Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
1
2
3
4
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
27 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 4 2012
Sociologisk Forskning 50 år
Med årets sista nummer av Sociologisk Forskning publiceras tre refereegranskade artiklar. I den första artikeln – En aktiemarknad för alla, författad av Oskar Engdahl – studeras, mot bakgrunden av värdepappersmarknadens dramatiska tillväxt under senare år, framväxten av ett omfattande regleringskomplex som innefattar såväl branschens initiativ till självregleringar som lagstiftarens försök att disciplinera ett växande antal branschaktörer.
5 dec 12 – Klas Borell & Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 4 2012
”En aktiemarknad för alla”
Integritet och marknadsomsorg i (själv)regleringen av den svenska värdepappersmarknaden
5 dec 12 – Oskar Engdahl

Sociologisk forskning nr 4 2012
Medierepresentationer av etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen i Sverige och Finland*
Denna artikel fokuserar på etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen i Sverige och Finland och bygger på forskning om medierepresentationer i dagspressen (också kallad för en elitdiskurs av van Dijk 1993).
5 dec 12 – Sandra Torres, Jonas Lindblom & Camilla Nordberg

Sociologisk forskning nr 4 2012
Integration eller illusion
– et deviance-perspektiv *
5 dec 12 – Shahamak Rezaei och Marco Goli

Sociologisk forskning nr 4 2012
The Compromised Researcher: Issues in Feminist Research Methodologies*
This is an article about researcher vulnerability. It is about how feminist researchers, among whom I include myself, are affected by and affect the research that we do, about the emotional structures that accompany our work and how we deal with them. Researcher vulnerability is not often talked about (but see Flood-Ryan and Gill 2010), certainly not outside anthropological and specific sociological fields such as criminology. After all, as researchers we are either learning the trade of how to conduct research, or once trained and in possession of our PhD, we are meant to exercise our trade, conduct research, as masters, or should I say mistresses, of what we do. There is therefore not much room for vulnerability, and, in so far as we show it, or it is attributed to us, we make ourselves vulnerable not only within our research but also within our profession.
5 dec 12 – Gabriele Griffin

Sociologisk forskning nr 4 2012
Recensioner: Avhandlingar i sociologi
Christel Backman (2012): Criminal Records in Sweden. Regulation of access to criminal records and the use of criminal background checks by employers. University of Gothenburg: Göteborg Studies in Sociology 50.
5 dec 12 – Heidi Mork Lomell

Sociologisk forskning nr 4 2012
Recensioner: Avhandlingar i sociologi
Gergei Farkas (2012) Essays on Elite Networks in Sweden. Stockholm University: Stockholm Studies in Sociology New Series 52.
5 dec 12 – Trygve Gulbrandsen

Sociologisk forskning nr 4 2012
Övriga recensioner
Jonas Stier (2012) (Van)modernitet och identitet. Lund: Studentlitteratur.
5 dec 12 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 4 2012
Övriga recensioner
Sara Westin (2010) Planerat, alltför planerat. En perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer. Avhandling i kulturgeografi. Uppsala universitet.
5 dec 12 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 4 2012
Om forskningspolitik och kreativitet
Hur bör vi organisera våra forskningsmiljöer för att de ska fungera så bra som möjligt? Hur kan man skapa förutsättningar för kreativa samarbeten? Om dessa till synes grundläggande frågor har den nutida forskningspolitiken förbluffande lite att säga. Den har i obefintlig grad låtit sig informeras av forskning om hur forskningsmiljöer faktiskt fungerar och vad som får människor som arbetar i dessa miljöer att anstränga sig och åstadkomma resultat.
5 dec 12 – Stefan Svallfors

Sociologisk forskning nr 3 2012
Med nordiskt samhällsliv i fokus
Redaktörerna har ordet
5 aug 12 – Klas Borell & Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 3 2012
Barns strategier och ekonomisk utsatthet
– knappa resurser som utgångspunkt för en förhandling av positionerna i familjen
5 aug 12 – Stina Fernqvist

Sociologisk forskning nr 3 2012
Pedagoger i det sociala uppdragets gränstrakter
Att hantera familjerättsliga processer, hot och våld 1
5 aug 12 – Linnéa Bruno

Sociologisk forskning nr 3 2012
Utbrändhet som arbetsskada och motståndsberättelse1
Utbrändhet sågs under slutet av 1990- och början av 2000-talet som ett socialt problem i Sverige med konsekvenser för både samhällsekonomin och de enskilda individer som drabbades. Att upprinnelsen till utbrändhetsproblemen stod att finna i det nutida samhället och dess arbetsliv framstod som en näst intill vedertagen sanning. Denna förklaringsmodell var inte bara väl förankrad inom vetenskaplig och offentlig diskurs, utan den användes också av de drabbade själva.
5 aug 12 – Gunilla Petersson

Sociologisk forskning nr 3 2012
The Survivability of Swedish Emergency Management Related Research Centers and Academic Programs:
A Preliminary Sociology of Science Analysis1
5 aug 12 – David M. Neal, Ph.D.

Sociologisk forskning nr 3 2012
Recension:
Ugo Corte (2012) Subcultures and small groups, A social Movement Theory Approach. Sociologiska institutionen, Acta Universitatis Upsaliensis.
5 aug 12 – Adrienne Sörbom

Sociologisk forskning nr 3 2012
Recension:
Anders Persson (2012) Ritualisering och sårbarhet – ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion. Liber.
5 aug 12 – Erna Danielsson

Sociologisk forskning nr 3 2012
Recension
Jeffrey C. Alexander (2012) Trauma – A Social Theory. Polity Press.
5 aug 12 – Daniel Nilsson Ranta

Sociologisk forskning nr 3 2012
Sociologförbundet har ordet
Under Sociologdagarna i Stockholm 2012 tillträdde den 16 mars en ny styrelse för förbundet. Vi i den nya styrelsen känner ett stort ansvar gentemot de visioner och handlingsplaner som påbörjades under den tidigare styrelsen ledd av Mikael Carleheden och som genomfördes av den avgående styrelsen ledd av Patrik Aspers. Styrelsen under Carleheden förberedde det organisatoriska förändringsarbete som skulle ge Sociologförbundet förutsättningar för en starkare ekonomi med institutionellt medlemskap vid sidan av individuella medlemskap.
5 aug 12 – Sociologisk forskning nr 3 2012

Sociologisk forskning nr 1 2012
Stafetten går vidare
Från redaktören
2 feb 12 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 1 2012
Riskfyllt vatten
Hur individen skapar sig en förståelse av oväntad parasitförekomst i dricksvattnet
2 feb 12 – Erika Wall och Linda Kvarnlöf

Sociologisk forskning nr 1 2012
Vem är den ekonomiske brottslingen?
En jämförelse mellan länder och brottstyper
2 feb 12 – Tage Alalehto och Daniel Larsson

Sociologisk forskning nr 1 2012
Bortom skolframgång
En analys av PISA 2006 ur ett intersektionellt perspektiv
2 feb 12 – Osman Aytar och Orlando Mella

Sociologisk forskning nr 1 2012
Sociologin i Grekland
– från 1907 fram till Metaxas-diktaturen (1936–1940) och andra världskriget
2 feb 12 – Thomas Coniavitis

Sociologisk forskning nr 1 2012
Recension
Global Care Work: Gender and Migration in Nordic Societies, Lise Widding Isaksen (red.), Lund: Nordic Academic Press, 2010
2 feb 12 – Ingrid Grosse

Sociologisk forskning nr 1 2012
Recension
Våldets topografier: Betraktelser över makt och motstånd, Carina Listerborn, Irene Molina & Diana Mulinari (red.), Stockholm: Atlas, 2011
2 feb 12 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 1 2012
Verksamhetsberättelse Sveriges Sociologförbunds styrelse 2010-2012
Det råder nog inget tvivel om att det två senaste åren har inneburit den största förändringen sedan förbundets tillblivelse. Förbundet startades 1961 och hade sitt första årsmöte 1962. År 2012 firas 50-årsjubileum i och med Sociologidagarna 15–17 mars 2012 med Sociologiska institutionen, Stockholms universitet som värd. Sociologidagarna som våra träffar nu heter sker vartannat år, 2014 kommer de att förläggas till Göteborg, och när detta kommer i tryck har du förhoppningsvis redan anmält dig till denna begivenhet. Det finns skäl att vända blicken bakåt för att sammanfatta något kort vad styrelsen gjort under de två år den verkat.
2 feb 12 – Sociologisk forskning nr 1 2012

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se