar blir sjuka eller råkar ut för en olycka medan du är på jobbet? Enligt ett EG-direktiv ska du omedelbart få åka hem för att ta hand om de dina.
28 nov 97 – Ds 1997:69

Effektivare statlig styrning
I budgetpropositionen föreslog regeringen att en ny myndighet – en ekonomistyrningsmyndighet – inrättas den 1 juli 1998. Den nya myndigheten ska överta arbetsuppgifter från riksrevisionsverket och statens löne- och pensionsverk.
28 nov 97 – Dir 1997:122

Oklara regler om levnadskostnader hämmar rörligheten
Bestämmelserna om avdragen för ökade levnadskostnader är för krångliga, anser regeringen.
28 nov 97 – Dir 1997:128

Ung myndighet granskas
Handikappombudsmannen, som är en myndighet, ska granskas av en utredare.
28 nov 97 – Dir 1997:131

Forskning om jordbruk
Sverige behöver bygga upp en omfattande och kvalificerad forskning om jordbrukets roll i samhällsekonomin, anser regeringen.
28 nov 97 – Dir 1997:132

Kommunalt balanskrav
Regering och riksdag beslutade i juni 1997 att alla kommuner måste ha balanserade budgetar år 2000. Kommunala budgetunderskott förbjuds alltså.
28 nov 97 – Dir 1997:133

Dags för marksänd digital-TV
Den första utbyggnadsetappen av marksänd digital-TV ska utvärderas. När det finns tillräckliga erfarenheter ska regeringen ta ställning till om verksamheten ska fortsätta.
28 nov 97 – Dir 1997:134

Utredning om mediekoncentration kan leda till grundlagsändring
En parlamentarisk utredning ska undersöka om konkurrenslagen kan utnyttjas för att stoppa ägarkoncentration inom massmedierna. I annat fall kan den grundlagsfästa etableringsfriheten för massmedier komma att ändras.
28 nov 97 – Dir 1997:136

Sambo får hyra ut i andra hand
Det ska bli lättare att hyra ut sin lägenhet i andra hand, föreslår regeringen.
28 nov 97 – Lagrådsremiss: Ändringar i hyreslagen m.m.

Ny minerallag ger nya fyndigheter
För att ge gruvnäringen ny skjuts föreslår regeringen nya regler för markundersökningar.
28 nov 97 – Lagrådsremiss: Ändring i minerallagen

Försvaret saknar IT-kompetens
Försvarsmakten kan inte hantera modern informationsteknik. Försöken att skapa ett datoriserat ledningssystem har blivit försenat och fördyrat, rapporterar RRV.
28 nov 97 – Försvarsmaktens systemutveckling: Rapport från RRV 1997:49

Försvarets IT-projekt stoppas
Regeringen beslutade i förra veckan att försvarsmakten inte ska köpa in och utveckla ett IT-system som förkortas SIRIUS.
28 nov 97 – Regeringsbeslut

Nya turer kring Perssons flygresor
Regeringen tillsätter inom kort en utredning som ska granska regeringens flygtransporter.
28 nov 97 – Regeringsbeslut

Sveriges miljövårdsarbete inte trovärdigt
Sveriges arbete med att minska utsläppen av kväveoxider och ammoniak har inte varit särskilt framgångsrikt.
28 nov 97 – Förslag 1997/1998:RR2

Penicillin i djurfoder är inte bra
Med hjälp av vetenskapliga rapporter strider nu den svenska regeringen för att få behålla förbudet mot antibiotika i djurfoder.
28 nov 97 – SOU 1997:132, SOU 1997:133

Kvinnovåld
Ungefär sex procent av de kvinnor som kom till Sverige som anknytningsinvandrare har utsatts för våld av sina make eller sambo och ytterligare åtta procent har farit illa på annat sätt. Det framgår av en intervjuundersökning som utredningen har beställt från SCB.
28 nov 97 – SOU 1997:152

Misshandel av invandrade kvinnor
Utländska kvinnor som kommer till Sverige och gifter sig här blir oftare än andra kvinnor utsatta för misshandel.
28 nov 97 – SOU 1997:152

Invandring från öst kan dumpa redan låga löner
EU bör ha en beredskap att begränsa invandringen till väst när EU tar in nya medlemsländer från Öst- och Centraleuropa, anser biträdande professor Lena Gonäs.
28 nov 97 – SOU 1997:153

Avgift på utsläpp av förorenat vatten
Den som släpper ut förorenat vatten i naturen bör betala en avgift, föreslår ensamutredaren Eva Eriksson.
28 nov 97 – SOU 1997:155

Förskolan får egen läroplan
Förskolan ska bilda en egen skolform och begåvas med en egen läroplan, föreslår barnomsorg- och skolakommittén (BOSK).
28 nov 97 – SOU 1997:157

Utlänningar måste kontrolleras mer
Östutvidgningen är både en landvinning och en utmaning för EU:s samarbete i asylfrågor och kampen mot brottsligheten. För Sveriges del innebär den skärpta krav på gränsbevakning och kontroll av utlänningar.
28 nov 97 – SOU 1997:159

Statsskulden: Storleken saknar inte betydelse – men är inte allt
Tre mål bör gälla för statsskuldspolitiken: skatteutjämning, trovärdighet och marknadsvård, konstaterar en utredning.
28 nov 97 – SOU 1997:66

Fortsätt till GÅ
Riksdagsmajoriteten säger ja till regeringens alla förslag i budgetpropositionen och avvisar oppositionens alla förslag.
21 nov 97 – FiU 1997/1998:1

Minska besparingarna -– öka resurserna
Regeringens planer på att bygga upp offentliga överskott i en ekonomi som präglas av massarbetslöshet kan inte accepteras. Det skriver vänsterpartiet i sin reservation.
21 nov 97 – FiU 1997/1998:1

Hög tillväxt till sekelskiftet tror finansutskottet
Riksdagens finansutskott ser på framtiden med tillförsikt. Den nedåtgående kurvan för sysselsättningen har vänt uppåt, hushållen vågar konsumera mera och exporten ökar.
21 nov 97 – FiU 1997/1998:1

"Regeringen har misslyckats"
Budgetpolitiken är ett misslyckande. Under senare år har miljöförstöringen, arbetslösheten och de sociala motsättningarna ökat, anser miljöpartiet i en reservation.
21 nov 97 – FiU 1997/1998:1

Årets budget korrigeras
Finansutskottet föreslår riksdagen att öka anslagen med 2,8 miljarder kronor netto i 1997 års budget genom att godkänna regeringens andra tilläggsbudget för året. I den förra tilläggsbudgeten som godkändes av riksdagen i juni 1997 ökades anslagen med 8,9 miljarder kronor.
21 nov 97 – FiU 1997/1998:11

Försvaret söker skjutbana
En utredare ska undersöka behovet av en skjutbana som kan ersätta skytteverksamheten om Järva skjutbanor utanför Stockholm läggs ner.
21 nov 97 – Dir 1997:115

Ökad finansiell konkurrens spår regeringen
Tillväxten i Sverige är beroende av en effektiv och väl fungerande finansiell infrastruktur, anser regeringen.
21 nov 97 – Dir 1997:119

Besparingar på de nya förtidspensionerna
Regeringen har gett sittande utredare i uppdrag att lägga fram ett sparförslag i det nya system som ska ersätta förtidspensioner och sjukbidrag.
21 nov 97 – Dir 1997:123

Lokalförsörjningsverket läggs ned
Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att slutföra avvecklingen av lokalförsörjningsverket. Verket ska upphöra från och med årsskiftet, fram till dess ligger ansvaret för avvecklingen hos myndigheten själv.
21 nov 97 – Dir 1997:126

Lättare att övervaka med kamera
Banker, postkontor och butiker ska i fortsättningen inte behöva tillstånd för att sätta upp övervakningskameror, föreslår regeringen i en remiss till lagrådet.
21 nov 97 – Lagrådsremiss: Lag om allmän kameraövervakning

Självständig riksbank bekrigar inflationen
Att upprätthålla ett fast penningvärde. Det blir riksbankens allt överskuggande uppgift när regeringens proposition om en ny ställning för riksbanken genomförs.
21 nov 97 – Prop 1997/1998:40

Färre vårdnadstvister
Regeringen vill underlätta för skilda föräldrar att ha gemensam vårdnad om sina gemensamma barn. Regeringen vill också att reglerna ska vara sådana att vårdnadstvister undviks och att barnens kontakt med bägge föräldrarna underlättas.
21 nov 97 – Prop 1997/1998:7

Medvetet fusk med EU-pengar ovanligt i Sverige
Förra året rapporterade Sverige 58 upptäckta fall av missbruk av EG:s jordbruksstöd. Även om det i de flesta fall kan ha handlat om omedvetna misstag behövs tydligare regler för kontroll och sanktioner, anser riksrevisionsverket, RRV.
21 nov 97 – Regelverken m.m. för att skydda EGs medel i Sverige: Rapport från RRV 1997:52

Miljonregn över Sveriges Television
För att stärka mångfalden delar regeringen ut 507,5 miljoner kronor under en treårsperiod till Sveriges Television och Sveriges Radio.
21 nov 97 – Regeringsbeslut

Sysselsättningen sysselsatte budgetdebattörerna
Arbetslösheten manifesterade sig återigen som politikens viktigaste fråga i riksdagens budgetdebatt.
21 nov 97 – Riksdagsdebatt

Sverige inför investerarskydd
IT-kommissionen arrangerade i juni 1997 en hearing med representanter för medie- och programvaruindustrin. Ett femtontal personer diskuterade aktuella trender, kompetensförsörjning, företagsutveckling samt den internationella marknadens utveckling. Vad som sades på hearingen finns nu dokumenterat i skrift.
21 nov 97 – SOU 1997:124

Sverige inför investerarskydd
Om ett företag som handlar med värdepapper går i konkurs ska kunderna skyddas mot förluster.
21 nov 97 – SOU 1997:125

Grunddata
Myndigheternas person-, företags- och fastighetsregister bör göras så lättillgängliga som möjligt för allmänheten, som till ett rimligt pris ska kunna ta del av registerinformationen.
21 nov 97 – SOU 1997:146

Svenska företag hjälper översvämmat Polen
Sjukhuset i Kedzierzyn-Kozle stod 3,5 meter under vatten under översvämningarna i Polen i somras. Ett svenskt företag, SP Skadeservice, ska torka sjukhuset.
21 nov 97 – SOU 1997:163

Tillåtet arbeta i nya förtidspensionssystemet
Förtidspensionärer ska både få arbeta och studera utan att riskera sin ersättning. Det föreslår riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg som utrett förtidspensionerna.
21 nov 97 – SOU 1997:166

Ny fastighetstaxering från 1998
En ändrad bedömning av lägesfaktorn vid fastighetstaxering bör genomföras snarast och gälla redan från 1998, föreslår riksdagens finansutskott.
14 nov 97 – FiU 1997/1998:1

Kostnader för äldrebostäder ses över
En enrumsbostad på ett ålderdomshem kan ur kostnadssynpunkt inte likställas med en sängplats i ett flerbäddsrum på ett sjukhem.
14 nov 97 – Dir 1997:111

Ungdomsvården ska ses över
Kommunernas efterfrågan på tvångsvård av ungdomar och missbrukare har minskat under senare år. På grund av detta har huvudmannen, Statens institutionsstyrelse (SiS), fått ständiga underskott i budgeten.
14 nov 97 – Dir 1997:113

Handeln i Östersjöregionen ska förbättras
Det måste bli lättare att investera och bedriva handel i Östersjöregionen, anser regeringen.
14 nov 97 – Dir 1997:114

Varumärkesrätten måste moderniseras
Varumärkenas funktion har genomgått betydande förändringar de senaste åren. Därför behövs modernare regler för varumärkesrätten, anser regeringen.
14 nov 97 – Dir 1997:118

Bioteknik på gott och ont
En parlamentarisk kommitté har fått i uppdrag att analysera bioteknikens möjligheter och risker.
14 nov 97 – Dir 1997:120

Stopp för rasistik ungdomsmusik
Det ska bli straffbart att sprida rasistisk musik till barn och ungdom.
14 nov 97 – Lagrådsremiss: Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden – barnpornografifrågan m. m.

EG-direktiv om personuppgifter hotar inte offentlighetsprincipen
Den gamla datalagen från 1973 ska ersättas med en EU-anpassad lag om hantering av personuppgifter. Direktivet ska stärka rätten till privatliv, men det betyder inte att allmänhetens rätt till insyn i offentliga handlingar hotas, anser regeringen.
14 nov 97 – Lagrådsremiss: Personuppgiftslag

Detta är personuppgiftslagen
EG:s datadirektiv och den nya personuppgiftslagen anger hur man får samla in, söka och sprida uppgifter om enskilda personer.
14 nov 97 – Lagrådsremiss: Personuppgiftslag

Offentliga handlingar på e-post fördröjs
Regeringen vill vänta med att lämna ut offentliga handlingar genom elektronisk post, diskett eller andra elektroniska medier.
14 nov 97 – Lagrådsremiss: Personuppgiftslag

Skydd för vissa borgenärer när aktiebolag upplöses
Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att borgenärer med säkerhet i företagshypotek ska skyddas om aktiebolag avregistreras.
14 nov 97 – LU 1997/1998:4

Energislösande kylskåp stoppas
Kylskåp och frysboxar som förbrukar för mycket energi ska stoppas på marknaden genom en ny lag.
14 nov 97 – NU 1997/1998:4

Lagstiftning ska motverka TV-standardkrig
EU vill främja utvecklingen av avancerade TV-tjänster, sänka priserna på utrustningen och undvika ett standardkrig. Därför ska en ny gemensam standard för sändningar av TV-signaler införas inom EU.
14 nov 97 – Prop 1997/1998:34

Aktiebolag får mer tid att öka kapital
Privata aktiebolag, vars aktiekapital understiger 100 000 kronor, ska få ytterligare ett år på sig att öka sitt aktiekapital, föreslår regeringen.
14 nov 97 – Prop 1997/1998:39

De gamla huvudpersonerna i riksdagen
Larmen i sjukhuskorridorerna har ringt men ingen har haft tid att bry sig. Så har det också varit i politiska sammanhang när det gäller äldrevården. Men under onsdagens debatt i riksdagen var partierna eniga om att de äldre var huvudpersonerna.
14 nov 97 – Riksdagsdebatt

Brottsbekämpningen har börjat ge eko
Bolagsplundring och avancerade skalbolagsaffärer blir allt vanligare. Och det fuskas med momsen på en hög nivå. Dessutom smugglas det in stora mängder obeskattad sprit till Sverige.
14 nov 97 – Skriv 1997/1998:38

Läkemedelsforskning kvar i Sverige ?
Pharmacia & Upjohn planerar en förändring av sin produktion. Någon anledning till oro över jobben ser inte näringsminister Anders Sundström.
14 nov 97 – Riksdagsdebatt

Tak för teletaxorna
Från och med den 7 november gäller nya teletaxor.
14 nov 97 – Riksdagsdebatt

Konstnärsfond
Genom att införa en femprocentig skatt på vidareförsäljning av äldre konstverk kan en konstnärsfond finansieras.
14 nov 97 – SOU 1997:106

Med kollektivtrafik från dörr till dörr
Den långväga kollektivtrafiken bör samordnas i ett nationellt basnät, där tågtrafik utgör stommen. Basnätet ska även omfatta olönsam persontrafik.
14 nov 97 – SOU 1997:129

Effektivare arbete i socialförsäkringsnämnderna
Färre typer av ärenden att besluta om höjer kvaliteten på arbetet i socialförsäkringsnämnderna, enligt ett utredningsförslag.
14 nov 97 – SOU 1997:134

Artister kompenseras för utlånade skivor
Kompositörer, textförfattare och musiker ska få ersättning när cd-skivor och band lånas ut på biblioteken, enligt ett utredningsförslag.
14 nov 97 – SOU 1997:140

TV- och radiokanaler för utbildning
Dela upp utbildningsradion, UR, i ett sändningsföretag och ett produktionsbolag, föreslår Lars Engqvist i en utredning. Då kan en särskild utbildningskanal öppnas för alla producenter av utbildningsprogram.
14 nov 97 – SOU 1997:148

Ja till Citytunneln
Riksdagen har godkänt att en tunnel för tågtrafik ska byggas mellan Malmö Central och Öresundsbron. Kostnaden beräknas till cirka fem miljarder kronor.
14 nov 97 – TU 1997/1998:6

Sänkt ålderspension ska betala höjd garantipension
Den parlamentariska arbetsgrupp som förbereder pensionsreformen vill minska utgifterna för ålderspensionen med cirka 2 miljarder kronor. I stället ska garantipensionen höjas.
7 nov 97

Jämställdheten kräver engagemang på alla nivåer
Skicka tillbaka utredningar och redovisningar som inte följer jämställdhetsdirektiven. Den uppmaningen vill JÄST-gruppen att regeringen ska ta till sig.
7 nov 97 – Ds 1997:56

Integrationsmyndighet
En ny integrationsmyndighet ska börja fungera den 1 juni 1998, även om det formella beslutet ännu inte är fattat. En särskild utredare ska förbereda bildandet av den nya myndigheten. Den ska se till att invandrarna integreras i det svenska samhället och att de inte utsätts för diskriminering.
7 nov 97 – Dir 1997:117

Ansvarsfrågorna begränsas för kommissionen om Hallandsåsen
Den kommission som ska utreda miljöskandalen i Hallandsåsen ska inte uttala sig om de frågor om ansvar och ersättning som faller under domstolsprövning.
7 nov 97 – Dir 1997:124

Öppna handlingar i forskningsstiftelser
De 11 stiftelser som bildades med löntagarfondspengar ska tillämpa offentlighetsprincipen i sin verksamhet, enligt ett riksdagsbeslut.
7 nov 97 – KU 1997/1998:2

Beredskapsplan för radio och TV
Kommersiella radio- och TV-företag ska kunna få råd av styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, vid beredskapsplanering.
7 nov 97 – KU 1997/1998:3

TV-avgift får betalas med autogiro
Riksdagen har permanentat ett försök med friare betalningssätt för TV-licensen.
7 nov 97 – KrU 1997/1998:2

Stärkt skydd för upphovsrätten
Det blir förbjudet att kopiera databaser utan upphovsmannens tillstånd. Förbudet gäller även kopiering för eget bruk.
7 nov 97 – LU 1997/1998:2

Bättre skydd för elkonsumenter
Från årsskiftet blir det lättare för elabonnenter att få ersättning för skador vid elavbrott – och svårare för elbolagen att stänga av strömmen hos en kund.
7 nov 97 – NU 1997/1998:3

EU-projekt dominerar regionalt stöd
För att få del av EU:s strukturfonder måste Sverige vara med och finansiera de projekt EU godkänner. På länsstyrelserna tar EU-projekten en allt större del av de regionalpolitiska anslagen.
7 nov 97 – Länsstyrelsernas medfinansiering av EUs strukturfondsprogram: Rapport från RRV 1997:44

Skatteflyktslagen skärps – och lindras
Generalklausulen mot skatteflykt ska kunna tillämpas även när en skattskyldig bara medverkar indirekt, till exempel via en annan familjemedlem, i en otillåten handling.
7 nov 97 – SkU 1997/1998:3

Uppgifter om läkemedelsföretag lämnas ut av RFV
Riksförsäkringsverket ska få lämna ut vissa uppgifter om läkemedelsföretag till landsting och kommuner.
7 nov 97 – SfU 1997/1998:3

Forskningen om vuxenutbildningen behöver utredas
Människor som deltar i en vuxenutbildning ser sina liv som mer meningsfulla och intressanta jämfört med dem som inte deltar.
7 nov 97 – SOU 1997:120

Rätten att välja läkare förbättras
Patienterna ska få större möjligheter att välja läkare och att påverka vilken behandling som ska sättas in.
7 nov 97 – SOU 1997:154

Borätter
Många bostadsrättsföreningar har fått ekonomiska problem på 1990-talet. Det gäller särskild föreningar som bildats under åren 1988- 1991. Konkurser har också blivit vanliga.
31 okt 97 – Dir 1997:116

Lagmiss rättas till
I samband med tre propositioner under förra året uppkom felaktigheter av redaktionell natur i två lagar som berör kommunerna. Det gäller lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting och kommunallagen. Dessa fel har nu riksdagen rättat till efter ett initiativ av konstitutionsutskottet.
31 okt 97 – KU 1997/1998:7

Klart för extra kyrkomöte
Regeringen får rätt att tillkalla ett extra kyrkomöte vid vilken tidpunkt som helst under året. Det har riksdagen bestämt. Beslutet gör det möjligt att genomföra principbeslutet om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan. Kyrkomötet måste ha ett extra sammanträde under senhösten 1997 innan regeringen lägger fram en proposition om grundlagsändringar.
31 okt 97 – KU 1997/1998:8

Sverige ansluter sig till Romkonventionen
Genom sitt medlemskap i EU har Sverige åtagit sig att tillträda Romkonventionen. Regeringen föreslår nu att Sverige ansluter sig till konventionen samt två tilläggsprotokoll till denna.
31 okt 97 – Prop 1997/1998:14

Brottsliga meddelanden ska tas bort
Den som driver en elektronisk anslagstavla ska vara skyldig att hålla uppsikt och ta bort meddelanden som står i strid med brottsbalken och upphovsrättslagen, föreslår regeringen.
31 okt 97 – Prop 1997/1998:15

Avtal mellan Sverige och Indien
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett nytt dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien och antar en lag om detta avtal. De viktigaste förändringarna i förhållande till det gällande avtalet rör källskattesatserna på utdelning, ränta och royalty. Dessa skattesatser sänks i det nya avtalet.
31 okt 97 – Prop 1997/1998:30

Lättare att få F-skattsedel
Bara 1,2 procent av alla som ansöker om F-skattsedel får avslag för att de inte anses bedriva näringsverksamhet. Det är ändå för många, anser regeringen.
31 okt 97 – Prop 1997/1998:33

Förslag om allmännyttan får vänta
De tillfälliga reglerna om försäljning av allmännyttiga bostadsföretag ska fortsätta att gälla till sekelskiftet, föreslår regeringen.
31 okt 97 – Prop 1997/1998:37

Moderater fick kritik om östförhandlingar
Besvikelse över halvmesyrer, stolthet över svenska framgångar och farhågor för utvecklingen mot en europeisk superstat. Känslorna var blandade när riksdagen för första gången debatterade EU:s nya grundlag, Amsterdamfördraget.
31 okt 97 – Riksdagsdebatt

Riskstämpla inte Bjärehalvön
Låt inte hela Bjärehalvön drabbas av en riskstämpel. Den åsikten framfördes av många talare under riksdagens debatt om tunnelbygget genom Hallandsåsen.
31 okt 97 – Riksdagsdebatt

Företag straffas med böter
Om en anställd i ett företag bryter mot bestämmelser i exempelvis livsmedelslagen ska företaget kunna straffas för detta, enligt ett utredningsförslag.
31 okt 97 – SOU 1997:127

Ny myndighet för premiepensionen
Ett ”statligt försäkringsbolag”, premiepensionsmyndigheten, ska inrättas för att ta hand om premiereservdelen i de nya pensionerna.
31 okt 97 – SOU 1997:131

Miljarder till börsen
Våren 1999 ska cirka 14 miljarder kronor av pensionspengarna placeras på Stockholms fondbörs.
31 okt 97 – SOU 1997:131

Inget avtal för premiepension
Huvuddragen i premiereservsystemet, och även en del detaljer, var givna redan i utredningsdirektiven. Hans Jacobson har emellertid valt att avvika från direktiven när det gäller premiereservens rättsliga grund.
31 okt 97 – SOU 1997:131

AP-fond ingen bra placering för nya premiepensionen
Det finns inga fördelar med att låta AP-fonden ta hand om pengarna i premiereserven, anser Hans Jacobson.
31 okt 97 – SOU 1997:131

Sjuklön
Små företag som har höga sjuklönekostnader ska få ekonomisk hjälp av staten. Den nuvarande sjuklöneförsäkringen bör ersättas med ett högkostnadsskydd, föreslår utredaren Ingvar Söderström.
31 okt 97 – SOU 1997:142

Lättare för skicklig pedagog att bli professor
Pedagogisk skicklighet ska väga lika tungt som vetenskapliga meriter när en professor ska tillsättas.
31 okt 97 – UbU 1997/1998:3

Sambors ekonomiska förhållanden regleras internationellt
Sambor som bosätter sig utomlands ska kunna bestämma att den svenska sambolagen ska tillämpas på frågor som rör deras egendom.
24 okt 97 – Ds 1997:60

Högre ersättning för personskador vid fartygsolyckor
Fartygsägares och redares ersättningsansvar vid skador ska höjas, föreslår justitiedepartementet i en promemoria.
24 okt 97 – Ds 1997:61

Budgetprocessen
Har den nya budgetprocessen fungerat som förväntat? Har regeringen fått för mycket makt? Och kan oppositionen utnyttja den formella möjligheten att komma med nya budgetförslag när budgetprocessen väl är avslutad? Frågorna ställdes till tre riksdagsledamöter.
24 okt 97 – Intervju om budgeprocessen

Ekobrottsmyndigheten tar form
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att förbereda och bilda den nya ekobrottsmyndigheten.
24 okt 97 – Dir 1997:107

Hyreslagstiftning
Regeringen vill avskaffa hyres- och arrendenämnderna och låta tingsrätterna ta hand om alla hyres- och arrendemål.
24 okt 97 – Dir 1997:97

Skatteförvaltning får utreda brott
Skattemyndigheterna ska inrätta särskilda skattebrottsenheter, föreslår regeringen. Enheterna ska biträda åklagarna vid förundersökningar, men kan också få utföra förenklade brottsutredningar på egen hand.
24 okt 97 – Prop 1997/1998:10

Skattetillägg kan halveras
Skattetillägg som beror på att inkomster förlagts till en felaktig period ska halveras, föreslår regeringen.
24 okt 97 – Prop 1997/1998:10

IT hjälper tullen bekämpa brott
Tullens underrättelsetjänst ska få inrätta två nya datoriserade register för att bekämpa brott, föreslår regeringen.
24 okt 97 – Prop 1997/1998:11

Tjänstemän i Europol får immunitet i Sverige
Tjänstemän i det europeiska polissamarbetet Europol ska få immunitet när de arbetar i Sverige, föreslår regeringen.
24 okt 97 – Prop 1997/1998:31

Staten krymper
Staten sparar, lägger ner, rationaliserar och krymper. Den svenska statsapparaten är mindre än i Frankrike, Tyskland och Storbritannien.
24 okt 97 – Staten i omvandling: Rapport från statskontoret 1997:15

Brister i statens årsredovisning
Statens årsredovisning har så allvarliga brister att det kan ifrågasättas om den duger som underlag för finansiella bedömningar, anser riksdagens revisorer.
24 okt 97 – Förslag 1996/1997:RR9

Hallandsåsen miljöprövas på nytt
Det blir en ny miljöprövning av tunnelbygget genom Hallandsås. Bygget får bara fortsätta om det kan ske miljösäkert.
24 okt 97 – Riksdagsdebatt

Gymnasieskolans problem tonas ned
Skäll och gnäll inte på gymnasieskolan! tycks kommittén för gymnasieskolans utveckling vilja säga.
24 okt 97 – SOU 1997:107

Läs- och skrivsvårigheterna är ett pedagogiskt problem
”Pojken stavar illa, men annars går det bra. Frun ska veta att han, som vi brukar säja, är en rättstavningsidiot.”
24 okt 97 – SOU 1997:108

Nobelcenter i Stockholms city
Bygg ett Nobelcenter vid Tegelbacken i centrala Stockholm, föreslår tidigare kulturministern Bengt Göransson i en utredning. Centret kan stå klart år 2005.
24 okt 97 – SOU 1997:117

Skatten på motorcyklar femdubblas
Fordonsskatten på personbilar och motorcyklar bör göras lika för alla oavsett viktklass, enligt ett utredningsförslag. Därmed höjs skatten för motorcyklar från 220 kronor till 1 100 kronor om året.
24 okt 97 – SOU 1997:126

Böcker söker läsare
Bokutredningen betonar distributionens roll för att hjälpa den goda litteraturen att finna sina läsare.
24 okt 97 – SOU 1997:141

Lagrådet vägrar granska lag på nytt
Det finns inget lagligt utrymme för lagrådet att göra en ny granskning av lagen om kärnkraftens avveckling, säger Stig von Bahr, ordförade i lagrådet.
24 okt 97

Veckan som gick:EMU och folkviljan
Under den gångna veckan har flera partier bytt positioner eller argument när det gäller formerna för ett svenskt ställningstagande till valutaunionen.
17 okt 97

Nej till prövningstillstånd i AD
Riksdagen säger nej till regeringens förslag att införa prövningstillstånd till arbetsdomstolen.
17 okt 97 – AU 1997/1998:3

Lärarutbildningen ger dåliga kunskaper om samhällets värderingar
Nyutbildade lärare får otillräckliga kunskaper om hur man arbetar med de grundläggande samhällsvärderingarna i skolan.
17 okt 97 – Ds 1997:57

Avgift för postföretag
Alla företag som sysslar med postverksamhet ska betala en avgift på 3 öre per försändelse. Detta för att finansiera olönsamma delar av post- och kassaservicen.
17 okt 97 – Ds 1997:58

Två år för euron
Euron kan införas i Sverige ungefär två år efter ett beslut om inträde i valutaunionen, enligt en promemoria från finansdepartementet.
17 okt 97 – Ds 1997:59

Regeringen vill ha en ny rennäringspolitik
Regeringen vill att en kommitté ska se över rennäringspolitiken i Sverige.
17 okt 97 – Dir 1997:102

Konvention om ursprungsfolk granskas på nytt
En utredare ska undersöka om Sverige kan ansluta sig till en ILO-konvention om ursprungsfolk och stamfolk.
17 okt 97 – Dir 1997:103

Folkets motstånd argument nog mot EMU
Den starka opinionen mot ett svenskt deltagande i EU:s valutaunion är det huvudsakliga skälet till att regeringen säger nej till ett svenskt inträde redan 1999.
17 okt 97 – Prop 1997/1998:25

Ny social konvention mellan Sverige och Turkiet
Regeringen vill att riksdagen godkänner en tilläggsöverenskommelse om social trygghet som Sverige och Turkiet har gjort. Tilläggsöverenskommelsen ska fogas till den konvention om social trygghet som Sverige och Turkiet undertecknade den 30 juni 1978.
17 okt 97 – Prop 1997/1998:3

Sänk priset på p-piller
Riksdagen uppmanar regeringen att se över de lagar som gäller kostnader för preventivmedelsrådgivning och preventivmedel.
17 okt 97 – SoU 1997/1998:2

Barnens bästa är samhällets bästa
Vuxna lyssnar. Men inte på vad vi säger, skriver Josefin 17 år. Daniel, 5 år, har lämnat över sin bestämdhet till sin mamma: ”Det är de vuxna som bestämmer, för det är de som föder barnen.”
17 okt 97 – SOU 1997:116

Slopad timplan hårt kritserat förslag
Slopa den reglerade statliga timplanen i grundskolan under en treårsperiod och låt skolorna själva avgöra hur mycket idrott och matte det ska vara på schemat. Detta förslag från skolkommittén har väckt ont blod i vissa läger.
17 okt 97 – SOU 1997:121

EU-tåg på privat räls i Sverige
Järnvägsföretag från länder inom EU och Efta ska ha rätt att trafikera privata och kommunala järnvägsspår i Sverige.
17 okt 97 – TU 1997/1998:2

Färdtjänst inte längre en bidragsfråga
God ekonomi eller tillgång till bil är inget skäl till att neka färdtjänst.
17 okt 97 – TU 1997/1998:3

Sverige part i EU:s samarbetsavtal med Ryssland.
Det särskilda anpassningsprotokollet till avtalet om partnerskap mellan EU och Ryssland godkändes av riksdagen. Sverige ska nu delta i samarbetet i samma utsträckning som övriga medlemsländer i EU.
17 okt 97 – UU 1997/1998:5

Sverige med i EU:s samarbete med Moldova
Riksdagen godkände det särskilda anpassningsprotokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Moldova. Det innebär att Sverige nu är delaktig i samarbetet på samma sätt som övriga medlemsstater inom EU.
17 okt 97 – UU 1997/1998:6

Folkstyret granskas
Under två år framöver ska en parlamentarisk kommitté analysera problem och möjligheter för det svenska folkstyret inför 2000-talet. I fokus står den internationaliserade ekonomin, EU-medlemskapet, IT-utvecklingen och förändringarna i den offentliga sektorn.
10 okt 97 – Dir 1997:101

Funktionshinder får inte stoppa utbildning
Kunskapslyftskommittén ska undersöka vilka svårigheter som möter människor med funktionshinder när de vill gå i vuxenutbildning.
10 okt 97 – Dir 1997:104

Folkpartiet: Sänkta arbetsgivaravgifter ska ge 70 000 nya jobb
Genom att sänka arbetsgivaravgifterna med 18,3 miljarder kronor 1998 skapas 70 000 nya jobb inom den privata sektorn. Det skriver folkpartiet i sin ekonomiska partimotion.
10 okt 97 – Folkpartiets ekonomiska motion

Kristdemokraterna: Arbetsmarknadspolitiken är för stel
Alltför omfattande, alltför stelbent, alltför centraliserad. Så karaktäriserar kristdemokraterna den förda arbetsmarknadspolitiken.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, kristdemokraterna

Moderaterna: Gör arbetsmarknaden rörligare
Debatten om jobben behöver friskt blod. Tillsätt en kommission för fler riktiga arbeten, föreslår moderaterna.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, moderaterna

Moderaterna: Sänkta skatter och bidrag
Arbetslösheten kan bara bekämpas med en aktiv skattesänkningspolitik och avregleringar som gynnar företagen, anför moderaterna i sin alternativa budget.
10 okt 97 – Moderaternas ekonomiska motion

Kristdemokraterna: Mer tid för barnen
Kristdemokraterna vill ge föräldrar en möjlighet att ägna mer tid åt sina barn.
10 okt 97 – Kristdemokraternas ekonomiska motion

Vänsterpartiet: Riskkapital till småföretag från AP-fonden
Den sjätte AP-fonden bör successivt tillföras 10 miljarder kronor för att underlätta småföretagens kapitalförsörjning, föreslår vänsterpartiet.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, vänsterpartiet

Socialpolitiska motioner: Alla partier går sin egen väg
De borgerliga partierna är inte alls samordnade på det sociala området. Moderaterna vill göra stora besparingar på statens anslag till vård och omsorg liksom på statliga bidrag till hushåll och kommuner. Detta ska ge utrymme för skattesänkningar. Folkpartiet och kristdemokraterna går motsatt väg. De vill öka resurser till vården.
10 okt 97 – Socialpolitiska motioner

Miljöpartiet: Grön skatteväxling och 35-timmarsvecka
Om miljöpartiet fick höja energiskatterna och sänka skatten på arbete och samtidigt minska veckoarbetstiden till 35 timmar skulle den öppna arbetslösheten vara nere i 3 procent år 2000.
10 okt 97 – Miljöpartiets ekonomiska motion

Kristdemokraterna: Handelsrätter i kampen mot ekobrott
Inrätta särskilda handelsrätter i kampen mot den ekonomiska brottsligheten, föreslår kristdemokraterna i en kommittémotion.
10 okt 97 – Motioner om rättsliga frågor

Moderaterna: Föräldrar får polisstöd
Föräldrar ska kunna begära hjälp av polisen med att få hem sitt barn när han eller hon vistas ute sena kvällar utan tillåtelse.
10 okt 97 – Motioner om rättsliga frågor

Miljöpartiet: Kriminalisera könsköparna
Ett samhälle som vill göra anspråk på att vara demokratiskt kan inte fortsätta att acceptera könshandeln, skriver miljöpartiet i en motion.
10 okt 97 – Motioner om rättsliga frågor

Vänsterpartiet: Kvinnofrid ska råda
Statsmakterna bör slå fast att kvinnofrid ska gälla alla kvinnor, och att mäns våld mot kvinnor är ett brott, anser vänsterpartiet.
10 okt 97 – Motioner om rättsliga frågor

Centern: Ny lag för företagsmäklare
Det är otillfredsställande att det saknas ett konsumentskydd för enskilda personer som vill köpa eller sälja ett företag, skriver centern i en kommittémotion.
10 okt 97 – Motioner om rättsliga frågor

Folkpartiet: Hets mot homosexuella
Inför starkare skydd mot våld för homosexuella, föreslår folkpartiet i en kommittémotion.
10 okt 97 – Motioner om rättsliga frågor

Motioner om EU och EMU
Liten men stark union
10 okt 97 – Motioner om EU och EMU

Folkpartiet: Sänkt skatt på tjänster
Banta arbetsmarknadsåtgärderna och satsa på företagen, föreslår folkpartiet.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, folkpartiet

Miljöpartiet: Förkorta arbetstiden
Den totala arbetslösheten bör vara högst 7 procent år 2000. Den viktigaste åtgärden för att nå det målet är att förkorta arbetstiden till 35 timmar per vecka.
10 okt 97 – Arbetsmarknadspolitik, miljöpartiet

Vänsterpartiet: Full sysselsättning med röd och grön skatteväxling
Det är bra med balans i den offentliga ekonomin, tycker vänsterpartiet. Men en politik för full sysselsättning går före.
10 okt 97 – Vänsterpartiets ekonomiska motion

Centern: Arbetstidsbank för flexibelt arbetsliv
Inför en arbetstidsbank så att människor kan fördela sin arbetstid bättre under livscykeln, föreslår centerpartiet.
10 okt 97 – Arbetsmarknad, centern

Utbildningsmotioner
Moderaterna
10 okt 97 – Utbildningspolitiska motioner

Ny vägavgift för lastbilar
Sverige ska gå in i ett gemensamt vägavgiftssystem tillsammans med fem andra EU-länder, föreslår regeringen. Avgiften gäller tunga fordon, som i stället får sänkt fordonsskatt.
10 okt 97 – Prop 1997/1998:12

Billigare olja till trädgårdsmästare och fiskare
Den som har växthus och driver trädgårdsmästeri i liten skala ska kunna köpa olja med skatterabatt. Skatterabatten ska ges till den som skriftligen försäkrar att oljan ska användas för uppvärmning av växthusen, föreslår regeringen.
10 okt 97 – Prop 1997/1998:18

Stora staten krymper
Vattenfall ger störst vinst, Telia har den största omsättningen och Posten har flest anställda.
10 okt 97 – Skriv 1997/1998:20

Obegränsat ansvar för kärnkraftsägare
Ägare till kärnkraftverk ska ha ett obegränsat skadeståndsansvar för skador vid en kärnkraftsolycka.
3 okt 97 – Ds 1997:55

Nya informationstjänster ger lagstiftningen problem
Regeringen vill utreda om lagstiftningen kring radio, TV och televerksamhet behöver samordnas och utvecklas för att klara de nya, framväxande elektroniska informationstjänsterna.
3 okt 97 – Dir 1997:95

Gemensam vårdnad blir norm
Vårdnadstvister är av ondo, anser regeringen, som föreslår att gemensam vårdnad blir det normala vid skilsmässa.
3 okt 97 – Lagrådsremiss: Vårdnad, boende och umgänge

Lag ger regeringen rätt att stänga kärnreaktorer
Regeringen vill få rätt att själv bestämma när ett kärnkraftverk ska läggas ner. Ett lagförslag banar väg för den trepartiuppgörelse som socialdemokraterna, centern och vänsterpartiet enades om i vintras.
3 okt 97 – Prop 1996/1997:176

Säråtgärder för invandrare bör begränsas
Integrationspolitiken ska inriktas på att stödja individers egen försörjning och delaktighet i samhället.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:16

Företagshypoteks ställning stärks vid aktiebolags avregistrering
Borgenärer med säkerhet i företagshypotek ska skyddas om aktiebolag upplöses till följd av avregistering.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:22

Ny tidsfrist för inlåningsföretag
Regeringen föreslår att sparkassor som ägnar sig åt tillståndsfri inlåning, till exempel HSB, ska få fortsätta med det, dock längst till den 31 december 1999. Tidigare skulle övergångstiden sluta den 31 december 1997. Övergångstiden gäller företag som bedrev inlåning när den nya definitionen av bankrörelser trädde i kraft den 1 januari 1996. Bakgrunden till den förlängda övergångstiden är bland annat att regeringen vill avvakta Banklagskommitténs förslag innan man fattar några vidare beslut i frågan.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:24

En ny ledighetslag
Regeringen föreslår att anställda ska ha rätt att ta tjänstledigt i sex månader för att starta eget. Förslaget har varit på remiss hos lagrådet.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:27

Fler AT- och ST-tjänster för läkare
Antalet läkare under vidareutbildning har minskat under 1990-talet. Därför måste möjligheterna till anställning för läkares allmän- och specialiseringstjänstgöring utvidgas.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:5

Gratis skolmat
Regeringen föreslår att sexårsverksamheten (”förskoleklass”) ska bli en egen skolform inom skolväsendet, att verksamheten styrs av skollagen, att det blir obligatoriskt för kommunerna att erbjuda 525 förskoletimmar om året, att det ska vara möjligt att skjuta upp skolstarten till åtta års ålder, att förskollärare och fritidspedagoger får användas i undervisningen, att mobbning bör motarbetas mer aktivt i skolan samt att det ska stå i skollagen att skolmaten i grundskolan ska vara kostnadsfri.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:6

Regeringen får rätt att tillkalla extra kyrkomöte
Den högtidliga traditionen att kyrkomötet bara får hållas en gång per år, i högst 15 dagar med början den tredje tisdagen i augusti, är snart ett minne blott. Regeringen vill få rätt att tillkalla ett extra ordinarie kyrkomöte vid vilken tidpunkt som helst under året.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:8

93 punkter för ett ekologiskt Sverige
Hur tillgodoser vi våra behov i dag utan att äventyra kommande generationers behovstillfredsställelse? Regeringen sammanställer sitt ekologiska program i 93 punkter.
3 okt 97 – Skriv 1997/1998:13

”IT till alla” - ett avlägset mål
Internet och mobiltelefoner blir allt vanligare. Men det är långt kvar till regeringens mål – att den nya informationstekniken är tillgänglig för alla.
3 okt 97 – Skriv 1997/1998:19

Inget stopp för Södra länken
Kommunikationsminister Ines Uusman har inga planer på att stoppa vägverkets arbeten på ”Södra länken” i Stockholm och socialminister Margot Wallström tror inte att den svenska alkoholkonsumtionen kommer att minska så som planerat till år 2000. Det framkom vid riksdagens frågestund förra torsdagen.
3 okt 97 – Riksdagsdebatt

Mer jämställt i familjen med kollektiv barnomsorg
Familjer som bor i kommuner med många daghem lever mer jämställt och har mer jämställda ideal än familjer i kommuner med mer individuellt inriktad omsorg.
3 okt 97 – SOU 1997:114

Dansk barnomsorg räddade jobben
Hög arbetslöshet och nedskärningar behöver inte betyda att samhället måste överge kvinnors och mäns lika rättigheter att ha ett arbete. Det visar den danska välfärdspolitiken.
3 okt 97 – SOU 1997:115

Segregationen förstärks
Den gängse bilden att segregationen främst är etnisk stämmer inte. I stället är det fråga om en tydlig ekonomisk och social segregation.
3 okt 97 – SOU 1997:118

Hårdare press i kvinnojobb
Kvinnorna i vården, omsorgen och skolan har betalat ett högt pris för rationaliseringarna och nedskärningarna i den offentliga sektorn. Det gäller inte minst de kvinnliga chefer som fått i uppgift att genomföra de nedskärningar politikerna beslutat om.
3 okt 97 – SOU 1997:83

Kritik mot överskottspolitiken
Även efter det svenska ”världsrekordet i budgetsanering” ska finanspolitiken bedrivas med strama tyglar, trots mullret från den socialdemokratiska kongressen om kraftigare tag mot arbetslösheten.
26 sep 97

Statlig inkomstskatt
De som tjänar mer än 30 000 kronor i månaden ska betala 25 procent i statlig skatt även efter 1998, då värnskatten avskaffas.
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

Förändrad avgiftsstruktur
Finansieringen av socialförsäkringarna har med åren blivit allt svårare att överblicka.
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

Förmögenhetsskatten
I våras antog riksdagen en ny förmögenhetsskattelag som innehöll olika skattesatser för aktieförmögenheter på börsens A-lista respektive O- och OTC-listor.
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

Reseavdrag
Skatteavdraget för resor i egen bil mellan bostaden och arbetet höjs från 13 kronor till 15 kronor per mil från och med den 1 januari 1998. Det nya avdraget kommer därmed att tillämpas för första gången vid 1999 års taxering.
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

ROT-avdrag
Aktiviteten inom byggsektorn bedöms vara fortsatt låg under 1998. I syfte att stimulera reparationer och ombyggnader av bostadshus föreslår regeringen att ”ROT-avdrag” ska få göras även under 1998. Den maximala skattereduktionen blir även fortsättningsvis 10 500 kronor.
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

Skattereformen fördjupade krisen
I propositionen gör regeringen en värdering av 1991 års skattereform. Regeringens anser bland annat att:
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

Bidrag till boendet minskar
En kombination av lågt bostadsbyggande, fallande räntor och redan fattade politiska beslut om minskade bidrag leder till dramatiska förändringar i statens budget för boende och byggande.
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

Små reformer för pensionärerna
Trots att antalet ålderspensionärer ökar något nästa år kommer anslaget till ekonomisk trygghet vid ålderdom att minska med 423 miljoner kronor nästa år. Några stora reformer föreslås inte.
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

Vändpunkten?
Nu vänder det. I höst ska arbetslösheten minska, säger regeringen.
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

IT-satsning
Regeringen har gjort upp med industriförbundet och företrädare för IT-branschen om att starta ett nationellt program för IT-utbildning. Programmet ska starta den 1 december 1997 och pågå under 1998 och 1999. Sammanlagt 10 000 personer bör kunna genomgå utbildningen som kommer att anordnas inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Barnbidragen höjs
I januari nästa år höjs barnbidragen med 110 kronor per barn och månad, en återgång till den nivå som gällde 1995. De ökade kostnaderna balanseras till stor del av kraftigt minskade utgifter för föräldrapenning.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Underskott i underhåll
Statens utgifter för underhållsstöd till barn med frånskilda föräldrar blir betydligt högre i år än vad regeringen räknat med.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Flexibelt vårdbidrag
Föräldrar till funktionshindrade barn ska kunna få vårdbidrag även om de bara behöver ersättning för merkostnader.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Regeringen prioriterar integrationsarbetet
Nästa sommar blir den nya myndigheten för integration klar. Den ska arbeta för att invandrarna ska försörja sig själva och aktivt ta del i samhället. Integrationsarbetet kommer att få större anslag än flyktingpolitiken under budgetåret 1998
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Statens utgifter och inkomster
Statens finanser förbättras – inkomsterna ökar och utgifterna minskar. Nästa år krymper budgetunderskottet till 15 miljarder kronor.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

14 miljarder kronor mer i ränta
1998 räknar regeringen med att betala 14 miljarder kronor mer i ränteutgifter än 1997.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Regeringen inrättar teaterakut
Institutioner i kris räddas med en teaterakut när löner och lokalhyror slukar en alltför stor del av anslagen.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Bättre statsfinanser men svårt nå mål för arbetslösheten
Alla viktiga kurvor om svensk ekonomi går åt rätt håll utom den som beskriver utvecklingen av arbetslösheten. De offentliga finanserna är i balans nästa år och därefter kan Sverige börja betala av på statsskulden, spår regeringen. Men målet att halvera arbetslösheten till år 2000 går inte att klara enligt nuvarande prognos.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Viktigaste budgetförslagen 1998
- Kommunbidragen. Nivån på statsbidragen till kommunerna höjs med sammanlagt 16 miljarder kronor till sekelskiftet. Fyra miljarder har redan beslutats för andra halvåret 1997, fyra miljarder läggs på 1998 och ytterligare fyra miljarder kronor tillkommer 1999 respektive 2000.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Nya miljarder till kommunerna
Statsbidragen till kommuner och landsting ökar med 25 procent fram till år 2000. Tillskottet ska gå till de kommunala kärnverksamheterna i skola, vård och omsorg, inte till skattesänkningar.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Regeringen förespråkar budgetdisciplin i EU
EU:s budget ska vara effektiv, återhållsam och disciplinerad. Den hälsningen skickar regeringen till Bryssel.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Regeringen missnöjd med SJ
Intäkterna för SJ minskade under 1996 med 6 procent. 11 procent färre privatpersoner tog tåget. SJ var långt ifrån att nå uppsatta mål, konstaterar regeringen.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Inlandsbanan får fortsatt stöd
Från och med 1 maj 1998 får inlandsbana ett årligt stöd på 50 miljoner kronor. I en utredning föreslår Statskontoret att det statliga stödet till inlandsbanan ska avvecklas efter en övergångstid. Regeringen vill tvärtom behålla stödet – av flera skäl. Dels är det viktigt för målet om en halverad arbetslöshet att Norrlands inland har en fungerande infrastruktur. Dels kommer inlandsbanan att fylla en viktig funktion när Barsebäck ska avvecklas, anser regeringen. Längs banan är det möjligt att bryta torv och utvinna annat biobränsle, råvaror som kommer att efterfrågas i och med den nya energipolitiken.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Vägverket får samlat ansvar för trafiksäkerheten
Samordningsansvaret för trafiksäkerheten läggs på de regionala trafikverken, föreslår regeringen. På så sätt ska rollfördelningen mellan länsstyrelserna och vägverket bli tydligare.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Extra trafikanslag
Regeringen gör några justeringar av budgeten för innevarande år:
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Grundskolan måste förbättras
Regeringen vill att kvalitén i all utbildning, från förskolor till universitet, ska prioriteras under 1998.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Ny högskola på Gotland
Regeringen vill att en ny självständig högskola ska startas på Gotland senast 1 juli 1998. Regeringen satsar 40, 7 miljoner på att 200 studenter ska kunna börja sin grundutbildning hösten 1998. Målet är att högskolan ska ha 2 200 helårsstudenter år 2002. Organisationskommittén för en ny högskola på Gotland disponerar pengarna tills skolan inrättas.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Anställningsskydd för professorer ändras
Professorstjänster utan tidsbegränsning ska tas bort, föreslår regeringen. I stället ska lagen om anställningsskydd (LAS) råda över professurerna. Tidigare tillämpades särregler i högskolelagen för professorerna. Särregeln ska upphöra att gälla den 1 januari 1999. De äldre reglerna ska dock användas på de professorer som har fått sin fasta tjänst före den tidpunkten.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Tredubblad energibudget
Energipolitiken får sin anslag tredubblade för 1998.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Polis och åklagare får tillskott i kassan
Rättsväsendet ska tillföras 600 miljoner kronor under perioden 1998-2000. Dessutom ska 444 miljoner kronor omfördelas från kriminalvården till de övriga myndigheterna, i första hand polisen och åklagarväsendet.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Social försäkring på export
Regeringen funderar på att låta försäkringskassan och riksförsäkringsverket engagera sig i tjänsteexport.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Samarbetsavtal ska ge effektivare rehabilitering
Försäkringskassan ska få sluta samarbetsavtal med kommunen, landstinget och länsarbetsnämnden om gemensamma projekt.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Myndighet till Söderhamn
Riksförsäkringsverket, RFV, ska flytta sin yrkesskadeenhet till Söderhamn.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Företagares försäkringar utreds
Regeringen tänker låta en utredare undersöka de problem som egenföretagare kan ha när det gäller rätt till ersättning vid arbetslöshet och sjukdom.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Förkortad sjuklöneperiod ska ge nya jobb
Förkortningen av arbetsgivarnas sjuklöneperiod från 28 till 14 dagar kostar staten 1,3 miljarder kronor nästa år.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Svaga hushåll drabbades hårt av den ekonomiska krisen
Barnfamiljerna och ungdomarna var de stora förlorarna under 1990-talets ekonomiska kris i Sverige. Det visar den fördelningspolitiska redogörelse som regeringen har bifogat till budgetpropositionen.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Generationsväxling
Regeringen vill genomföra ett förslag om så kallad generationsväxling. Förslaget beräknas kosta staten cirka 1 miljard kronor netto.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Regeringen satsar på vuxenstudiestödet
Redan till våren ska högskolan få ytterligare 10 000 utbildningsplatser. Därmed tidigarelägger regeringen sina planer.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Regeringen bryter mot egna budgetregler
Regeringen använder en del av budgeteringsmarginalen utan att täcka hela utgiftsökningen med motsvarande regeländringar på inkomstsidan. Därmed bryter regeringen mot regler som den själv har ställt upp.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Arbetslösheten 7 miljarder dyrare
Arbetslösheten har inte minskat så som regeringen tidigare kalkylerade med. I stället har den öppna arbetslösheten ökat, och den beräknas till 8,4 procent för 1997.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Var finns åtgärderna mot arbetslösheten?
Budgeten saknar konkreta åtgärder mot arbetslösheten. Det var det genomgående temat när budgetpropositionen diskuterades i riksdagen.
26 sep 97 – Riksdagsdebatt

Forskare om demokrati
Inrikesdepartementet har givit ut en antologi om problem inom demokratin. Uppsatserna har skrivits av forskare på Novemus, ett centrum för forskning och utbildning om offentlig verksamhet vid högskolan i Örebro. Till de frågor som diskuteras i antologin hör tjänstemännens inflytande över politiken, hembiträdet i ett feministiskt perspektiv och folkrörelsernas framtid.
12 sep 97 – Ds 1997:35

Internationella brott
Den framtida brottsligheten förväntas bli mer internationell, mer datoriserad och bättre organiserad.
12 sep 97 – Ds 1997:51

Exploatörer ska gottgöra ingrepp i miljön
Den som fått tillstånd att exploatera ett värdefullt naturområde ska kompensera ingreppet genom att bekosta miljöförbättringar i naturen, på samma plats eller någon annanstans.
12 sep 97 – Ds 1997:52

Fastighetsägare ansvarar för arbetsmiljön
Fastighetsägare ska se till att städare, sophämtare och andra som arbetar i fastigheten inte riskerar att drabbas av olyckor eller arbetsskador.
12 sep 97 – Ds 1997:53

Handlingsprogram mot övergrepp på barn
En arbetsgrupp inom regeringskansliet har föreslagit ett nationellt handlingsprogram mot kommersiell sexuell exploatering av barn.
12 sep 97 – Ds 1997:54

Steriliseringspolitiken granskas
Regeringen har gett Carl-Gustaf Andrén i uppdrag att utreda tillkomsten och tillämpningen av den svenska steriliseringslagstiftningen mellan 1930 och 1976.
12 sep 97 – Dir 1997:100

Aktiebolag går över till euro
När EUs valutaunion bildas bör svenska aktiebolag, banker och försäkringsbolag vara väl förberedda, anser regeringen.
12 sep 97 – Dir 1997:76, Dir 1997:77

Basnät för tågtrafiken utreds
Regeringen har tillsatt en snabbutredning om konsekvenserna av att införa ett nationellt basnät för persontrafik, framför allt på tåg men också i annan kollektivtrafik.
12 sep 97 – Dir 1997:78

Nytt avtal om Torne älv
Den svensk-finska överenskommelsen om fiske, vattenrätt och miljöskydd i gränsälvarna ska skrivas om och moderniseras.
12 sep 97 – Dir 1997:79

Mindre krångel och starkare statlig styrning
Enligt regeringen är den statliga styrningen av kommunerna både krånglig och ineffektiv, förmodligen också onödigt kostsam. Det behövs därre och tydligare regler och en bättre tillsyn, anser regeringen, som har gett en särskild utredare i uppdrag att komma med förslag som förbättrar den statliga styrningen.
12 sep 97 – Dir 1997:81

Minimiskydd för anställda i hela EU
Ett arbetsrättsligt minimiskydd ska gälla alla arbetstagare som stationeras ut i ett annat EU-land. Det är innebörden av ett direktiv från EU som nu ska införlivas i svensk lagstiftning.
12 sep 97 – Dir 1997:84

Hur raggas utländskt kapital
Den 1 juli 1995 inrättades en myndighet som har till enda uppgift att främja utlandsinvesteringar i Sverige. Myndighetens två första verksamhetsår ska nu utvärderas av en särskild utredare.
12 sep 97 – Dir 1997:85

Försvarets fastigheter
Regeringen vill att Tomas Franzén ska analysera fortifikationsverkets fastighetsbestånd och överväga om statens fastighetsverk kan överta fastigheterna, helt eller delvis. Det ska vara en fördjupad analys och för- och nackdelar med olika lösningar ska redovisas. Utredaren, som redan är tillsatt för att analysera statens fastighetsägande, ska redovisa sin analys senast den 15 oktober 1997.
12 sep 97 – Dir 1997:88

Internationella folkhälsomål
Världshälsoorganisationen, WHO, ska formulera nya hälsopolitiska mål och eventuellt också anta en särskild hälsopolitisk deklaration under 1998.
12 sep 97 – Dir 1997:89

Sjuklön ökade inte rehabilitering
Regeringen har tillsatt en utredare som i första hand ska ta ställning till vid vilken tidpunkt arbetsgivarnas rehabilteringsansvar ska inträda och hur långt ansvaret ska sträcka sig.
12 sep 97 – Dir 1997:90

Arbetsskador följer konjunkturen
Regeringen vill att arbetsskadeförsäkringen utreds ännu en gång. Bland annat ska utredaren undersöka om fack och arbetsgivare kan ta över ansvaret för en obligatorisk tilläggsförsäkring.
12 sep 97 – Dir 1997:91

Västra Götalands kassa
Försäkringskassorna i Bohuslän, Älvsborg, Skaraborg och Göteborg ska slås samman till en försäkringskassa från och med den 1 januari 1999. Den nya kassan ska heta Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa och ha sitt huvudkontor i Borås. Löne- och ekonomiadministration ska lokaliseras till Lidköping.
12 sep 97 – Dir 1997:94

Rätt till ledighet för att starta eget
Den som är anställd och funderar på att starta ett eget företag får nu chansen. Regeringen föreslår nämligen att anställda ska ha rätt att ta tjänstledigt i sex månader för att starta eget.
12 sep 97 – Lagrådsremiss: Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Fusionsavdrag
Regeringen föreslår att företag som slås samman ska få göra skatteavdrag för vissa kostnader som uppstår i samband fusionen. Bland annat ska företagen få göra avdrag för kostnader som uppkommer när aktiekapitalet utvidgas. Förslaget beräknas kosta staten cirka 20–30 miljoner kronor om året.
12 sep 97 – Prop 1996/1997:154

Kretslopp
Trasiga datorer, telefoner och andra apparater, liksom farligt rivningsavfall och uttjänt kontorspapper ska inte få kastas på soptippen.
12 sep 97 – Prop 1996/1997:172

EU-samarbete med Moldova
Sverige bör ansluta sig till EUs partnerskaps- och samarbetsavtal med Moldova, föreslår regeringen.
12 sep 97 – Prop 1996/1997:178

Bättre pensionsvillkor för talmannen
Det ska bli lättare för riksdagens talman att kvalificera sig för talmanspension, föreslår riksdagens förvaltningskontor.
12 sep 97 – Förslag 1996/1997:RFK2

Polis kan få leda FN-soldater
Civilpoliser bör kunna spela en större roll än hittills för att skapa säkerhet för befolkningen vid FNs fredsbevarande insatser.
12 sep 97 – SOU 1997:104

Farligt gods
Räddningsverket bör vara ansvarig myndighet när det gäller transport av farligt gods, föreslår ensamutredaren Ulf Bjällås.
12 sep 97 – SOU 1997:109

Guldkantade obligationer
Obligationssparande uppfattas som en säker sparform. Trots det föreslår finansinspektionens förre generaldirektör Anders Sahlén i en utredning att en extra säker obligationsform ska inrättas.
12 sep 97 – SOU 1997:110

Invandrare i vården intervjuade
Gamla människor med invandrarbakgrund har ungefär samma synpunkter på svensk sjukvård och omsorg som äldre infödda svenskar brukar ha.
12 sep 97 – SOU 1997:76

Löneklyftorna mellan kvinnor och män har minskat
Den ekonomiska jämställdheten har ökat under de senaste 20 åren. Männen har fortfarande högre lön än kvinnorna men löneklyftorna har minskat.
12 sep 97 – SOU 1997:87

Teknikupphandling kan främja energisparande
Offentlig teknikupphandling kan spela en viktig roll vid upphandling av stora system inom försvaret, byggande och transporter.
12 sep 97 – SOU 1997:88

Det fria ordet i privat ägo
Vem äger det som sägs? Rådet för mångfald inom massmedierna har gjort en översikt över ägarkoncentrationen i svenska massmedier.
12 sep 97 – SOU 1997:92

Transportbidrag även till sjöss och med flyg
De statliga bidragen till godstransporter i stödområdet bör utvidgas till att gälla också transporter med sjöfart och flyg, föreslår landshövding Georg Andersson i en utredning.
12 sep 97 – SOU 1997:94

Djur och växter behöver vild skog
I syfte att bevara den biologiska mångfalden bör cirka en miljon hektar skog miljöskyddas, anser miljövårdsberedningen.
12 sep 97 – SOU 1997:97

Skogsskyddet ska stärkas i norr
Dagens skogsskydd är koncentrerat till Norrlands inland. Drygt 800 000 hektar är skyddade i reservat, nationalparker och domänreservat. Det är främst fjällen och de fjällnära skogarna som är skyddade.
12 sep 97 – SOU 1997:97

Vattenavrinning
Älvar och vattendrag rinner som de själva vill och de följer varken kommun- eller länsindelningar. När myndigheterna ska vaka över vattenkvaliteten och ställa krav på bättre vattenmiljö bör vattenadministrationen vara anpassad till hur vattnet rinner.
12 sep 97 – SOU 1997:99

Schyman sjukskriven för alkoholproblem
Gudrun Schyman sjukskriver sig för att söka behandling för sina alkoholproblem.
12 sep 97

Människors hälsa skäl att släppa sekretess
Myndigheter som gör undersökningar och mätningar på uppdrag av enskilda personer eller företag ska i vissa fall kunna lämna ut resultaten till allmänheten.I de fall där intresset av offentlighet kring uppgifter som rör människors hälsa väger över intresset av affärssekretess ska uppgifterna kunna lämnas ut, enligt ett förslag från justitiedepartementet. Hittills har myndigheterna ålagts en absolut sekretess när det gäller uppdragsverksamhet.
29 aug 97 – Ds 1997:41

Introduktionsstöd i stället för socialbidrag
Stat och kommun bör gemensamt bidra till en ersättning till nyanlända flyktingar som deltar i särskilda introduktionsprogram, föreslår inrikesdepartementet. Flyktingar och andra invandrare tvingas oftast att försörja sig på socialbidrag även om de är fullt sysselsatta i olika program för att introduceras i det svenska samhället. Men socialbidrag är tänkt som ett sista skyddsnät och ett tillfälligt stöd, och därför bör de som deltar i introduktionsprogram i stället få introduktionsersättning.
29 aug 97 – Ds 1997:47

Samarbete på jämställd fot ska förbättra romernas situation
Romer eller zigenare lever fortfarande till stor del utanför det svenska majoritetssamhället.
29 aug 97 – Ds 1997:49

Riksbankens ställning ska stärkas
Riksbanken ska framför allt upprätthålla ett fast penningvärde. I andra hand ska målen för den ekonomiska politiken stödjas. Det föreslår en parlamentarisk arbetsgrupp.
29 aug 97 – Ds 1997:50

Demokratiska protester
Demokratiskt oacceptabelt, lyder Kenneth Kvists (v) och Peter Erikssons (mp) dom över riksbanksutredningen. Även Lars Tobisson (m) har demokratiska invändningar.
29 aug 97 – Ds 1997:50

På väg emot EMU
1957 Romfördraget. I Romfördraget antyds att medlemsstaterna skulle betrakta sin växelkurspolitik som ett gemensamt intresse. Det finns dock inga konkreta valutapolitiska bestämmelser i Romfördraget, förmodligen därför att Bretton Woods-systemet då upprätthöll stabila valutakurser.
29 aug 97 – Ds 1997:50

Flest klagomål på EU-kommissionen på nye ombudsmannen bord
Allmänhetens ombudsman i EU, finländaren Jacob Söderman, redovisar kritik mot såväl ministerrådet och Europaparlamentet som kommissionen i sin årsrapport för 1996.
29 aug 97 – EU-parlamentet

Konkursförvaltare granskas
En utredare ska se över statens tillsyn av konkursförvaltare.
29 aug 97 – Dir 1997:74

Mindre pengar till lönegaranti
Statens kostnader för lönegaranti till de anställda vid konkurser ska minska med 300 miljoner kronor.
29 aug 97 – Dir 1997:82

Fast patientavgift i bantad tandvårdsförsäkring
Den framtida tandvårdsförsäkringen ska utredas på nytt. Det statliga bidraget till försäkringen begränsas till 1,4 miljarder kronor.
29 aug 97 – Dir 1997:86

Gemensam räddningsradio
Polisen, brandkåren och ambulansen borde kunna dela på ett gemensamt radiosystem. Det anser regeringen som vill utreda de ekonomiska förutsättningarna.
29 aug 97 – Dir 1997:92

Ansvar utkrävs för elektroniska anslagstavlor
Hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildringar, uppviglande formuleringar och upphovsrättsbrott ska stoppas på elektroniska anslagstavlor.
29 aug 97 – Lagrådsremiss: Ansvar för elektroniska anslagstavlor

Sexåringar ska gå i förskoleklass
Sexårsverksamheten ska bli en egen skolform inom skolväsendet, föreslår regeringen. Skolformen ska benämnas ”förskoleklass”. Samtidigt blir det skollagen, inte socialtjänstlagen, som reglerar verksamheten.
29 aug 97 – Lagrådsremiss: Gemensam lagstiftning och barnomsorg och skola

Professorer sitter mindre säkert
Regeringen vill slopa de särregler som ger professorer ett särskilt starkt anställningsskydd.
29 aug 97 – Lagrådsremiss: Professorers anställningsskydd

En starkare fattigdomsbekämpning
I regeringens skrivelse om u-landsbiståndet betonas att det övergripande målet – fattigdomsbekämpningen – ska stärkas.
29 aug 97 – Skriv 1996/1997:169

Ny lag om försvarsregister
Ett av landets största personregister, pliktverkets register över totalförsvarspliktiga, ska regleras i en egen lag.
29 aug 97 – SOU 1997:101

Nedskärningar hotar barnens rätt
Nedskärningarna inom barnomsorg och skola har gått så långt att Sverige riskerar att bryta mot FNs barnkonvention, hävdar de parlamentariker som utrett hur Sverige lever upp till konventionen.
29 aug 97 – SOU 1997:116

Barnkonvention ska inte bli lag
FNs konvention om barns rättigheter bör inte få status av nationell lag i Sverige, anser barnkommitténs majoritet. Dess formuleringar är i många fall alltför vaga för att tolkas direkt av en domstol.
29 aug 97 – SOU 1997:116

Tydligare skatteregler för flyttfåglar
Den som enligt lag ska vara folkbokförd i Sverige ska också räknas som bosatt i landet och därmed betala skatt här, föreslår en utredning.
29 aug 97 – SOU 1997:75

Alla inkomstskatter samlas i en lag
Det trettiotal lagar som innehåller regler om inkomstskatt ska nu samlas i en lag.
29 aug 97 – SOU 1997:77

Integrationen får ett eget verk
Invandrare ska få en bättre introduktion i det svenska samhället, och en ny myndighet – Statens integrationsverk – ska bildas.
29 aug 97 – SOU 1997:82

Nya nedskärningar i sjukförsäkringen
Regeringen vill minska kostnaderna för sjukförsäkringen med ytterligare en miljard kronor 1998. Ett utredningsförslag lägger bördan främst på ungdomar och personer som saknar fast anställning.
29 aug 97 – SOU 1997:85

Samordnat bostadsstöd billigare för staten
Reglerna för pensionärernas bostadstillägg, BTP, bör anpassas till reglerna för bostadsbidrag. Samtidigt minskas bostadsstödet med drygt 300 miljoner kronor.
29 aug 97 – SOU 1997:85

Springvikarier får sjukpenning
Arbetsgivare bör inte bli skyldiga att betala sjuklön för timanställda. Däremot bör tillfälligt anställda kunna få sjukpenning från försäkringskassan redan från första sjukveckan.
29 aug 97 – SOU 1997:85

Två nya bostadsmyndigheter
Boverket och bostadskreditnämnden bör läggas ned och ersättas med två nya myndigheter som hanterar samma frågor.
29 aug 97 – SOU 1997:90

Södra Teatern kvar i riksteaterns regi
Södra Teatern i Stockholm är bäst lämpad för teater. Den bör därför inte helt göras om till världskulturhus, som regeringen tidigare har föreslagit.
29 aug 97 – SOU 1997:95

Sverige klarar inte miljömål
Sverige kommer inte att klara FNs mål om begränsning av utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser.
15 aug 97 – Ds 1997:26

Stopp för energislösande kylskåp
Regeringen vill sätta en gräns för hur mycket energi en kyl eller frysbox får sluka. Kylskåp som förbrukar mer får inte släppas ut på marknaden.
15 aug 97 – Prop 1996/1997:174

Digital TV provsänds från fem orter
Digital TV ska provsändas från Stockholm, Göteborg, Skåne, Kiruna och Linköping/Norrköping. Det föreslår en utredning.
15 aug 97 – SOU 1997:103

Mer makt till de unga
Rösträtt vid 16 års ålder. Feriearbete till alla 15–18-åringar. Unga människor bör kvoteras in i statliga kommittéer. Förslagen kommer från den ungdomspolitiska kommittén.
15 aug 97 – SOU 1997:71

Ny spärr mot utförsäljning av bostäder
Den kommun som säljer sina bostäder ska straffas ekonomiskt genom att statsbidragen reduceras.
15 aug 97 – SOU 1997:81

Vasakronan in på börsen
Det statliga fastighetsbolaget Vasakronan bör introduceras på börsen. Men först bör Vasakronan överlåta en del av sitt fastighetsbestånd till andra statliga fastighetsförvaltare.
15 aug 97 – SOU 1997:96

Snabbare utveckling av avancerad TV-teknik
Kulturdepartementet har lagt fram ett lagförslag om att införliva EGs direktiv om tillämpning av europeisk standard för avancerade TV-tjänster i svensk lagstiftning.
1 aug 97 – Ds 1997:21

Begränsad rätt till socialförsäkring för flyktingar med tillfällig asyl
Sedan januari i år kan flyktingar vid en massflykt få tidsbegränsade uppehållstillstånd.
1 aug 97 – Ds 1997:42

Effektivare stöd till försvar i Baltikum
Den svenska hjälpen till Lettland att utveckla ett totalförsvarskoncept ska göras effektivare. Ett möjligt sådant stöd till Estland, Lettland och Polen ska också analyseras i en utredning.
1 aug 97 – Dir 1997:52

Forskning under utredning
Regeringen har tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska analysera den svenska forskningspolitiken med utgångspunkt i samhällets behov och forsknings möjligheter. Kommittén ska analysera alla stora frågor, det vill säga forskningens inriktning, utformning, dimensionering, finansiering och organisering.
1 aug 97 – Dir 1997:67

Etiken i forskningen
Regeringen har tillsatt en kommitté som ska undersöka vad som kan göras för att öka den forskningsetiska medvetenheten och kontrollen.
1 aug 97 – Dir 1997:68

Försäkringskassan får besluta om egna nämnder
Försäkringskassornas styrelser ska få inrätta socialförsäkringsnämnder och utse ledamöter i nämnderna på egen hand i framtiden.
1 aug 97 – Dir 1997:71

Partistöd sätts i fråga
Resterna av det forna riksdagspartiet Ny demokrati får fortfarande statligt partistöd. Men nu ska en utredare se över om reglerna för stöd till partier som förlorat sina riksdagsmandat ska ändras.
1 aug 97 – Dir 1997:73

Nya lagar från 1 juli 1997
I början av 1970 talet var antalet lagar och förordningar drygt 4 500. Under senare år har antalet varit lägre, omkring 3 200. Antalet gällande lagar beräknas nu uppgå till ca 1 170, och förordningar, beslutade av regeringen, till 2 030. Under första halvåret 1997 har 591 författningar publicerats i SFS (första halvåret 1996 var antalet 783). Av dessa är 69 nya författningar (21 nya lagar och 48 nya förordningar). I övrigt är de publicerade författningarna ändringsförfattningar.
1 aug 97

Försäkringskassan får besluta om nya register
Försäkringskassorna och riksförsäkringsverket, RFV, ska själva få bestämma vilka personregister de behöver i verksamheten, föreslår regeringen. De får också rätt att föra in alla handlingar i en personakt i en elektronisk akt.
1 aug 97 – Prop 1996/1997:155

Öppet spår för EU-tåg
Privatägda och kommunala järnvägsspår ska vara öppna för trafik av vissa järnvägsföretag i EU- och Efta-länderna.
1 aug 97 – Prop 1996/1997:157

Ace of Base större än Göran Persson
Bilden av välfärdslandet Sverige tonar bort i utländska medier. I stället framträder landet som beslutsamt sanerar de offentliga finanserna. Men mest uppmärksamhet får förstås Ace of Base.
1 aug 97 – Sverige i utländska medier: Rapport från Utrikesdepartementet

Fondstyrelser får kritik
AP-fonden visar upp ett mycket gott resultat för 1996. Men den fjärde och femte fondstyrelsen brister vad gäller målformuleringar och resultatuppföljning, anser regeringen.
1 aug 97 – Skriv 1996/1997:152

Fler Samhallanställda ska in på öppna arbetsmarknaden
Samhall bör förstärka rehabilitering och personalutveckling så att en tiondel av de anställda kan gå över till den öppna arbetsmarknaden varje år, föreslår en utredning.
1 aug 97 – SOU 1997:64

Minskade anslag till fusionsforskning
Fusionsforskning, rymdforskning och gästforskarstipendier kan komma att drabbas när staten ska skära ned bidragen till storskalig internationell forskning.
1 aug 97 – SOU 1997:69

Stödet till frivilligförsvaret splittras
De statliga bidragen till frivilligorganisationerna inom totalförsvaret delas upp på två anslag, enligt ett utredningsförslag.
1 aug 97 – SOU 1997:70

Lättare att jaga mink och sjöfågel
Fler personer vill jaga än det finns jakttillfällen. Det konstaterar en utredning som vill öka möjligheterna till jakt och beskära Jägarförbundets makt.
1 aug 97 – SOU 1997:91

Kamp mot arbetslösheten skrivs in i fördraget
På Sveriges initiativ får det nya EU-fördraget ett särskilt kapitel om sysselsättning. Medlemsländerna ska göra upp en gemensam strategi för ökad sysselsättning och årliga riktlinjer för sysselsättningspolitiken.
27 jun 97 – EU:s ministerråd

Positiv särbehandling får användas för ökad jämställdhet
Jämställdhet mellan kvinnor och män ska vara ett grundläggande mål för hela EU.
27 jun 97 – EU:s ministerråd

Fördrag utan lösning för ett större EU
EUs regeringskonferens är slut och unionen har fått ett nytt fördrag: Amsterdamfördraget. Men förhandlingarna avslutades utan att medlemsländerna kunnat enas om ändringar i röstviktningen mellan länderna, det vill säga maktfördelningen.
27 jun 97 – EU:s ministerråd

EU ska lämna ut handlingar
Enskilda personer och företag får rätt att ta del av ministerrådets, kommissionens och Europaparlamentets handlingar.
27 jun 97 – EU:s ministerråd

Reformer av EUs institutioner skjuts upp
EUs stats- och regeringschefer kunde inte komma överens om de förändringar i maktbalans och beslutsformer som anses nödvändiga för en utvidgning av EU till Öst- och Centraleuropa.
27 jun 97 – EU:s ministerråd

Stärkt gemensam utrikespolitik
EU ska utveckla en gemensam strategi för utrikes- och säkerhetspolitiken. Ministerrådets generalsekreterare blir EUs ”ansikte utåt”.
27 jun 97 – EU:s ministerråd

Inget samgående EU-VEU
EU ska kunna samarbeta med den europeiska försvarsorganisationen VEU vid militära fredsoperationer. Men frågan om en sammanslagning mellan de båda organisationerna har skjutits upp.
27 jun 97 – EU:s ministerråd

Är starta-eget-bidraget diskriminerande?
I en rapport från i vintras konstaterade riksdagens revisorer att kvinnor och utländska medborgare är underrepresenterade i statistiken över vilka som uppbär starta-eget-bidrag. Ungefär 25 procent av starta-eget-bidragen gick till kvinnor och cirka 5 procent gick till utländska medborgare. Vad detta beror på är oklart, och revisorerna anser därför att Ams bör ges i uppdrag att analysera bidragets fördelningspolitiska aspekter och komma med förslag till eventuella åtgärder.
27 jun 97 – Förslag 1996/1997:RR11

Kommunala nedskärningar drabbar barnen
De senaste åren kommunala budgetnedskärningar har drabbat barn och ungdomar hårt, anser storstadskommittén i sitt tredje delbetänkande.
27 jun 97 – SOU 1997:61

Obligatorisk deltidsförskola
Storstadskommittén vill införa en obligatorisk deltidsförskola för alla barn i åldrarna 3-5 år, som bor i utsatta storstadsområden. Det ska ge dem en bättre start i livet.
27 jun 97 – SOU 1997:61

Antologi med ungdomsröster
I storstadskommitténs uppdrag har ingått att kartlägga och synliggöra barn och ungdomars levnads- och uppväxtvillkor i storstädernas miljonprogramsområden. Som ett led i arbetet har kommittén låtit barn och ungdomar själva komma till tals. I antologin ”Rosor av betong” medverkar drygt 70 barn och ungdomar. I berättelser, bilder, dikter och fotografier skildrar de sin livssituation och sina framtidsdrömmar.
27 jun 97 – SOU 1997:62

Socialförsäkringar
Svenskt medborgarskap eller inskrivning i försäkringskassan ska inte berättiga till sociala förmåner. Istället ska den sociala tryggheten knytas till var man arbetar eller är bosatt.
27 jun 97 – SOU 1997:72

Kommunal budget ska vara i balans
År 2000 införs ett lagstadgat krav på ekonomisk balans i kommuner och landsting. Redan nästa år träder mer detaljerade regler om den kommunala redovisningen i kraft.
13 jun 97 – FiU 1996/1997:15

Exportstöd ses över
Marknaden för företag som exporterar kapitalvaror och genomför projekt i utlandet har förändrats. Regeringen har därför tillsatt en snabbutredning om statens exportkrediter och kreditgarantier.
13 jun 97 – Dir 1997:64

Kärnkraftsavveckling utan slutår
Med en marginell ändring godkände riksdagen regeringens förslag till ny energipolitik. Därmed upphävde riksdagen också sitt tidigare beslut om att avveckla kärnkraften senast år 2010.
13 jun 97 – NU 1996/1997:12

Lättare få skadestånd av elbolag
Regeringen vill ge elbolagen ett större skadeståndsansvar mot kunderna vid elavbrott. Nya lagregler ska också skydda konsumenterna mot avstängning av elen.
13 jun 97 – Prop 1996/1997:136

Offentlig upphandling EU-anpassas
Lagen om offentlig upphandling måste ändras på en rad punkter för att stämma överens med gemenskapens regler om upphandling.
13 jun 97 – Prop 1996/1997:153

Stärkta kooperativ
Kooperativa företag är missgynnade. Regeringen vill stärka företagen genom att lagstifta om bättre möjligheter till organisation och kapitalförsörjning.
13 jun 97 – Prop 1996/1997:163

Toppmötet i Amsterdam
Vid toppmötet i Amsterdam ska EUs stats- och regeringschefer enas om ett förslag till ny grundlag för EU. Senare ska den nya grundlagen godkännas av medlemsländernas parlament.
13 jun 97 – Regeringskonferensen: samlad presentation av ändringsförslag: Rapport. PM från UD, 6 maj 1997

”1998 års val blir ett EMU-val”
Oklarheten om vad den socialdemokratiska partiledningen egentligen tycker om valutaunionen kvarstår, tyckte oppositionen vid riksdagsdebatten om EMU. Flera partier vill göra frågan om ett svenskt deltagande till en valfråga 1998.
13 jun 97 – Riksdagsdebatt

Enklare att betala in skatt
Riksdagen har godkänt regeringens förslag till förenklat system för skatteinbetalningar. Det nya systemet bygger på att varje företag tilldelas ett skattekonto. Företagen betalar in skatter och avgifter varje månad på kontot och får också kontoutdrag.
13 jun 97 – SkU 1996/1997:23

Trappstädning kan ge skattefri hyresrabatt
Hyresgäster som själva sköter enklare sysslor i sitt bostadsområde mot att de får sänkt hyra behöver inte betala skatt för hyresrabatten.
13 jun 97 – SkU 1996/1997:24

Vinster vid bolagsköp kan beskattas direkt
Riksdagen har enhälligt godkänt en retroaktiv skärpning av skattereglerna vid företagsköp.
13 jun 97 – SkU 1996/1997:27

Minskad vapenexport
Den svenska vapenexporten minskade med 6,8 procent 1996. Den långsiktigt nedåtgående trenden för försvarsindustrin sedan kalla krigets slut måste mötas med europeiskt samarbete, anser regeringen.
13 jun 97 – Skriv 1996/1997:138

Sjukpenningen höjs till 80 procent
Riksdagen höjer alla ersättningsnivåer i socialförsäkringen till 80 procent från och med den 1 januari 1998.
13 jun 97 – SfU 1996/1997:12

Debatt i skuggan av EUs toppmöte
Riksdagsdebatten den 4e juni som formellt skulle handla om regeringens EU-politik under 1996 kom av naturliga skäl att handla mer om den förestående avslutningen av EUs regeringskonferens och också om EMU-frågan.
13 jun 97 – UU 1996/1997:13

Penningpolitik ska skötas av experter
Penningpolitiken blir inte långsiktigt trovärdig om den hanteras av regeringar eller parlament, förklarade chefen för EUs monetära institut, Alexandre Lamfalussy, inför riksdagsledamöter från konstitutionsutskottet och EU-nämnden.
6 jun 97

Höjd ersättning i A-kassan
Socialdemokraterna och centern har beslutat om strängare arbetsvillkor från 1 juli och höjd dagersättning från 29 september för de arbetslösa. I samband med att kas och a-kassan slås ihop vid årsskiftet inrättas en fristående a-kassa för fackföreningslösa.
6 jun 97 – AU 1996/1997:13

Kalmarmodellen alltmer kalmaritisk
Finansutskottet valde att göra Kalmarmodellen alltmer kalmaritisk. De som anställs som ”kvalitetshöjare” får lön i stället för a-kassa. Arbetsgivaren får sedan tillbaka pengarna från staten.
6 jun 97 – FiU 1996/1997:20

Ljus bild av svensk ekonomi
Finansutskottet instämmer i regeringens positiva syn på ekonomin. De offentliga finanserna förbättras i en takt som saknar interna-tionellt motstycke, anser utskottet.
6 jun 97 – FiU 1996/1997:20

Brottsupplysningsföretag
Riksdagen har godkänt att kreditupplysningslagen ändras på några punkter. Från den 1 juli ska kreditupplysningslagen tillämpas på alla som ägnar sig åt förmedling av kreditupplysningar, även banker och finansbolag som i dag är undantagna.
6 jun 97 – FiU 1996/1997:23

Premiereserven utreds
En utredare ska granska hur premiereservdelen av det reformerade pensionssystemet ska utformas.
6 jun 97 – Dir 1997:46

Tingsrätter och länsrätter kan slås samman
Domstolskommittén ska utreda möjligheten att slå ihop tingsrätterna med länsrätterna, som är första instans i förvaltningsmål.
6 jun 97 – Dir 1997:50

Kommunala revisorer får starkare ställning
Avslöjandena om fiffel och fusk bland kommunala chefer och förtroendevalda har lett till att den kommunala revisionen har ifrågasatts. Nu vill regeringen se över revisionen och revisorernas ställning.
6 jun 97 – Dir 1997:56

Kas försvinner
Det kontanta arbetsmarknadsstödet, kas, försvinner 1 januari 1998 och ersätts av en grundförsäkring. A-kassorna ska då börja administrera den nya grundförsäkringen för dem som är a-kassemedlemmar. Samtidigt ska en ny och från fackförbunden oberoende a-kassa inrättas.
6 jun 97 – Dir 1997:62

Skolor ska mötas på nätet
EU-kommissionen har på svenskt initiativ föreslagit att ett europeiskt skoldatanät skapas. Regeringen har tillsatt en kommitté som i första hand ska se till att det från och med den 1 september finns en så kallad webb-plattform för det europeiska nätverket. Kommittén ska utveckla och underhålla teknik och design för plattformen. Kommittén ska också komma med förslag om hur skoldatanätet ska finansieras.
6 jun 97 – Dir 1997:65

Förlikningsmän ska få större inflytande
Lönerna har ökat för snabbt i Sverige under de senaste 20 åren och lönebildningen har inte fungerat som den borde, skriver regeringen i direktiven till den utredare som ska komma med förslag till ett förstärkt förlikningsmannainstitut.
6 jun 97 – Dir 1997:66

Kommuner får samverka i gemensam nämnd
Den 1 augusti blir det tillåtet att bilda gemensamma nämnder över kommun- och landstingsgränserna. Det ska också bli enklare att bilda kommunalförbund.
6 jun 97 – KU 1996/1997:20

Riksdagen ska lämna årsredovisning
Riksdagens förvaltningskontor ska i fortsättningen lämna årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag till riksdagen.
6 jun 97 – KU 1996/1997:21

Riksdagens revisorer granskar regeringskansliet
Regeringskansliet ska i fortsättningen granskas av externa revisorer. Riksdagens revisorer ansvarar för granskningen, men själva arbetet kan överlåtas på en privat revisionsbyrå.
6 jun 97 – KU 1996/1997:22

Nya regler för JO
Justitieombudsmannen, JO, ska kunna lämna över fler ärenden till andra myndigheter för utredning och prövning.
6 jun 97 – KU 1996/1997:28

Medborgarkontor byggs ut
Handläggarna på landets medborgarkontor ska i fortsättningen inte bara kunna ge råd och service, utan också hantera vissa enkla myndighetsärenden.
6 jun 97 – KU 1996/1997:9

Ensamma flyktingbarn får rätt till god man
Flyktingbarn som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra förmyndare ska alltid kunna få en god man utsedd åt sig.
6 jun 97 – LU 1996/1997:17

Växtproducenter får starkare skydd
Riksdagen har infört en ny växtförädlarlag som stärker ensamrätten för nya växtsorter.
6 jun 97 – LU 1996/1997:20

KO får hjälpa konsumenter i domstol
Konsumentombudsmannen, KO, ska på försök få medverka på konsumentens sida i principiellt viktiga domstolstvister. Syftet är att få fram fler vägledande domar om konsumentens rätt i förhållande till banker, försäkringsbolag och andra finansiella institut.
6 jun 97 – LU 1996/1997:21

Upphovsrätten ej möjlig att förhandla bort
Artister ska inte kunna förhandla bort sin upphovsrätt. Det beslutade riksdagen och införlivade ett direktiv från EUs ministerråd.
6 jun 97 – LU 1996/1997:22

Billigare elmätare för villaägare
Husägare och andra små elkonsumenter ska inte behöva betala mer än 2 500 kronor för köp och installation av en timregistrerande mätare av elförbrukningen.
6 jun 97 – NU 1996/1997:11

Assistansersättning förs över till kommunerna
Kommunerna ska alltid betala de första 20 assistanstimmarna per vecka för dem som får personlig assistans. Om en person behöver mer assistans står staten för finansieringen.
6 jun 97 – Prop 1996/1997:146

Vägbyggen i Stockholm och Göteborg ställs in
Österleden och Västerleden utgår ur ”Inespaketet” för Stockholmstrafiken, och i Göteborg byts flera vägprojekt ut mot satsningar på kollektivtrafik och miljö. De planerade vägtullarna slopas, i stället går staten tillfälligt in med pengar till projekten.
6 jun 97 – Prop 1996/1997:160

Dyrare Citytunnel ändå lönsam
Citytunneln som förbinder Malmö Central med Öresundsbron ska byggas till en kostnad av fem miljarder kronor.
6 jun 97 – Prop 1996/1997:161

Skattekontroll underlättas med samkörning
Skattemyndigheterna ska få samköra sina register med andra myndigheter för att komma åt företag som inte betalar skatter och avgifter.
6 jun 97 – SkU 1996/1997:19

Spriten skattefri efter 20 timmar
Det ska räcka att vara utomlands i 20 timmar för att ta hem skattefri sprit och tobak. Därmed kan Ålandsrederierna bättre planera sina tidtabeller.
6 jun 97 – SkU 1996/1997:22

I förvar hos invandrarverket
Från och med nästa år blir det invandrarverket, inte polisen, som tar utlänningar i förvar enligt utlänningslagen.
6 jun 97 – SfU 1996/1997:11

Privatläkare får arbeta efter pensionsåldern
Privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster som fyllt 65 år ska inte behöva skriva särskilda vårdavtal med landstinget för att få fortsätta att arbeta med ersättning från det allmänna.
6 jun 97 – SoU 1996/1997:17

Socialbidrag
Beslutet att införa en riksnorm för socialbidragen togs inte av den vanliga rödgröna alliansen utan av en socialliberal konstellation (s, fp, mp och v).
6 jun 97 – SoU 1996/1997:18

Värnad integritet i fastighetsdatabas
Integriteten i fastighetsdataregistret ska värnas. Sigurd Heuman lämnar förslag till lagstiftning.
6 jun 97 – SOU 1997:3

Försök med transplantation från djur till människa regleras
I Sverige finns 10–15 forskargrupper som arbetar med överföring av organ, vävnad eller celler från djur till människa. Nu ska en kommitté föreslå en lagreglering av försöken.
30 maj 97 – Dir 1997:44

Ams – konstnärernas mecenat
Arbetslösheten är hög bland konstnärerna. Den är kanske dubbelt så hög som i andra yrken. Det beror på att musiker och skådespelare som regel har korta anställningar och engagemang och däremellan perioder utan arbete och lön. Författare, bildkonstnärer och tonsättare är vanligtvis inte arbetstagare, istället klassificeras de som egna företagare, men deras inkomster är ofta så låga och oregelbundna att de inte kan försörja sig på sitt yrke. De varvar ofta arbete med ams-försörjning.
30 maj 97 – Dir 1997:58

Ett skattekonto per capita
Det ska bli enklare att göra skatteinbetalningar. Ett företagen ska inbetala skatter och avgifter en gång i månaden på ett särskilt konto. Varje skattebetalare får ett eget konto.
30 maj 97 – Prop 1996/1997:100

Surfare på internet bryter inte mot upphovsrätten
EUs databasdirektiv hindrar inte människor från att fritt ta del av innehållet i databaser på exempelvis internet, även om användarna måste kopiera och lagra informationen på den egna hårddisken.
30 maj 97 – Prop 1996/1997:111

Nya karriärchanser på universitetet
När professorer tillsätts ska pedagogisk skicklighet väga lika tungt som vetenskapliga meriter, anser regeringen, som också föreslår att de universitetslektorer som har professorskompetens ska upphöjas till professorer.
30 maj 97 – Prop 1996/1997:141

Femårig preskriptionstid för återkallande av uppehållstillstånd
Utlänningar som ljugit om sin identitet när de sökt uppehållstillstånd i Sverige kan få stanna av humanitära skäl.
30 maj 97 – SOU 1997:67

Ingen ny utredning om biståndet
Riksdagen avslog kravet från flera partier om en bred u-landspolitisk utredning.
30 maj 97 – UU 1996/1997:15

Skydd för minoritetsspråk får vänta
Sverige avvaktar med att underteckna Europarådets konvention om regionala språk och minoritetsspråk.
30 maj 97 – UU 1996/1997:7

Säkerhetssamarbete fick godkänt
Riksdagen har lagt regeringens redogörelse för verksamheten i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, till handlingarna.
30 maj 97 – UU 1996/1997:9

Museer ställer ut rasismen
Historiska museet i Stockholm ska tillsammans med andra museer och kulturinstitutioner göra en utställning över hela landet om rasism och främlingsfientlighet.
23 maj 97 – Ds 1996:74

Riksbankens vinst blev 14 miljarder
Riksdagen har godkänt riksbankens räkenskaper för år 1996. Riksbanksfullmäktige beviljades också ansvarsfrihet för det gångna året. Av räkenskaperna framgår att riksbankens vinst uppgick till 14 miljarder kronor. Av detta belopp placeras cirka 6 miljarder i en dispositionsfond. 8 miljarder inlevereras till statskassan.
23 maj 97 – FiU 1996/1997:25

Svensk utlåning via IMF
Riksdagen har godkänt att riksbanken för Sveriges räkning får låna ut upp till 8,6 miljarder kronor inom ramen för internationella valutafondens (IMF) lånearrangemang. Riksdagen godkänner därmed riksbanksfullmäktiges förslag.
23 maj 97 – FiU 1996/1997:16

Till handlingarna
Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse har av riksdagen lagts till handlingarna.
23 maj 97 – FiU 1996/1997:24

Energimyndighet förbereds
En särskild utredare ska lämna förslag till organisation, uppgifter, bemanning, kompetens och arbetsformer för den nya myndighet som ska svara för en stor del av regeringens energipaket.
23 maj 97 – Dir 1997:35

Pedofilkontroll i skolan
Kontrolleras skolpersonal tillräckligt noga? Eller finns det risk att pedofiler anställs för att ta hand om barn? En särskild utredare ska senast 30 april 1998 svara på de frågorna.
23 maj 97 – Dir 1997:69

Stopp för stoppregler
En särskild utredare ser över stoppreglerna för fåmansföretag.
23 maj 97 – Dir 1997:70

Mer reklam i TV 4
Det blir mer reklam på bästa sändningstid i TV 4 och de regionala sändningarna behålls. Det är resultatet av en uppgörelse mellan regeringen och TV-bolaget som träffades i februari.
23 maj 97 – KU 1996/1997:19

Nej till nya lokalradiostationer
Konstitutionsutskottet har på eget initiativ föreslagit att det inte ska ges några nya lokalradiotillstånd under 1997 och 1998. Riksdagsbeslutet innebär att den så kallade stopplagen, som anger att några nya sändningstillstånd inte ska ges, förlängs till utgången av 1998.
23 maj 97 – KU 1996/1997:27

Brist på tolkar i teckenspråk
Riksdagen kräver att regeringen gör en samlad översyn av utbildningarna i teckenspråk för vuxna. Riksdagen vill också ha en undersökning av de ekonomiska villkoren för funktionshindrade folkhögskoleelever.
23 maj 97 – KrU 1996/1997:9

Fiasko för Ams-åtgärder
När Ams sysselsätter arbetslösa avstår arbetsgivarna från att anställa. I det korta perspektivet är undanträngningseffekterna mycket stora.
23 maj 97 – Förslag 1996/1997:RR10

Privata utbildningar kan slippa moms
De fristående skolor som på grund av EU-regler måste betala moms har fortfarande chans att slippa momsen för 1997.
23 maj 97 – SkU 1996/1997:25

Försäkringskassan kommer hem
Försäkringskassan ska få göra stickprovskontroller genom hembesök för att stävja bidragsfusk. Den som vägrar att ta emot kontrollanten kan få bidraget eller ersättningen indraget.
23 maj 97 – SfU 1996/1997:10

Slopad reklamskatt
Reklamskatten är omodern och bör avskaffas. Det anser Per Anders Lindgren i reklamskatteutredningens slutbetänkande.
23 maj 97 – SOU 1997:53

Uppgifter från polisregister lämnas lättare ut
Sekretessen i polisens register ska inte längre vara absolut. Det föreslår Mats Börjesson i registerutredningen.
23 maj 97 – SOU 1997:65

Telia får själv sätta teletaxan
Riksdagen har godkänt regeringens förslag om preciseringar i telelagen. I den reformerade telelagen sägs att priserna ska vara rimliga och att teletjänster ska ges på likvärdiga villkor. I och med att prisregleringen upphör den 1 juli blir det fritt fram för Telia att höja priserna. Telia kan också höja priserna olika mycket i olika delar av landet, bara det sker inom rimliga gränser.
23 maj 97 – TU 1996/1997:5

Enskilda vägar
Riksdagen har avskaffat lagen om enskilda vägar. Inrättande och drift av enskilda vägar kommer i fortsättningen att regleras av anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. Riksdagsbeslutet påverkar inte ekonomin för det enskilda vägnätet. Riksdagsbeslutet innebär att regeringens förslag har godkänts. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 1998.
23 maj 97 – TU 1996/1997:8

Jubileumsfonden fick godkänt
Riksdagens revisorer och utbildningsutskottet har granskat Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse och riksdagen har lagt den till handlingarna utan anmärkningar.
23 maj 97 – UbU 1996/1997:11

Hemspråk blir modersmål
Benämningen hemspråk mönstras ut och ersätts av modersmål.
23 maj 97 – UbU 1996/1997:12

Konvention om arbetarskydd
Riksdagen har godkänt en konvention om arbetarskydd i gruvor.
16 maj 97 – AU 1996/1997:12

Ett konstnärligt campus
Ska de konstnärliga högskolorna i Stockholm samlokaliseras? Regeringen har gett en utredare i uppgift att undersöka om skolorna kan ligga på Gärdet i Stockholm, i anslutning till Konstfack.
16 maj 97 – Dir 1997:47

Distanspedagogik bör IT-anpassas
Regeringen har gett distansutbildningskommittén i uppdrag att även analysera hur organisation, pedagogik och läromedel ska användas när det gäller undervisning med hjälp av IT.
16 maj 97 – Dir 1997:49

Vi behöver bättre lärare
Regeringen har tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska komma med förslag till en ny lärarutbildning.
16 maj 97 – Dir 1997:54

Anställda får bättre skydd vid konkurser
De som arbetar på konkursdrabbade företag ska alltid skyddas av statens lönegaranti. Den tvååriga karensen för lönegaranti efter en konkurs slopas.
16 maj 97 – LU 1996/1997:19

Spricka i borgerlig allians
Överingress till partimotioner
16 maj 97 – överingress till partimotioner om den ekonomiska politiken

Kristdemokraterna: Satsa på jobb och företag
Kristdemokraterna vill satsa 15 miljarder kronor på ett program för nya jobb och företagande. Kommunerna får in fler skattekronor genom att de avdragsgilla egenavgifterna sänks.
16 maj 97 – Kristdemokraternas ekonomiska partimotion med anledning av vårbudgeten

Moderaterna: Krymp statens budget
50 miljarder kronor lägre offentliga utgifter föreslår moderaterna som alternativ till regeringens vårproposition. Sedan vill partiet krympa statsbudgeten ännu mer.
16 maj 97 – Moderaternas motion med anledning av 1997 års ekonomiska vårproposition

Miljöpartiet: Inför kortare arbetstid
Miljöpartiet vill ha en grön skattereform, förkortad arbetstid och bättre villkor för små och medelstora företag.
16 maj 97 – Miljöpartiets motion med anledning av den ekonomiska vårpropositionen

Skattefri hyresrabatt för självförvaltare
Hyresgäster som får sänkt hyra för att de städar trappen ska slippa skatta för hyresrabatten. Men skattefriheten gäller bara den egna lägenhetens ”andel” av städkostnaden.
16 maj 97 – Prop 1996/1997:119

Kryphål för bolag täpps igen
Koncernbolag ska inte kunna undvika reavinstskatt genom interna överlåtelser av aktier. Regeringen föreslår en lagändring med omedelbar verkan.
16 maj 97 – Prop 1996/1997:151

Statsbidrag till komvux
Landets alla kommuner bör få statsbidrag för det antal nya platser i vuxenutbildningen som de ansökt om, föreslår en regeringsdelegation.
16 maj 97 – Rapport från delegationen för Kunskapslyftet, maj 1997

JK friar myndigheter i Arbogaaffären
Försvarets materielverk handlade korrekt och affärsmässigt när underhållet av Viggenmotorer flyttades från Arboga till Trollhättan. Försvarsdepartementet var informerat och regeringen hade godkänt avtalet med Volvo Aero.
16 maj 97 – Justitiekanslerns yttrande: Granskning av avtalet den 20 december 1996 mellan Försvarets materielverk och Volvo Aero Corporation AB rörande hanteringen av vissa kostnader till följd av minskat underhållsbehov av Motor RM 8: Rapport, maj 1997

Kunskapslyftet drar igång
Försvarsdepartementet har skärpt rutinerna för handläggning av ärenden och för kontakterna med försvarsindustrin, säger försvarsminister Björn von Sydow i en kommentar till JKs utredning.
16 maj 97 – Regeringsbeslut

Hur påverkas demokratin av den digitala tekniken?
Frågan diskuterades på ett seminarium som arrangerades av kommunikationsforskningsberedningen i november förra året. Ett referat av vad som sas på seminariet har nu publicerats i SOU-serien. Här återges några strödda repliker.
16 maj 97 – SOU 1997:23

Tretton röster om IT
I en rapport från IT-kommissionen intervjuas 13 personer om det ”epokskifte” som den nya informationstekniken sägs orsaka. De intervjuade är med några få undantag mycket entusiastiska inför den teknikutveckling som äger rum, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att flertalet befinner sig i, eller i närheten av, IT-branschen.
16 maj 97 – SOU 1997:31

Begravningsavgift för alla utanför Svenska kyrkan
De som står utanför Svenska kyrkan ska betala en begravningsavgift till ett pastorat inom Svenska kyrkan eller till kommunen. För medlemmar i Svenska kyrkan ska avgiften ingå i kyrkoavgiften.
16 maj 97 – SOU 1997:42

Kyrkans trotjänare blir inte längre statens
När stat och kyrka går skilda vägar år 2000 innebär det förändrade villkor för alla som är anställda inom kyrkan.
16 maj 97 – SOU 1997:44

Kyrkan får behålla egendomar
Staten bör avstå från alla anspråk på de egendomar som Svenska kyrkan förvaltar. Kyrkans äganderätt slås fast genom lagstiftning.
16 maj 97 – SOU 1997:47

Folkomröstningar ska vara beslutande
Beslutande folkomröstningar är bättre än rådgivande omröstningar om politikerna ändå bundit sig för att följa omröstningens resultat. Därför bör Sverige utvidga möjligheterna att hålla formellt beslutande folkomröstningar, föreslår statsvetaren Olof Ruin.
16 maj 97 – SOU 1997:56

Ökat intresse för folkomröstningar
Svenska folket blir positivare till folkomröstningar. Den negativa bismak som kärnkraftsomröstningen gav 1980 har försvunnit, konstaterar statsvetaren Sören Holmberg.
16 maj 97 – SOU 1997:56

IT-hallelulja
I en utvecklingsoptimistisk rapport från IT-kommissionen beskrivs det ”nyindustriella kunskapssamhället”. I rapportens två inledande kapitel sägs att vi befinner oss i en brytningstid, att vi står inför ett epokskifte, att den digitala dimensionen och IT-verktyget kan flytta berg, etcetera. Två negativa aspekter – arbetslösheten och kunskapsklyftorna – omnämns men lyfts inte fram i texten.
16 maj 97 – SOU 1997:63

Vinnare och förlorare i flyktingkarusellen
Göteborg och Helsingborg är exempel på kommuner som ”förlorar” ekonomiskt på sitt flyktingmottagande. Haparanda, Emmaboda och andra små kommuner ”tjänar” pengar på att ta emot flyktingar.
2 maj 97 – Ds 1997:31

Vård på ungdomshem ersätter fängelse för unga
Alltför många ungdomar sätts i fängelse. Ungdomsbrottslingar bör i stället kunna dömas till vård på särskilda ungdomshem, föreslår justitiedepartementet i en promemoria.
2 maj 97 – Ds 1997:32

Ansvaret för gränsfisket avgjort
Riksdagen har gett regeringen rätt att besluta om gränsfisket i Torne älv.
2 maj 97 – JoU 1996/1997:21

Beredskap för ny galna kosjuka
Regeringen får bestämma hur djurkadaver hanteras.
2 maj 97 – JoU 1996/1997:8

Riksdagen vill ha bättre beslutsunderlag
Regeringen slipper kritik för hur den hanterade nedläggningen av häktet i Östersund. Men regeringen måste bli bättre på att redovisa ekonomiska konsekvenser av besluten, anser riksdagen.
2 maj 97 – JuU 1996/1997:14

Lättare att lämna ut brottslingar
Riksdagen har godkänt en EU-konvention som gör det enklare att utlämna misstänkta och dömda brottslingar mellan EU-länderna.
2 maj 97 – JuU 1996/1997:15

Tullverket granskas
Regeringen vill utvärdera hur tullen anpassat sig till förändringarna efter Sveriges inträde i EU och den europeiska tullunionen.
2 maj 97 – Dir 1997:34

Bruten sekretess hjälper polis
Lättnader i sekretesslagen ska göra det lättare för polisen att utreda brott som mc-gängen begått.
2 maj 97 – KU 1996/1997:23

Grundskolans bokstavsbetyg räknas om till siffror
Regeringen har beslutat att grundskolans nya bokstavsbetyg ska räknas om till siffror vid antagning till gymnasieskolan.
2 maj 97 – Regeringsbeslut

Seriösa rejvarrangörer ska stödjas
Rejvarrangörer som är motståndare till droger bör kunna stödjas av samhället, anser socialutskottet.
2 maj 97 – SoU 1996/1997:10

U-länderna förlorar mest på EUs jordbrukspolitik
EU-bonden får hälften av sina inkomster från unionens jordbruksstöd. Om EU slopar subventionerna gynnas bönder i u-länderna.
2 maj 97 – SOU 1997:26

Statliga chefer sitter kvar för länge
Sedan mitten av 1980-talet har myndigheterna fått friare händer att besluta om personalpolitiken. I stort har det fungerat väl, men rörligheten bland de anställda är för låg, särskilt på chefsnivå.
2 maj 97 – SOU 1997:48

Mer stöd till invandrartäta områden
1998–2000
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Kultur, medier, trossamfund och fritid
Världsmästerskapen i friidrott 1995 i Göteborg blev ett ekonomiskt fiasko för friidrottsförbundet, som var värd för evenemanget. Förbundet hamnade på obestånd och konkursen hotade. För att rädda friidrottsförbundet föreslår regeringen att staten ska skjuta till 11,3 miljoner kronor. Det ska räcka för att göra fordringsägarna nöjda.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Arbetslöshetsmålet nås bara med nya stimulanspaket
Ekonomin går i rätt riktning. Ett fempunktsprogram sjösätts för att minska arbetslösheten. Men målet om en halverad arbetslöshet till år 2000 kommer ändå inte att nås utan ytterligare stimulanspaket, tror regeringen.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Dyrare tandvård och mindre till handikappade
Anslaget till handikappassistenter räcker inte. Underskottet ska täckas med besparingar i tandvårdsförsäkringen, bidragen till rehabilitering och bilstödet till handikappade. Dessutom skärps reglerna för personliga assistenter.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Föräldrapenningen höjs
1998-2000
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Inga fler jobb i kommunerna trots regeringens nya bidrag
Kommunerna och landstingen kommer inte att kunna öka antalet anställda totalt sett, bedömer regeringen. De åtta extra miljarder per år som ska gå till kommunsektorn från 1998 räcker bara till att behålla dagens anställda.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Fattiga grannar får låna
Sverige ska tillsammans med övriga Norden ge fattigare grannar möjlighet att ta lån i Nordiska investeringsbanken för miljöprojekt. För Sveriges del innebär den nordiska överenskommelsen att staten ska garantera lån för 322 miljoner kronor, vilket regeringen vill att riksdagen ska godkänna.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Regional utjämning och utveckling
Ytterligare 9 miljoner kronor behövs för Nuteks program för regional utjämning och utveckling.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Höjd sjukersättning betalas av försäkrade
1998-2000
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Utgifter och inkomster
En dämpad högkonjuktur i kombination med hårdhänta nedskärningarna och skattehöjningarna skapar balans i statsbudgeten nästa år.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Änkepensionen ses över
1998-2000
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Energi
Uppgörelsen om energin sätter spår redan i årets budget. Från den 1 juli 1997 lämnas understöd till satsningar på vindkraft, vattenkraft och kraftvärme. Staten bidrar med 15 procent av kostnaderna för investeringar vindkraft eller småskalig vattenkraft. Företag som satsar på kraftvärmeproduktion baserad på biobränsle får 3 000 kronor i bidrag per installerad kWh i elproduktionskapacitet, dock med högst 25 procent av investeringen. Satsningen på förnyelsebara energikällor utgör ett helt nytt ramanslag i budgeten. Ramen för 1997 föreslås bli 80 miljoner kronor.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Allmän miljö- och naturvård
Regeringens föreslår att pengar avsätts för det nya ersättningssystemet för rovdjursrivna renar. Systemet förutsätter en återkommande inventering av rovdjursstammen. För detta ändamål behövs 5 miljoner kronor 1997.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Bostäder och byggande
Regeringen föreslår att en tidsgräns införs för de som ansöker om räntebidrag för att bygga bostäder. Tidsgränsen gäller de som vill ha bidrag enligt 1992 års subventionssystem. Ansökningarna måste ha inkommit till länsstyrelsen senast den 31 juli 1997. Dessutom ställs krav på att projektet ska vara färdigbyggt senast den 31 oktober 1997. En ansökan om utbetalning ska också ha kommit in till länsstyrelsen samma datum. Om tidtabellen inte hålls ska ansökan behandlas enligt 1993 års subventionssystem. Motsvarande tidsfrister ska gälla det statliga investeringsbidraget för ny- och ombyggnader, som infördes den 1 januari 1991.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Svag tillsyn av bristfällig äldreomsorg
Riksdagen anser att statens tillsyn över den kommunala äldreomsorgen måste skärpas. Dessutom måste enskilda människor få klara besked om vart de ska vända sig med klagomål på omsorgen.
25 apr 97 – SoU 1996/1997:13

Partisk tryckfrihetsjury fall för Europadomstolen
En svensk man som ansåg sig förtalad fick inte domstolen med sig i ett tryckfrihetsmål. Det faktum att Europadomstolen senare slog fast att den svenska domstolen varit partisk föranleder inga ändringar i reglerna om tryckfrihetsmål.Det är slutsatsen i en promemoria från justitiedepartementet.
18 apr 97 – Ds 1997:25

Nya namn kräver nya lagar
Värnpliktsverket har bytt namn till totalförsvarets pliktverk, militärhögskolan till försvarshögskolan och statens arbetsgivarverk till arbetsgivarverket. Därmed måste också vissa lagar ändras så att rätt namn på rätt myndighet anges. Riksdagen godkände utan ändringar regeringens förslag. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1997.
18 apr 97 – FöU 1996/1997:7

Medling för unga som begår brott
Regeringen bör snarast utvidga försöken med medling för unga brottslingar till hela landet, enligt ett uttalande från riksdagen.
18 apr 97 – JuU 1996/1997:12

Hör sexåringarna till skolan?
I ett tilläggsdirektiv till Barnomsorg och skola-kommittén påpekas att kommittén ska överväga om sexårsverksamheten ska bli en egen skolform inom det offentliga skolväsendets ram. Idag är sexårsverksamheten frivillig och den sorterar under förskolan, även om den ofta är knuten till grundskolan.
18 apr 97 – Dir 1997:30

Utjämningsbidrag för LSS
För drygt ett år sedan, den 1 januari 1996, infördes ett nytt system som utjämnar kommunernas och landstingens kostnader. Systemet innebär att de som har god skattekraft eller låga kostnader ger bidrag till övriga kommuner och landsting.
18 apr 97 – Dir 1997:32

Fler skolor kan befrias från moms
En utredare ska bedöma vilka privata utbildningar som ska stå under statlig tillsyn och därmed befrias från moms.
18 apr 97 – Dir 1997:42

Fem punkter minskar arbetslösheten
Regeringens fempunktsprogram för att klara arbetslösheten innehåller satsningar på vård och omsorg, utbildning, småföretag, arbetsmarknadspolitik och ett ekologiskt utvecklingsprogram.
18 apr 97 – Prop 1996/1997:150

80 procent nästa år
Den 1 januari 1998 ska ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna höjas från 75 till 80 procent.
18 apr 97 – Prop 1996/1997:63

Välfärdsklyftorna växer
I vissa storstadsförorter är det bara 40 procent av den vuxna befolkningen som arbetar och bidragsberoendet ökar. Villaförorterna har däremot inte påverkats av de senaste årens kris.
18 apr 97 – SOU 1997:24

Den farliga tystnaden
De ekonomiska värdena dominerar i dag statsförvaltningen helt och hållet. De demokratiska värdena har kommit på skam. Det menar Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet.
18 apr 97 – SOU 1997:28

Byråkrater får mer makt i EU
En följd av Sveriges medlemskap i EU är att viktiga politiska beslut utformas i nätverk av byråkrater, experter och företag – långt ifrån både medborgare och folkvalda.
18 apr 97 – SOU 1997:30

Brokig statsförvaltning svårare att styra
Den statliga verksamheten har fragmenterats och blivit svårare att styra. Det inre sammanhanget i statens verksamhet äventyras, skriver en kritisk utredningskommitté.
18 apr 97 – SOU 1997:57

Sex uppsatser om byråkratin
I en rapport till den förvaltningspolitiska kommissionen beskrivs hur några av de stora reformbyråkratierna skapades och växte sig starka under efterkrigstiden. Det rör sig om sex personligt hållna uppsatser som behandlar bostadspolitiken, högskolan, arbetsmiljö och arbetarskydd, u-landsbistånd, lantmäteri samt civilförsvaret.
18 apr 97 – SOU 1997:7

Omvälvande förändringar i staten
Statlig verksamhet bolagiseras. Myndighetsutövning ersätts av domstolarnas rättskipning.
18 apr 97 – SOU 1997:9

OSS och EU sluter avtal
Riksdagen har godkänt EUs partnerskapsavtal med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien och Uzbekistan. Avtalen öppnar dock inte för frihandel på samma sätt som EUs avtal med andra OSS-länder.
18 apr 97 – UU 1996/1997:17, UU 1996/1997:18, UU 1996/1997:19, UU 1996/1997:20

Sänkt fartgräns och nytt körkortssystem ska ge säkrare vägtrafik
Kommunerna bör få rätt att sänka hastighetsgränserna till 30 kilometer i timmen i tättbebyggda områden, enligt en utredning från regeringskansliet.
11 apr 97 – Ds 1997:13

Näringslivet positivt, facket skeptiskt
Näringslivsorganisationer, arbetsgivareföreningar och finanshand-lare vill ansluta Sverige till EMU redan från starten. Fackföreningar och arbetslivsorganisationer vill vänta och se hur valutaunionen utvecklar sig.
11 apr 97 – Ds 1997:22

Alla poliser ska vidareutbildas
Alla poliser ska få vidareutbildning regelbundet under hela tjänstgöringstiden.
11 apr 97 – Ds 1997:5

En gemensam läroplan för alla barn
Grundskolans nya läroplan ska gälla även för barn i sexårsverksamhet, i fritidshem och i särskolan. Det föreslår Barnomsorg och skolakommittén.
11 apr 97 – SOU 1997:21

Upp till sex års fängelse för penningtvätt
Lagen om penningtvätt utvidgas till att gälla även skatte- och tullbrott. En transaktion kan frysas om det går att misstänka penningtvätt. Det föreslår den särskilde utredaren Per Anclow.
11 apr 97 – SOU 1997:36

Ny datalag ska stärka integriteten
EU-länderna har kommit överens om gemensamma regler för att stärka skyddet av personuppgifter. Men reglerna hotar inte den svenska offentlighetsprincipen, hävdar datalagskommittén.
11 apr 97 – SOU 1997:39

Rätt att få allmänna uppgifter med e-post
Allmänheten ska ha rätt att få ut offentliga handlingar också i elektronisk form, till exempel på diskett eller via e-post.
11 apr 97 – SOU 1997:39

Alltför svagt skydd för integriteten
Det är inte självklart att EGs normer till skydd för den personliga integriteten går att förena med den svenska offentlighetsprincipen, skriver tre borgerliga partier i en gemensam reservation.
11 apr 97 – SOU 1997:39

Oklar bild av barns psykiska problem
Det behövs bättre kunskaper om barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige. Socialstyrelsen bör få i uppdrag att göra återkommande mätningar.
11 apr 97 – SOU 1997:8

Information om barnsäkerhet och brandvarnare
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över hur informationsinsatser om barnsäkerhet i byggnader kan samordnas mellan myndigheter, organisationer och företag. Det behövs även ytterligare information för att öka användningen av brandvarnare, konstaterar riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandena gjordes med anledning av fyra socialdemokratiska motioner och en från vänsterpartiet.
4 apr 97 – BoU 1996/1997:12

Höj bostadsbidragen
Riksdagens bostadsutskott anser att bostadsbidragen försämrades alltför mycket när reglerna ändrades 1 januari 1997 och föreslår därför på eget initiativ att reglerna ändras så snart som möjligt.
4 apr 97 – BoU 1996/1997:14

Viktigare förordningar, direktiv och beslut antagna av rådet under 1996
EU-kommisionen, uppgifter hämtade ur Regeringens skivelse 1996/97:80
4 apr 97 – EU:s ministerråd

Utländska bankfilialer
Riksdagen har godkänt en EU-anpassning av reglerna för utländska bankers möjlighet att etablera filialkontor i Sverige. Idag får bankfilial öppnas två månader efter det att finansinspektionen har gett sitt godkännande. Med de nya reglerna ska det kunna gå snabbare att etablera en bankfilial. Riksdagen godkände samtidigt vissa smärre förändringar i den skå kallade insättningsgarantin.
4 apr 97 – FiU 1996/1997:22

Utlänningskontroll
Riksdagen har godkänt regeringens skrivelse om särskild utlänningskontroll. I skrivelsen redovisar regeringen att lagen om utlänningskontroll har tillämpats fyra gånger mellan juli 1995 och juli 1996. Vid ett tillfälle – när det gällde en algerier som var misstänkt för terrorism i Frankrike – var det aktuellt med utvisning. Utvisningen genomfördes dock aldrig. Skrivelsen läggs till handlingarna.
4 apr 97 – JuU 1996/1997:13

Utvidgad kommunal näringsverksamhet
Försöksverksamheten med kommunal näringsverksamhet ska utvidgas. Hur det ska gå till har riksdagen gett regeringen i uppdrag att undersöka. I dag har kommunala trafikbolag möjlighet att bedriva verksamhet utanför kommungränsen. Riksdagen vill att samma möjlighet även ska finnas för annan kommunal verksamhet. Därmed fick de socialdemokratiska motionärerna Hans Stenberg, Bengt Silfverstrand och Bo Nilsson sin vilja igenom.
4 apr 97 – KU 1996/1997:12

Inga pengar för Pippi
När Pippi Långstrump går i repris på TV får Inger Nilsson som spelade Pippi inte en krona i ersättning. Men regeringen föreslår nu att sådana avtal ska vara ogiltiga.
4 apr 97 – Prop 1996/1997:129

El tryggas inför krig
Produktion, överföring och handel med el måste fungera även i kristid. Det anser regeringen och lägger fram ett förslag till en elberedskapslag.
4 apr 97 – Prop 1996/1997:86

Asylsökande kan sändas tillbaka
Utlänningslagen skrivs om när Sverige tillträder Dublinkonventionen. Asylsökande får vägras asyl om de kan sändas tillbaka till ett annat land som tillträtt konventionen.
4 apr 97 – Prop 1996/1997:87

Flera myndigheter i ett på nya medborgarkontor
Den som går till ett så kallat medborgarkontor ska i fortsättningen kunna få besked om bostadstillägg för pensionärer, anstånd med deklarationen eller en plats i barnomsorgen – allt av en och samma handläggare.
4 apr 97 – Prop 1996/1997:90

Ett svenskt EU är idealet
Regeringen tror sig kunna påverka EU i "svensk riktning" när det gäller sysselsättningen, miljön, öppenheten och jämställdheten.
4 apr 97 – Skriv 1996/1997:80

185 miljoner kronor mindre till landstingen
Riksdagen har instämt i regeringens neddragning av de särskilda stimulansmedlen till landstingen. Statsbidragen till landstingen minskas med 185 miljoner kronor under 1997.
4 apr 97 – SoU 1996/1997:12

Utredning öppnar för pigavdrag
Skatterabatter ska göra det billigare att äta på restaurang, åka taxi, klippa sig, anlita bilverkstäder och städfirmor. Det föreslår Dan Andersson i en utredning.
4 apr 97 – SOU 1997:17

Bantad trafikbudget blir satsning
Regering och riksdag minskar anslagen till trafikinvesteringar med cirka 20 procent i den nya tioårsplanen, men beskriver detta som en satsning.
4 apr 97 – TU 1996/1997:7

Tillsynen av livsmedel organiseras om
Livsmedelsbranschens hantering av vår dagliga mat ska kontrolleras av ett flertal kommunala, regionala och statliga myndigheter. En utredningskommitté ska se över fördelningen av ansvaret för tillsynen.
21 mar 97 – Dir 1997:25

Regeringen önskar bättre TV-program
Regeringen har tröttnat på de svenska TV-programmen. Kvaliteten måste bli bättre, säger den och tillsätter en utredning.
21 mar 97 – Dir 1997:28

Diplomatlag ses över
Den lag som anger vilka personer och organisationer som ska åtnjuta diplomatisk immunitet är oöverskådlig och saknar vissa viktiga uppgifter.
21 mar 97 – Dir 1997:33

Transportstödet kan utvidgas
Regeringen vill pröva om transportstödet kan utvidgas till att gälla även sjöfart, flyg, persontransporter och datakommunikation.
21 mar 97 – Dir 1997:40

Kas och a-kassan slås samman
Skärpt arbetsvillkor, höjd dagersättning och en fristående a-kassa för fackföreningslösa är några av nyheterna när kas och a-kassan slås ihop till en gemensam arbetslöshetsförsäkring.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:107

En riksnorm för socialhjälpen
Regeringen föreslår att alla kommuner ska använda en gemensam socialhjälpsnorm, en ”riksnorm”. Som villkor för socialhjälp ska kommunerna kunna kräva att personer under 25 år tar praktikjobb.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:124

Starkare skydd åt växtproducenterna
Ensamrätten till nya växtsorter stärks i regeringens förslag till ny växtförädlarlag.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:128

Ny myndighet ansvarar för energin
Regeringen föreslår att en ny energimyndighet inrättas den 1 januari 1998.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Information spar energi
Information, utbildning, provning, kommunal energirådgivning, märkning och certifiering av energikrävande utrustning ska få oss att bättre hushålla med energin.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Vatten värmer villorna
Elenergi ska bytas mot varmvatten. Det ska ske genom att småhus ansluts till de befintliga fjärrvärmenäten.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Effektivitet, sparande och ny energi ersätter kärnkraften
En effektivare användning av energin, en ökad användning av fjärrvärme och nya miljövänligare energikällor. Så tänker sig näringsminister Anders Sundström ersätta det energitomrum som två avställda Barsebäckreaktorer lämnar efter sig.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Mer pengar till kärnkraftsmyndigheter
Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI) får ökade resurser.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Hjärnkraft ersätter kärnkraft 5,6 miljarder till energiforskningen
5,6 miljarder kronor satsas på ny energiforskning de kommande sju åren. För att kärnkraften ska kunna avvecklas måste forskningen resultera i ny teknik, slår regeringen fast.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Sundström satsar på sund ström
Stöd lämnas till investeringar i vindkraftverk, småskaliga vattenkraftverk och anläggningar för kraftvärmeproduktion.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Koldioxiden bekämpas internationellt
350 miljoner kronor satsar regeringen på internationellt klimatsamarbete under en sjuårsperiod.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:84

Pristak på elmätare
Det ska bli lättare att välja vem du vill handla el av. Regeringen sätter tak på priset för elmätarutrustning.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:85

Ett digitalt kulturnät ökar tillgängligheten
Ett digitalt nätverk för kultur ska byggas upp. Med datorns hjälp ska Sveriges kulturinstitutioner kunna nås från hela landet.
21 mar 97 – SOU 1997:14

400 år av försvar
Om politikernas försök att styra militärerna och militärernas försök att i sin tur styra politikerna har det kommit en utredning. I en historisk essä som spänner över 400 år, från Gustav II Adolfs dagar till 1995 års försvarsbeslut, skildras en lång rad av kommunikations-, kunskaps- och styrningsproblem mellan civila och militärer, mellan politiker och försvarsmakten. Rapportförfattarna ger många exempel på militär felplanering, men också på politisk oförmåga att genomföra fattade försvarsbeslut.
14 mar 97 – SOU 1996:130

Med egna analysgrupper styr regeringen försvaret bättre
Det saknas bra metoder för att tydliggöra försvarets förmåga. Regering och riksdag behöver ett bättre beslutsunderlag. Det konstaterade Lars Jeding i UTFÖR-utredningens slutbetänkande. I delbetänkandet ”Extern värdering av hot och förmåga” publiceras underlagsrapporter till denna slutsats.
14 mar 97 – SOU 1996:131

Vad tycker EU-invånarna om EMU?
Stödet för en valutaunion är stadigt sjunkande bland EUs medborgare. Det visar Hermann Schmitt och Angelika Scheuer i en bilaga till EMU-utredningen.
14 mar 97 – SOU 1996:158

Trovärdighet dåligt argument för EMU-anslutning
I delrapporten ”The Evidence about the Costs and Benefits of EMU” går Jacques Mélitz igenom de empiriska erfarenheter som han anser kan vara vägledande inför ett beslut om att inrätta EMU. För det är ingen idé att gå med i EMU bara för att vinna trovärdighet i den ekonomiska politiken, skriver han. Det finns bättre metoder att uppnå det målet, liksom för att varaktigt minska inflationen.
14 mar 97 – SOU 1996:158

Bidragsfusket ska försvåras
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att myndigheterna på hela socialförsäkrings- och bidragsområdet ska får bättre möjligheter att genomföra olika typer av kontroller.
7 mar 97 – Lagrådsremiss: Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemet

Skolans problem är djupt oroande
En fjärdedel av eleverna på gymnasieskolans industriprogram och fordonsprogram blir inte godkända i matematik, svenska och engelska. Även på andra program blir många elever underkända.
7 mar 97 – SOU 1997:1

2000-skiftet överraskar databranschen
Nyårsdagen år 2000 kan många företag och myndigheter räkna med datorproblem. Äldre datorprogram och datorsystem är nämligen inte konstruerade med tanke på att datum, personnummer och andra sifferserier ska börja med siffrorna 00.
7 mar 97 – SOU 1997:12

Bättre stöd i rollen som förälder
De flesta föräldrar går någon form av föräldrautbildning när de får sitt första barn. För skolbarnsföräldern är det sämre ställt med stöd och utbildning.
28 feb 97 – Ds 1997:6

Bättre bemötande av handikappade
Hur bemöts funktionshindrade? En särskild utredare ska ta reda på eventuella missförhållanden och lämna förslag till förbättringar.
28 feb 97 – Dir 1997:24

Diskriminering av handikappade förbjuds
Diskriminering av funktionshindrade i arbetslivet ska förbjudas. Det vill regeringen som har tillsatt en utredning.
28 feb 97 – Dir 1997:8

Endast en socialhjälpsnorm
Regeringen föreslår att alla kommuner ska tillämpa samma socialhjälps norm. Den nya ”riksnormen” blir 2 900 kronor plus hyra och el för en ensamstående person.
28 feb 97 – Lagrådsremiss: Ändring i socialtjänstlagen

Ny utredning om Bromma flygplats
Regeringen vill ha en ytterligare utredning om Bromma flygplats. Förre generaldirektören Claes-Eric Norrbom har fått i uppdrag att analysera följderna av en avveckling av Bromma till år 2001, då den tredje banan på Arlanda ska öppnas. Han ska jämföra den lösningen med konsekvenserna av en fortsatt drift av flygplatsen fram till 2011, då avtalet om markupplåtelse mellan staten och Stockholms stad löper ut.
28 feb 97 – Regeringsbeslut

Litet EMU – för Tysklands skull
Det är fortfarande inte självklart att EMU blir av. Projektet kan stjälpas av finansmarknadens spekulationer eller av tyska Bundesbank, som hellre avstår från den gemensamma valutan än driver igenom ett svagt EMU.
28 feb 97 – SOU 1996:158

Vad händer om Sverige stannar utanför EMU?
Blir Sverige medlem i EMU reduceras riksbankens roll till att verkställa vad en gemensam centralbank för medlemsländerna beslutar. Om Sverige väljer att stanna utanför måste riksbanken däremot även fortsättningsvis upprätthålla en egen valuta- och penningpolitik. Hur det ska gå till diskuterar Hans Genberg från Graduate Institute of International Studies i Geneve i Schweiz i en bilaga till Lars Calmfors EMU-utredning.
28 feb 97 – SOU 1996:158

Hyresgästvetot återinförs vid ombyggnader
Hyresgästens vetorätt vid ombyggnader återinförs. Endast en hyresgästförening får förhandla med hyresvärdarna. De fria inflyttningshyrorna avskaffas.
21 feb 97 – BoU 1996/1997:5

A-kassan och Kas slås samman
Nästa år ska a-kasseersättningen och kas slås samman. Den nya arbetslöshetsförsäkringen ska administreras av a-kassorna. Samtidigt ska en ny och kompletterande a-kassa inrättas för dem som inte är med i facket.
21 feb 97 – Lagrådsremiss: En ny lag om arbetslöshetskassor

Inget tillstånd krävs för banker inom EES
Svenska banker, kreditföretag och värdepappersbolag ska fritt kunna etablera filialer i andra EU- och Efta-länder, det så kallade EES-området.
21 feb 97 – Prop 1996/1997:72

Hög självrisk i tandvården
Den utredning som förbereder en ny tandvårdsförsäkring kommer att föreslå ett högkostnadsskydd först vid 20 000 kronor.
21 feb 97 – Riksdagsdebatt

Bostadsbidragen kan ändras i jul
Ett förslag om ändrade regler för bostadsbidrag kan komma tidigast i vårbudgeten. I så fall kan ändringarna börja gälla vid årets mitt.
21 feb 97 – Riksdagsdebatt

Polisanmäl våld i skolan
Våldet har minskat i samhället totalt sett. Men vi har inte lyckats när det gäller unga människor, framför allt barn, medgav justitieminister Laila Freivalds vid riksdagens frågestund.
21 feb 97 – Riksdagsdebatt

EMU vapen mot spekulanterna men statsskulderna måste sänkas
En monetär union eller återinförda valutakontroller är de möjligheter Europa har för att stoppa finansmarknadens spekulativa attacker mot valutan.
21 feb 97 – SOU 1996:158

Priset för EMU är en ”flexibel” arbetskraft
När valutan låses tvingas arbetskraften till ”flexibilitet” – det vill säga att acceptera lägre löner och krav på omflyttning.
21 feb 97 – SOU 1996:158

Makten över valutan, räntan och inflationen
Regeringen ska ta det formella och fulla ansvaret för valutapolitiken. Samtidigt ska riksbanken få en mer självständig roll när det gäller penningpolitiken. Prisstabilitet ska vara det överordnade målet.
21 feb 97 – SOU 1997:10

Långsam skatteväxling
En långsam skatteväxling från arbete till miljö ska både klara ekonomin, sysselsättningen, välfärden och samtidigt skapa ett ekologiskt uthålligt samhälle.
21 feb 97 – SOU 1997:11

Energiskatter ökar
Under 1996 gav energiskatterna intäkter till staten på sammanlagt 48 miljarder kronor. Skatt på bränslen och elkraft stod för 31,8 miljarder, koldioxidskatt på bränsle för 13,5 miljarder, svavelskatt på bränsle för 0,2 miljarder, produktionsskatt på el från vattenkraft för 1,4 miljarder och produktionsskatt på el från kärnkraft för 1,0 miljarder kronor. Därtill fick staten in 6,8 miljarder kronor i moms för hushållens konsumtion.
21 feb 97 – SOU 1997:11

Snabb övergång mellan krona och euro
Om Sverige ska delta i EUs valutaunion bör de offentliga myndigheterna gå över till redovisning i euro först år 2002, samtidigt som euro-sedlar och mynt introduceras.
14 feb 97 – Ds 1997:9

Utredare granskar EUs östutvidgning
Måste Sverige betala en högre medlemsavgift till EU när fattigare grannar i öst gör sitt inträde i unionen?
14 feb 97 – Dir 1997:15

En halv miljard ingen kapitalförstöring
De pengar som hittills har satsats på Norra länken är inte bortkastade. I en interpellationsdebatt sade sig Ines Uusmann fortfarande ha fullt förtroende för Vägverket.
14 feb 97 – Riksdagsdebatt

Försvarsberedningen ska arbeta öppet
Offentliga seminarier och hearingar där vanliga människor från folkrörelsesverige diskuterar förändringarna i Europa. Så tänker sig den nye försvarsministern Björn von Sydow att arbetet i försvarsberedningen ska bedrivas.
14 feb 97 – Riksdagsdebatt

Höjs Sveriges koldioxidtak?
Efter kärnkraftsuppgörelsen har en del riksdagsmän oroats över att koldioxidutsläppen kommer att öka.
14 feb 97 – Riksdagsdebatt

Historien talar för ”vänta och se”
De historiska erfarenheterna av valutaunioner och internationella växelkurssystem som guldmyntfoten och Bretton Woods talar för att Sverige tills vidare bör stanna utanför EMU.
14 feb 97 – SOU 1996:158

En monetär historia
Historiskt sett har det funnits två typer av ”penningregimer”: system där pengar kunnat växlas in till guld eller någon annan metall, så kallad metallmyntfot, och system som baseras på papper, pappersmyntfot.
14 feb 97 – SOU 1996:158

Stabiliseringsfond kan rädda sysselsättningen i EMU
Inom EMU blir det svårare för medlemsländerna att balansera lågkonjunkturer med hjälp av stabiliseringspolitik. Om EU ska lösa detta gemensamt krävs en fördubbling av medlemsavgiften.
14 feb 97 – SOU 1996:158

”Intelligent trafik” bättre än nya vägar
Det är bättre att satsa på ny teknik i trafiken än att bygga nya vägar. Sverige bör utveckla intelligenta trafiksignaler, databaserade reseplaneringssystem och försök med automatisk hastighetsanpassning, föreslår delegationen för transporttelematik.
14 feb 97 – SOU 1996:186

Lägre sjukpenning
Regeringen vill spara 1,2 miljarder kronor i socialförsäkringssystemet nästa år. Bland annat ska 980 miljoner kronor sparas genom att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) beräknas på ett mindre förmånligt sätt.
7 feb 97 – Dir 1996:100

Nya regler för ägande av revisionsbolag
Indirekt ägande av revisionsbolag kan leda till att förtroendet för revisorernas opartiskhet och självständighet minskar och att samhällets tillsyn försvåras, anser regeringen.
7 feb 97 – Dir 1996:106

Hur ska invandrare välkomnas till Sverige?
En särskild utredare ska föreslå hur nyanlända invandrare ska introduceras i det svenska samhället.
7 feb 97 – Dir 1997:10

Det ska kännas när man blir svensk
Regeringen har bestämt sig för att göra en grundlig översyn av lagen om svenskt medborgarskap.
7 feb 97 – Dir 1997:5

Fler annonser på bästa sändningstid i TV4
TV4 ska få sända mer TV-reklam på bästa sändningstid. Det är innebörden av en promemoria från kulturdepartementet.
7 feb 97 – Vissa ändringar i annonsbestämmelserna i radio och TV-lagen: Rapport från kulturdepartementet

JK utreder turerna kring Arboga
Regeringen har gett justitiekanslern i uppdrag att granska Försvarets materielverks (FMV) uppgörelse med Volvo Aero. I ett beslut den 19 december gick regeringen med på att materielverket skulle få teckna avtal för produktstöd till försvarets flygplansmotorer. Dagen därpå skrev FMV under en överenskommelse med Volvo Aero. Vid sidan av underhållsavtalen tecknade materielverket också ett avtal om ”hanteringen av vissa kostnader till följd av minskat underhållsbehov”. Det är det sistnämnda avtalet som regeringen vill att justitiekanslern ska granska. JK ska klarlägga innebörden och syftet med avtalet, liksom vilka befogenheter materielverket har att över huvud taget sluta sådana avtal.
7 feb 97 – Regeringsbeslut

Thage G Peterson svor sig fri
Gång på gång svor sig försvarsministern fri: – Jag har inte använt begreppet ”organiserad kampanj” och inte heller ordet ”konspiration”.
7 feb 97 – Riksdagsdebatt

Skattekrediter kan stimulera utbildning
Om människor utbildas och utvecklas i jobbet är det till gagn för alla – för anställda, arbetsgivare och samhället i stort. Om enskilda och företag ges skattelättnader skulle utbildningar i arbetslivet öka.
7 feb 97 – SOU 1996:164

Vad har offentliganställda för ansvar?
Den polisman i Göteborg som hade sex med en prostituerad kvinna i baksätet på en polisbil friades i hovrätten från misstanken att ha begått tjänstefel. Medan en polisman, som i sitt civila liv gömde en kvinna, som hotades av sina släktingar, däremot fälldes för tjänstefel, sedan han underlåtit att lämna in de polisanmälningar mot släktingarna som kvinnan först ville göra, men sedan tog tillbaka. Ja, så olika kan rättvisan slå mot de offentliganställda när lagarna om tjänstefel ska tolkas.
7 feb 97 – SOU 1996:173

Ändamålsfastigheter
Staten behöver klarare regler för hyressättningen, och tydligare ansvars- och riskfördelning mellan myndigheter som hyr och statliga fastighetsbolag som hyr ut lokaler.
7 feb 97 – SOU 1996:187

Båda reaktorerna i Barsebäck stängs
Den första kärnkraftsreaktorn ska stängas senast den 1 juli 1998. Den andra innan 1 juli 2001. Det är innebörden i trepartiuppgörelsen mellan socialdemokraterna, centern och vänsterpartiet.
7 feb 97

Rockad i regeringen
Göran Persson stuvar om i regeringen. Thage G. Peterson, Björn von Sydow och Leif Pagrotsky byter plats.
31 jan 97

Rättvisa och pedagogik i skolans datorer
Det blir allt vanligare med datorer i skolan. Det är en mycket positiv utveckling, anser skolminister Ylva Johansson, som i förordet till en departementspromemoria påpekar att den nya informationstekniken (IT) måste vara ”rättvis” och användas som ett ”pedagogiskt verktyg”.
31 jan 97 – Ds 1996:67

Kommuner kan tjäna på decentralisering
Gemensamt för de tre kommunerna Helsingborg, Sollentuna och Piteå är att de decentraliserat den kommunala verksamheten. Resultaten är överlag goda, enligt en rapport från ESO.
31 jan 97 – Ds 1996:68

EU-lagar 1997
Följande lagförslag presenteras i kommissionens arbetsprogram 1997 och motsvarar de nya rättsakter kommissionen avser att lägga fram. Eftersom det rör sig om nya förslag har anpassningar eller ändringar av existerande rättsakter uteslutits. Lagförslag som redan planeras under tidigare budgetår finns inte med.
31 jan 97 – EU-kommissionen

Ett granskande öga på spionerna
Världen har förändrats. För att hålla jämna steg måste även Sveriges underrättelsetjänst stöpas om.
31 jan 97 – Dir 1996:111

Internationella regler om industriolyckor
En FN-konvention och två EG-direktiv om regler kring farliga transporter och kemikalieolyckor ska införlivas med svensk lag.
31 jan 97 – Dir 1996:90

Små svenska framgångar för öppenhet i EU
Östutvidgningen, majoritetsbeslut på miljöområdet och öppenhet och insyn i EU var de viktigaste frågorna för oppositionen vid riksdagens debatt om EUs regeringskonferens.
31 jan 97 – Riksdagsdebatt

Överskott i budgeten ska gå till vård och skola
Statsminister Göran Persson lovade kommuner och landsting tio nya miljarder kronor nästa år. Pengarna ska gå till vård, omsorg och skola.
31 jan 97 – Riksdagsdebatt

Stöd till svenska varv
Regeringens vårproposition kan komma att innehålla förslag om hjälp till de svenska varven.
31 jan 97 – Riksdagsdebatt

Dubbla socialavgifter för pensionssparare
Företagare som inte har F-skattesedel kan i vissa fall drabbas av dubbla uttag av socialavgifter.
31 jan 97 – Riksdagsdebatt

Kyrkokommuner får anställa äldre arbetslösa
Det har aldrig varit regeringens avsikt att kyrkokommunerna inte skulle kunna anordna offentliga tillfälliga arbeten, OTA.
31 jan 97 – Riksdagsdebatt

Ingen kartläggning av kritiska debattörer
– Inrikesdepartementet bedriver självklart inte någon registrering eller kartläggning av debattörer som framför synpunkter på invandrades situation i Sverige eller integrationspolitiken.
31 jan 97 – Riksdagsdebatt

Gator ska avgiftsfinansieras
Kommunala gator ska finansieras med avgifter, inte med skatter. Avgifterna ska tas ut av fastighetsägarna och de ska täcka såväl investerings- som underhållskostnader.
31 jan 97 – SOU 1996:168

Vanmakt ska bytas mot egenmakt
Människor – särskilt de som bor i storstadsområden – känner sig maktlösa och frustrerade. Det menar storstadskommittén, som tar fasta på ordet egenmakt som bästa medicinen mot vanmakten.
31 jan 97 – SOU 1996:177

Inskränkt uppdrag för lekmannarevisorer
Enligt EG-rätten måste alla revisorer i aktiebolag vara godkända eller auktoriserade. Det betyder att de förtroendevalda revisorerna i kommunala bolag inte längre får underteckna revisionsberättelsen.
24 jan 97 – Ds 1996:65

Nätsurfare blir förbrytare
Justitiedepartementet förbereder just nu en lag som gör varje internetanvändare till en lagöverträdare.
24 jan 97 – Ds 1996:71

Europeisk bostadsmässa för ekologiskt byggande
Regeringen hoppas att Malmö ska bli platsen för en europeisk bostadsmässa som ska visa hur boende och stadsutveckling kan bli ekologiskt hållbara.
24 jan 97 – Dir 1996:104

Världskulturmuseet prepareras
En organisationskommitté har fått i uppdrag att förbereda och genomföra etableringen av ett världskulturmuseum i Göteborg.
24 jan 97 – Dir 1996:110

Södra teatern – värd för världen
Ett världskulturhus flyttar in på Södra teatern i Stockholm. Men hur det ska gå till ska först utredas.
24 jan 97 – Dir 1996:123

Riskabelt gå med i EMU utan folkligt stöd
Den svenska politiska eliten spelar bort en del av sitt förtroendekapital om den driver igenom ett inträde i valutaunionen mot medborgarnas vilja.
24 jan 97 – SOU 1996:158

Svenskt deltagande i EMU nödvändigt för inflytande i EU
Om Sverige frivilligt väljer att stå utanför EMU riskerar vi att marginaliseras politiskt. Vi förlorar i inflytande i alla EU-frågor och stämplas som ”motvillig europé”.
24 jan 97 – SOU 1996:158

Osäker vinst av säkrare växelkurs
En valutaunion minskar företagens behov av att gardera sig mot varierande växelkurser.
24 jan 97 – SOU 1996:158

Överdrivna förväntningar om lägre räntor på statens lån
Kostnaderna för statsskulden kommer knappast att sjunka drastiskt om Sverige går med i EMU – något som ofta hävdas i den allmänna debatten.
24 jan 97 – SOU 1996:158

Risk för högre arbetslöshet med EMU
Som medlem i EUs valutaunion får Sverige svårare att hantera ekonomiska kriser, och vi bör därför vänta med en anslutning. Den slutsatsen drar tre av fyra forskare som studerat möjligheterna att föra stabiliseringspolitik i och utanför EMU.
24 jan 97 – SOU 1996:158

EMU avsteg från demokratin
Valutaunionen är inte bra för demokratin. Folket omyndigförklaras och kan inte utkräva politiskt ansvar för penning- och valutapolitiken.
24 jan 97 – SOU 1996:158

Svensken – en bilist
Ska svensken ta sig någonstans tar han bilen. En utredning visar att bilen fortfarande är det dominerande färdmedlet.Varje år färdas vi sammanlagt 119 miljarder kilometer. För att ta oss denna sträcka använder vi bilen i 82 miljarder kilometer. Bussen står för 10,5 miljarder kilometer och tåget för 4,4 miljarder kilometer.
10 jan 97 – Ds 1996:64

Uppsala datacentral säljer affärsverksamhet
Uppsala universitet ska avveckla den affärsdrivande delen vid sin datacentral UDAC. En särskild utredare ska ge förslag om hur avvecklingen ska ske.
10 jan 97 – Dir 1996:95

Europaår mot rasism
En samordnad kampanj mot rasism och främlingsfientlighet startade inom EU vid årsskiftet. Regeringen har givit direktiv till en kommitté som ska leda ”Europaåret mot rasism” i Sverige.
10 jan 97 – Dir 1996:98

Rutiner i regeringskansliet ska hindra jäviga beslut
Statsråden har kommit överens om att offentligt redovisa och registrera tidigare uppdrag och anställningar. Det sker mot bakgrund av riksdagens kritik i våras mot Anders Sundström, som deltagit i ett regeringsbeslut trots att har var jävig.
10 jan 97 – Skriv 1996/1997:56

Terrorismen har tagit fart
Regeringen har lämnat sin årliga redogörelse om lagen om särskild utlänningskontroll, den så kallade terroristlagen, till riksdagen. Under perioden 1 juli 1995 – 30 juni 1996 tillämpades lagen bara en gång på en ny person. Regeringen beslutade att en algerisk medborgare skulle utvisas, men sköt samtidigt upp genomförandet av utvisningen. Algeriern misstänktes för att ha deltagit i ett sprängattentat i Paris tunnelbana. Han friades så småningom från misstanken.
10 jan 97 – Skriv 1996/1997:68

Försvarsrapporter droppar
Utför-utredningen publicerar underlag. Den redan avslutade utvärderingen av försvarets ledning och struktur (Utför) fortsätter att publicera delrapporter. Den här gången gäller det bilagor med underlag till utredningens slutbetänkande.
10 jan 97 – SOU 1996:132

När betongen blommar
Hur står det till i miljonprogramsområdena? Den frågan sökte storstadskommittén svaret på i en reportagebok.
10 jan 97 – SOU 1996:146

Lokalradion
Den kommersiella lokalradion är misslyckad. Den ökar inte mångfalden, den är inte lokalt förankrad och den stärker inte demokratin - vilket den borde.
10 jan 97 – SOU 1996:176

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se