Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
    Om tidskrifterna

Vi samarbetar med elva vetenskapliga tidskrifter, tre facktidskrifter och ett institut. Samarbetet ser lite olika ut: Tidskrift för genusvetenskap, tgv, lägger ut sina vetenskapliga artiklar i ett öppet pdf-arkiv (med ett års fördröjning). Före 2007 hette Tidskrift för genusvetenskap Kvinnovetenskaplig forskning.
  Pedagogisk forskning i Sverige, Ekonomisk Debatt, Framtider och Nordicom-information har egna pdf-arkiv, och exponeringen i forskningen.se innebär främst att tidskrifterna/artiklarna blir mer tillgängliga och dessutom samsökningsbara med andra akademiska tidskrifter.
  SOM-institutets årliga rapport utkommer som bok på vårkanten, senare publiceras rapporten även i pdf-format och då även i forskningen.se, med redaktörerna Holmberg och Weibulls godkännande.


Pedagogisk Forskning
Ekonomisk Debatt
Tidskrift för politisk filosofi
Tidskrift för genusvetenskap
Framtider
Nordicom Information
Socialmedicinsk tidskrift
SOM-institutet
Sociologisk Forskning
Arbetsmarknad & Arbetsliv
Utbildning & Demokrati
Socialvetenskaplig tidskrift
SocialPolitik
Insikten
Statsvetenskaplig tidskrift

Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige utkommer med fyra 80-sidiga nummer per år i syfte att spegla svensk pedagogisk forskning. Förutom regelrätta artiklar innehåller tidskriften debattartiklar samt fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på ventilerade doktorsavhandlingar. Recensioner av pedagogisk litteratur liksom en agenda utgör också innehållet. Språket är, förutom när det gäller 'summaries' av artiklar, endast undantagsvis annat än svenska. Tidskriften vänder sig i första hand till forskare, lärare och doktorander inom universitet och högskolor. Artiklarna publiceras elektroniskt med fördröjning.Tidskriften Ekonomisk Debatt debatterar aktuella samhällsekonomiska frågor under bred medverkan av akademiskt och praktiskt verksamma ekonomer. Tidskriften ges ut av Nationalekonomiska föreningen och utkommer med 8 nummer om åre. Artiklarna publiceras elektroniskt med ett nummers fördröjning..Tidskrift för politisk filosofi

Inom den politiska filosofin studeras frågor av grundläggande normativ karaktär, t ex: Vad är rättvisa? Hur bör medborgarna fatta beslut i gemensamma angelägenheter? Hur bör rättsväsendet utformas? Syftet med denna tidskrift, som utkommer med tre nummer per år, är att utgöra ett forum för alla de akademiska discipliner som tangerar den politiska filosofin, dvs i första hand ekonomi, ekonomisk historia, filosofi, idéhistoria, rättsvetenskap, sociologi, och statsvetenskap.
Tidskriften försvarar inga speciella ideologiska eller teoretiska ställningstaganden, utan välkomnar bidrag från representanter för olika perspektiv.
I varje nummer recenseras aktuell svensk och utländsk politisk-filosofisk litteratur. Tidskrift för politisk filosofi utkom tidigare med tre pappersnummer per år och ges ut av Bokförlaget Thales med stöd av Statens kulturråd. Nu publiceras artiklarna enbart elektroniskt.Tidskrift för genusvetenskap, tgv, är det nya namnet på tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift, som startades 1980 i Lund. Tidskriften är Nordens största för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning. Förutom att presentera ny forskning introduceras teorier, begrepp och inbjuder till feministisk debatt. Nytt i tgv är två nya genrer: Krönikan och Utblick. De ska inbjuda forskare, aktivister, feminister m.fl. att göra snabba inlägg om frågor som ligger dem varmt om hjärtat och värda diskussion. Tanken med tgv är att fortsatt spegla det genusvetenskapliga områdets mångfald av röster. tgv kommer ut med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Tidskrift för genusvetenskap. Redaktionen är knuten till universitetsstäder i Sverige och byter ort vart 4:e år.Institutet för Framtidsstudier har gett ut den populärvetenskapliga tidskriften Framtider med fyra nummer per år. I Framtider presenterades aktuell, framtidsrelevant forskning och debatt. Artiklarna publicerades elektroniskt med en månads fördröjning. Utgivningen upphörde årsskiftet 2012/2013.Medie- och kommunikationsforskning i Norden. Etablerad 1979. Nordicom Information är en tidskrift på de nordiska språken, som utges med 4 nr/år, och innehåller artiklar, recensioner, översikter, presentationer av aktuella forskningsprojekt samt notiser om ny litteratur.
Nordicom Information riktar sig till såväl forskare och studenter som forskningens brukare, t ex politiska beslutsfattare, journalister, företrädare för myndigheter och medieföretag, lärare och den intresserade allmänheten. Artiklarna publiceras elektroniskt med fördröjning.Socialmedicinsk tidskrift, smt, startade sin verksamhet 1924. Tidskriften ägs numera av en förening. Bakom ägaren står de socialmedicinska institutionerna vid landets universitet. Smt drivs utan vinstintresse. Smt har en flervetenskapliga inriktning och gör breda ämnesval i korsningen mellan socialtjänst, socialförsäkringar, socialpolitik, folkhälsa och hälso- och sjukvård. Språket är i allmänhet svenska och läsekretsen är en blandning av allmänhet, studenter och ämnesexperter. Smt utkommer med 6 nummer per år. Varje nummer har ett visst tema, men det finns utrymme för originalartiklar även vid sidan av temat. Artiklarna i Socialmedicinsk tidskrift är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell 3.0 Unported Licens. Creative Commons LicenseSOM-institutet är centrum för den undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs gemensamt av Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Statsvetenskapliga institutionen samt Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) vid Göteborgs universitet. Grunden i verksamheten är den nationella undersökning som genomförs varje höst och som omfattar cirka 9 000 personer i åldrarna 15 till 85 år. Undersökningen rymmer frågor om bland annat politik, samhälle, medievanor, offentlig service, miljö, risker, ny medieteknologi och fritidsvanor. Årets stora rapport, Riks-SOM, publiceras vanligtvis på försommaren. Den finns även digitalt publicerad.sociologisk forskning

Sociologisk Forskning är en facktidskrift för svenska sociologer och för andra som intresserar sig för den samhällsvetenskapliga teorins och empirins utveckling. I Sociologisk Forskning presenteras kontinuerligt resultat från pågående forskningsprojekt och diskussioner kring teoretiska utvecklingsmöjligheter. Tidskriften har dessutom emellanåt temanummer för speciellt aktuella forskningsområden.Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Artiklarna publiceras elektroniskt med sex månaders fördröjning.Arbetsmarknad & Arbetsliv

Arbetsmarknad & Arbetsliv är en tidskrift som på vetenskaplig grund ska sprida kunskap om aktuella förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Artiklarna kan antingen vara av rent vetenskaplig karaktär eller vara debattinlägg. I båda fallen tillämpas referee-förfarande med vetenskapliga granskare. Ett annat sätt att sprida kunskap om aktuell forskning sker genom recensioner av nyutkommen litteratur. Tidskriften ges ut i samarbete mellan Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet och Göteborgs universitet. Artiklarna publiceras elektroniskt med sex månaders fördröjning.Utbildning & Demokrati

–  Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

Utbildning & Demokrati är en pedagogisk tidskrift vars namn är inspirerat av John Deweys klassiska arbete ”Democracy and Education” från 1916. I tidskriften publiceras texter i skärningspunkten mellan filosofi och samhällsvetenskap. Ambitionen är att bidra med analyser av utbildning i vid mening, dess utbildningspolitiska innebörder såväl som dess inre verksamheter. Tidskriften vänder sig till dem som är intresserade av förskola, skola, lärarutbildning och annan högre utbildning men även till dem som har intresse för utbildning och kommunikationsprocesser i andra sammanhang. Tidskriften utkommer med 3 nummer per år. Utgivare: Pedagogikämnet, Örebro universitet. Artiklarna publiceras elektroniskt med sex månaders fördröjning.Socialvetenskaplig tidskrift

Socialvetenskaplig tidskrift är landets ledande svenskspråkiga tidskrift för forskning om socialt arbete och socialvetenskapliga frågor. Tidskriften grundades 1994 och kommer ut i fyra nummer per år. De vetenskapliga artiklar som publiceras genomgår en vetenskaplig granskningsprocess där de dels granskas av en kvalificerad redaktion, dels av minst två särskilt utsedda lektörer (referees). Utöver vetenskapliga artiklar publicerar Socialvetenskaplig tidskrift också debattartiklar och recensioner. Tidskriften ägs av Föreningen för forskning i socialt arbete (FORSA) och en målsättning är att publicera forskning som är relevant för det sociala arbetes praktik i Sverige. För närvarande har tidskriftens redaktion sitt säte i Umeå med professor Stina Johansson som huvudredaktör och docent Stefan Sjöström som korresponderande redaktör. Artiklar publiceras elektroniskt tre månader efter att de publicerats i papperstidskriften.SocialPolitik

Plattform: SocialPolitik granskar och debatterar den snabba samhällsomvandlingen. Underifrånperspektivet är självklart. Demokrati, rättvisa, solidaritet och jämställdhet är bärande värderingar. Socialpolitik ges sedan 1994 ut av den ideella föreningen Socialpolitisk debatt, som är partipolitiskt obunden och fackligt fristående. Artiklarna publiceras elektroniskt med ett nummers fördröjning.Tidskriften Psykoterapi ges ut av Riksföreningen PsykoterapiCentrum. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Insikten kan betraktas som en ledande facktidning på psykoterapiområdet. Tidigare hette tidningen insikten.Statsvetenskaplig tidskrift

Statsvetenskaplig Tidskrift utges av Fahlbeckska stiftelsen och är organ för Statsvetenskapliga förbundet. Tidskriften publicerar refereegranskade vetenskapliga arbeten och översikter om politik i bred bemärkelse, och utkommer med fyra nummer per år.

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se