Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
40 artiklar
 
Tidskriften Psykoterapi 2015
Kära läsare!
Sedan något år tillbaka studerar jag historia vid Senioruniversitetet. Visste ni att det dödliga våldet i samhället enligt historieforskningen alltsedan 1600-talet verkar ha minskat successivt, räknat i proportion till folkmängden? En av de tänkbara förklaringarna till detta anses vara att människor av olika anledningar har börjat ta mer hänsyn till varandra, bli mer empatiska och ta bättre hand om de svaga och utsatta. Denna gradvisa ”civiliseringsprocess” har inte hejdats av att fler människor från och med slutet av 1800-talet kunnat frigöra sig från givna grupptillhörigheter och själva välja och utforma sin livsväg. Ett glädjande budskap i en tid när våldet snarare bara tycks öka. Det senare beror nog på att vi har blivit så många fler och på att vi numera genom massmedia får snart sagt omedelbar kännedom om alla katastrofer som inträffar i omvärlden.
26 mar 15 – Pia Eresund

Tidskriften Psykoterapi 2015
Med utgångspunkten – ”När idéer välkomnas till diskussion skapas kreativitet”
Med förväntan och inspiration inför den nya kongressperioden tackar jag för förtroendet att fortsätta som ordförande för RPC. Den förra perioden var mycket händelserik på många plan och det har funnits ett stort engagemang hos styrelsen, där alla velat bidra till den fortsatta utvecklingen av RPC. Perioden har även kännetecknats av ett livaktigt och gott diskussionsklimat i riksstyrelsen, ett gynnsamt klimat för kreativitet där ordinarie och suppleanter varit lika aktiva oavsett roll.
26 mar 15 – Eva Marie Eneroth Säll

Tidskriften Psykoterapi 2015
Om ekonomistyrningens ansvarsförskjutning och skamstruktur – konsekvenserna för professionerna och patienterna… (Del 3)
Detta är den tredje och sista i en serie artiklar (Bertling, 2013; 2014) som belyser konsekvenserna i den offentliga vården och omsorgen av det paradigmskifte som ägt rum genom introduktionen av New Public Management och dess ekonomistyrning. I myndigheternas granskningar blir regelefterföljelsen överordnad kvalitetsbedömningen och det blir följsamheten i sig som är indikatorn på vad som är kvalitet. I den följande artikeln kommer jag att närmare redovisa röster och utsagor från professionerna, patienterna/brukarna och från offentliga källor. Hur drabbar ekonomistyrningen de berörda och hur kan man förstå den tystnad som råder på arbetsplatserna?
26 mar 15 – Ulla Bertling

Tidskriften Psykoterapi 2014
Kära läsare!
”What works for whom?” frågade Anthony Roth och Peter Fonagy år 2006, och det är numera allmänt accepterat att olika psykoterapiformer passar mer eller mindre bra för olika typer av patienter. Hur frågan ”Vad passar vem?” besvaras av aktuell forskning är också temat för RPC:s höstkonferens, som i samarbete med Stockholms universitet hålls den 22 november 2014. Valet står verkligen inte bara mellan KBT och PDT, för det finns numera en mängd olika specifika metoder som bygger på psykodynamisk teoribildning. Men hur mycket vet vi egentligen om de metoder som vi inte själva har erfarenhet av eller utbildning i? Inte så mycket, skulle jag tro. Därför är det glädjande att vi till det här numret har fått tre artiklar där erfarna psykoterapeuter beskriver hur man arbetar med symboldrama, analytisk psykoterapi respektive mentaliseringsbaserad terapi (MBT).
26 mar 14 – Pia Eresund

Tidskriften Psykoterapi 2014
Så är det höst och det är dags att kura skymning en stund…
Kanske låter det allt för stillsamt och introvert för en del av er, men kura skymning är speciellt och något jag verkligen tycker om. Det där mellanläget när det börjar skymma. Det är vilsamt och ger utrymme för tanke och reflektion. Något som behövs mellan höstens alla aktiviteter.
26 mar 14 – Eva Marie Eneroth Säll

Tidskriften Psykoterapi 2014
Mentaliseringsbaserad terapi: en relationell terapiform
Terapeutens subjektiva upplevelse ”markeras” som terapeutens egen upplevelse och ges till patienten utifrån en hållning som ”icke expert”, det vill säga som en möjlig tanke att nyfiket pröva snarare än som en given sanning. Tar vi ett vidare perspektiv är mentaliseringsbaserad terapi kanske en del av en större rörelse att förändra patientoch terapeutrollerna i en mindre hierarkisk riktning.
26 mar 14 – Joakim Löf

Tidskriften Psykoterapi 2014
Att våga möta det oförutsedda
om Symboldrama - en visualiserande och imaginativ metod
26 mar 14 – Sigbritt Nordlund

Tidskriften Psykoterapi 2014
”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse”
Just nu är det som om allt händer på en och samma gång. Vi har i RPC:s riksstyrelse återigen varit på en rad olika möten med företrädare för Socialstyrelsen, Socialdepartementet, Universitetskanslerämbetet, UKÄ och även haft möten med företrädare för regeringspartier och oppositionen och vårt arbete med att ta plats för psykodynamisk psykoterapi går så sakteliga framåt, en liten bit i taget.
26 feb 14 – Eva Marie Eneroth Säll

Tidskriften Psykoterapi 2014
Psykoterapeutiska möten och ljusare tider
Det är nytt år och vi går bokstavligen mot ljusare tider. Det är också förhoppningen man får när man läser om RPC:s höstkonferens, både vad gäller det höga deltagarantalet och den utfallsforskning på psykodynamisk terapi som lyftes fram där. Förutom vad som presenteras i konferensrapporten finns också Björn Philips föredrag omarbetad till en artikel i det här numret av Psykoterapi.
26 jan 14 – Anna Christina Sundgren

Tidskriften Psykoterapi 2014
Med blick för det komplexa och specifika …
Trots att rehabiliteringsgarantin inte kommer att förändras under 2014 anser jag att en försiktigt gynnsam vind råder. Tiden talar helt enkelt för psykodynamisk psykoterapi. Regeringen har gjort en stor ensidig satsning KBT, där alla uppföljningar och utvärderingar idag visar att ingenting blev som man hade tänkt och goda resultat lyser med sin frånvaro. I själva verket är resultaten av satsningen katastrofala.
26 jan 14 – Eva Marie Eneroth Säll

Tidskriften Psykoterapi 2013
Du sköna nya värld
Elin Molander har gjort omslaget till det här numret. Bilden är från förra året då hon var Konstfackelev och ingick i vårt samarbetsprojekt för illustration till Psykoterapi. Hennes bildmotivering lyder: Jag har inspirerats av de urtidsdjur som steg upp ur havet för att upptäcka en helt ny värld. Precis som urdjuren kan vi bryta invanda beteenden och upptäcka nya sidor i oss själva och andra.
11 nov 13 – Anna Christina Sundgren

Tidskriften Psykoterapi 2013
Med plats för det omedvetna
Nu är höstkonferensen ”Psykodynamisk psykoterapi i nytt ljus” genomförd. I skri-vande stund, första dagarna i november, vet jag ännu inte hur den blev. Men jag vet att intresset för konferensen och anmälningarna till den var ovanligt stort och att många tillsammans med mig har intresserat sig för att blicka framåt kring området Psykodynamisk psykoterapi, som ett avstamp in i framtiden.
11 nov 13 – Eva Marie Eneroth Säll

Tidskriften Psykoterapi 2013
Om betydelsen av trygg anknytning och tillit
Hoppas du har haft en fin sommar, vad du än har haft för dig i det fina vädret. Kanske har du också lyssnat på något tänkvärt sommarprogram i radio? Själv tyckte jag om Theodor Kallifatides (11/7). ”Vi håller på att bygga upp ett gigantiskt underskott av allt som skulle kunna hjälpa oss att bli en smula bättre människor”, sa han bland annat. Det är i mitt tycke en oerhört träffsäker beskrivning av en offentlig sektor präglad av New Public Management-filosofin. Jag känner i det sammanhanget en stolthet över vår tidskrift, vars skribenter enträget borrar i det mänskliga, försöker förstå och undersöka, dela med sig och utveckla, som skriver och tänker i det mer komplexa och långsiktiga perspektivet - en del av det som kan göra oss till en smula bättre människor!
8 sep 13 – Anna Christina Sundgren

Tidskriften Psykoterapi 2013
Med gynnsam vind i seglen…
Många krönikor har skrivits om den hotade psykodynamiska psykoterapin och det har funnits starka skäl till det. Men nu händer saker som pekar i en annan riktning. Det är som om en gynnsam vind börjat blåsa, om än försiktigt. Ett exempel är att RPC får mer utrymme i media och i det offentliga rummet, genom möten med politiker i Riksdagens socialutskott och socialförsäkringsutskott och möten med partier som visar intresse för det vi talar om. Våra frågor lyftes av oppositionspartier i interpellationsdebatten i början av sommaren. Vi får snabbt kontakt och det finns ett intresse för de frågor vi lyft i samband med rehabiliteringsgarantin.
8 sep 13 – Eva Marie Eneroth Säll

Tidskriften Psykoterapi 2013
Tid för återhämtning och inspiration
När du får det här numret i din hand är det redan försommar. Frön gror och träden slår ut igen. Det är lika förunderligt som med mänsklig utveckling och återhämtning som vi psykoterapeuter ofta får dela med våra patienter. Och när det har skett så skils vi åt. I bästa fall känns det färdigt och utsprunget men långt ifrån alltid.
25 mar 13 – Anna Christina Sundgren

Tidskriften Psykoterapi 2013
I lekområdet frodas kreativiteten och dialogen
Det är med förväntan och inspiration jag går in i min nya roll som ordförande för RPC. Det har varit en händelserik tid under förra styrelseperioden i riksstyrelsen med Lance Cederström som ordförande. Lances förhållningssätt uppmuntrade oss andra till att ta plats, utveckla tankar och ta egna initiativ i olika frågor, samtidigt som vi utvecklade vårt sätt att arbeta i team.
25 mar 13 – Eva Marie Eneroth Säll

Tidskriften Psykoterapi 2013
Psykoterapi – ett område fyllt av kommande mysterier och upptäckter
Du håller nu det första numret av tidskriften Psykoterapi i din hand. Namnet Insikten går till vår gemensamma historia, ett namn som bland annat står för tjugo års dokumentation av utveckling inom psykodynamisk psykoterapi i Sverige. För att belysa kontinuitet och sammanhang har vi valt att publicera en nästan exakt tjugo år gammal artikel av Patricia Tudor-Sandahl, i vilken hon ger oss sin uppfattning om villkoren för psykoterapin då och där hon också beskriver sina visioner inför det nya århundradet.
25 jan 13 – Anna Christina Sundgren

Tidskriften Psykoterapi 2013
Den hotade psykoterapin och RPC:s roll
Psykoterapi som en meningsskapande och hälsobringande kraft är hotad i Sverige. Jag menar att vi befinner i ett avgörandet skede; en av dessa gränssituationer i livet, där så mycket står på spel. Alla som har omsorg om psykoterapi står inför stora – spännande – utmaningar.
25 jan 13 – Lance Cederström

Tidskriften Psykoterapi 2013
Psykoterapi inför 2000-talet - mina visioner
Föreläsning vid RPC:s konferens, 1993-03-28 Patricia Tudor-Sandahl
25 jan 13 – Patrica Tudor-Sandahl

Tidskriften Psykoterapi 2013
Ett kategorimisstag att förstå psykiska problem och psykoterapi i enlighet med en medicinsk modell1
Det i Västerlandet dominerande klassifikationssystemet för psykiska problem är DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition).2 I detta omtalas psykiska problem som störningar (disorders); störningar som helt explicit jämställs med fysiska störningar (American Psychiatric Association, 1994), och således antas vara sjukdomstillstånd. En sjukdomsmodell för psykiska problem är intimt förbunden med en medicinsk modell för psykoterapi, enligt vilken psykoterapi inte bara ses som behandling av psykisk störning/sjukdom utan även antas ha en verkan som är analog med ett läkemedels. Det är en sådan modell som ligger till grund för att inkludera psykoterapeutiska metoder i sökandet efter s.k. evidensbaserade ”tillstånds- och åtgärdskombinationer” (Socialstyrelsen, 2010). Den här artikeln avser att belysa de grundläggande problem som är förknippade med att förstå såväl psykiska problem som psykoterapi i enlighet med en medicinsk modell, och presenterar samtidigt alternativa synsätt och begreppsliggöranden.
25 jan 13 – Hans Kaatari

Tidskriften Psykoterapi 2012
Att lära sig praktisera intersubjektivitet
– om spädbarnsobservation som en metod att utvecklas till relationell psykoterapeut
26 jun 12 – Annika Medbo och Anna Christina Sundgren

Tidskriften Psykoterapi 2012
Inre och yttre oro – om ADHD
Många barn har idag sådana svårigheter med uppmärksamhet och hyperaktivitet att de bedöms uppfylla kriterierna för diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Sedan jag sist skrev om det här ämnet i denna tidning för fyra år sedan har antalet barn som får diagnosen ökat avsevärt och numera får många diagnos redan i förskoleåldern. Detta är i sig djupt oroande, och dessutom ökar nu förskrivningen av centralstimulantia lavinartat medan resurserna inom barn- och familjepsykoterapi förblir otillräckliga.
26 jun 12 – Pia Eresund

Tidskriften Psykoterapi 2012
Bruce Wampold
– en av psykoterapiforskningens mest spännande utmanare på Sverigebesök Rapport från Bruce Wampolds föreläsning i Stockholm i december 2011
26 apr 12 – Jacob Mechler och Karin Lindqvist

Tidskriften Psykoterapi 2012
Om att rehabilitera krigs- och tortyroffer
Krig drabbar alla som utsätts för det, soldater såväl som civilbefolkning oerhört hårt. De som överlever bär med sig outhärdliga minnen. Att döda en människa är förhållandevis snabbt och billigt. Att förstöra en människa och det samhälle hon är en del av, är däremot arbetsamt och tidskrävande. Det kallas tortyr och syftar till att omöjliggöra den människans existens, helst också nästa generations, och därmed riva upp grunden för den människans nation. Att utplåna en hel befolkningsgrupp kräver, som vi vet, ett omfattande logistiskt maskineri. Då är det enklare att sätta skräck i och skada ett antal nyckelpersoner i den förmodade oppositionen. Därför ska dessa människor inte dö, utan de ska fortsätta att bära med sig och sprida ett gift i sin samhällskropp.
26 jan 12 – Christina Hagelthorn

Tidskriften Psykoterapi 2012
Om RPC:s historia
Tal vid föreningens 40-årsjubileum
26 jan 12 – Ulla Grebo

Tidskriften Psykoterapi 2012
Skräddarsydd behandling med ISTDP
Referat från RPC:s höstkonferens och workshop med Jon Frederickson 18–19 november 2011
26 jan 12 – Peter Lilliengren

Tidskriften Psykoterapi 2011
”Den fullkomliga kvinnan”
– exempel på idealiserad destruktiv narcissism
1 dec 11 – Pirjo Lantz

Tidskriften Psykoterapi 2011
Möte mellan kulturer i psykoterapiforskning
Rapport från SPR:s 42:a konferens av Lars Levin
1 okt 11 – Tidskriften Psykoterapi nr 3 2011

Tidskriften Psykoterapi 2011
Psykoterapiutbildning på villovägar
Den som följer med på psykoterapiområdet har kanske noterat att Högskoleverket (HSV), i mars 2011, har fått i uppdrag av departementet att ånyo utreda psykoterapi-utbildningen i landet. Det kan se oskyldigt ut men är i själva verket en svidande bakläxa på den utredning med titeln: ”Ökad kvalitet i psykoterapiutbildningar” (Rapport 2010:9 R) som HSV levererade våren 2010 (nedan kallad HSV/2).
1 okt 11 – Dan Stiwne och Gudrun Olsson

Tidskriften Psykoterapi 2011
Tidskrift för Psykoterapi 1979–1991
Den här artikeln handlar om en del av Psykoterapicentrums, och i viss mån även om mitt eget, förflutna i föreningens och tidskriftens historia.
1 okt 11 – Pia Hylin

Tidskriften Psykoterapi 2011
Några reflektioner över psykoterapi-handledning utifrån ett relationellt perspektiv
Denna artikel är en praktisk, tillämpningsinriktad fortsättning/fördjupning på en tidigare artikel ”Harold Searles och nutida relationellt inriktad handledning” Insikten 2009. Björn Vikström vidareutvecklar här ett relationellt perspektiv på handledning och utgår från en vinjett som psykoanalytikern Ralph Greenson beskrev 1967. Sedan dess har såväl inom som utom den psykoanalytiska rörelsen skett en utveckling mot ett mer relationellt synsätt både i terapi och i handledning. Vikström påpekar att det är en öppen fråga om det relationella förhållningssättet är något nytt och artskilt från annan typ av handledning eller om det är att betrakta som ett perspektiv att lägga på den metodik vi arbetar utifrån.
1 jun 11 – Björn Vikström

Tidskriften Psykoterapi 2011
En kritisk granskning av dagens psykiatri
Ingen kan förneka att det under det senaste århundradet skett fantastiska framsteg i behandlingen av fysiska sjukdomar. I behandling av hiv, cancer och en mängd andra sjukdomar sker hela tiden en betydande utveckling. Men hur är det med framstegen inom psykiatrin?
1 feb 11 – Leif Havnesköld

Tidskriften Psykoterapi 2010
Psykoterapi med äldre
I min verksamhet som privatpraktiserande terapeut och som terapeut på en vårdcentral har jag allt oftare kommit i kontakt med äldre patienter. Det gemensamma för de allra flesta som jag träffat är, att de haft en tro på möjligheten att förändra något och en vilja att göra det, en nyfikenhet att förstå både sitt eget handlande och andras.
1 dec 10 – Anna Hartmann

Tidskriften Psykoterapi 2010
Mot ett upplöst själv
Psykoterapi i interaktion med ett diskursivt, ett affektivt och ett brett narrativt perspektiv
1 jun 10 – Claes Törnqvist

Tidskriften Psykoterapi 2010
Förorten brinner – en psykoanalytisk läsning
Skadegörelse, anlagda bränder, stenkastning mot allmänna kommunikations medel, polis och räddningstjänst. Under sensommaren och hösten 2009 har det rapporterats om ungdomsuppror i förorterna till Göteborg.
1 feb 10 – Annika Stiebe

Tidskriften Psykoterapi 2009
Harold Searles - relationell handledning
Harold Searles och nutida relationellt inriktad handledning
28 dec 09 – Björn Vikström

Tidskriften Psykoterapi 2009
Det relationella perspektivet – psykodynamiskt nytänkande
I det följande kommer jag att summariskt beskriva utvecklingen av det relationella perspektivet och föra fram tanken att det skulle kunna betraktas som en slags tredje vågens psykodynamiska psykoterapi. I framställningen kommer jag kortfattat att beröra begrepp som överföring, neutralitet och diagnos, samt ta upp paralleller till psykoterapiformer som systemorienterad terapi och stödterapi. Denna artikel gör dock inga anspråk på att ge annat än punktvisa nedslag i den relationella utgångspunkten.
1 dec 09 – Sven Sjöqvist

Tidskriften Psykoterapi 2009
Den röde doktorn
Anders Torold och det samhällskritiska perspektivet
1 okt 09 – Sven Sjöqvist

Tidskriften Psykoterapi 2009
Evidensbegreppet som maktinstrument
Utdrag ur en text av Tor-Johan Ekeland
1 feb 09 – Sven Sjöqvist

Tidskriften Psykoterapi 2008
Piller och känsliga själar
Om två nya böcker vars författare medverkar i RPC:s höstkonferens
1 dec 08 – Pia Eresund

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se