Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
4
3
2
1
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
44 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 4 2007
Att ha och inte ha
Artiklarna i årets sista nummer av Sociologisk forskning berör olika aspekter av att handskas med ekonomiska tillgångar. Först ut är "Revisorn och den institutionaliserade misstron" med tillit och förtroende som nyckelbegrepp.
12 dec 07 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 4 2007
Revisorn och den institutionaliserade misstron - professionaliseringen av svensk bolagsrevision
En stående tes i samtida samhällsvetenskap är att förtroendet för experter och professionella blir allt viktigare. Bakom detta påstående finns antaganden om att individer och organisationer har blivit alltmer beroende av experthjälp för att hantera problem i relation till ett komplext samhälle (Giddens 1996: 81ff.; Brint 1994; Coffee 2006).
12 dec 07 – Bengt Larsson

Sociologisk forskning nr 4 2007
Natthärbärget som vandrande lösning
Jag gick in sist, föstes in i ett stort fängelseliknande duschrum, fick tvål, handduk, avlusningsmedel och blev tillsagd att klä av mig och duscha. Jag var enormt tacksam för duschen och när jag var klar kände jag mig som en människa igen.
12 dec 07 – Marcus Knutagård och Marie Nordfeldt

Sociologisk forskning nr 4 2007
The Relevance of Qualitative Research
Recent years have seen a resurgence of interest in quantitative methods and an increasingly pluralist attitude toward different modes of enquiry.
12 dec 07 – Pertti Alasuutari

Sociologisk forskning nr 4 2007
Replik
Frihet och förnuft gör en god sociolog? I sociologisk forskning nr 2, 2007 kunde vi bland några utvalda texter från årets årsmöteskonferens i Lund läsa fil. dr. Sverre Wides text Sociologi som erotik (Wide, 2007).
12 dec 07 – Jessica Mjöberg

Sociologisk forskning nr 4 2007
Svar på replik
Sociologi, metod och smak Dilige, et quod vis fac - Älska, och gör som du vill. Att använda detta uttryck som motto för ett vetenskapligt verk skulle kanske kunna försvaras eller åtminstone ursäktas som ett utslag av akademisk frivolitet, men att anse det vara ett gott metodologiskt råd, är inte det rena galenskapen? Svaret på den frågan beror naturligtvis på hur uttrycket tolkas.
12 dec 07 – Sverre Wide

Sociologisk forskning nr 4 2007
Sociologförbundet har ordet
Om jag minns rätt så deltog jag i min första årsmöteskonferens i regi av Sveriges sociologförbund (SSF) någon gång i slutet av åttiotalet. Sedan dess har jag varit med ungefär tio gånger. Då och då har jag varit koordinator för en arbetsgrupp (oftast teorigruppen) och en gång varit med att arrangera ett årsmöte (Örebro 2003).
12 dec 07 – Mikael Carleheden

Sociologisk forskning nr 4 2007
Recension av Judith Butler Genustrubbel - Feminism och identitetens subversion.
Mycket har skrivits om Butlers bok Gender Trouble innan publiceringen av den svenska översättning som recenseras här. Första upplagan av boken kom ut 1990 och följdes upp av en nyutgåva 1999 med ett nytt förord, i vilket Butler (som är professor i retorik och jämförande litteraturvetenskap) försöker besvara den kritik som boken fått.
12 dec 07 – Caroline Dahlberg

Sociologisk forskning nr 4 2007
Recension av Jens Ploug (red) Social arv og social ulighed
I inledningen till antologin Social arv og social ulighed beskrivs begreppet socialt arv som ett till vissa delar komplext och besvärligt begrepp. Det för tankarna till något närmast deterministiskt, något som kan placeras nära det biologiska eller genetiska arvet.
12 dec 07 – Torbjörn Hjort

Sociologisk forskning nr 4 2007
Recension av Markus Arvidson: Den fabricerande människan. Om bedrägeri som vardaglig interaktionsform.
Syftet med Markus Arvidsons avhandling Den fabricerande människan är tredelat: 1. Att argumentera för bedrägeri som socialt fenomen. 2. Att bidra till förståelsen av de sociala färdigheter som krävs i bedrägerier. 3. Att spegla såväl vardagligt samspel som samhällsklimat i den "bedrägliga" formen av social interaktion
12 dec 07 – Anders Persson

Sociologisk forskning nr 4 2007
Recension av Janicke Andersson Konsten att leva länge. Föreställningar om livets förlängning i handböcker 1700-1930.
Hur länge är det möjligt att leva? Vad kan vi göra för att leva ett så långt och hälsosamt liv som möjligt? Det är frågor som många människor idag ställer till experter såsom läkare och kostrådgivare.
12 dec 07 – Maria Norstedt

Sociologisk forskning nr 4 2007
Recension av Sofia Seifarth Råd i radion - Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968.
Det kan te sig svårt för dagens yngre och ständigt mediekonsumerande medborgare att föreställa sig den betydelse som radion hade under många decennier i det förra århundradet.
12 dec 07 – Marja Åkerström

Sociologisk forskning nr 3 2007
Från geometrisk regelbundenhet till Rorschachtest
Professor Göran Ahrne visar i sin senaste bok , hur sociologiska frågeställningar förändras. Som illustration jämför han omslagen på Sociologisk forskning från dess första årgångar med 2006 års årgång: regelbundna mönster har med tiden ersatts av en figur som enligt Ahrne mest påminner om ett Rorschachtest.
8 aug 07 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 3 2007
Kriskommunikation i ett heterogent samhälle - lika för alla eller till var och en efter behov?
"Vår krisberedskapsplan gäller lika för alla!" eller "Vi ser alla personer som vilken person som helst, alla är lika." Så kan det låta i Sverige idag när man frågar kommunerna om de anpassar sin kriskommunikation till olika befolkningssegment. Frågan är emellertid om denna "lika för alla strategi" i realiteten kan ha en diskriminerande effekt i krissituationer?
8 aug 07 – Anna Olofsson

Sociologisk forskning nr 3 2007
Livskvalitet i familier - nære relasjoners betydning for "det gode liv"
Tema for denne artikkelen er kjernefamilien og hvilken betydning hverdagslivet og relasjoner i familien har for foreldrenes subjektive livskvalitet. To spørsmål forfølges i artikkelens analyse: Har viktige sider ved samtidige familiers hverdagsliv - som mors og fars arbeidstid, arbeidsmengde og opplevd tidspress - betydning for deres livskvalitet? Og: Kan kvaliteter ved relasjonene mellom ektefeller/samboere og mellom foreldre og barn bidra til å forklare hvorfor noen rapporterer bedre livskvalitet enn andre? Analysen tar utgangspunkt i hypotesen om at livskvalitet påvirkes av forhold i familiers hverdagsliv og av kvaliteten på familierelasjonene.
8 aug 07 – Kjersti Melberg

Sociologisk forskning nr 3 2007
Tillväxt som kontrovers Ekonomers och sociologers debatt om den svenska offentliga sektorn
"Har 'den svenska modellen' minskat vår ekonomiska tillväxt " frågar Walter Korpi, sociolog och professor i socialpolitik, i en artikel i den nationalekonomiska tidskriften för några år sedan.
8 aug 07 – Pia Forsberg

Sociologisk forskning nr 3 2007
Tensions in Qualitative Research1
The year 2007 marks a fitting point in time to reflect on current tensions in qualitative research. This year we celebrate the 40th anniversary of two major publications that have shaped how sociologists conduct qualitative research: Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss's y (1967) and Harold Garfinkel's, Studies in Ethnomethodology.
8 aug 07 – Kathy Charmaz

Sociologisk forskning nr 3 2007
Sociologförbundet har ordet
Sommaren är den tid då vi ska ta det lugnt, smälta vårterminens plågor, och ladda batterierna för en förmodat intensiv höst och vinter. Men för många av oss är sommaren dessutom den reservtid vi tar till för att läsa ikapp oss både på facklitteratur och andra, mer nöjsamma böcker.
8 aug 07 – Antoinette Hetzler

Sociologisk forskning nr 3 2007
Recension av Marcus Persson (2007) Mellan människor och ting, en interaktionistisk analys av samlandet.
Sociologi kan beskrivas som en studie av det sociala, och relationer mellan människor är det tydligaste exemplet på vad vi menar med att något är socialt. Människor blir inte vad de är enbart som ett resultat av interaktion med andra människor, utan även med materiella objekt. Marcus Perssons avhandling har titeln "Mellan människor och ting".
8 aug 07 – Patrik Aspers

Sociologisk forskning nr 3 2007
Recension av Rolf Lidskog (2006) Staden, våldet och tryggheten. Om social ordning i ett mångkulturellt samhälle.
Det är ett ambitiöst men svårt projekt Rolf Lidskog presenterar i sin nya bok Staden, våldet och tryggheten. Syftet är att klargöra vilken syn på människan, samhället och social ordning som finns dolt i det svenska brottsförebyggande arbetet.
8 aug 07 – Carina Listerborn

Sociologisk forskning nr 3 2007
Michael Billig (2005) Laughter and Ridicule. Towards a Social Critique of Humour.
Søren Kierkegaard skriver i (1843/1986) om hur han vid ett tillfälle blev uppkallad till gudarna och gavs tillåtelse att få en önskan uppfylld. Hans önskan blev att han alltid skulle få skrattarna på sin sida, något som bemöttes med ett skratt från de församlade gudarna.
8 aug 07 – Joakim Thelander

Sociologisk forskning nr 3 2007
Recension av Thomas Johansson (2006) Makeovermani: Om Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta Jaget.
Det är inte ett enkelt företag att bli lycklig i en samtid som utmärks av en omfattande existentiell osäkerhet. Med ord snarlika dessa inleder Thomas Johansson sin granskning av den terapeutiska kultur som idag tycks breda ut sig över samhällets samtliga delar som ett slags existentiellt klister.
8 aug 07 – Martin Berg

Sociologisk forskning nr 2 2007
Projekt Norrliden
Norrliden är en bra plats säger hon och beskriver ett besök i området som en jorden-runt-resa. - Jag är inte rädd. Jag kan självförsvar, säger hon och skrattar. - Jag tränar boxning här. Jag känner mig stark och kan försvara mig. Jag förstår inte de som är rädda att gå ut. (Barometern 9/5 2005:4)
1 apr 07 – Torun Elsrud, Philip Lalander

Sociologisk forskning nr 2 2007
Homosocialitetens kraft
Hur unga män "gör" maskulinitet i grupp och individuellt (1)
1 apr 07 – Lena Berg

Sociologisk forskning nr 2 2007
Recensioner: David Stockelberg (2005) Simmels former
Den svenskspråkiga litteraturen om Georg Simmel har hittills varit mager. Det finns sedan decennier en nätt introduktion av Erik af Edholm till texturvalet Hur är samhället möjligt? som fortfarande gör god tjänst. Härom året kom därtill en utmärkt avhandling i idéhistoria som väsentligen ökade antalet sidor om Simmel på svenska: Simmels former av David Stockelberg. Även om studien behandlar centrala delar av Simmels tänkande är den ingen introduktion. Men för den som inte fruktar intellektuellt arbete och önskar sätta sig in i den simmelska begreppsapparatens finmekanik ger den lön för mödan.
1 apr 07 – Jonas hansson,

Sociologisk forskning nr 2 2007
Recension: Ulrika Schmauch Den osynliga vardagsrasismens realitet
Detta är en avhandling om ett påtagligt fenomen som genomsyrar den verklighet som många människor i Sverige lever i. Detta fenomen heter vardagsrasism och om det handlar Ulrika Schmauchs avhandling.
1 apr 07 – Mekonnen Tesfahuney

Sociologisk forskning nr 2 2007
Recension: Gun-Britt Johansson: Synderskan och lagen: Barnamord i tre Norrlandslän 1830-1870
De tragiska omständigheter som leder till att en liten grupp nyblivna mödrar tar livet av sina barn har intresserat forskare från flera områden. Historiker har skildrat hur de mycket hårda straff som drabbade barnamörderskorna under 1600- och 1700-talen ersattes av en strävan att förhindra dessa brott genom att göra det möjligt att anonymt lämna de barn man inte kunde ta hand om till ett barnhem.
1 apr 07 – Roger Qvarsell

Sociologisk forskning nr 2 2007
Recension: Mimmi Barmark: Hem, sjuka hem.
Hälsoidealet är på stark frammarsch i samhället. Samtidigt verkar den diffusa ohälsan bli allt vanligare. Amalgam, elöverkänslighet, fibromyalgi, kronisk trötthet är alla exempel på ohälsor som är betydligt bredare och diffusare fenomen är det traditionella sjukdomspanoramat.
1 apr 07 – Rolf Lidskog

Sociologisk forskning nr 2 2007
Recension: Knoll och Witt: Ensam tillsammans: Senmodernitet, gemenskap, individualisering
Sociologin är vetenskapen om hur människor hänger samman, eller inte hänger samman. Denna karaktärisering ges i antologin Ensam tillsammans: Senmodernitet, gemenskap, individualisering, redigerad av Thomas Knoll och Ann-Katrin Witt. Fyra forskare och en student vid Högskolan i Halmstad bidrar till diskussionen om gemenskap och individualisering.
1 apr 07 – Sara Eldén

Sociologisk forskning nr 2 2007
Recension: Peter Høilund & Søren Juul Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde
Sedan en tid har begreppet "erkännande" vunnit insteg inom socialfilosofin och flera samhällsvetenskapliga discipliner, inklusive sociologin. Grundtanken är förhållandevis enkel: att bli erkänd eller bekräftad av andra människor är viktigt för den egna självbilden, medan motsatsen, olika former av kränkningar, har negativa följder för den egna självbilden.
1 apr 07 – Carl-Göran Heidegren

Sociologisk forskning nr 2 2007
Work, Care, Gender Equality and the Problem of 'Instrumental' Social Policies
By 2000, the traditional male breadwinner model family was substantially eroded throughout the European Union, although to different extents. In north-western Europe, the increase in women's employment - not matched by an increase in men's carework and housework - has resulted in the emergence of a 'one-and-a-half' or 'one-and-three-quarters' breadwinner model.
1 apr 07 – Jane Lewis

Sociologisk forskning nr 2 2007
Expertis - källa eller fälla för legitimitet?
Det finns i princip inget svenskt bibliotek i vilket det inte finns hyllmeter med SOU:s publikationer. Dessa utredningar läggs fram av tillfälligt tillsatta kommittéer som på regeringens uppdrag ska utreda en specifik frågeställning av samhälleligt intresse och lägga fram förslag till politiska reformer.
1 apr 07 – Anett Schenk

Sociologisk forskning nr 2 2007
Sociologi som erotik
Max Weber visste som bekant att förstå det andliga livet som en kamp mellan oförenliga värdesystem; på detta plan - men kanske också bara här - "kämpar", som Weber säger, "olika gudar mot varandra, och det för all framtid."(1) En gång var det förvisso verkligen fråga om gudar: de gamla grekerna "offrade än till Afrodite, än till Apollon",(2) men vi moderna människor har, menar han, en något annorlunda syn på saken; istället för Afrodite säger vi kärlek, i stället för Apollon vetenskap.(3)
1 apr 07 – Sverre Wide

Sociologisk forskning nr 2 2007
Några iakttagelser om sociologins historia - och samtid
Medan jag var på väg till AF-borgen i Lund och Sociologförbundets Årskonferens 2007, kände jag helt plötsligt historiens vingslag. Som illustration till en paperpresentation om två svenska sociologipionjärer (Fritz Croner och Joachim Israel) tog jag med mig en bild av (enligt bildtexten) Einar Tegen, Torgny Segerstedt och fru Croner. Vid närmare eftertanke slog det mig att bilden var tagen (troligen av Fritz Croner) den första maj 1935 precis på samma plats där vår konferens pågick, nämligen utanför AF-borgen.
1 apr 07 – Sanja Magdaleni

Sociologisk forskning nr 1 2007
Om innehållet: Fältet och forskaren
Så skriver vi anno 2007 och ser framemot ännu ett produktivt år i lundaredaktionens regi. Det kom in inte mindre än 57 artiklar till redaktionen under det gångna året och det ser vi som mycket positivt. Då det upplägg som vi introducerat visat sig vara framgångsrikt, ämnar vi även fortsättningsvis ge utrymme för analysartiklar med relevans också utanför vetenskapssamhället. Vår förhoppning är att denna ambition inte heller framöver avskräcker skribenter med mer traditionell hållning till innehållet i vetenskapliga tidskrifter.
2 feb 07 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 1 2007
Överviktens betydelser
Under den långa period då människan var jägare och samlare var övervikt ett sällsynt fenomen. Först när jordbruket uppstod, för ungefär 10 000 år sedan, blev den möjlig och efter industrialismens genombrott blev den ett massfenomen (Brown 1993). Nu betraktas den som ett individ- och samhällsproblem.
2 feb 07 – Sociologisk forskning nr 1 2007

Sociologisk forskning nr 1 2007
Upptäckten av det globala
Det kommer inte längre så många böcker som handlar om globalisering eller åtminstone inte som har begreppet globalisering i sin titel. Det var under IT-boomen och det vansinnigt upphaussade millennieskiftet som det var högkonjunktur även för böcker om globalisering. IT-boomen förvandlades till en bubbla som sprack. Hur är det med globaliseringen, var det också en bubbla?
2 feb 07 – Göran Ahrne

Sociologisk forskning nr 1 2007
Beroende eller oberoende? En kvalitativ studie av hur äldre hjälptagare ser på att ha hjälp och stöd
Eftersom det inte är helt entydigt vad som konstituerar ett beroende, finns flera olika föreställningarna om vad beroende innebär. Begreppet beroende har därför givits olika definitioner präglade av sina respektive discipliner med varierande bakomliggande ontologiska grundantaganden och åtföljande föreställningar om hur vi når kunskap om detta fenomen.
2 feb 07 – Gunhild Hammarström & Sandra Torres

Sociologisk forskning nr 1 2007
Nya möjligheter för stratifieringsforskning i Sverige
Internationella yrkesklassificeringar och stratifieringsmått övertid(1) Stratifieringsmått inom sociologin baserar sig framförallt på yrkesuppgifter. Ett grundantagande är därmed att det yrke en person har är avgörande för den personens sociala och/eller ekonomiska position i ett samhälle.
2 feb 07 – Erik Bihagen

Sociologisk forskning nr 1 2007
Recension: Joakim Thelander: Mutor i det godas tjänst?
Vid den sociologiska institutionen i Lund har professor Malin Åkerström drivit flera projekt som handlar om mutor. De har inte undersökt spektakulära mutbrott av löpsedelskaraktär utan mutans roll i människors dagliga arbete. I linje med detta syftar Joakim Thelanders utomordentligt läsvärda avhandling till "att studera korruption och mutor som i första hand sociala och moraliska, snarare än ekonomiska, fenomen".
2 feb 07 – Viveka Adelswärd

Sociologisk forskning nr 1 2007
Recension: Natàlia Cantó Milà: A Sociological Theory of Value
Till de senaste bidragen av analysen av Georg Simmels tänkande hör A Sociological Theory of Value. Georg Simmel´s Sociological Relationism, en doktorsavhandling av Natàlia Cantó Milà.
2 feb 07 – David Stockelberg

Sociologisk forskning nr 1 2007
Recension: Clary Krekula: Kvinna i ålderskodad värld
Om äldre kvinnors förkroppsligade identitetsförhandlingar. Sociologiska institutionen, Uppsala universitet (2006)
2 feb 07 – Evy Gunnarsson

Sociologisk forskning nr 1 2007
Recension: Philip Ball: Critical Mass - How one thing leads to another
Med fysiken som grund har Ball skrivit ett tegelstensverk för de sociologiska hyllorna. Critical Mass skingrar myten om naturvetenskapen som hänsynslöst oförstående inför människors önskningar, rädslor och intentioner. Balls socialfysik erkänner en lika vidsynt sensitivitet för det mänskliga som de flesta socialpsykologiska teorier. Ball går på djupet av vår bräcklighet för att visa hur denna manifesteras i ett makroperspektiv där sociala mönster kan kartläggas.
2 feb 07 – Susanne Brandheim

Sociologisk forskning nr 1 2007
Recension: Wennerhag, Holm, Lindgren, Nordvall, Sörbom: Aktivister: Sociala forum, globala sociala rörelser och demokratins förnyelse.
Some years ago, I was a partner in an EU project on the "transformation of environmental activism" (TEA for short). Like many such projects in the social sciences, much of the time and money was devoted to quantitative research. The first part consisted of so-called content analysis, in which we counted and compared articles on environmental protest events that had been published in a newspaper in each country between 1987 and 1997. For Sweden, we chose Dagens Nyheter, and for over a year, my assistants and I "coded" several hundred DN articles according to a list of categories that were then processed by a computer program to produce various charts and graphs.
2 feb 07 – Andrew Jamison

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se