Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
4
3
2
1
2010
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
50 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 4 2011
Sociologi och naturvetenskap i par
Vad gör vi åt diskrimineringen mot människor med utländsk bakgrund? Det som dessa människor själva inte sällan gör är att via utbildning kompensera för de hinder som diskrimineringen medför. I Elitutbildning: En strategi för erkännande? intervjuas juridikstuderande av utländsk bakgrund vid två universitet. Materialet analyseras med Axel Honneths teori enligt vilken det är betydelsefullt att man får ett erkännande av andra människor för sina bidrag till samhället.
5 dec 11 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 4 2011
Elitutbildning: en strategi för erkännande?
En studie om anti-diskrimineringsstrategier bland juriststudenter med ursprung i Mellanöstern1
5 dec 11 – Evin Ismail

Sociologisk forskning nr 4 2011
Att göra sig anställningsbar
Om instrumentella identitetspositioner och könad säljbarhet
5 dec 11 – Marinette Fogde

Sociologisk forskning nr 4 2011
Mångfaldsbarometern
Sju år av attitydmätningar
5 dec 11 – Orlando Mella

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Catrine Andersson, Hundra år av tvåsamhet: Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909–2009, Lund: Arkiv, 2011
5 dec 11 – Åsa Lundqvist

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Malinda Andersson, Blodets och rötternas logik: Internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik, Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2010
5 dec 11 – Mats Börjesson

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Helena Holgersson, Icke-medborgarskapets urbana geografi, Göteborg, Glänta produktion, 2011
5 dec 11 – Carina Listerborn

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Känslan för det allmänna: Medborgarnas relation till staten och varandra, Kerstin Jacobsson (red.), Umeå: Boréa, 2010
5 dec 11 – Ingrid Grosse

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Sven-Eric Liedman, Hets! En bok om skolan, Stockholm: Bonniers, 2011
5 dec 11 – Jan Morawski

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Jessica Mjöberg, Innerlighetens tid: En sociologisk undersökning av intimitet och senmodernitet, Uppsala: Sociologiska institutionen, 2011
5 dec 11 – Thomas Johansson

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Olli Pyyhtinen, Simmel and ‘The Social’, New York: Palgrave MacMillan, 2010
5 dec 11 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Daniel Sjödin, Tryggare kan ingen vara: Migration, religion och integration i en segregerad omgivning, Lund Dissertation in sociology 98, Lund: Lunds universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten, 2011
5 dec 11 – Rolf Lidskog

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Sociologik: Tio essäer om socialitet och tänkande, Christian Abrahamsson, Fredrik Palm och Sverre Wide (red.), Stockholm: Santérus förlag, 2011
5 dec 11 – David Redmalm

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Henrik Stenberg, Gemenskapens socialpsykologi, Malmö: Liber 2011
5 dec 11 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 4 2011
Replik på Anders Ramsays recension
Anders Ramsay har recenserat min bok ”Kapital”. Jag känner dock inte alls igen mig i hans recension och vill därför förtydliga vad jag menar. Min utgångspunkt i boken är att kapital nu för tiden verkar kunna definieras på så många olika sätt. En definition har dock nästan glömts bort. Det är heller inte vilken definition som helst. Som jag ser det skiljer den sig från de andra. Enligt denna definition är kapitalet i grund och botten en social relation, nämligen den sociala relation som uppstår mellan den som köper och den som säljer arbetskraft. Även t ex pengar, maskiner, fastigheter och lastbilar kan vara kapital men bara när dessa ting förmedlar detta särskilda förhållande mellan människor, som Marx formulerar det. Och det är från honom som denna definition härstammar.
5 dec 11 – Mikael Stigendal

Sociologisk forskning nr 4 2011
Anders Ramsay svarar Mikael Stigendal
Visst blir man som samhällsvetare nyfiken på en bok som avser att reda ut olika innebörder av begreppet kapital. Så vitt jag vet har inget liknande gjorts tidigare. Men intresset övergår snart i besvikelse över en bok som bygger på ett antal idiosynkrasier, missförstånd och rena felaktigheter. Om Stigendal inte känner igen sig och har behov av att förtydliga sig, så beror det på att han byggt upp en solipsistiskt konstruerad begreppsvärld, såsom när han ser sin egen ”bruksvärdedefinition” operera lite varstans, och det gör det inte helt lätt för läsaren att följa honom.
5 dec 11 – Anders Ramsay

Sociologisk forskning nr 4 2011
Arkivering och återanvändning av kvalitativa data
Policy trender och akademiska kontroverser
5 dec 11 – Zoran Slavnic

Sociologisk forskning nr 3 2011
FRÅN REDAKTÖREN: Ett frånfälle
Vad kan det innebära för en kvinna i vårt samhälle att välja att inte föda barn? I artikeln Barnfri: En stigmatiserad position får vi i en bild av de svårigheter som omgivningen åstadkommer för en sådan kvinna. Den bygger på 21 intervjuer med kvinnor mellan 29 och 54 år som valt att inte ha barn, analyserade med hjälp av Goffmans stigmatiseringsteori. En av kvinnorna säger angående omgivningens åsikter om sådana som henne som inte vill ha barn: ”Det är någonting som inte sitter fastskruvat som det ska, där”. Som sociolog kan jag bara tycka att moderniseringen ännu inte fortskridit särskilt långt.
5 aug 11 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 3 2011
Barnfri
En stigmatiserad position
5 aug 11 – Helen Peterson

Sociologisk forskning nr 3 2011
Flerspråkighet i ett globaliserat samhälle
Uppfattningar om minoritetsspråket som framtidsresurs
5 aug 11 – Robert Kenndal

Sociologisk forskning nr 3 2011
Hårdare tag i arbetslivet?
Åtgärder mot arbetsrelaterat våld i facklig press 1978–2004
5 aug 11 – Sofia Wikman

Sociologisk forskning nr 3 2011
Tid som välfärdsfaktor
Förändrade motiv i svensk arbetstidspolicy
5 aug 11 – Uffe Enokson

Sociologisk forskning nr 3 2011
The Sustainability Revolution:
A Societal Paradigm Shift – Ethos, Innovation, Governance Transformation
5 aug 11 – Tom R. Burns

Sociologisk forskning nr 3 2011
Recension
Eleana Kim, Adopted Territory: Transnational Korean Adoptees and the Politics of Belonging, Durham: Duke University Press, 2010
5 aug 11 – Tobias Hübinette

Sociologisk forskning nr 3 2011
Recension
Eva Kärfve, Det moraliska spelet, Stockholm: Symposion, 2010
5 aug 11 – Roland Paulsen

Sociologisk forskning nr 3 2011
Recension
Carl Schmitt, Det politiska som begrepp, Göteborg: Daidalos, 2010
5 aug 11 – Lena Lindgren

Sociologisk forskning nr 3 2011
Recension
Sara Uhnoo, Våldets regler: Ungdomars tal om våld och bråk. Göteborg: Daidalos, 2011
5 aug 11 – David Wästerfors

Sociologisk forskning nr 3 2011
En kort lägesrapport från Sociologförbundets kassör
Under sommaren har processen med det institutionella medlemskapet fortsatt. Ett flertal av de sociologiska institutionerna i landet har nu gått med och många har redan (trots semestertider) betalat in sina medlemsavgifter. Detta är mycket glädjande! Det finns så klart fortfarande möjligheter för er som inte gått med att göra så, och vi vill gärna uppmana de institutioner som anmält sig och ännu inte betalt att komma in med sina medlemsavgifter.
5 aug 11 – Magnus Ring

Sociologisk forskning nr 1 2011
Myten om de äldres ensamhet
I den offentliga debatten finns en tendens att beskriva äldre som ensamma, understimulerade och missnöjda. En verklighetsbeskrivning som går på tvärs mot aktuella forskningsresultat. Hur går det till när dylika mediebilder konstrueras? Detta diskuterar Carina Markström, Karin Ljuslinder och Stefan Sjöström från Umeå universitet i en artikel i Sociologisk forskning.
26 maj 11 – Carina Markström, Karin Ljuslinder och Stefan Sjöström

Sociologisk forskning nr 2 2011
FRÅN REDAKTÖREN: Att utvärderas
Symbolisk interaktionism är som vi skrivit förut ett expanderande fält. Om igen publicerar vi en artikel från det området: Konsekvenser av rollövertagande: ”I”, ”me” och individualiteten. Hur åstadkommer samspelet mellan jaget och den andre att jaget kan se sig själv som ett objekt? Denna komplicerade socialpsykologiska process behandlas i detta nummers första artikel. Bland andra kritiseras Giddens och Charon för sina tolkningar av George Herbert Meads teoretiska system. Det språkliga samspelet betonas.
15 maj 11 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 2 2011
Konsekvenser av rollövertagandet: ”I”, ”me” och individualiteten
Begreppsparet ”I” och ”me” i George Herbert Meads sociala psykologi betecknar inte främst människans förmåga att vara både konform och innovativ, utan snarare den andres inträde som del av individens liv och därmed möjligheten för individen att bygga upp distans till sig själv och sin omvärld, temporalt och spatialt. Därigenom byggs en livshistoria upp, som organiserar episoder och rutiner. Detta tema är viktigt att behålla idag, när biologi och neurologi ger oss ökande kunskaper som i psykologin och socialpsykologin ibland får ersätta redan vunnen kunskap i stället för att utgöra ett tillskott till den. ”I” och ”me” är aktuellare i dag än när de formades av Mead.
15 maj 11 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 2 2011
Charterturisme som en produkt: En sociologisk analyse af agens i oplevelsesøkonomien
Selv om charterturisme er en meget populær rejseform i Norden bliver sådanne rejser ofte set i et negativt lys. Det kan muligvis relateres til dominerende samfundsmæssige idealer, der taler for selvaktualisering, individuel udforskning og spontanitet. Fra sociologisk perspektiv ved man dog ikke ret meget om udviklingen af idealer og praksisser hos charterturister.
15 maj 11 – Jakob Lauring

Sociologisk forskning nr 2 2011
I skuggan av kulturella stereotypier
Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige ”In the immediate as well as the symbolic sense, in the physical as well as the intellectual sense, we are at any moment those who separate the connected or connect the separate” Simmel, ”Bridge and Door” (1909/1994:5)
15 maj 11 – Aleksandra Ålund och Minoo Alinia

Sociologisk forskning nr 2 2011
Främlingen1
Georg Simmel (1858–1918)
15 maj 11 – Sociologisk forskning nr 2 2011

Sociologisk forskning nr 2 2011
Recension
Adel Daoud, Scarcity, abundance and sufficiency: contributions to social and economic theory, Göteborg studies in sociology 46, Göteborg: Göteborgs Universitet, 2011
15 maj 11 – Patrik Aspers

Sociologisk forskning nr 2 2011
Recension
Emma Engdahl, Konsten att vara sig själv, Malmö: Liber. 2009
15 maj 11 – Jessica Mjöberg

Sociologisk forskning nr 2 2011
Recension
Lars-Olof Hilding, Är det så här vi är? Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter, Lund Dissertations in Sociology 93, Lund: Lunds universitet 2010
15 maj 11 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 2 2011
Att tillsätta tjänster och fördela medel
Få saker inom akademin uppbringar så mycket skvaller och konflikter som tjänstetillsättningar och medelstilldelning vid forskning. Redan Weber slogs av slumpens betydelse för vilkas karriärer som kunde löpa vidare obehindrade och vilka som fick kämpa sig fram på sidovägar. Det är idag, liksom på Webers tid, inte av mindre betydelse att tillsättningar av tjänster, tilldelning av stipendier och medel för forskning fördelas på sätt som upprätthåller legitimiteten för akademin.
15 maj 11 – Patrik Aspers

Sociologisk forskning nr 1 2011
Det redaktionella arbetet
Vilka problem finns det i äldreomsorgen om man får tro svensk dagspress? Själva bilden av äldreomsorgen har ju en egen autonom inverkan på hur verkligheten blir. Äldre/äldreomsorg och media kombineras i detta nummers första artikel, Konsensus och personifierade konflikter: Problembeskrivningar av äldreomsorg i svensk dagspress.
2 feb 11 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 1 2011
Konsensus och personifierade konflikter - Problembeskrivningar av äldreomsorg i svensk dagspress
Hur är det att åldras och hur ser vården och omsorgen för de äldre ut i Sverige idag? Dessa frågor behandlas i ett flertal olika sammanhang: i den socialpolitiska debatten, i vetenskapliga diskussioner, bland professionella i vård- och omsorgsyrken liksom i människors vardagliga samtal. I diskurser om äldre produceras verklighetsbeskrivningar som ofta är påfallande dystra.
2 feb 11 – Carina Markström, Karin Ljuslinder och Stefan Sjöström

Sociologisk forskning nr 1 2011
Framväxten av sociala rörelsers globala politik1
Sociala rörelser förändrar samhällen och påverkar staternas institutionaliserade politik. Revolutionerna i Tunisien och Egypten 2011 är tydliga exempel på detta. Även historiskt har vi sett hur rörelsers politiska aktivism kan vara avgörande. Historiesociologen Charles Tilly (2004a; 2004b) har, i historiska studier över Europa och Latinamerika, visat att sociala rörelsers opposition har spelat en avgörande roll för auktoritära staters demokratisering. Det är rent av det typiska sätt på vilket stater har demokratiserats, dvs genom folkligt baserade motståndsrörelser.
2 feb 11 – Stellan Vinthagen

Sociologisk forskning nr 1 2011
Den ofrånkomliga nationalismen
”Jag läste en gång en bok och hela mitt liv förändrades.” Så inleder Orhan Pamuk sin roman Det nya livet (1994). Men på vilket sätt? Vad betyder en stark läsupplevelse? Jag erinrar mig en student jag intervjuade i Ankara i början av 1990-talet. Det som blev avgörande för hennes beslut att öppet visa sitt islamiska trosengagemang genom att börja bära huvudduk – detta innebar inte bara att hon äventyrade sin universitetsutbildning,1 utan att hon också hamnade på kant med sina föräldrar – var läsningen av Jack London’s Martin Eden (1909), denne excentriske (eller otyglade) personlighets mest självbiografiska roman.2
2 feb 11 – Elisabeth Özdalga

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Alain Ehrenberg, The Weariness of the Self: Diagnosing the History of Depression in the Contemporary Age. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2010
2 feb 11 – Jonas Lindblom

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Elias le Grand, Class, Place and Identity in a Satellite Town. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Sociology, New Series 47, Stockholms universitet, 2010
2 feb 11 – Les Back

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Jonas Lindblom & Jonas Stier (red.) Det socialpsykologiska perspektivet. Lund: Studentlitteratur, 2011
2 feb 11 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Roland Paulsen, Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin. Malmö: Gleerups, 2010
2 feb 11 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Joachim Radkau, Max Weber: A biography. Cambridge: Polity, 2009
2 feb 11 – Lars-Erik Alkvist

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Lambros Roumbanis, Kierkegaard och sociologins blinda fläck. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Sociology, New Series 44, Stockholms universitet, 2010
2 feb 11 – Thora Margareta Bertilsson

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
The SAGE Handbook of Race and Ethnic Studies, Patricia Hill Collins & John Solomos (red.). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage, 2010
2 feb 11 – Lena Sohl

Sociologisk forskning nr 1 2011
Sociologförbundet har ordet
Det är flera som frågat om det inte blir något årsmöte i år. Svaret är, ”nej det blir inget årsmöte, men Sociologidagarna kommer att äga rum nästa år”. Så alla ni som har en uppsats ni vill lägga fram, eller bara känner ett sug att träffa andra sociologer, får ha tålamod tills i mars 2012, då Sociologidagarna kommer att äga rum i Stockholm. Då hoppas vi på stor uppslutning!
2 feb 11 – Patrik Aspers

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se