Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
4
3
2
1
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
40 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 4 2010
Från Göteborg till Yokohama
Från redaktören
5 dec 10 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 4 2010
After Work
– En longitudinell studie i arbetsmiljöns långsiktiga inverkan på sambandet mellan socioekonomisk position och äldres ohälsa
5 dec 10 – Vanessa Parker, Liselotte Lööf och Ingemar Kåreholt

Sociologisk forskning nr 4 2010
Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar
Det kan på goda grunder hävdas att muslimer i Västeuropa är dubbelt utsatta. De möter, i egenskapen av att ofta vara invandrare, främlingsfientlighet, exkludering och diskriminering, men dessutom också anti-muslimska fördomar (Strabac & Listhaug, 2006).
5 dec 10 – Klas Borell och Arne Gerdner

Sociologisk forskning nr 4 2010
Japanese Animation and Glocalization of Sociology1
Globalization of Japanese Comics and Animations
5 dec 10 – Kiyomitsu Yui

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recension
Maria Carbin, Mellan tystnad och tal: flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2010
5 dec 10 – Jenny Westerstrand

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recensioner
En fråga om klass, Ett delat samhälle och Från klass till organisation
5 dec 10 – Lena Sohl

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recension
Föregångarna: kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap, Kirsti Niskanen & Christina Florin (red.). Stockholm: SNS förlag, 2010
5 dec 10 – Gunhild Hammarström

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recension
Jurgen Reeder, Det tystade samtalet: om staten, psykiatrin och försöken att undanröja det psykoanalytiska inflytandet, Stockholm: Norstedt 2010
5 dec 10 – Jonas Lindblom

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recension
Anne Wihstutz, Verantwortung und Anerkennung: Qualitative Studie zur Bedeutung von Arbeit für Kinder. Berlin/Münster: LIT Verlag, 2009
5 dec 10 – Tobias Samuelsson

Sociologisk forskning nr 4 2010
Utmaningar för den globala sociologin – från Göteborg till Yokohama1
Över 5000 sociologer från 103 länder samlades i Göteborg för den 17:e världskongressen den 11–17 juli 2010. Det var det största deltagarantalet någonsin, större än Bielefeld 1994, Montreal 1998, Brisbane 2002 och Durban 2006. Vi bör tacka och gratulera Programkommittén som leddes av Hans Joas; den Lokala Organisationskommittén som leddes av Ulla Björnberg i samarbete med vår konferensorganisatör Congrex; och framför allt Madrid-sekretariatet, som leddes och leds av den outtröttliga Izabela Barlinska som hanterade den framrusande sociologmassan med sådan finess.
5 dec 10 – Michael Burawoy

Sociologisk forskning nr 3 2010
Politisk höst
Detta nummers artiklar har ovanligt många anknytningar till politiserade samhällsområden. Jag minns plenartemat på fredagen under världskongressen för Internationella Sociologförbundet i Göteborg. Det var ”Varthän är den israelisk-palestinska konflikten på väg?” och det hölls av judiska och palestinska sociologer tillsammans och de kom från Israel, Palestina och Libanon. Jag kände mig stolt över att vi sociologer kan diskutera på ett fredligt sätt de mest brännande frågor!
5 aug 10 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 3 2010
Kung slår dam
– våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige
5 aug 10 – Jenny Westerstrand

Sociologisk forskning nr 3 2010
Hårda nypor för ett mjukt samhälle?
Om medialisering och rasifiering i utspelspolitikens Sverige*
5 aug 10 – Magnus Dahlstedt

Sociologisk forskning nr 3 2010
Akademisk kvalitet, vad är det?
Om utarmningen av den akademiska autonomin
5 aug 10 – Adam Droppe och Björn Söderfeldt

Sociologisk forskning nr 3 2010
A Vocabulary Justifying Revolutions
To my knowledge, the concept “vocabulary of motives” was first used in social science by the young C. Wright Mills (1940). In my recent book, The Many-Splendored Society: Fueled by Symbols (Zetterberg, 2010, pp. 415-416), I suggest that vocabularies of motives are of two different kinds. We use ‘vocabularies of justifications’ to motivate our own actions. ‘Compelling vocabularies’ are what others use to motivate us, and what we might use to motivate others. The leverage of these small sets of words fascinates and mystifies. Our language brains use them in human encounters to shape and motivate individuals, and thereby also maintain and change social reality.
5 aug 10 – Sociologisk forskning nr 3 2010

Sociologisk forskning nr 3 2010
Recension
Lynn S. Chancer & Beverly Xaviera Watkins, Sociala positioner: en översikt. Lund: Studentlitteratur, 2009
5 aug 10 – Malinda Andersson

Sociologisk forskning nr 3 2010
Recension
Jørgen Elm Larsen & Nils Mortensen (red.), Udenfor eller indenfor: Sociale marginaliseringsprocessers mangfoldighed. Köpenhamn: Hans Reitzel, 2009
5 aug 10 – Eva Sandstedt

Sociologisk forskning nr 3 2010
Recension
Adrian Johnston, Badiou, Zizek, and Political Transformations: The Cadence of Change. Evanston: Northwestern University Press, 2009
5 aug 10 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 3 2010
Recension
Anna Olofsson & Susanna Öhman (red.), Risker i det moderna samhället: Samhällsvetenskapliga perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2009
5 aug 10 – Erik Löfmarck

Sociologisk forskning nr 3 2010
Replik på Janne Flygheds recension
Janne Flyghed förnekar sig inte i sin recension av min bok Gängbekämpning. Tänk att ett etnografiskt inifrånperspektiv alltjämt kan vara så provocerande. Att kalla recensionen hårdvinklad är ett understatement – likt en stereotyp ”snut” som bara vill låsa in ”buset” tycks Flygheds ambition rent av vara att exkommunicera mig från sociologin. En alternativ tolkning är ju att det handlar om en illa dold pajkastning från vänster läktare. I båda fallen är det rätt svårt att försvara sig.
5 aug 10 – Micael Björk

Sociologisk forskning nr 3 2010
Janne Flyghed svarar Micael Björk
Några korta kommentarer till Micael Björks debattartade replik till recensionen av hans bok:
5 aug 10 – Janne Flyghed

Sociologisk forskning nr 3 2010
Sociologiförbundet har ordet
Sveriges Sociologförbund blickar först framåt och avslutar detta meddelande med några tankar om Internationella sociologförbundets träff i Göteborg. Förbundet kommer att prioritera två saker under den nuvarande styrelsens mandatperiod. Det första är sociologidagarna och det andra är den nationella hemsidan för sociologi. Dessa båda hänger intimt samman med en starkare ekonomi genom det föreslagna institutionella medlemskapet som har diskuterats i en rad olika sammanhang. Låt oss här säga lite mer om våra visioner, och hur det skulle vara möjligt att bidra till att utveckla svensk sociologi genom förbundets försorg.
5 aug 10 – Sociologisk forskning nr 3 2010

Sociologisk forskning nr 2 2010
Datoriserad manuskripthantering
En av de mest långvarigt livaktiga teoretiska inriktningar som svenska sociologer har ägnat sig åt är symbolisk interaktionism. Det har kommit flera doktorsavhandlingar bara under 00-talet. I artikeln Att inte spänna kärran framför hästen: Precisering av Meads ”rollövertagande” går författaren igenom den senaste utgivningen för att sedan lägga fram sin egen meadska syn på kropp, gest och medvetande. Han menar att ursprunget till medvetande är att människor ser varandra reagera med liknande gester mot samma objekt. Det krävs inget utvecklat medvetande för detta. Däremot är det ur sådana upplevelser som medvetandet kan uppstå både hos det enskilda människobarnet och hos arten människa.
5 maj 10 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 2 2010
Att inte spänna kärran framför hästen
– precisering av Meads ”rollövertagande”
5 maj 10 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 2 2010
Underkuvade kunskaper och genealogins möjligheter
Kära Antti, nu kommer jag och hälsar på dig med denna papperslapp då jag har så ledsamt här. Skicka mig pengar eller kom och hämta mig bort [härifrån]. Här är det så illa att vara. Nöden finner råd, nu är det så dåliga tider. Nu inget annat än må så gott önskar din älskade Elsa. Min adress är Elsa Laaksonen1 Åbo, Nagu, Själö. Var vänlig och skriv hur ni har det och om du fått detta brev.2
5 maj 10 – Jutta Ahlbeck-Rehn

Sociologisk forskning nr 2 2010
Lek och empowerment
De alternativa rummens roll i sociala rörelser
5 maj 10 – Carl Cassegård

Sociologisk forskning nr 2 2010
Publikdragande namn eller aktivister med drag i?
Om symboliskt kapital som maktresurs i den globala rättviserörelsens lokala organiseringsarbete
5 maj 10 – Henrik Nordvall

Sociologisk forskning nr 2 2010
Patriarchal Values
Girls are More Apt to Change
5 maj 10 – Jaleh Shaditalab och Rana Mehrabi

Sociologisk forskning nr 2 2010
Recension
Micael Björk (2009) Gängbekämpning. Om polisinsatser mot organiserad brottslighet. Malmö: Gleerups
5 maj 10 – Janne Flyghed

Sociologisk forskning nr 2 2010
Recension
Erika Wall (2010) Riskförståelse. Teoretiska och empiriska perspektiv. Mittuniversitet, doktorsavhandling nr 81, Östersund: Mittuniversitetet
5 maj 10 – Rolf Lidskog

Sociologisk forskning nr 2 2010
Recension
Slavoj Zizek (2009) First as Tragedy, Then as Farce. London: Verso
5 maj 10 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 2 2010
Sociologförbundet har ordet
Sociologförbundet har fått en ny styrelse med ett starkt mandat för att genomföra stora förändringar av dess organisation. På årsmötet i Halmstad beslutades om två stadgeändringar vilka förväntas få stora konsekvenser: den ena är att mötet hädanefter kommer att äga rum vartannat år. Nästa möte, vilket benämns sociologidagarna, kommer att äga rum i Stockholm 13–16 mars 2012. Den andra är att även sociologimiljöer tillåts bli medlemmar, dock utan rösträtt, med syftet att svenska sociologimiljöer bidrar med resurser för att kunna skapa en plattform för att utveckla svensk sociologi. Vi önskar, för att understryka, göra sociologiförbundet till en central nod för koordinering och kraft inom svensk sociologi som även fortsättningsvis är helt styrt av enskilda medlemmar.
5 maj 10 – Patrik Aspers

Sociologisk forskning nr 1 2010
Från redaktören
Internets revolutionerande betydelse för de sociala relationerna i samhället utforskas även i det här numret, denna gång på kontaktannonsernas moderna motsvarighet, nätdejtingens område. I Den kroppsliga differentieringens praktik: Övervikt och nätdejting på intimitetens marknad framkommer fantasiarbetets betydelse i kommunikationen i våra sociala media och de samhälleliga rangordningarnas inverkan i mötet mellan verkliga människor som tidigare kommunicerat enbart via dessa media.
2 feb 10 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 1 2010
Den kroppsliga differentieringens praktik
Övervikt och nätdejting på intimitetens marknad
2 feb 10 – Roland Paulsen

Sociologisk forskning nr 1 2010
Från generell bild till individuellt ansikte
Att hantera oförståelse och stereotypt bemötande i fyra lågstatusyrken
2 feb 10 – Marita Flisbäck

Sociologisk forskning nr 1 2010
Konsten att välja rätt spårvagn
En studie av segregation, skolval och unga människors studieplaner1
2 feb 10 – Thomas Johansson

Sociologisk forskning nr 1 2010
Periphery and Metropole in the History of Sociology
Plenary address to “Perspectives from the Periphery: International Conference on the History of Sociology and the Social Sciences”, International Sociological Association, held at Umea University, 21–24 August 2008.
2 feb 10 – Raewyn Connell

Sociologisk forskning nr 1 2010
Svart pedagogik inom högskolevärlden
Inducerad otillräcklighet bland lärarkåren ökar möjligen produktiviteten men hotar medborgarskapet
2 feb 10 – Rolf Å. Gustafsson

Sociologisk forskning nr 1 2010
Recension
Alain de Botton (2009) Arbetets lust och leda. Stockholm: Bromberg
2 feb 10 – Roland Paulsen

Sociologisk forskning nr 1 2010
Den liberala utbildningen
– bredden som specialisering
2 feb 10 – Mattias Strandh

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se