Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
1
2
3-4
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
41 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Redaktörerna har ordet: Sociologisk Forskning under 50 år
Sociologisk Forskning fyller i år 50 år. I tidigare nummer under året har detta uppmärksammats på flera sätt, bland annat genom att vi låtit professorerna Göran Ahrne och Göran Therborn göra personliga reflektioner över tidskriftens och det svenska sociologiämnets historia och fortsatta färdriktning. I detta dubbelnummer anknyter vi till tidskriftens jubileum genom att återpublicera artiklar som alla på ett eller annat vis haft betydelse för sociologins inomvetenskapliga diskussioner. Att göra ett sådant urval är naturligtvis en synnerligen grannlaga uppgift, men efter åtskilligt bläddrande i tidigare årgångar fastnade vi omsider för tre artiklar.
15 okt 13 – Klas Borell & Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Om trångboddhet
Hur storleken på våra bostäder blev ett välfärdsproblem
15 okt 13 – Helena Ekstam

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Viktordningen
- ett analytiskt perspektiv
15 okt 13 – Aimée Ekman och Bengt Richt

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Pensionärsjävlar - revolt mot eller ett upprepande av negativa ålderskoder?
”Pensionärsjävlar” är ett program som sändes i kanal 5, svensk television under 2010 och 2011 och fick mycket bra gensvar från publiken. Framförallt unga tittare i åldern 10-17 år verkar ha uppskattat programmet. Ansvariga för innehållet i den svenska versionen var de två skådespelarna Gunvor Pontén och Viktor Friberg. Sammanlagt består gruppen av åtta personer i åldern 70+ som utför dolda kameran-inspirerade lustigheter mot människor i offentliga miljöer:
15 okt 13 – Janicke Andersson

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Biopolitik, civilsamfund og ’politisk eskatologi’
- Foucaults mistillid over for befolkningens indre kræfter
15 okt 13 – Kaspar Villadsen

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Traditioner och möjligheter i nordisk sociologi
Ursprungligen publicerad i Sociologisk Forskning nr. 1 1966
15 okt 13 – Hans L. Zetterberg

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Om undran inför sociologerna*
Ursprungligen publicerad i Sociologisk Forskning nr. 3 1990
15 okt 13 – Walter Korpi

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Individen, paret och banden mellan generationerna
Ursprungligen publicerad i Sociologisk Forskning nr. 2 1986
15 okt 13 – Rita Liljeström

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Ida Öun (2012) Conflict and Concord in Work and Family: Family Policies and Individuals’ Subjective Experiences. Umeå University.
15 okt 13 – Maria Charles

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Marit Grönberg Eskel (2012) Från slutna institutioner till institutionaliserat omhändertagande. Karlstads universitet.
15 okt 13 – Elisabeth Olin

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Stina Fernqvist (2013) En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten. Acta Universitatis Upsaliensis.
15 okt 13 – Harriet Strandell

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Jan-Magnus Enelo (2013) Klass, åsikt och partisympati. Det svenska konsumtionsfältet för politiska åsikter. Örebro Studies in Sociology.
15 okt 13 – Stefan Svallfors

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Rolf Lidskog och Göran Sundquist (2011) Miljösociologi. Studentlitteratur.
15 okt 13 – Martin Hultman

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Johannes Lindvall och Bo Rothstein (2009) Vägar till välstånd - Sambandet mellan demokrati och marknadsekonomi. SNS förlag.
15 okt 13 – Fredrik Bonander

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Josefina Syssner, red. (2011) Perspektiv på turism och resande. Studentliteratur.
15 okt 13 – Eddy Nehls

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Thomas Knoll och Ann-Katrin Witt (2011) Tillbaka till framtiden. Familjens betydelse för individens livsval. Studentlitteratur.
15 okt 13 – Margareta Bäck-Wiklund

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Marcel Fournier (2013) Émile Durkheim: A biography. Polity Press.
15 okt 13 – Lars-Erik Alkvist

Sociologisk forskning nr 2 2013
Redaktörerna har ordet: Ett förändrat tidskriftslandskap
Internationella Sociologförbundet, ISA, varnade för en tid sedan sina medlemmar för vad som ibland betecknas som ”bait-and-switch-publishing”. Det handlar, kort sagt, om vetenskapens motsvarighet till de s.k. Nigeriabreven. Oseriösa tidskrifter, med prestigemättade namn som Advances in Applied Sociology, Sociology Mind eller International Journal of Business and Social Science, arbetar enligt följande modus operandi. Med utgångspunkt från t.ex. deltagarlistor för internationella vetenskapliga konferenser (eller genom att med hjälp av sökmotorer lokalisera forskare vid olika universitet) får ”tidskriften” tillgång till tusentals e-postadresser till akademiker. Därefter skickar ”tidskriften” ut lockande erbjudanden om publicering, ibland genom att bara presentera den s.k. tidskriften men ibland, mera raffinerat, genom ett personligt tilltal (i e-posten kan det t.ex. stå att ditt bidrag till en viss konferens uppmärksammats internationellt och att ”tidskriften” gärna skulle vilja publicera det). Så långt ”the bait”, betet. Nästa led - ”the switch”, scenförändringen - kommer efter en kort, och naturligtvis helt fiktiv peer reviewprocess. Författaren gratuleras till godkänd publicering men upplyses samtidigt om att den förutsätter att ett inte oansenligt belopp betalas in för att det ”godkända” bidraget skall tryckas (eller, oftare, publiceras på nätet som s.k. Open Access).
15 maj 13 – Klas Borell & Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 2 2013
Styrning och ideologiska dilemman i Skolverkets skolutveckling exemplet ANDT-undervisning
När man vill studera hur drogprevention och drogförebyggande definieras och operationaliseras i skolan så hamnar man på ett fält som genomsyras av föränderlighet och intressemotsättningar. Tänk bara på själva akronymens utveckling: från ANT (alkohol, narkotika, tobak), över SANT (sniffning) till ANDT (dopning) och nu senast ANDTG (gambling). Bokstäver dyker upp och försvinner och vi kan bara spekulera i utvecklingen framöver. Kommer S att återvända på scenen, genom sexmissbruk, shopaholics eller sockerberoende? I takt med att olika typer av beroendetillstånd uppmärksammas så är det tänkbart att medberoende blir en del av verksamheten, och alltså ett M adderas. I alla händelser ligger här en skolans uppgift att smälta samman kunskapsförmedling och normativt hälso- och livsstilsarbete.
15 maj 13 – Mats Börjesson och Eva Palmblad

Sociologisk forskning nr 2 2013
”Jag tror på något” Konstruktioner av tro och tilltro
”Jag kan inte säga att jag är uttalat kristen eller religiös” berättar Gunilla för mig som svar på frågan om att hon i en enkät beskrivit sig som religiös och fortsätter ”men jag tror på någonting som inte bara är materiellt”. Gunilla, som precis förklarat att vi nu berör en fråga som är lite svår att sätta ord på, gör en liten paus och fortsätter ”ja, kanske inte någon gud men i alla fall att det finns någonting… att det finns en godhet i världen”, varpå hon avslutar med att säga ”ja, annars blir det svårt att leva, anser jag”. Gunilla värjer sig med andra ord från att hennes tro skulle bestå i ett accepterande av religiös lära såsom tron på en allsmäktig Gud. Istället väljer hon att beskriva det hon håller för heligt som en ”godhet i världen”. Trots att Gunilla gör en poäng av att hon inte tror på någon gud så understryker hon att hennes tro är viktig för henne. Gunilla kan sägas dra vår uppmärksamhet mot att en tro på en ”godhet i världen” är meningsfull för henne just för att denna tro skiljer sig från epiteten ”kristen” eller ”religiös”.
15 maj 13 – Erika Willander

Sociologisk forskning nr 2 2013
En sociologisk förståelse av förlåtelse och försoning
Denna artikel handlar om försoningens och förlåtelsens sociologi alternativt socialpsykologi. Förlåtelse och försoning kopplas till begreppen skuld och skam, tillit samt offer, förövare och aktör och tolkas utifrån centrala begrepp inom symbolisk interaktionism. Associationer och tankar går kanske till den teologiska diskursen, där begreppen förlåtelse och försoning har en mer framträdande plats. I denna artikel behandlas inte en religiös dimension där man framför allt ser på försoning mellan Gud och människa. I det följande handlar det uteslutande om förlåtelse och försoning i mellanmänskliga relationer.
15 maj 13 – Kerstin Rathsman

Sociologisk forskning nr 2 2013
Gästkrönika: Sociologins risker och möjligheter
Sociologin har vissa likheter med ett Cambridge College, såsom Bertrand Russel såg det på l940-talet. Russell fann väldiga möjligheter i Cambridges intellektuella miljö, men han menade också att college fellowships (vanligen på livstid och med små eller gå gott som inga undervisningsskyldigheter) kunde fresta de mindre skärpta och ambitiösa till lättja och slapphet. Trots att jag har mildrat den både högaristokratiske och briljante Russels uttalande, låter det nog i anständiga svenska öron fortfarande problematiskt elitistiskt. Men låt oss bortse från det, i sociologin liksom i den gamla tidens Cambridge finns det väldiga både möjligheter och risker.
15 maj 13 – Göran Therborn

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Terese Anving (2012) Måltidens paradoxer. Om klass och kön i vardagens familjepraktiker. Lund Dissertations in Sociology.
I måltidens praktiker ”görs” familjer. Det är en grundläggande tes i Terese Anvings Måltidens paradoxer. Avhandlingen undersöker måltidens plats i barnfamiljers vardag, och dess roll i (re)produktionen av klassoch könsskillnader. Med denna breda ingång vill författaren avtäcka den komplicerade och mångfacetterade process som måltiden utgör. En första fråga är hur måltiden kan förstås som en del av konstruktionen av familj. En andra vad måltidsarbetet innebär i relation till ”föreställningar om det jämställda Sverige”. En tredje, slutligen, hur föräldrar förhåller sig till ”normer om måltider och föräldraskap” och dessa förhållningssätts roll i reproduktionen av klass (s. 20). De två sista frågorna ger en antydan om den betydelse som i avhandlingen tilldelas officiella diskurser om mat och jämställdhet. Bakgrunden är den svenska statens långa historia av att försöka påverka såväl matvanor som könsrelationerna i familjer.
15 maj 13 – Christine Roman

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Jonas Lindström (2012) Drömmen om den nya staden. Stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga. Arkiv.
I det postsovjetiska Riga, i vad Jonas Lindström (J.L.) i sin avhandling kallar för postperestrojkans stad, produceras nya framtidsdrömmar, men inte hur som helst, utan mot och med ett mångtydigt förflutet. Anslaget till avhandlingen låter förstå att en nyckel till förståelsen av staden står att finna i tiden, i den sociala temporaliseringen, inte i en enkel synkron samtid, utan i något tidsligt mycket mer sammansatt. Till skillnad från den sociologiska normalförståelsen blir då historien något långt mer påtagligt än bara en bakgrund, den blir i Riga till något i nuet levande. Detta anslag är mer än en nyckel till att förstå det samtida Riga det är själva nyckeln.
15 maj 13 – Mats Franzén

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Goran Basic (2012) Samverkan blir kamp. En sociologisk analys av projekt i ungdomsvården. Lund Dissertations in Sociology.
En dryg procent av samtliga barn och unga får någon gång under ett år vård utom det egna hemmet. Detta motsvarar omkring 29 tusen placeringar (men färre personer). I första hand används familjehem, men ungefär en tredjedel placeras på någon form av institutionsvård och drygt 1000 av placeringarna skedde på hem för särskild tillsyn inom Statens institutionsstyrelse. Det är formerna kring vården av de ungdomar som vårdas på de statliga så kallade § 12-hemmen som Goran Basics avhandling utgår från.
15 maj 13 – Torbjörn Forkby

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Adrián Groglopo (2012) Approriation by Coloniality. Umeå universitet.
The PhD-thesis Appropriation by Coloniality TNCs, Land, Hegemony and Resistance: The Case of Botnia/UPM in Uruguay, was presented on Dec 18, 2012 at Umeå University., by Adrián Groglopo at the Department of Sociology. This qualitative and theory applying case study focus on the introduction of a large pulp mill in Uruguay in a free trade zone at a river bordering to Argentina by the transnational corporation Botnia/UPM. Groglopo is interested to understand how this transnational corporation (TNC) constructs a positive image of itself and a political, economic and cultural leadership, and how the affected community becomes fractured, dependent and resistant to the largely destructive consequences of the project. The study investigates this emerging political conflict through a short ethnographic fieldwork (with 22 interviews) in Uruguay and Argentina.
15 maj 13 – Stellan Vinthagen

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Mike Savage, Fiona Devine, Niall Cunningham, Mark Taylor, Yaojun Li, Johs Hjellbrekke, Brigitte Le Roux, Sam Friedman and Andrew Miles (2013) ‘A new model of social class? Findings from the BBC’s Great British Class Survey Experiment’ Sociology 47: 219-250
Artiklar, som denna, bidrar till att kvantitativa studier får dåligt rykte eller åtminstone borde få det om de antas representativa för ansatsen och läsarna förstår vad som gjorts. Tills vidare verkar det inte vara fallet, artikeln har fått stor uppmärksamhet i Storbritannien och antagits ge ny information om det engelska klassamhället. Att den kunnat publiceras i det brittiska sociologförbundets tidskrift Sociology gör att man måste ifrågasätta redaktionens professionalism, den verkar välja massmedial uppmärksamhet framför vetenskaplig stringens.
15 maj 13 – Robert Erikson

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Sten-Åke Stenberg (2013) Född 1953: Folkhemsbarn i forskarfokus. Borea Bokförlag.
En del skulle nog beteckna Metropolitundersökningen och Metropolitaffären som det viktigaste som hänt svensk sociologi under de senaste 50 åren. Detta kanske särskilt gäller sociologins kritiker. Sten-Åke Stenberg, som numera ansvarar för databasen och som själv ingår i undersökningskohorten, har för att uppmärksamma kohortens 60-årsdagar 2013 skrivit boken ”Född 1953” som i våras utgavs på Borea förlag.
15 maj 13 – Magnus Stenbeck

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Billy Ehn och Orvar Löfgren (2012) Kulturanalytiska verktyg. Gleerups .
Nästan varje forskare drömmer säkert om att lära sig enkla handgripliga forskningsverktyg för att på ett enkelt sätt fånga värdefull data. Även om flera av oss har mycket erfarenhet och arbetat länge med olika metoder, kan det med tiden bli allt mer lockande att arbeta med det enkla och triviala för att fånga några första utgångspunkter för en analys. Detta är svårare än vad man först kan tro. Det enkla kräver mycket träning, bra fingertoppskänsla och ett skarpt sinne. Observation som forskningsmetod har nästan en oändlig potential. Alla har vi (i någon mån) erfarenhet av observationer. Till vardags iakttar vi varandra i olika situationer. Det kan handla om kropp, klädsel, utseende, minspel eller gester. Vi har en förmåga att känna av olika budskap, sätta in saker i sitt sammanhang, där även det som inte sägs uttryckligen fångas upp, tolkas och analyseras. De kulturanalytiska metoderna ger oss verktyg att samla in data i flera olika vardagssituationer. Även då dataunderlaget, vid en första anblick, är tämligen torftigt.
15 maj 13 – Johan Berlin

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Franklin E. Zimring (2012) The City That Became Safe. New York´s Lessons for Urban Crime and its Control. Oxford University Press.
Brottsligheten i New York har sjunkit på ett nästan ofattbart sätt under de senaste tjugo åren. Mord, våldtäkt, rån, misshandel, inbrott, bilstöld och stöld: Under 1990-talet minskade alla dessa s.k. indexbrott i hela USA, för att under 2000-talet gå i lite olika riktningar. Trenden har saktats ner, stannat av eller vänt om och börjat öka igen. Men inte i New York, där har nedgången varit kontinuerlig under hela tjugoårsperioden, omfattat alla brottstyper och brett ut sig över hela staden. Det är alltså inte bara Manhattan som har blivit tryggare. Mord har sjunkit med 82%, våldtäkt med 77%, rån med 84%, misshandel med 67%, inbrott med 86%, bilstöld med 94%, stöld med 63%. Morden är nere på 1960 års nivåer och antalet sparade liv sedan 1990 är 170 000!
15 maj 13 – Micael Björk

Sociologisk forskning nr 2 2013
Sociologförbundet har ordet
Den 13 till 15 mars 2014 hålls förbundets Sociologidagar för andra gången. Arrangemanget äger rum i Göteborg kring temat ”Ett inkluderande samhälle? En inkluderande sociologi?” Vid en första anblick kan temat förefalla vara en del i vår nuvarande politiska diskurs då begrepp som fattigdom, ojämlikhet, och fördelningspolitik har fått ge vika för tal om lika möjligheter, utanförskap, och social inkludering där sociala rättigheter nu uppvägs av individernas ansvar.
15 maj 13 – Abby Peterson

Sociologisk forskning nr 1 2013
Redaktörerna har ordet: I backspegeln
I år fyller Sociologisk Forskning aktningsvärda 50 år vilket på olika sätt kommer att uppmärksammas under utgivningsåret 2013. Från redaktionens sida ser vi jubileumet som en inbjudan till reflektion och vi ser fram emot att få publicera bidrag som både tittar i backspegeln och som diskuterar tidskriftens såväl som sociologiämnets fortsatta färdriktning.
15 feb 13 – Klas Borell & Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 1 2013
Organisationer, ojämlikhet, migration
- förändringar av den etniska arbetsdelningen i svensk byggnadssektor 1
15 feb 13 – Denis Frank

Sociologisk forskning nr 1 2013
För Sverige i framtiden
- Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
15 feb 13 – Tora Holmberg

Sociologisk forskning nr 1 2013
Förlåtelse, försoning och oförsonlighet i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien
Kampen måste genomföras och avslutas innan människor förlåter och försonas, menar Georg Simmel (1908/1970). Detta gäller synnerligen efter ett krig där civila blivit måltavla för krigshandlingar. I denna artikel undersöker jag hur överlevande efter kriget i Bosnien och Hercegovina under 1990-talet beskriver försoning med sina före detta fiender. Röster från representanter för de tre inblandade etniska grupperna i kriget framträder i analysen, nämligen bosniaker1, serber och kroater. Dessa individer var bosatta i nordvästra Bosnien och Hercegovina under kriget, en del av dem bor fortfarande där, andra är bosatta i skandinaviska länder.
15 feb 13 – Goran Basic

Sociologisk forskning nr 1 2013
Sociologisk Forskning för femtio år sedan
När det första numret av Sociologisk Forskning kom ut år 1964 hade sociologi funnits som ett självständigt universitetsämne i Sverige i drygt 10 år. Men det fanns knappast särskilt många etablerade forskare. I sin anmälan till första numret noterar redaktören, den då 27-årige Johan Asplund, att det endast förekommit ett tiotal disputationer inom ämnet sedan starten. Men ett viktigt syfte med tidskriften var enligt Asplund att till allmänheten föra ut resultat ”från den i snabb ökning stadda sociologiska forskningsoch undersökningsverksamheten”.
15 feb 13 – Göran Ahrne

Sociologisk forskning nr 1 2013
Recension
Moa Bursell (2012) Ethnic Discrimination, Name Change and Labor Market Inequality. Mixed approaches to ethnic exclusion in Sweden. Stockholm University.
15 feb 13 – Gunn Elisabeth Birkelund

Sociologisk forskning nr 1 2013
Recension
Niklas Westberg (2012) Meddelanden från enskildheten. En sociologisk studie av ensamhet och avskildhet. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.
15 feb 13 – Katarina Jacobsson

Sociologisk forskning nr 1 2013
Recension
John A. Hall (2010) Ernest Gellner: An Intellectual Biography. London: Verso.
15 feb 13 – Stefan Schubert

Sociologisk forskning nr 1 2013
Recension
Stephan Moebius & Markus Schroer (red.) (2010) Diven, Hacker, Spekulanten. Sozialfiguren der Gegenwart. Berlin: Suhrkamp.
15 feb 13 – Mats Franzén

Sociologisk forskning nr 1 2013
Sociologförbundet har ordet
I år fyller Sociologisk Forskning 50 år! I 2012 års sista nummer av tidskriften (49:4) konstaterade de nya redaktörerna att det, efter Sociologförbundets 50-årsjubileum, nu är dags för ännu ett jubileum: 2013 innebär alltså den 50:e årgången av Sociologisk Forskning.
15 feb 13 – Hedvig Ekerwald, Linda Soneryd och Åsa Wettergren

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se