Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
4
2
1
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
15 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 2 2009
Tidskriftens granskningsprocess
Forskning och vetenskap blir fortsatt problematiserade av sociologerna. Förra numret av Sociologisk Forskning satte under lupp dels sociologiska surveyundersökningar, dels medicinska undersökningar (hur jurister använt sig av studier av vaccineringar i rättegångar där sådana haft bevisvärde). Detta nummer fortsätter på det vetenskapssociologiska spåret. Den första artikeln i det här numret, Sociologin, hybriderna och den sociala verkligheten: Exemplet kärnavfall tar upp hur miljöproblem konstrueras med Svensk kärnbränslehantering (SKB) i fokus. Skiljelinjen mellan natur och kultur eller, med en annan formulering, natur och samhälle blir allt oskarpare och mellanformerna, hybriderna, tvingar oss att analysera sammanhållet det som förut sågs som åtskilt. Vad får den nya ontologin för följder för sociologer?
5 maj 09 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 2 2009
Sociologin, hybriderna och den sociala verkligheten – exemplet kärnavfall
Sociology, Hybrids and Social Reality: The Case of Nuclear Waste
5 maj 09 – Göran Sundqvist och Mark Elam

Sociologisk forskning nr 2 2009
De oauktoriserade migranterna i svensk byggnadssektor – en studie i deportationspolitik 1990–2004
The Unauthorized Migrants in the Swedish Construction Sector – a Study in the Policy of Deportation 1990–2004
5 maj 09 – Denis Frank

Sociologisk forskning nr 2 2009
Sociala normer, sociala identiteter och socialt avstånd
Begreppet ”sociala normer” var nästan det första nyckelord, som den begynnande uppsaliensiske sociologistudenten kom att införliva med sin begreppsapparat, när sociologiämnet var nytt vid Uppsala Universitet. Under hela 40och 50talen var hänvisningar till ”sociala normer” ständigt återkommande i professor Torgny Segerstedts introduktionsföreläsningar på den tiden.
5 maj 09 – Ulf Himmelstrand

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSIONER: Mats Börjesson och Alf Rehn (2009) Makt. Malmö: Liber
Mats Börjesson och Alf Rehn har skrivit en bok om makt med den passande titeln Makt, vilken ingår i Libers serie av introduktionsböcker till samhällsvetenskapliga nyckelbegrepp under mottot ”Utforskande – Fokuserat – Dynamiskt”. Boken lever på det hela taget upp till denna paroll och förenar framgångsrikt en klar framställning med ett analytiskt djup som överstiger förväntningarna på en introduktionsbok. Men boken är också ett symptom. Och då inte i betydelsen av tecken på det patologiska, det normalas motsats, utan snarare i betydelsen av ett till synes oundvikligt dilemma. Men mer om detta nedan.
5 maj 09 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 2 2009
Recensioner: Michel Coutu och Guy Rocher (red.) (2006) La légitimité de l’État et du droit. Autour de Max Weber. Les Presses de l’Université de Laval
Achim Hurrelmann, Steffen Schneider och Jens Steffek (red .) (2008) Legitimacy in an age of global politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan
5 maj 09 – Lena Lindgren

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSIONER: Susanne Dodillet (2009) Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970. Stockholm: Vertigo
Susanne Dodillets avhandling Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970 handlar om Sveriges kriminalisering av sexköp respektive den tyska legaliseringen av bordeller. Reformerna genomfördes ungefär samtidigt och speglar vitt skilda förståelser och förhållningssätt till prostitution. Dodillet vill studera idéerna bakom respektive lagstiftning och besvara frågan hur två så olika lösningar kunde sökas i respektive land. Det är en avhandling i idéhistoria (Göteborgs universitet), men dess ämne är mycket relevant också för sociologin.
5 maj 09 – Jenny Westerstrand

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSIONER: Sara Eldén (2009) Konsten att lyckas som par. Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön. Lund Dissertations in Sociology 85, Lunds universitet
Idag översvämmas vi av självhjälpsböcker, populärpsykologi och experter som självsäkert säger sig kunna hjälpa oss att leva våra liv bättre, längre och lyckligare.
5 maj 09 – Thomas Johansson

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSIONER: Leena Eskelinen, Søren Peter Olesen och Dorte Caswell (2008) Potentialer i socialt arbejde. Et konstruktivt blik på faglig praksis. København: Hans Reitzels Forlag
Bokens tematik knyter an till en synnerligen central diskussion inom socialt arbete. Inom ämnet socialt arbete har forskningen till viss del förhållit sig kritisk till det som sker inom praktiken socialt arbete. Denna forskning har bland annat fokuserat på aspekter som makt, kontroll och den disciplinering som det sociala arbetet utövar i förhållande till klienterna.
5 maj 09 – Torbjörn Hjort

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSION: Nils Hammarén (2008) Förorten i huvudet. Unga män om kön och sexualitet i det nya Sverige. Stockholm: Atlas
Nils Hammarén har i sin doktorsavhandling vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg tagit sig an uppgiften att förstå hur unga män i Göteborgs förorter konstruerar manlighet och sexualitet.
5 maj 09 – Aje Carlbom

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSION: Bettina Hauge (2008) Kræftramte – på arbejde. Betydninger af et arbejdsliv for livstruende syge. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Ämnet för avhandlingen är centralt och spännande: Sjukdom och arbete. Hur kan arbetet ingå i en rehabiliteringsprocess av sjuka? På vilka sätt kan det vara bra för sjuka att vistas på arbetet på vägen mot att bli friska?
5 maj 09 – AnnMari Sellerberg

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSION: Jan Ch. Karlsson (2008) Den smidiga mellanchefen. Och andra motståndsberättelser. Malmö: Gleerups
”Det utgick en kallelse att alla lärare och forskare måste vara med på ett administrativt möte. Om jag inte kan komma måste jag anmäla det. Mötet är obligatoriskt. Men det struntar jag i. Jag har inte tid med sådant. Jag håller på med mitt riktiga arbete. Jag skriver en bok med berättelser om motstånd.”
5 maj 09 – Roland Paulsen

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSION: Tobias Linné (2008) Digitala Pengar. Nya villkor i det sociala livet. Lund Dissertations in Sociology 83, Lunds universitet
Hur lär vi oss vad pengar är och hur de fungerar? Små barn leker ofta affär, och då får man handla för pengar, men värdet på varan eller dess pris är sällan formulerat som i vuxenvärlden. Förståelsen för att det finns pengar och vad de gör kommer, som så mycket annat i det sociala livet, före en mer detaljerad förståelse av fenomenet. Pengar är inte bara något vi möter i vardagen, det är också något som är svårt att greppa. I och med ämnets svårighetsgrad är det förstås extra angeläget att sociologer tar upp ämnet. Därtill kan man i skrivande stund se en direkt aktualitet i och med den ekonomiska krisen.
5 maj 09 – Patrik Aspers

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSION: Eva Olsson (2008) Emotioner i arbete. En studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och arbetsvillkor. Karlstad University Studies 2008: 6, Karlstads universitet
Eva Olssons avhandling om känslohantering i vården är ett exempel på det ökade intresset för känslornas sociologi. Bakgrunden är de förändringar som den offentliga sektorn genomgått de senaste decennierna, med ökade marknadsinslag men också nedskärningar och omorganisationer. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med 22 vårdarbetare av olika kategorier, såväl läkare som sjuksköterskor, sjukgymnaster, barnmorskor, undersköterskor och en psykolog, verksamma i såväl privat som offentlig regi. Därtill har hon gjort en fokusgruppsintervju med åtta sjuksköterskor.
5 maj 09 – Kerstin Jacobsson

Sociologisk forskning nr 2 2009
Om vetenskapliga allmänningar
Europas universitet tycks vara på väg att koloniseras av den marknadsekonomiska logiken. Det betyder att begrepp som kunskap och sanning förlorar i betydelse eftersom de knappast kan kvantifieras på något tillförlitligt sätt. Istället har ackumulation av studenter (examina, poäng) på olika nivåer och ackumulation av externa medel blivit mål i sig (allt i enlighet med upplysningens bekanta dialektik).
5 maj 09 – Mikael Carleheden

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se