Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
4
3
2
1
2010
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
9 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 2 2011
FRÅN REDAKTÖREN: Att utvärderas
Symbolisk interaktionism är som vi skrivit förut ett expanderande fält. Om igen publicerar vi en artikel från det området: Konsekvenser av rollövertagande: ”I”, ”me” och individualiteten. Hur åstadkommer samspelet mellan jaget och den andre att jaget kan se sig själv som ett objekt? Denna komplicerade socialpsykologiska process behandlas i detta nummers första artikel. Bland andra kritiseras Giddens och Charon för sina tolkningar av George Herbert Meads teoretiska system. Det språkliga samspelet betonas.
15 maj 11 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 2 2011
Konsekvenser av rollövertagandet: ”I”, ”me” och individualiteten
Begreppsparet ”I” och ”me” i George Herbert Meads sociala psykologi betecknar inte främst människans förmåga att vara både konform och innovativ, utan snarare den andres inträde som del av individens liv och därmed möjligheten för individen att bygga upp distans till sig själv och sin omvärld, temporalt och spatialt. Därigenom byggs en livshistoria upp, som organiserar episoder och rutiner. Detta tema är viktigt att behålla idag, när biologi och neurologi ger oss ökande kunskaper som i psykologin och socialpsykologin ibland får ersätta redan vunnen kunskap i stället för att utgöra ett tillskott till den. ”I” och ”me” är aktuellare i dag än när de formades av Mead.
15 maj 11 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 2 2011
Charterturisme som en produkt: En sociologisk analyse af agens i oplevelsesøkonomien
Selv om charterturisme er en meget populær rejseform i Norden bliver sådanne rejser ofte set i et negativt lys. Det kan muligvis relateres til dominerende samfundsmæssige idealer, der taler for selvaktualisering, individuel udforskning og spontanitet. Fra sociologisk perspektiv ved man dog ikke ret meget om udviklingen af idealer og praksisser hos charterturister.
15 maj 11 – Jakob Lauring

Sociologisk forskning nr 2 2011
I skuggan av kulturella stereotypier
Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige ”In the immediate as well as the symbolic sense, in the physical as well as the intellectual sense, we are at any moment those who separate the connected or connect the separate” Simmel, ”Bridge and Door” (1909/1994:5)
15 maj 11 – Aleksandra Ålund och Minoo Alinia

Sociologisk forskning nr 2 2011
Främlingen1
Georg Simmel (1858–1918)
15 maj 11 – Sociologisk forskning nr 2 2011

Sociologisk forskning nr 2 2011
Recension
Adel Daoud, Scarcity, abundance and sufficiency: contributions to social and economic theory, Göteborg studies in sociology 46, Göteborg: Göteborgs Universitet, 2011
15 maj 11 – Patrik Aspers

Sociologisk forskning nr 2 2011
Recension
Emma Engdahl, Konsten att vara sig själv, Malmö: Liber. 2009
15 maj 11 – Jessica Mjöberg

Sociologisk forskning nr 2 2011
Recension
Lars-Olof Hilding, Är det så här vi är? Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter, Lund Dissertations in Sociology 93, Lund: Lunds universitet 2010
15 maj 11 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 2 2011
Att tillsätta tjänster och fördela medel
Få saker inom akademin uppbringar så mycket skvaller och konflikter som tjänstetillsättningar och medelstilldelning vid forskning. Redan Weber slogs av slumpens betydelse för vilkas karriärer som kunde löpa vidare obehindrade och vilka som fick kämpa sig fram på sidovägar. Det är idag, liksom på Webers tid, inte av mindre betydelse att tillsättningar av tjänster, tilldelning av stipendier och medel för forskning fördelas på sätt som upprätthåller legitimiteten för akademin.
15 maj 11 – Patrik Aspers

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se