Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
4
3
2
1
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
49 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 4 2008
Ännu ett sociologiskt bricolage
Med denna rubrik vill vi slå ett slag för det som varit redaktionens ledstjärna under de tre år som uppdraget legat i Lund. Vi har försökt visa upp mångfalden av dagens ytterst livaktiga sociologiska forskning (eller sociologins "teman med variation", bricolage), en mångfald som trots dess inneboende skillnader och spänningar faktiskt kan representeras i läsvänlig form.
12 dec 08 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 4 2008
I andras hem, om minnesarbete som förnyelse av familjesociologi
Vilken betydelse har andras hem för hur vi utformar våra liv, våra köns-, och klassidentiteter, hem och familjeliv? Och hur kan det utforskas?
12 dec 08 – Karin Widerberg

Sociologisk forskning nr 4 2008
Självet, rollerna och pågående koordinationer av mänskliga handlingar; Om att försöka se 'samhället' som något annat än fängelse eller marionetteater
Society is above all about coordination (Durkheim 1995, s 421) Begreppet roll tycks numera nästan ha försvunnit från sociologin trots att det under decennierna efter andra världskriget var helt centralt i den då dynamiska nordamerikanska sociologin.
12 dec 08 – Per-Olof Olofsson

Sociologisk forskning nr 4 2008
Motståndets betydelse: Ett bidrag till aktör-strukturdebatten
Livet igenom känner vi den tyngande närvaron av vad Ralf Dahrendorf kallar "samhällets förargliga faktum"; vi känner oss bundna av normer, regler, traditioner, förväntningar och krav, och då och då kör våra huvuden mot de sociala sanktionernas hårda vägg. […] Men samtidigt uppfattar vi oss själva som personer, unika individer med någon form av identitet, integritet, oberoende och frihet. Vi påstår oss ha viss kontroll över våra handlingar, känner oss ansvariga för våra beslut, upplever stolthet, skuld och skam (Sztompka 1994:28).1
12 dec 08 – Elin Lundin

Sociologisk forskning nr 4 2008
Vår bästa tid är nu? Om tidsuppfattning och politisk självförståelse.
Inledning För några decennier sedan proklamerades ideologiernas död (Bell 1988). Berlinmurens fall och kommunismens frånfall som ideologiskt alternativ föranledde Fukuyama (1992) att återuppta den betydligt äldre tanken om "Historiens slut". En ny konsensus i politiken men också - vilket Fukuyama var mindre benägen att fokusera - nya konfliktlinjer och därmed nya politiska konstellationer har kommit att växa fram i västvärlden.
12 dec 08 – Kerstin Jacobsson

Sociologisk forskning nr 4 2008
Det sociologiska självförtroendet
Enligt Immanuel Wallerstein (2006) är den fria universitetsforskningen en historisk parentes på en cirka 150 år. Tidigare var forskningen styrd av externa krafter, till exempel kyrkan.
12 dec 08 – Thomas Brante

Sociologisk forskning nr 4 2008
Sabbatstermin och utveckling av sociologiämnet
Jag har faktiskt aldrig åtnjutit en sabbatstermin. Varje gång det varit på tal har det omintetgjordes av pågående forskning, administrativa plikter, sociala skäl, eller annat.
12 dec 08 – Antoinette Hetzler

Sociologisk forskning nr 4 2008
Recensioner av Gunilla Olofsdotter, Flexibilitetens främlingar - om anställda i bemanningsföretag.
Det är alltid intressant när någon tar en dagsaktuell företeelse och tillämpar klassiska sociologiska tankar på denna. I detta fall handlar det om bemanningsföretagets konsult och klas sikern är Simmels Främlingen.
12 dec 08 – Ann-Mari Sellerberg

Sociologisk forskning nr 4 2008
Recension av Gullberg, Anders, Höjer, Mattias & Pettersson, Ronny (red.), Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling.
Ett imponerande svenskt forskningsarbete som tar upp frågan om den hållbara staden finns presenterat i den omfattande boken Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling. Den bygger på en lång rad arbeten utförda av inte mindre än fjorton forskare.
12 dec 08 – Eva Sandstedt

Sociologisk forskning nr 4 2008
Recension av Richard Ek & Johan Hultman, Plats som produkt. Kommersialisering och paketering.
Antologin Plats som produkt består av fjorton kapitel, inklusive inledning och avslutning av de två redaktörerna Richard Ek och Johan Hultman.
12 dec 08 – Markus Idvall

Sociologisk forskning nr 4 2008
Recension av Martin Berg, Självets garderobiär. Självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi.
Judith Butlers Gender Trouble, som publicerades 1990, kan ses som paradigmatisk, genom att den åstadkom ett nytt sätt att förstå genus. Det väsentliga med Butlers text var inte att hon insisterade på att genus "görs", utan att hon hävdade att detta görande i sig innebär att upprätta för omvärlden begripliga samband mellan kropp-genus-begär.
12 dec 08 – Margareta Lindholm

Sociologisk forskning nr 4 2008
Recension av Richard Sennett, Den nya kapitalismens kultur.
Det kan tyckas som om tidpunkten för utgivningen av Richards Sennetts Den nya kapitalismens kultur är något illa vald. Begrepp som den nya kapitalismen och den nya ekonomin har tappat i slagkraft under åren efter millennieskiftet och är idag snarast förknippade med en upphaussad Internetekonomi och övervärderade dotcom-bolag.
12 dec 08 – Simon Flyman

Sociologisk forskning nr 3 2008
I gränslandet
I tidskriftens första nummer efter sommarledigheten ligger fokus dels på arbetsrelaterade frågor, dels på frågor som rör sociala kategoriseringsprocesser. Såväl metodologiskt som teoretiskt bjuder vi på pluralism och innovation.
8 aug 08 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 3 2008
Våld på jobbet Beskrivningar av våld i arbetslivet 1978-2004 i facklig press.
Svenska och nordiska offerundersökningar visar att det arbetsplatsrelaterade våldet har ökat under 1990-talet och då främst bland kvinnor (Nordin 2000; Balvig & Kyvsgaard 2006; Estrada, Nilsson och Wikman 2007; Heiskanen 2007). Detta är särskilt intressant eftersom våld generellt sett inte ökar utan ligger på en relativt konstant nivå (Peterson & Rying 2004; Estrada 2005; von Hofer 2006). Arbetslivet är enligt SCB:s offerundersökningar den enskilda arena som svarar för störst andel av våldshändelser (Häll 2004).
8 aug 08 – Sofia Wikman

Sociologisk forskning nr 3 2008
Göra illa för att hjälpa eller hjälpa till att göra illa?- Arbetslösas reservationslöner, jobbchanser och återanställningsinkomster
Betydelsen av ekonomiska incitament för arbetslösas sökbeteende och jobbchanser har upptagit en central plats i både den politiska och akademiska debatten. Ett nyckelbegrepp har här varit reservationslönen, vilken motsvarar den lägsta lön som en arbetslös kan tänka sig att acceptera ett jobb för. Resonemanget har i stort varit att om reservationslönerna sjunker, sjunker även arbetslöshetstalet och om de ökar så ökar också arbetslöshetstalet.
8 aug 08 – Madelene Nordlund och Mattias Strandh

Sociologisk forskning nr 3 2008
Tillhörighetens gränser Internationell adoption och ursprungets betydelse i svensk utredningsretorik
Syftet med denna artikel är att belysa hur 'internationellt adopterade' konstrueras som kategori i svensk socialpolitik, med utgångspunkt i två statliga offentliga utredningar (SOU). Särskild fokus ligger på ursprung och tillhörighet. För att analysera utredningarnas hantering av dessa teman används postkoloniala och feministiska teoretiska perspektiv. Studien anknyter till poststrukturalistiskt influerad välfärds- och kategoriseringsforskning.
8 aug 08 – Malinda Andersson

Sociologisk forskning nr 3 2008
1945: A New Order of Centuries? Hannah Arendt and Hermann Broch's " The Death of Virgil"
In On Revolution (1963) Hannah Arendt heads one of her chapters with the three Latin words inscribed on the Great Seal of the United States of America: novus ordo seclorum, modified from magnus ab integro saeclorum nascitur ordo in line 5 of Virgil's fourth Eclogue.1 The men of the American revolution, Arendt famously argued, succeeded in founding the political community in a sovereign act of inaugural legislation that instituted a "new order of the centuries" between the "no-longer" of old European political and religious precedent and the "not-yet" of salvation on earth for all.
8 aug 08 – Dr. Austin Harrington

Sociologisk forskning nr 3 2008
Den (o)synliga sociologin
När sociologer kommer samman är det inte ovanligt att vi oroat pratar om vår bristande förmåga att ta plats i samhällsdebatten och nå ut med våra perspektiv (om inte annat så är det i alla fall ett återkommande tema i denna kolumn). Att så faktiskt är fallet är något i alla fall jag lite oreflekterat tagit för givet, utan att faktiskt fundera särskilt mycket på hur det egentligen är.
8 aug 08 – Mattias Strandh

Sociologisk forskning nr 3 2008
Recension av Anna Lund (2008) Mellan scen och salong. En kultursociologisk analys av ungdomsteater.
Anna Lunds avhandling handlar om vad som händer mellan scen och salong under en teaterföreställning. Hon undersöker dock inte bara hur publiken påverkas av teatern utan också vad publiken betyder för teatern. Hur ställer sig skådespelare, regissör, teaterchef och andra inom teatern till att spela inför en publik som inte själva har valt att gå och se den pjäs man sätter upp och kanske inte heller går dit frivilligt?
8 aug 08 – Göran Ahrne

Sociologisk forskning nr 3 2008
Recension av Daniel Melén (2008) Sjukskrivningssystemet. Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjuka.
En utgångspunkt för Daniel Meléns avhandling i sociologi är arbetslinjen i sjukförsäkringen. Denna omhuldade men samtidigt kontroversiella reformpolitiska princip inrymmer element som inte alltid är förenliga: å ena sidan finns krav på att individen i första hand ska försörja sig genom arbete, vilket i sig framställs som en rättighet, å andra sidan ska ju den som vill men inte kan arbeta få ekonomiska bidrag för sin försörjning.
8 aug 08 – Rafael Lindqvist

Sociologisk forskning nr 3 2008
Recension av Anne Grönlund & Björn Halleröd (red.) (2008) Jämställdhetens pris.
Ordval och metaforer spelar stor roll för hur vi tar in och värderar information. Så står det i avsnittet om lingvistisk textanalys i metodboken jag undervisar på. Något som kan tyckas självklart men som gör sig påmint då jag får boken Jämställdhetens pris i min hand.
8 aug 08 – Sara Eldén

Sociologisk forskning nr 3 2008
Recension av Erik Olsson, Catarina Lundqvist, Annika Rabo, Lena Sawyer, Östen Wahlbeck & Lisa Åkesson (2007) Transnationella rum. Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer.
Under lång tid förknippades diasporaperspektivet inom svensk forskning med antropologen Ulf Björklund. I sin avhandling Från ofärd till välfärd från 1979 skildrade han hur assyriers liv i Sverige präglades av att vara en del av den assyriska diasporan. I Björklunds efterföljd har det funnits enstaka forskare som förutom honom själv tillämpat perspektivet.
8 aug 08 – Oscar Pripp

Sociologisk forskning nr 3 2008
Charlotte Bloch (2007) Passion och Paranoia - følelser og følelseskultur i Akademia.
Den akademiska forskarvärlden förknippas med rationalitet, saklighet och objektivitet. Men precis som alla andra upplever forskare en rad känslor som t.ex. glädje, stolthet, skam, vrede och ilska. Som forskare förväntas man dock hålla dessa känslor för sig själv. Känslokulturen inom akademin är lite speciell och det är det som den danska sociologen Charlotte Bloch så träffsäkert fångar i sin intressanta och spännande bok.
8 aug 08 – Bengt Starrin

Sociologisk forskning nr 2 2008
Nationella traditioner, begrepps användning samt återblickar på Sociologförbundets årsmötes konferens 2008
I föreliggande nummer av Sociologisk forskning fortsätter redaktionen på den väg som vi slog in på år 2007, nämligen att ge tillbakablickar på Sociologförbundets årsmöteskonferenser.
5 maj 08 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 2 2008
Mellan etnologi och modern sociologi. K. Rob. V. Wikman som medlare i Finland och Sverige
I sociologins historia finns många personer som gjort anmärkningsvärda insatser, allt ifrån "The Founding-Fathers" till mindre uppmärksammade forskare, lärare, supporters och assistenter inom och utom akademin.
5 maj 08 – Anna Larsson, Kirsti Suolinna

Sociologisk forskning nr 2 2008
Ålderism - ett fruktbart begrepp?
I denna artikel diskuterar vi, ur ett socialgerontologiskt perspektiv, begreppet ålderism. Begreppet har under senare år börjat få tillträde till svenska sammanhang och det finns därför skäl att kritiskt diskutera det.
5 maj 08 – Satu Heikkinen, Clary Krekula

Sociologisk forskning nr 2 2008
Feeling in Sociology and the World
Feelings are social. Joy, sadness, anger, elation, jealousy, envy, despair, anguish, grief - all these feelings are partly social. Erving Goffman once wrote, "When they issue uniforms, they issue skins." And we can add, two inches of flesh.
5 maj 08 – Arlie Russell Hochschild

Sociologisk forskning nr 2 2008
Sveriges Sociologförbunds årsmötes konferens 2008
Sociologförbundets årsmöteskonferens 2008 ägde rum den 31 januari-1 februari vid Mittuniversitetet, campus Östersund. Cirka 75 sociologer och andra samhällsvetare deltog i konferensen. Det låga antalet deltagare var en liten missräkning, men bortsett från deltagarantalet var konferensen, sedd från arrangörsperspektiv, mycket lyckad.
5 maj 08 – Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 2 2008
Det post-socialistiska janusansiktet
"Det förflutna ingår som en dimension av den sociala tillvaron i alla samhällen. Det kan användas på många sätt; till att förklara människans ursprung och tillvarons mening, för att legitimera styrelsesätt och samhällsformer, för att tillhandahålla moraliska exempel eller för att tolka framtiden" (Lundmark 1984:11).
5 maj 08 – Jonas Lindström

Sociologisk forskning nr 2 2008
En teoretisk ingång till fenomenologiska, feministiska studier av kropp och rum
Den följande framställningen syftar till att kombinera den arkitekturfenomenologi som utvecklats av Dag Österberg med feministisk teori. Diskussionen är en del av det avhandlingsprojekt jag arbetar med och som med utgångspunkt i intervjuer analyserar enboende kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva i små lägenheter.
5 maj 08 – Helen Ekstam

Sociologisk forskning nr 2 2008
Rättssäkerhet - en källa för legitimitet inom socialförsäkringen?
De stigande ohälsotalen har under senare år tagit en allt större del av statens budget i anspråk. Trots att sjukskrivningarna har minskat kraftigt sedan 2002 har antalet personer med förtidspension ökat med i stort sett lika många (Socialdepartementet 2008:65). År 2007 uppgick antalet förtidspensionärer3 till 550 000 personer (Ibid. s, 65.).
5 maj 08 – Daniel Bjerstedt

Sociologisk forskning nr 2 2008
Ge mig nåt som känns! Uppfattningar om framgång bland svenska oberoende skivbolag
"Halva grejen är att man verkligen ska känna att det har någon jäkla betydelse. Men det är en del av vårt jobb att, det är viktigare för oss att skivorna gör avtryck, på det ena eller andra sättet, än att det säljer en massa."
5 maj 08 – Ewa Andersson

Sociologisk forskning nr 2 2008
Pop-sportens fält
Sport är populärt. Så varför utveckla ett begrepp som pop-sport? Denna artikel argumenterar för att vi behöver förflytta fokus från etablerade modeller av bredd-, elit- och åskådarbaserad underhållningsidrott för att synliggöra en separat spelplan av deltagarorienterad underhållningskultur, till vilken alla ges tillträde som konsumenter.
5 maj 08 – David Cardell

Sociologisk forskning nr 2 2008
Barn som offer och aktörer
Medan de första formuleringarna om barns rättigheter i Nationernas Förbund endast konstruerade barn som ett objekt i behov av vuxnas vård, skydd och kontroll, kombinerar FN:s barnkonvention det perspektivet med ett aktörsperspektiv på barn; ett perspektiv där delaktighet är en fundamental rättighet.
5 maj 08 – Maria Eriksson och Elisabet Näsman

Sociologisk forskning nr 2 2008
Sociologins roll i landsbygdsforskning
När boken Socialist Entrepreneurs kom ut i Wisconsin 1988 författad av Iván Szelényi tillsammans med fyra framstående ungerska landsbygdssociologer, symboliserade boken slutet av en epok, även om ingen kunde ana säkert 1988 att det var knappt ett år till statssocialismens sönderfall och till fria val.
5 maj 08 – Ildikó Asztalos Morell

Sociologisk forskning nr 2 2008
Recension av Pia Milton (2006) Arbete i stället för bidrag? Om aktiveringskraven i socialtjänsten och effekten för de arbetslösa bidragstagarna.
Studieobjektet i Pia Miltons sammanläggningsavhandling är aktivering inom socialtjänsten eller rättare sagt en specifik aktiveringsmodell, den så kallade Uppsalamodellen, som initierades i slutet av 1980-talet.
5 maj 08 – Bengt Furåker

Sociologisk forskning nr 2 2008
Recension av Annika Åberg (2007) Tjänstemötet. Interaktionens kommersiella, byråkratiska och sociala logik.
Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet sysslar med studier av tjänstebegreppet, tjänsters kvalitet och arbetsmiljö jämte kunders upplevelser och tillfredsställelse. Syftet med Annika Åbergs avhandling är att kartlägga och förklara vad som sker i tjänstemötet i sin sociala och organisatoriska kontext.
5 maj 08 – Lennart G Svensson

Sociologisk forskning nr 2 2008
Recension av Carl-Göran Heidegren, Mikael Carleheden & Bo Isenberg (2007) Livsföring - ett sociologiskt grundbegrepp.
Carl-Göran Heidegren, Mikael Carleheden och Bo Isenberg argumenterar i Livsföring- ett sociologiskt grundbegrepp för att återuppväcka och vitalisera den i klassisk sociologi centrala frågan om hur människor kan och bör leva sina liv.
5 maj 08 – Fredrik Miegel

Sociologisk forskning nr 2 2008
Recension av Björn Eriksson (2007) Social interaktion. Flöden - positioner - värden.
Vid en första läsning är Social interaktion lättläst, en lärobok om den sociala interaktionen. Det finns dock skäl att läsaren håller sig på sin vakt och inte låter sig förföras av texten. Om möjligt, efter att ha läst igenom hela boken, vore det bäst att gå till början igen och själv ta ställning till Erikssons förslag.
5 maj 08 – Jukka Gronow

Sociologisk forskning nr 1 2008
Historia och etnografi
Årets första nummer av Sociologisk Forskning inleds med historisk sociologi. I "Den fattige och förnöjsamme" försöker artikelförfattaren visa vad det betydde att vara fattig förr och hur sådana betydelsetillskrivningar kan tolkas sociologiskt.
2 feb 08 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 1 2008
Den fattige och förnöjsamme Krisbiografier och social ordning i svenskt 1800-tal
I denna artikel behandlas sociala problem som uppstod för mer än hundra år sedan, Avsikten är att visa att studier av sociala problem i gången tid både kan ge intressanta inblickar i hur det var att leva och verka förr och att ge perspektiv på nutida förhållanden.
2 feb 08 – Ulf Drugge

Sociologisk forskning nr 1 2008
Sportdykaren och den "rätta" manligheten
Inför mina inledande kontakter med sportdykare föreställde jag mig att risker i högsta grad stod i fokus för utövarna, både som samtalsämne och som grund för en informell hierarki.
2 feb 08 – Åke Nilsén

Sociologisk forskning nr 1 2008
Den skickligt inkompetente chefen
Denna artikel handlar om en specifik aspekt av chefers kompetens, nämligen den som Argyris (1986; 1990; 1999) har benämnt skicklig inkompetens.
2 feb 08 – Robert Wenglén och Peter Svensson

Sociologisk forskning nr 1 2008
Det akademiske selvtillitsprosjekt
Jeg var så heldig å få være gjesteprofessor ved Lunds Universitet noen uker i 2007 med spesiell oppgave å veilede og oppmuntre samfunnsvitenskapelige doktorander. Det er smart å flytte på seg - man blir bl.a. kjent med forskjeller og likheter i ulike akademiske miljøer.
2 feb 08 – Liv Finstad

Sociologisk forskning nr 1 2008
Sociologins kärna och framtid
När jag 1995 blev den först anställde sociologilektorn i Halmstad förändrades min situation (för att använda Sartres stringenta begrepp) och därmed min roll som sociolog på ett ganska radikalt sätt.
2 feb 08 – Per-Olof Olofsson

Sociologisk forskning nr 1 2008
Recension av Tom Burns, Nora Machado, Zenia Hellgren & Göran Brodin (red.) (2007) Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor. Multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige.
Med bidrag från ett 20-tal forskare är antologin ett imponerande verk på 540 sidor. Det är i många stycken intressant och lärorik läsning.
2 feb 08 – Fuat Deniz

Sociologisk forskning nr 1 2008
Recension av Åsa Lundqvist (2007) Familjen i den svenska modellen. Boréa.
Det är dags igen: remisstiden för förslaget att införa ett vårdnadsbidrag till juli 2008 går (i skrivande stund) snart ut. Om vårdnadsbidrag är aktuellt idag var det istället moderskapspenning som stod i centrum för ett antal decennier sen. Då var det kvinnor och mödrar man diskuterade, män nämndes inte.
2 feb 08 – Terese Anving

Sociologisk forskning nr 1 2008
Recension av Patrik Aspers (2007) Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden.
Trots ett växande utbud av metodböcker i kvalitativ metod på svenska, har det tidigare saknats böcker av det slag som Patrik Aspers skrivit.
2 feb 08 – Ove Svensson

Sociologisk forskning nr 1 2008
Recension av Oscar Andersson (2007) Chicagoskolans urbansociologi: Forskare och idéer 1892-1965.
Chicagoskolans urbansociologi är en bearbetning av författarens egen avhandling i socialantropologi från 2003, med tillägg av två helt nya kapitel. Det första tillägget, kapitel 1, är en historisk tillbakablick på Chicagos exempellösa snabba utveckling, ekonomiskt och befolkningsmässigt, under 1800-talets senare hälft och under de första decennierna av 1900-talet.
2 feb 08 – Göran Lindberg

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se