Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2
1
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
9 artiklar
 
Sociologisk forskning 2/2005
Platser för diaspora: Kurdisk identitet, erfarenhet av utanförskap och politisk tillhörighet
Diaspora är ett begrepp som nyligen introducerats inom samhällsvetenskap för att beskriva transnationella relationer och identiteter. Diasporabegreppet beskriver hur man kan upprätthålla relationer och identifiera sig med ett "hemland" som konkret eller imaginärt finns någon annanstans än där man själv är.
1 maj 05 – Östen Wahlbeck (Sociologiska institutionen, Åbo Akademi)

Sociologisk forskning 2/2005
Kritisk massa: Hur det ena leder till det andra
Med fysiken som grund har Philip Ball skrivit ett tegelstensverk för de sociologiska hyllorna. Critical Mass skingrar myten om naturvetenskapen som hänsynslöst oförstående inför människors önskningar, rädslor och intentioner.
1 maj 05 – Susanne Brandheim

Sociologisk forskning 1/2005
Organisationer, samhälle och globalisering
Ahrne och Papakostas har skrivit en mycket märklig och märkvärdig bok som jag anser vara omöjlig att göra rättvisa i en kortare recension. Jag försöker därför först att sammanfatta bokens viktigaste teser. Därefter avslutar jag med de traditionella omdömena.
1 feb 05 – Sociologisk forskning nr 1 2005

Sociologisk forskning 1/2005
En teori om det emotionella jaget
Emma Engdahl har skrivit en teoretisk avhandling. Den riktar å ena sidan in sig på G.H. Meads texter och å andra sidan på vissa sociologiska/socialpsykologiska emotionsteorier.
1 feb 05 – Lars-Erik Berg (Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet)

Sociologisk forskning 1/2005
Aspekter på kön: Analys av familjen och arbetsmarknaden
Denna utmärkta avhandling består av fyra vetenskapliga artiklar som täcker olika aspekter av ojämlikhet mellan könen i gränslandet mellan familj och marknad.
1 feb 05 – Paula England (Professor of Sociology, Stanford University)

Sociologisk forskning 1/2005
Forskares socialisation: kunskapssociologisk visit i doktoranders livsvärldar
Hur blir man forskare? Och vad händer när man blir det? Dessa frågor vill Umeåsociologen Peder Karlsson besvara i sin doktorsavhandling. Han gör det genom att fånga in enskilda individers föreställningar, förhållningssätt och erfarenheter.
1 feb 05 – Mats Benner(Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet)

Sociologisk forskning 1/2005
En historiesociologisk studie av cancerforskningens samhälleliga villkor i Sverige och USA under 1900-talet
Det har sagts att varje tid har sin karaktärssjukdom. En sjukdom som inte bara fyller befolkningsstatistikens dödsorsakskolumner, utan som även kan sägas utgöra något av en symbolisk representation för tidsandan och som indirekt påverkar såväl den medicinska vetenskapens som den offentliga vårdens inriktning.
1 feb 05 – Roger Qvarsell (Linköpings universitet)

Sociologisk forskning 1/2005
Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola
Någonstans i södra Sverige ligger det en dövskola. Där har Filippa Säwe varit för att studera samarbete mellan föräldrar och skolföreträdare. Från skolans sida fanns det en grundläggande idé om att "låta det sociala och det pedagogiska vävas samman".
1 feb 05 – Mats Börjesson (Mälardalens högskola)

Sociologisk forskning 1/2005
Kvinnans plats(er). Bilder av hemlöshet
Catharina Thörns avhandling handlar om kvinnans platser, det vill säga hennes förhållande till det privata hemmet och offentligheten, men också till mer tvetydiga rum som trappuppgångar, tvättstugor, träningslägenheter och andra utrymmen eftersom den särskilt behandlar kvinnor och hemlöshet. Men den handlar också om kvinnans plats i samhället mer allmänt, liksom om bildernas makt.
1 feb 05 – Mats Franzén (Uppsala universitet)

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se