Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
314 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 3 2015
Redaktören har ordet
I detta nummer av Sociologisk Forskning publicerar vi tre artiklar. Den första, Upplysning och gränsdragning: En filosofisociologisk studie av den första generationen analytiska filosofer i Sverige, författad av Henrik Lundberg, är en sociologisk undersökning av ett också för den svenska sociologins utveckling intressant skede i svensk filosofihistoria, nämligen den tid vid 1900-talets mitt då den analytiska filosofin kom att bli helt dominerande i svensk universitetsfilosofi.
15 maj 15 – Sverre Wide

Sociologisk forskning nr 3 2015
Upplysning och gränsdragning
En filosofisociologisk studie av den första generationen analytiska filosofer i Sverige
15 maj 15 – Henrik Lundberg

Sociologisk forskning nr 3 2015
Nuets förnöjsamhet
En grundad teori om livsval och överlevnadsstrategier
15 maj 15 – Ulrika Sandén, Hans Thulesius och Lars Harrysson

Sociologisk forskning nr 3 2015
Ett litet ord betyder så mycket
Alliansregeringen, Handlingsplanen och betydelseförskjutningar av begreppet mäns våld mot kvinnor
15 maj 15 – Carin Holmberg, Viveka Enander och Anne-Li Lindgren

Sociologisk forskning nr 3 2015
Max Weber – myt och verklighet
Religion, kärlek, pengar och politik
15 maj 15 – Sven Eliaeson

Sociologisk forskning nr 3 2015
Recensioner
Recensioner i Sociologisk forskning nr 3 2015
15 maj 15 – Sociologisk forskning nr 3 2015

Sociologisk forskning nr 3 2015
Riktlinjer angående författarskap och författarordning
Vem är egentligen författare till en vetenskaplig publikation? Denna fråga är något som länge varit på tapeten inom medicin och naturvetenskap. Den kommer med all säkerhet att bli allt mer aktuell även inom sociologin i takt med att team-arbete, delade datamaterial och samförfattande blir vanligare och som ett resultat av det ivriga publiceringsoch citeringsräknandet.
15 maj 15 – Stefan Svallfors

Sociologisk forskning nr 1 2014
Redaktörerna har ordet: Stafetten går vidare
Sociologisk Forskning har ingen fast redaktionsort. Under tidskriftens femtioåriga existens har den fört en ambulerande tillvaro och med några års mellanrum flyttat mellan lärosätena. Nu är det dags för ytterligare en flytt. Från och med nästa nummer byter tidskriften redaktionsort. Vi önskar den nya redaktionen vid Högskolan Dalarna lycka till. Under två år har redaktionen nu haft sitt säte vid Mittuniversitetet i Östersund. Det har varit en lärorik och rolig, men också arbetsam och delvis problemfylld, tid.
15 feb 14 – Klas Borell & Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 1 2014
Gästredaktörernas inledning: Med fokus på ålder som organiserande princip
En riklig forskning har illustrerat den roll som genus, klass och etnicitet har för samhällets organisering. Trots att också ålder är meningsskapande och en grund för fördelning av möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället är kunskapsbilden här mer begränsad och det saknas djuplodande förståelse om de processer och sammanhang där ålder är verksamt. Detta gäller såväl i Sverige som i andra länder.
15 feb 14 – Clary Krekula och Satu Heikkinen

Sociologisk forskning nr 1 2014
Perspektiv på ålder i vardagslivets interaktioner
Ålderns sociologi är ett område som både teoretiskt och empiriskt har varit ett eftersatt forskningsområde jämfört med andra forskningsområden såsom klass, genus eller etnicitet. Det är framför allt under 1980-talet och efter dess som teoretiska perspektiv och empiriska studier om ålder alltmer börjat efterfrågas, delvis mot bakgrund av det växande intresset för livsloppsforskning i vilken frågor om exempelvis ålder som en grund för social stratifiering, och ålderns betydelse i det sociala livet aktualiserades (t.ex. Kohli 1988; Riley 1986, 1987, 1998). En konsekvens av det relativa ointresset i sociologi att utveckla teoretiska perspektiv och teoretiskt djup om ålder är att ålder och åldrande framför allt blev ett gerontologiskt intresse.
15 feb 14 – Anna-Liisa Närvänen och Linda Häll

Sociologisk forskning nr 1 2014
Barnen och stadsrummet - relationer mellan kompetens, ålder och delaktighet
Barn och ungdomar upplever ofta begränsningar i vilken tillgång de har till staden. Syftet med denna artikel är att diskutera hur barn och vuxna ser på barns kompetens att hantera det urbana rummet och vilken roll ålder spelar i det.
15 feb 14 – Danielle van der Burgt och Sofia Cele

Sociologisk forskning nr 1 2014
De sociala konstruktionerna av hög ålder och funktionsförmåga - exemplet intellektuellt funktionshinder
Tidigare forskning pekar på att personer med funktionsnedsättning i många avseenden först och främst betraktas och bemöts som personer med nedsatt funktionsförmåga, och att andra kategoriseringsgrunder, som till exempel kön, getts underordnad betydelse alternativt negligerats (jfr Barron 2004, 2008; Thomas 2006; Lövgren & Hamreby 2011). Ett flertal studier problematiserar också hur föreställningen om ”eviga barn” försvårar ernående av vuxenstatus för personer med intellektuell funktionsnedsättning (jfr Hockey & James 1993; Priestley 2003; Bjarnarson 2005; Sandvin 2008; Carlson 2010). Inte lika uppmärksammat är att också förståelser av åldrande och äldre i relation till funktionshinder divergerar något jämfört med hur dessa kommer till uttryck inom det som här benämns som ”äldreforskning” - samhällsvetenskaplig forskning om äldre och socialt åldrande.
15 feb 14 – Veronica Lövgren

Sociologisk forskning nr 1 2014
Fyrtiotalisterna och äldreomsorgen - massmediala konstruktioner av en ny sorts omsorgstagare
Redan 1974 förutspådde den amerikanska socialgerontologen Bernice Neugarten (1974) att den politiskt medvetna och konsumtionsinriktade generation som genomlevt sina ungdomsår under 1960-talet i framtiden skulle förändra ålderdomens karaktär och de äldres status. Internationellt har dessa förväntningar knutits till den så kallade baby boom generationen (Gilleard & Higgs 2002; Phillipson, Leach, Money & Biggs 2008; Hudson & Goneya 2012). I Sverige används den mer avgränsade benämningen fyrtiotalister. I båda fallen avses stora barnkullar som associeras med ungdomlighet och makt (Rasmusson 1985; Phillipson et al. 2008). Under snart ett decennium har medlemmar i fyrtiotalistgenerationen flödat in i kategorin ”de äldre” och med tiden kommer många av dem behöva hjälp från äldreomsorgen.
15 feb 14 – Anders Jönsson och Håkan Jönson

Sociologisk forskning nr 1 2014
Recension
Nikolay Zakharov (2013) Attaining Whiteness. A sociological study of race and racialisation in Russia. Acta Universitatis Upsaliensis.
15 feb 14 – Ian Law

Sociologisk forskning nr 1 2014
Recension
Charlotta Zettervall (2013): Reluctant Victims into Challengers: Narratives of a Kurdish Political Generation in Diaspora in Sweden. Lund Dissertations in Sociology.
15 feb 14 – Östen Wahlbeck

Sociologisk forskning nr 1 2014
Recension
Janicke Andersson, Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, Magnus Nilsson och Anna-Liisa Närvänen, red. (2011) Att leva med tiden. Samhällsoch kulturanalytiska perspektiv på ålder och åldrande. Studentlitteratur.
15 feb 14 – Anna Sofia Lundgren

Sociologisk forskning nr 1 2014
Recension
Lise Kanckos (2012) Barnets bästa i politikens främsta rum. Finlands riksdags debatt om assisterad befruktning. Åbo Akademis förlag
15 feb 14 – Judith Lind

Sociologisk forskning nr 1 2014
Recension
Martin Pederson, Jacob Klitmøller och Klas Nielsen, red. (2002) Deltagerobservation: En metode til undersøgelse af psykologiske fœnomener. Hans Reitzels Forlag.
15 feb 14 – Marcus Samuelsson

Sociologisk forskning nr 1 2014
Recension
Henrik Stenberg och Bo Isenberg, red. (2013) Relationell socialpsykologi. Klassiska och samtida teorier. Liber.
15 feb 14 – Jessica Mjöberg

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Redaktörerna har ordet: Sociologisk Forskning under 50 år
Sociologisk Forskning fyller i år 50 år. I tidigare nummer under året har detta uppmärksammats på flera sätt, bland annat genom att vi låtit professorerna Göran Ahrne och Göran Therborn göra personliga reflektioner över tidskriftens och det svenska sociologiämnets historia och fortsatta färdriktning. I detta dubbelnummer anknyter vi till tidskriftens jubileum genom att återpublicera artiklar som alla på ett eller annat vis haft betydelse för sociologins inomvetenskapliga diskussioner. Att göra ett sådant urval är naturligtvis en synnerligen grannlaga uppgift, men efter åtskilligt bläddrande i tidigare årgångar fastnade vi omsider för tre artiklar.
15 okt 13 – Klas Borell & Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Om trångboddhet
Hur storleken på våra bostäder blev ett välfärdsproblem
15 okt 13 – Helena Ekstam

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Viktordningen
- ett analytiskt perspektiv
15 okt 13 – Aimée Ekman och Bengt Richt

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Pensionärsjävlar - revolt mot eller ett upprepande av negativa ålderskoder?
”Pensionärsjävlar” är ett program som sändes i kanal 5, svensk television under 2010 och 2011 och fick mycket bra gensvar från publiken. Framförallt unga tittare i åldern 10-17 år verkar ha uppskattat programmet. Ansvariga för innehållet i den svenska versionen var de två skådespelarna Gunvor Pontén och Viktor Friberg. Sammanlagt består gruppen av åtta personer i åldern 70+ som utför dolda kameran-inspirerade lustigheter mot människor i offentliga miljöer:
15 okt 13 – Janicke Andersson

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Biopolitik, civilsamfund og ’politisk eskatologi’
- Foucaults mistillid over for befolkningens indre kræfter
15 okt 13 – Kaspar Villadsen

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Traditioner och möjligheter i nordisk sociologi
Ursprungligen publicerad i Sociologisk Forskning nr. 1 1966
15 okt 13 – Hans L. Zetterberg

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Om undran inför sociologerna*
Ursprungligen publicerad i Sociologisk Forskning nr. 3 1990
15 okt 13 – Walter Korpi

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Individen, paret och banden mellan generationerna
Ursprungligen publicerad i Sociologisk Forskning nr. 2 1986
15 okt 13 – Rita Liljeström

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Ida Öun (2012) Conflict and Concord in Work and Family: Family Policies and Individuals’ Subjective Experiences. Umeå University.
15 okt 13 – Maria Charles

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Marit Grönberg Eskel (2012) Från slutna institutioner till institutionaliserat omhändertagande. Karlstads universitet.
15 okt 13 – Elisabeth Olin

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Stina Fernqvist (2013) En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten. Acta Universitatis Upsaliensis.
15 okt 13 – Harriet Strandell

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Jan-Magnus Enelo (2013) Klass, åsikt och partisympati. Det svenska konsumtionsfältet för politiska åsikter. Örebro Studies in Sociology.
15 okt 13 – Stefan Svallfors

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Rolf Lidskog och Göran Sundquist (2011) Miljösociologi. Studentlitteratur.
15 okt 13 – Martin Hultman

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Johannes Lindvall och Bo Rothstein (2009) Vägar till välstånd - Sambandet mellan demokrati och marknadsekonomi. SNS förlag.
15 okt 13 – Fredrik Bonander

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Josefina Syssner, red. (2011) Perspektiv på turism och resande. Studentliteratur.
15 okt 13 – Eddy Nehls

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Thomas Knoll och Ann-Katrin Witt (2011) Tillbaka till framtiden. Familjens betydelse för individens livsval. Studentlitteratur.
15 okt 13 – Margareta Bäck-Wiklund

Sociologisk forskning nr 3-4 2013
Recension
Marcel Fournier (2013) Émile Durkheim: A biography. Polity Press.
15 okt 13 – Lars-Erik Alkvist

Sociologisk forskning nr 2 2013
Redaktörerna har ordet: Ett förändrat tidskriftslandskap
Internationella Sociologförbundet, ISA, varnade för en tid sedan sina medlemmar för vad som ibland betecknas som ”bait-and-switch-publishing”. Det handlar, kort sagt, om vetenskapens motsvarighet till de s.k. Nigeriabreven. Oseriösa tidskrifter, med prestigemättade namn som Advances in Applied Sociology, Sociology Mind eller International Journal of Business and Social Science, arbetar enligt följande modus operandi. Med utgångspunkt från t.ex. deltagarlistor för internationella vetenskapliga konferenser (eller genom att med hjälp av sökmotorer lokalisera forskare vid olika universitet) får ”tidskriften” tillgång till tusentals e-postadresser till akademiker. Därefter skickar ”tidskriften” ut lockande erbjudanden om publicering, ibland genom att bara presentera den s.k. tidskriften men ibland, mera raffinerat, genom ett personligt tilltal (i e-posten kan det t.ex. stå att ditt bidrag till en viss konferens uppmärksammats internationellt och att ”tidskriften” gärna skulle vilja publicera det). Så långt ”the bait”, betet. Nästa led - ”the switch”, scenförändringen - kommer efter en kort, och naturligtvis helt fiktiv peer reviewprocess. Författaren gratuleras till godkänd publicering men upplyses samtidigt om att den förutsätter att ett inte oansenligt belopp betalas in för att det ”godkända” bidraget skall tryckas (eller, oftare, publiceras på nätet som s.k. Open Access).
15 maj 13 – Klas Borell & Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 2 2013
Styrning och ideologiska dilemman i Skolverkets skolutveckling exemplet ANDT-undervisning
När man vill studera hur drogprevention och drogförebyggande definieras och operationaliseras i skolan så hamnar man på ett fält som genomsyras av föränderlighet och intressemotsättningar. Tänk bara på själva akronymens utveckling: från ANT (alkohol, narkotika, tobak), över SANT (sniffning) till ANDT (dopning) och nu senast ANDTG (gambling). Bokstäver dyker upp och försvinner och vi kan bara spekulera i utvecklingen framöver. Kommer S att återvända på scenen, genom sexmissbruk, shopaholics eller sockerberoende? I takt med att olika typer av beroendetillstånd uppmärksammas så är det tänkbart att medberoende blir en del av verksamheten, och alltså ett M adderas. I alla händelser ligger här en skolans uppgift att smälta samman kunskapsförmedling och normativt hälso- och livsstilsarbete.
15 maj 13 – Mats Börjesson och Eva Palmblad

Sociologisk forskning nr 2 2013
”Jag tror på något” Konstruktioner av tro och tilltro
”Jag kan inte säga att jag är uttalat kristen eller religiös” berättar Gunilla för mig som svar på frågan om att hon i en enkät beskrivit sig som religiös och fortsätter ”men jag tror på någonting som inte bara är materiellt”. Gunilla, som precis förklarat att vi nu berör en fråga som är lite svår att sätta ord på, gör en liten paus och fortsätter ”ja, kanske inte någon gud men i alla fall att det finns någonting… att det finns en godhet i världen”, varpå hon avslutar med att säga ”ja, annars blir det svårt att leva, anser jag”. Gunilla värjer sig med andra ord från att hennes tro skulle bestå i ett accepterande av religiös lära såsom tron på en allsmäktig Gud. Istället väljer hon att beskriva det hon håller för heligt som en ”godhet i världen”. Trots att Gunilla gör en poäng av att hon inte tror på någon gud så understryker hon att hennes tro är viktig för henne. Gunilla kan sägas dra vår uppmärksamhet mot att en tro på en ”godhet i världen” är meningsfull för henne just för att denna tro skiljer sig från epiteten ”kristen” eller ”religiös”.
15 maj 13 – Erika Willander

Sociologisk forskning nr 2 2013
En sociologisk förståelse av förlåtelse och försoning
Denna artikel handlar om försoningens och förlåtelsens sociologi alternativt socialpsykologi. Förlåtelse och försoning kopplas till begreppen skuld och skam, tillit samt offer, förövare och aktör och tolkas utifrån centrala begrepp inom symbolisk interaktionism. Associationer och tankar går kanske till den teologiska diskursen, där begreppen förlåtelse och försoning har en mer framträdande plats. I denna artikel behandlas inte en religiös dimension där man framför allt ser på försoning mellan Gud och människa. I det följande handlar det uteslutande om förlåtelse och försoning i mellanmänskliga relationer.
15 maj 13 – Kerstin Rathsman

Sociologisk forskning nr 2 2013
Gästkrönika: Sociologins risker och möjligheter
Sociologin har vissa likheter med ett Cambridge College, såsom Bertrand Russel såg det på l940-talet. Russell fann väldiga möjligheter i Cambridges intellektuella miljö, men han menade också att college fellowships (vanligen på livstid och med små eller gå gott som inga undervisningsskyldigheter) kunde fresta de mindre skärpta och ambitiösa till lättja och slapphet. Trots att jag har mildrat den både högaristokratiske och briljante Russels uttalande, låter det nog i anständiga svenska öron fortfarande problematiskt elitistiskt. Men låt oss bortse från det, i sociologin liksom i den gamla tidens Cambridge finns det väldiga både möjligheter och risker.
15 maj 13 – Göran Therborn

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Terese Anving (2012) Måltidens paradoxer. Om klass och kön i vardagens familjepraktiker. Lund Dissertations in Sociology.
I måltidens praktiker ”görs” familjer. Det är en grundläggande tes i Terese Anvings Måltidens paradoxer. Avhandlingen undersöker måltidens plats i barnfamiljers vardag, och dess roll i (re)produktionen av klassoch könsskillnader. Med denna breda ingång vill författaren avtäcka den komplicerade och mångfacetterade process som måltiden utgör. En första fråga är hur måltiden kan förstås som en del av konstruktionen av familj. En andra vad måltidsarbetet innebär i relation till ”föreställningar om det jämställda Sverige”. En tredje, slutligen, hur föräldrar förhåller sig till ”normer om måltider och föräldraskap” och dessa förhållningssätts roll i reproduktionen av klass (s. 20). De två sista frågorna ger en antydan om den betydelse som i avhandlingen tilldelas officiella diskurser om mat och jämställdhet. Bakgrunden är den svenska statens långa historia av att försöka påverka såväl matvanor som könsrelationerna i familjer.
15 maj 13 – Christine Roman

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Jonas Lindström (2012) Drömmen om den nya staden. Stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga. Arkiv.
I det postsovjetiska Riga, i vad Jonas Lindström (J.L.) i sin avhandling kallar för postperestrojkans stad, produceras nya framtidsdrömmar, men inte hur som helst, utan mot och med ett mångtydigt förflutet. Anslaget till avhandlingen låter förstå att en nyckel till förståelsen av staden står att finna i tiden, i den sociala temporaliseringen, inte i en enkel synkron samtid, utan i något tidsligt mycket mer sammansatt. Till skillnad från den sociologiska normalförståelsen blir då historien något långt mer påtagligt än bara en bakgrund, den blir i Riga till något i nuet levande. Detta anslag är mer än en nyckel till att förstå det samtida Riga det är själva nyckeln.
15 maj 13 – Mats Franzén

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Goran Basic (2012) Samverkan blir kamp. En sociologisk analys av projekt i ungdomsvården. Lund Dissertations in Sociology.
En dryg procent av samtliga barn och unga får någon gång under ett år vård utom det egna hemmet. Detta motsvarar omkring 29 tusen placeringar (men färre personer). I första hand används familjehem, men ungefär en tredjedel placeras på någon form av institutionsvård och drygt 1000 av placeringarna skedde på hem för särskild tillsyn inom Statens institutionsstyrelse. Det är formerna kring vården av de ungdomar som vårdas på de statliga så kallade § 12-hemmen som Goran Basics avhandling utgår från.
15 maj 13 – Torbjörn Forkby

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Adrián Groglopo (2012) Approriation by Coloniality. Umeå universitet.
The PhD-thesis Appropriation by Coloniality TNCs, Land, Hegemony and Resistance: The Case of Botnia/UPM in Uruguay, was presented on Dec 18, 2012 at Umeå University., by Adrián Groglopo at the Department of Sociology. This qualitative and theory applying case study focus on the introduction of a large pulp mill in Uruguay in a free trade zone at a river bordering to Argentina by the transnational corporation Botnia/UPM. Groglopo is interested to understand how this transnational corporation (TNC) constructs a positive image of itself and a political, economic and cultural leadership, and how the affected community becomes fractured, dependent and resistant to the largely destructive consequences of the project. The study investigates this emerging political conflict through a short ethnographic fieldwork (with 22 interviews) in Uruguay and Argentina.
15 maj 13 – Stellan Vinthagen

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Mike Savage, Fiona Devine, Niall Cunningham, Mark Taylor, Yaojun Li, Johs Hjellbrekke, Brigitte Le Roux, Sam Friedman and Andrew Miles (2013) ‘A new model of social class? Findings from the BBC’s Great British Class Survey Experiment’ Sociology 47: 219-250
Artiklar, som denna, bidrar till att kvantitativa studier får dåligt rykte eller åtminstone borde få det om de antas representativa för ansatsen och läsarna förstår vad som gjorts. Tills vidare verkar det inte vara fallet, artikeln har fått stor uppmärksamhet i Storbritannien och antagits ge ny information om det engelska klassamhället. Att den kunnat publiceras i det brittiska sociologförbundets tidskrift Sociology gör att man måste ifrågasätta redaktionens professionalism, den verkar välja massmedial uppmärksamhet framför vetenskaplig stringens.
15 maj 13 – Robert Erikson

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Sten-Åke Stenberg (2013) Född 1953: Folkhemsbarn i forskarfokus. Borea Bokförlag.
En del skulle nog beteckna Metropolitundersökningen och Metropolitaffären som det viktigaste som hänt svensk sociologi under de senaste 50 åren. Detta kanske särskilt gäller sociologins kritiker. Sten-Åke Stenberg, som numera ansvarar för databasen och som själv ingår i undersökningskohorten, har för att uppmärksamma kohortens 60-årsdagar 2013 skrivit boken ”Född 1953” som i våras utgavs på Borea förlag.
15 maj 13 – Magnus Stenbeck

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Billy Ehn och Orvar Löfgren (2012) Kulturanalytiska verktyg. Gleerups .
Nästan varje forskare drömmer säkert om att lära sig enkla handgripliga forskningsverktyg för att på ett enkelt sätt fånga värdefull data. Även om flera av oss har mycket erfarenhet och arbetat länge med olika metoder, kan det med tiden bli allt mer lockande att arbeta med det enkla och triviala för att fånga några första utgångspunkter för en analys. Detta är svårare än vad man först kan tro. Det enkla kräver mycket träning, bra fingertoppskänsla och ett skarpt sinne. Observation som forskningsmetod har nästan en oändlig potential. Alla har vi (i någon mån) erfarenhet av observationer. Till vardags iakttar vi varandra i olika situationer. Det kan handla om kropp, klädsel, utseende, minspel eller gester. Vi har en förmåga att känna av olika budskap, sätta in saker i sitt sammanhang, där även det som inte sägs uttryckligen fångas upp, tolkas och analyseras. De kulturanalytiska metoderna ger oss verktyg att samla in data i flera olika vardagssituationer. Även då dataunderlaget, vid en första anblick, är tämligen torftigt.
15 maj 13 – Johan Berlin

Sociologisk forskning nr 2 2013
Recension: Franklin E. Zimring (2012) The City That Became Safe. New York´s Lessons for Urban Crime and its Control. Oxford University Press.
Brottsligheten i New York har sjunkit på ett nästan ofattbart sätt under de senaste tjugo åren. Mord, våldtäkt, rån, misshandel, inbrott, bilstöld och stöld: Under 1990-talet minskade alla dessa s.k. indexbrott i hela USA, för att under 2000-talet gå i lite olika riktningar. Trenden har saktats ner, stannat av eller vänt om och börjat öka igen. Men inte i New York, där har nedgången varit kontinuerlig under hela tjugoårsperioden, omfattat alla brottstyper och brett ut sig över hela staden. Det är alltså inte bara Manhattan som har blivit tryggare. Mord har sjunkit med 82%, våldtäkt med 77%, rån med 84%, misshandel med 67%, inbrott med 86%, bilstöld med 94%, stöld med 63%. Morden är nere på 1960 års nivåer och antalet sparade liv sedan 1990 är 170 000!
15 maj 13 – Micael Björk

Sociologisk forskning nr 2 2013
Sociologförbundet har ordet
Den 13 till 15 mars 2014 hålls förbundets Sociologidagar för andra gången. Arrangemanget äger rum i Göteborg kring temat ”Ett inkluderande samhälle? En inkluderande sociologi?” Vid en första anblick kan temat förefalla vara en del i vår nuvarande politiska diskurs då begrepp som fattigdom, ojämlikhet, och fördelningspolitik har fått ge vika för tal om lika möjligheter, utanförskap, och social inkludering där sociala rättigheter nu uppvägs av individernas ansvar.
15 maj 13 – Abby Peterson

Sociologisk forskning nr 1 2013
Redaktörerna har ordet: I backspegeln
I år fyller Sociologisk Forskning aktningsvärda 50 år vilket på olika sätt kommer att uppmärksammas under utgivningsåret 2013. Från redaktionens sida ser vi jubileumet som en inbjudan till reflektion och vi ser fram emot att få publicera bidrag som både tittar i backspegeln och som diskuterar tidskriftens såväl som sociologiämnets fortsatta färdriktning.
15 feb 13 – Klas Borell & Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 1 2013
Organisationer, ojämlikhet, migration
- förändringar av den etniska arbetsdelningen i svensk byggnadssektor 1
15 feb 13 – Denis Frank

Sociologisk forskning nr 1 2013
För Sverige i framtiden
- Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
15 feb 13 – Tora Holmberg

Sociologisk forskning nr 1 2013
Förlåtelse, försoning och oförsonlighet i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien
Kampen måste genomföras och avslutas innan människor förlåter och försonas, menar Georg Simmel (1908/1970). Detta gäller synnerligen efter ett krig där civila blivit måltavla för krigshandlingar. I denna artikel undersöker jag hur överlevande efter kriget i Bosnien och Hercegovina under 1990-talet beskriver försoning med sina före detta fiender. Röster från representanter för de tre inblandade etniska grupperna i kriget framträder i analysen, nämligen bosniaker1, serber och kroater. Dessa individer var bosatta i nordvästra Bosnien och Hercegovina under kriget, en del av dem bor fortfarande där, andra är bosatta i skandinaviska länder.
15 feb 13 – Goran Basic

Sociologisk forskning nr 1 2013
Sociologisk Forskning för femtio år sedan
När det första numret av Sociologisk Forskning kom ut år 1964 hade sociologi funnits som ett självständigt universitetsämne i Sverige i drygt 10 år. Men det fanns knappast särskilt många etablerade forskare. I sin anmälan till första numret noterar redaktören, den då 27-årige Johan Asplund, att det endast förekommit ett tiotal disputationer inom ämnet sedan starten. Men ett viktigt syfte med tidskriften var enligt Asplund att till allmänheten föra ut resultat ”från den i snabb ökning stadda sociologiska forskningsoch undersökningsverksamheten”.
15 feb 13 – Göran Ahrne

Sociologisk forskning nr 1 2013
Recension
Moa Bursell (2012) Ethnic Discrimination, Name Change and Labor Market Inequality. Mixed approaches to ethnic exclusion in Sweden. Stockholm University.
15 feb 13 – Gunn Elisabeth Birkelund

Sociologisk forskning nr 1 2013
Recension
Niklas Westberg (2012) Meddelanden från enskildheten. En sociologisk studie av ensamhet och avskildhet. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.
15 feb 13 – Katarina Jacobsson

Sociologisk forskning nr 1 2013
Recension
John A. Hall (2010) Ernest Gellner: An Intellectual Biography. London: Verso.
15 feb 13 – Stefan Schubert

Sociologisk forskning nr 1 2013
Recension
Stephan Moebius & Markus Schroer (red.) (2010) Diven, Hacker, Spekulanten. Sozialfiguren der Gegenwart. Berlin: Suhrkamp.
15 feb 13 – Mats Franzén

Sociologisk forskning nr 1 2013
Sociologförbundet har ordet
I år fyller Sociologisk Forskning 50 år! I 2012 års sista nummer av tidskriften (49:4) konstaterade de nya redaktörerna att det, efter Sociologförbundets 50-årsjubileum, nu är dags för ännu ett jubileum: 2013 innebär alltså den 50:e årgången av Sociologisk Forskning.
15 feb 13 – Hedvig Ekerwald, Linda Soneryd och Åsa Wettergren

Sociologisk forskning nr 4 2012
Sociologisk Forskning 50 år
Med årets sista nummer av Sociologisk Forskning publiceras tre refereegranskade artiklar. I den första artikeln – En aktiemarknad för alla, författad av Oskar Engdahl – studeras, mot bakgrunden av värdepappersmarknadens dramatiska tillväxt under senare år, framväxten av ett omfattande regleringskomplex som innefattar såväl branschens initiativ till självregleringar som lagstiftarens försök att disciplinera ett växande antal branschaktörer.
5 dec 12 – Klas Borell & Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 4 2012
”En aktiemarknad för alla”
Integritet och marknadsomsorg i (själv)regleringen av den svenska värdepappersmarknaden
5 dec 12 – Oskar Engdahl

Sociologisk forskning nr 4 2012
Medierepresentationer av etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen i Sverige och Finland*
Denna artikel fokuserar på etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen i Sverige och Finland och bygger på forskning om medierepresentationer i dagspressen (också kallad för en elitdiskurs av van Dijk 1993).
5 dec 12 – Sandra Torres, Jonas Lindblom & Camilla Nordberg

Sociologisk forskning nr 4 2012
Integration eller illusion
– et deviance-perspektiv *
5 dec 12 – Shahamak Rezaei och Marco Goli

Sociologisk forskning nr 4 2012
The Compromised Researcher: Issues in Feminist Research Methodologies*
This is an article about researcher vulnerability. It is about how feminist researchers, among whom I include myself, are affected by and affect the research that we do, about the emotional structures that accompany our work and how we deal with them. Researcher vulnerability is not often talked about (but see Flood-Ryan and Gill 2010), certainly not outside anthropological and specific sociological fields such as criminology. After all, as researchers we are either learning the trade of how to conduct research, or once trained and in possession of our PhD, we are meant to exercise our trade, conduct research, as masters, or should I say mistresses, of what we do. There is therefore not much room for vulnerability, and, in so far as we show it, or it is attributed to us, we make ourselves vulnerable not only within our research but also within our profession.
5 dec 12 – Gabriele Griffin

Sociologisk forskning nr 4 2012
Recensioner: Avhandlingar i sociologi
Christel Backman (2012): Criminal Records in Sweden. Regulation of access to criminal records and the use of criminal background checks by employers. University of Gothenburg: Göteborg Studies in Sociology 50.
5 dec 12 – Heidi Mork Lomell

Sociologisk forskning nr 4 2012
Recensioner: Avhandlingar i sociologi
Gergei Farkas (2012) Essays on Elite Networks in Sweden. Stockholm University: Stockholm Studies in Sociology New Series 52.
5 dec 12 – Trygve Gulbrandsen

Sociologisk forskning nr 4 2012
Övriga recensioner
Jonas Stier (2012) (Van)modernitet och identitet. Lund: Studentlitteratur.
5 dec 12 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 4 2012
Övriga recensioner
Sara Westin (2010) Planerat, alltför planerat. En perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer. Avhandling i kulturgeografi. Uppsala universitet.
5 dec 12 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 4 2012
Om forskningspolitik och kreativitet
Hur bör vi organisera våra forskningsmiljöer för att de ska fungera så bra som möjligt? Hur kan man skapa förutsättningar för kreativa samarbeten? Om dessa till synes grundläggande frågor har den nutida forskningspolitiken förbluffande lite att säga. Den har i obefintlig grad låtit sig informeras av forskning om hur forskningsmiljöer faktiskt fungerar och vad som får människor som arbetar i dessa miljöer att anstränga sig och åstadkomma resultat.
5 dec 12 – Stefan Svallfors

Sociologisk forskning nr 3 2012
Med nordiskt samhällsliv i fokus
Redaktörerna har ordet
5 aug 12 – Klas Borell & Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 3 2012
Barns strategier och ekonomisk utsatthet
– knappa resurser som utgångspunkt för en förhandling av positionerna i familjen
5 aug 12 – Stina Fernqvist

Sociologisk forskning nr 3 2012
Pedagoger i det sociala uppdragets gränstrakter
Att hantera familjerättsliga processer, hot och våld 1
5 aug 12 – Linnéa Bruno

Sociologisk forskning nr 3 2012
Utbrändhet som arbetsskada och motståndsberättelse1
Utbrändhet sågs under slutet av 1990- och början av 2000-talet som ett socialt problem i Sverige med konsekvenser för både samhällsekonomin och de enskilda individer som drabbades. Att upprinnelsen till utbrändhetsproblemen stod att finna i det nutida samhället och dess arbetsliv framstod som en näst intill vedertagen sanning. Denna förklaringsmodell var inte bara väl förankrad inom vetenskaplig och offentlig diskurs, utan den användes också av de drabbade själva.
5 aug 12 – Gunilla Petersson

Sociologisk forskning nr 3 2012
The Survivability of Swedish Emergency Management Related Research Centers and Academic Programs:
A Preliminary Sociology of Science Analysis1
5 aug 12 – David M. Neal, Ph.D.

Sociologisk forskning nr 3 2012
Recension:
Ugo Corte (2012) Subcultures and small groups, A social Movement Theory Approach. Sociologiska institutionen, Acta Universitatis Upsaliensis.
5 aug 12 – Adrienne Sörbom

Sociologisk forskning nr 3 2012
Recension:
Anders Persson (2012) Ritualisering och sårbarhet – ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion. Liber.
5 aug 12 – Erna Danielsson

Sociologisk forskning nr 3 2012
Recension
Jeffrey C. Alexander (2012) Trauma – A Social Theory. Polity Press.
5 aug 12 – Daniel Nilsson Ranta

Sociologisk forskning nr 3 2012
Sociologförbundet har ordet
Under Sociologdagarna i Stockholm 2012 tillträdde den 16 mars en ny styrelse för förbundet. Vi i den nya styrelsen känner ett stort ansvar gentemot de visioner och handlingsplaner som påbörjades under den tidigare styrelsen ledd av Mikael Carleheden och som genomfördes av den avgående styrelsen ledd av Patrik Aspers. Styrelsen under Carleheden förberedde det organisatoriska förändringsarbete som skulle ge Sociologförbundet förutsättningar för en starkare ekonomi med institutionellt medlemskap vid sidan av individuella medlemskap.
5 aug 12 – Sociologisk forskning nr 3 2012

Sociologisk forskning nr 1 2012
Stafetten går vidare
Från redaktören
2 feb 12 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 1 2012
Riskfyllt vatten
Hur individen skapar sig en förståelse av oväntad parasitförekomst i dricksvattnet
2 feb 12 – Erika Wall och Linda Kvarnlöf

Sociologisk forskning nr 1 2012
Vem är den ekonomiske brottslingen?
En jämförelse mellan länder och brottstyper
2 feb 12 – Tage Alalehto och Daniel Larsson

Sociologisk forskning nr 1 2012
Bortom skolframgång
En analys av PISA 2006 ur ett intersektionellt perspektiv
2 feb 12 – Osman Aytar och Orlando Mella

Sociologisk forskning nr 1 2012
Sociologin i Grekland
– från 1907 fram till Metaxas-diktaturen (1936–1940) och andra världskriget
2 feb 12 – Thomas Coniavitis

Sociologisk forskning nr 1 2012
Recension
Global Care Work: Gender and Migration in Nordic Societies, Lise Widding Isaksen (red.), Lund: Nordic Academic Press, 2010
2 feb 12 – Ingrid Grosse

Sociologisk forskning nr 1 2012
Recension
Våldets topografier: Betraktelser över makt och motstånd, Carina Listerborn, Irene Molina & Diana Mulinari (red.), Stockholm: Atlas, 2011
2 feb 12 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 1 2012
Verksamhetsberättelse Sveriges Sociologförbunds styrelse 2010-2012
Det råder nog inget tvivel om att det två senaste åren har inneburit den största förändringen sedan förbundets tillblivelse. Förbundet startades 1961 och hade sitt första årsmöte 1962. År 2012 firas 50-årsjubileum i och med Sociologidagarna 15–17 mars 2012 med Sociologiska institutionen, Stockholms universitet som värd. Sociologidagarna som våra träffar nu heter sker vartannat år, 2014 kommer de att förläggas till Göteborg, och när detta kommer i tryck har du förhoppningsvis redan anmält dig till denna begivenhet. Det finns skäl att vända blicken bakåt för att sammanfatta något kort vad styrelsen gjort under de två år den verkat.
2 feb 12 – Sociologisk forskning nr 1 2012

Sociologisk forskning nr 4 2011
Sociologi och naturvetenskap i par
Vad gör vi åt diskrimineringen mot människor med utländsk bakgrund? Det som dessa människor själva inte sällan gör är att via utbildning kompensera för de hinder som diskrimineringen medför. I Elitutbildning: En strategi för erkännande? intervjuas juridikstuderande av utländsk bakgrund vid två universitet. Materialet analyseras med Axel Honneths teori enligt vilken det är betydelsefullt att man får ett erkännande av andra människor för sina bidrag till samhället.
5 dec 11 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 4 2011
Elitutbildning: en strategi för erkännande?
En studie om anti-diskrimineringsstrategier bland juriststudenter med ursprung i Mellanöstern1
5 dec 11 – Evin Ismail

Sociologisk forskning nr 4 2011
Att göra sig anställningsbar
Om instrumentella identitetspositioner och könad säljbarhet
5 dec 11 – Marinette Fogde

Sociologisk forskning nr 4 2011
Mångfaldsbarometern
Sju år av attitydmätningar
5 dec 11 – Orlando Mella

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Catrine Andersson, Hundra år av tvåsamhet: Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909–2009, Lund: Arkiv, 2011
5 dec 11 – Åsa Lundqvist

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Malinda Andersson, Blodets och rötternas logik: Internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik, Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2010
5 dec 11 – Mats Börjesson

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Helena Holgersson, Icke-medborgarskapets urbana geografi, Göteborg, Glänta produktion, 2011
5 dec 11 – Carina Listerborn

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Känslan för det allmänna: Medborgarnas relation till staten och varandra, Kerstin Jacobsson (red.), Umeå: Boréa, 2010
5 dec 11 – Ingrid Grosse

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Sven-Eric Liedman, Hets! En bok om skolan, Stockholm: Bonniers, 2011
5 dec 11 – Jan Morawski

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Jessica Mjöberg, Innerlighetens tid: En sociologisk undersökning av intimitet och senmodernitet, Uppsala: Sociologiska institutionen, 2011
5 dec 11 – Thomas Johansson

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Olli Pyyhtinen, Simmel and ‘The Social’, New York: Palgrave MacMillan, 2010
5 dec 11 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Daniel Sjödin, Tryggare kan ingen vara: Migration, religion och integration i en segregerad omgivning, Lund Dissertation in sociology 98, Lund: Lunds universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten, 2011
5 dec 11 – Rolf Lidskog

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Sociologik: Tio essäer om socialitet och tänkande, Christian Abrahamsson, Fredrik Palm och Sverre Wide (red.), Stockholm: Santérus förlag, 2011
5 dec 11 – David Redmalm

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Henrik Stenberg, Gemenskapens socialpsykologi, Malmö: Liber 2011
5 dec 11 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 4 2011
Replik på Anders Ramsays recension
Anders Ramsay har recenserat min bok ”Kapital”. Jag känner dock inte alls igen mig i hans recension och vill därför förtydliga vad jag menar. Min utgångspunkt i boken är att kapital nu för tiden verkar kunna definieras på så många olika sätt. En definition har dock nästan glömts bort. Det är heller inte vilken definition som helst. Som jag ser det skiljer den sig från de andra. Enligt denna definition är kapitalet i grund och botten en social relation, nämligen den sociala relation som uppstår mellan den som köper och den som säljer arbetskraft. Även t ex pengar, maskiner, fastigheter och lastbilar kan vara kapital men bara när dessa ting förmedlar detta särskilda förhållande mellan människor, som Marx formulerar det. Och det är från honom som denna definition härstammar.
5 dec 11 – Mikael Stigendal

Sociologisk forskning nr 4 2011
Anders Ramsay svarar Mikael Stigendal
Visst blir man som samhällsvetare nyfiken på en bok som avser att reda ut olika innebörder av begreppet kapital. Så vitt jag vet har inget liknande gjorts tidigare. Men intresset övergår snart i besvikelse över en bok som bygger på ett antal idiosynkrasier, missförstånd och rena felaktigheter. Om Stigendal inte känner igen sig och har behov av att förtydliga sig, så beror det på att han byggt upp en solipsistiskt konstruerad begreppsvärld, såsom när han ser sin egen ”bruksvärdedefinition” operera lite varstans, och det gör det inte helt lätt för läsaren att följa honom.
5 dec 11 – Anders Ramsay

Sociologisk forskning nr 4 2011
Arkivering och återanvändning av kvalitativa data
Policy trender och akademiska kontroverser
5 dec 11 – Zoran Slavnic

Sociologisk forskning nr 3 2011
FRÅN REDAKTÖREN: Ett frånfälle
Vad kan det innebära för en kvinna i vårt samhälle att välja att inte föda barn? I artikeln Barnfri: En stigmatiserad position får vi i en bild av de svårigheter som omgivningen åstadkommer för en sådan kvinna. Den bygger på 21 intervjuer med kvinnor mellan 29 och 54 år som valt att inte ha barn, analyserade med hjälp av Goffmans stigmatiseringsteori. En av kvinnorna säger angående omgivningens åsikter om sådana som henne som inte vill ha barn: ”Det är någonting som inte sitter fastskruvat som det ska, där”. Som sociolog kan jag bara tycka att moderniseringen ännu inte fortskridit särskilt långt.
5 aug 11 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 3 2011
Barnfri
En stigmatiserad position
5 aug 11 – Helen Peterson

Sociologisk forskning nr 3 2011
Flerspråkighet i ett globaliserat samhälle
Uppfattningar om minoritetsspråket som framtidsresurs
5 aug 11 – Robert Kenndal

Sociologisk forskning nr 3 2011
Hårdare tag i arbetslivet?
Åtgärder mot arbetsrelaterat våld i facklig press 1978–2004
5 aug 11 – Sofia Wikman

Sociologisk forskning nr 3 2011
Tid som välfärdsfaktor
Förändrade motiv i svensk arbetstidspolicy
5 aug 11 – Uffe Enokson

Sociologisk forskning nr 3 2011
The Sustainability Revolution:
A Societal Paradigm Shift – Ethos, Innovation, Governance Transformation
5 aug 11 – Tom R. Burns

Sociologisk forskning nr 3 2011
Recension
Eleana Kim, Adopted Territory: Transnational Korean Adoptees and the Politics of Belonging, Durham: Duke University Press, 2010
5 aug 11 – Tobias Hübinette

Sociologisk forskning nr 3 2011
Recension
Eva Kärfve, Det moraliska spelet, Stockholm: Symposion, 2010
5 aug 11 – Roland Paulsen

Sociologisk forskning nr 3 2011
Recension
Carl Schmitt, Det politiska som begrepp, Göteborg: Daidalos, 2010
5 aug 11 – Lena Lindgren

Sociologisk forskning nr 3 2011
Recension
Sara Uhnoo, Våldets regler: Ungdomars tal om våld och bråk. Göteborg: Daidalos, 2011
5 aug 11 – David Wästerfors

Sociologisk forskning nr 3 2011
En kort lägesrapport från Sociologförbundets kassör
Under sommaren har processen med det institutionella medlemskapet fortsatt. Ett flertal av de sociologiska institutionerna i landet har nu gått med och många har redan (trots semestertider) betalat in sina medlemsavgifter. Detta är mycket glädjande! Det finns så klart fortfarande möjligheter för er som inte gått med att göra så, och vi vill gärna uppmana de institutioner som anmält sig och ännu inte betalt att komma in med sina medlemsavgifter.
5 aug 11 – Magnus Ring

Sociologisk forskning nr 1 2011
Myten om de äldres ensamhet
I den offentliga debatten finns en tendens att beskriva äldre som ensamma, understimulerade och missnöjda. En verklighetsbeskrivning som går på tvärs mot aktuella forskningsresultat. Hur går det till när dylika mediebilder konstrueras? Detta diskuterar Carina Markström, Karin Ljuslinder och Stefan Sjöström från Umeå universitet i en artikel i Sociologisk forskning.
26 maj 11 – Carina Markström, Karin Ljuslinder och Stefan Sjöström

Sociologisk forskning nr 2 2011
FRÅN REDAKTÖREN: Att utvärderas
Symbolisk interaktionism är som vi skrivit förut ett expanderande fält. Om igen publicerar vi en artikel från det området: Konsekvenser av rollövertagande: ”I”, ”me” och individualiteten. Hur åstadkommer samspelet mellan jaget och den andre att jaget kan se sig själv som ett objekt? Denna komplicerade socialpsykologiska process behandlas i detta nummers första artikel. Bland andra kritiseras Giddens och Charon för sina tolkningar av George Herbert Meads teoretiska system. Det språkliga samspelet betonas.
15 maj 11 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 2 2011
Konsekvenser av rollövertagandet: ”I”, ”me” och individualiteten
Begreppsparet ”I” och ”me” i George Herbert Meads sociala psykologi betecknar inte främst människans förmåga att vara både konform och innovativ, utan snarare den andres inträde som del av individens liv och därmed möjligheten för individen att bygga upp distans till sig själv och sin omvärld, temporalt och spatialt. Därigenom byggs en livshistoria upp, som organiserar episoder och rutiner. Detta tema är viktigt att behålla idag, när biologi och neurologi ger oss ökande kunskaper som i psykologin och socialpsykologin ibland får ersätta redan vunnen kunskap i stället för att utgöra ett tillskott till den. ”I” och ”me” är aktuellare i dag än när de formades av Mead.
15 maj 11 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 2 2011
Charterturisme som en produkt: En sociologisk analyse af agens i oplevelsesøkonomien
Selv om charterturisme er en meget populær rejseform i Norden bliver sådanne rejser ofte set i et negativt lys. Det kan muligvis relateres til dominerende samfundsmæssige idealer, der taler for selvaktualisering, individuel udforskning og spontanitet. Fra sociologisk perspektiv ved man dog ikke ret meget om udviklingen af idealer og praksisser hos charterturister.
15 maj 11 – Jakob Lauring

Sociologisk forskning nr 2 2011
I skuggan av kulturella stereotypier
Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige ”In the immediate as well as the symbolic sense, in the physical as well as the intellectual sense, we are at any moment those who separate the connected or connect the separate” Simmel, ”Bridge and Door” (1909/1994:5)
15 maj 11 – Aleksandra Ålund och Minoo Alinia

Sociologisk forskning nr 2 2011
Främlingen1
Georg Simmel (1858–1918)
15 maj 11 – Sociologisk forskning nr 2 2011

Sociologisk forskning nr 2 2011
Recension
Adel Daoud, Scarcity, abundance and sufficiency: contributions to social and economic theory, Göteborg studies in sociology 46, Göteborg: Göteborgs Universitet, 2011
15 maj 11 – Patrik Aspers

Sociologisk forskning nr 2 2011
Recension
Emma Engdahl, Konsten att vara sig själv, Malmö: Liber. 2009
15 maj 11 – Jessica Mjöberg

Sociologisk forskning nr 2 2011
Recension
Lars-Olof Hilding, Är det så här vi är? Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter, Lund Dissertations in Sociology 93, Lund: Lunds universitet 2010
15 maj 11 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 2 2011
Att tillsätta tjänster och fördela medel
Få saker inom akademin uppbringar så mycket skvaller och konflikter som tjänstetillsättningar och medelstilldelning vid forskning. Redan Weber slogs av slumpens betydelse för vilkas karriärer som kunde löpa vidare obehindrade och vilka som fick kämpa sig fram på sidovägar. Det är idag, liksom på Webers tid, inte av mindre betydelse att tillsättningar av tjänster, tilldelning av stipendier och medel för forskning fördelas på sätt som upprätthåller legitimiteten för akademin.
15 maj 11 – Patrik Aspers

Sociologisk forskning nr 1 2011
Det redaktionella arbetet
Vilka problem finns det i äldreomsorgen om man får tro svensk dagspress? Själva bilden av äldreomsorgen har ju en egen autonom inverkan på hur verkligheten blir. Äldre/äldreomsorg och media kombineras i detta nummers första artikel, Konsensus och personifierade konflikter: Problembeskrivningar av äldreomsorg i svensk dagspress.
2 feb 11 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 1 2011
Konsensus och personifierade konflikter - Problembeskrivningar av äldreomsorg i svensk dagspress
Hur är det att åldras och hur ser vården och omsorgen för de äldre ut i Sverige idag? Dessa frågor behandlas i ett flertal olika sammanhang: i den socialpolitiska debatten, i vetenskapliga diskussioner, bland professionella i vård- och omsorgsyrken liksom i människors vardagliga samtal. I diskurser om äldre produceras verklighetsbeskrivningar som ofta är påfallande dystra.
2 feb 11 – Carina Markström, Karin Ljuslinder och Stefan Sjöström

Sociologisk forskning nr 1 2011
Framväxten av sociala rörelsers globala politik1
Sociala rörelser förändrar samhällen och påverkar staternas institutionaliserade politik. Revolutionerna i Tunisien och Egypten 2011 är tydliga exempel på detta. Även historiskt har vi sett hur rörelsers politiska aktivism kan vara avgörande. Historiesociologen Charles Tilly (2004a; 2004b) har, i historiska studier över Europa och Latinamerika, visat att sociala rörelsers opposition har spelat en avgörande roll för auktoritära staters demokratisering. Det är rent av det typiska sätt på vilket stater har demokratiserats, dvs genom folkligt baserade motståndsrörelser.
2 feb 11 – Stellan Vinthagen

Sociologisk forskning nr 1 2011
Den ofrånkomliga nationalismen
”Jag läste en gång en bok och hela mitt liv förändrades.” Så inleder Orhan Pamuk sin roman Det nya livet (1994). Men på vilket sätt? Vad betyder en stark läsupplevelse? Jag erinrar mig en student jag intervjuade i Ankara i början av 1990-talet. Det som blev avgörande för hennes beslut att öppet visa sitt islamiska trosengagemang genom att börja bära huvudduk – detta innebar inte bara att hon äventyrade sin universitetsutbildning,1 utan att hon också hamnade på kant med sina föräldrar – var läsningen av Jack London’s Martin Eden (1909), denne excentriske (eller otyglade) personlighets mest självbiografiska roman.2
2 feb 11 – Elisabeth Özdalga

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Alain Ehrenberg, The Weariness of the Self: Diagnosing the History of Depression in the Contemporary Age. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2010
2 feb 11 – Jonas Lindblom

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Elias le Grand, Class, Place and Identity in a Satellite Town. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Sociology, New Series 47, Stockholms universitet, 2010
2 feb 11 – Les Back

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Jonas Lindblom & Jonas Stier (red.) Det socialpsykologiska perspektivet. Lund: Studentlitteratur, 2011
2 feb 11 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Roland Paulsen, Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin. Malmö: Gleerups, 2010
2 feb 11 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Joachim Radkau, Max Weber: A biography. Cambridge: Polity, 2009
2 feb 11 – Lars-Erik Alkvist

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Lambros Roumbanis, Kierkegaard och sociologins blinda fläck. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Sociology, New Series 44, Stockholms universitet, 2010
2 feb 11 – Thora Margareta Bertilsson

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
The SAGE Handbook of Race and Ethnic Studies, Patricia Hill Collins & John Solomos (red.). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage, 2010
2 feb 11 – Lena Sohl

Sociologisk forskning nr 1 2011
Sociologförbundet har ordet
Det är flera som frågat om det inte blir något årsmöte i år. Svaret är, ”nej det blir inget årsmöte, men Sociologidagarna kommer att äga rum nästa år”. Så alla ni som har en uppsats ni vill lägga fram, eller bara känner ett sug att träffa andra sociologer, får ha tålamod tills i mars 2012, då Sociologidagarna kommer att äga rum i Stockholm. Då hoppas vi på stor uppslutning!
2 feb 11 – Patrik Aspers

Sociologisk forskning nr 4 2010
Från Göteborg till Yokohama
Från redaktören
5 dec 10 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 4 2010
After Work
– En longitudinell studie i arbetsmiljöns långsiktiga inverkan på sambandet mellan socioekonomisk position och äldres ohälsa
5 dec 10 – Vanessa Parker, Liselotte Lööf och Ingemar Kåreholt

Sociologisk forskning nr 4 2010
Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar
Det kan på goda grunder hävdas att muslimer i Västeuropa är dubbelt utsatta. De möter, i egenskapen av att ofta vara invandrare, främlingsfientlighet, exkludering och diskriminering, men dessutom också anti-muslimska fördomar (Strabac & Listhaug, 2006).
5 dec 10 – Klas Borell och Arne Gerdner

Sociologisk forskning nr 4 2010
Japanese Animation and Glocalization of Sociology1
Globalization of Japanese Comics and Animations
5 dec 10 – Kiyomitsu Yui

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recension
Maria Carbin, Mellan tystnad och tal: flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2010
5 dec 10 – Jenny Westerstrand

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recensioner
En fråga om klass, Ett delat samhälle och Från klass till organisation
5 dec 10 – Lena Sohl

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recension
Föregångarna: kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap, Kirsti Niskanen & Christina Florin (red.). Stockholm: SNS förlag, 2010
5 dec 10 – Gunhild Hammarström

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recension
Jurgen Reeder, Det tystade samtalet: om staten, psykiatrin och försöken att undanröja det psykoanalytiska inflytandet, Stockholm: Norstedt 2010
5 dec 10 – Jonas Lindblom

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recension
Anne Wihstutz, Verantwortung und Anerkennung: Qualitative Studie zur Bedeutung von Arbeit für Kinder. Berlin/Münster: LIT Verlag, 2009
5 dec 10 – Tobias Samuelsson

Sociologisk forskning nr 4 2010
Utmaningar för den globala sociologin – från Göteborg till Yokohama1
Över 5000 sociologer från 103 länder samlades i Göteborg för den 17:e världskongressen den 11–17 juli 2010. Det var det största deltagarantalet någonsin, större än Bielefeld 1994, Montreal 1998, Brisbane 2002 och Durban 2006. Vi bör tacka och gratulera Programkommittén som leddes av Hans Joas; den Lokala Organisationskommittén som leddes av Ulla Björnberg i samarbete med vår konferensorganisatör Congrex; och framför allt Madrid-sekretariatet, som leddes och leds av den outtröttliga Izabela Barlinska som hanterade den framrusande sociologmassan med sådan finess.
5 dec 10 – Michael Burawoy

Sociologisk forskning nr 3 2010
Politisk höst
Detta nummers artiklar har ovanligt många anknytningar till politiserade samhällsområden. Jag minns plenartemat på fredagen under världskongressen för Internationella Sociologförbundet i Göteborg. Det var ”Varthän är den israelisk-palestinska konflikten på väg?” och det hölls av judiska och palestinska sociologer tillsammans och de kom från Israel, Palestina och Libanon. Jag kände mig stolt över att vi sociologer kan diskutera på ett fredligt sätt de mest brännande frågor!
5 aug 10 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 3 2010
Kung slår dam
– våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige
5 aug 10 – Jenny Westerstrand

Sociologisk forskning nr 3 2010
Hårda nypor för ett mjukt samhälle?
Om medialisering och rasifiering i utspelspolitikens Sverige*
5 aug 10 – Magnus Dahlstedt

Sociologisk forskning nr 3 2010
Akademisk kvalitet, vad är det?
Om utarmningen av den akademiska autonomin
5 aug 10 – Adam Droppe och Björn Söderfeldt

Sociologisk forskning nr 3 2010
A Vocabulary Justifying Revolutions
To my knowledge, the concept “vocabulary of motives” was first used in social science by the young C. Wright Mills (1940). In my recent book, The Many-Splendored Society: Fueled by Symbols (Zetterberg, 2010, pp. 415-416), I suggest that vocabularies of motives are of two different kinds. We use ‘vocabularies of justifications’ to motivate our own actions. ‘Compelling vocabularies’ are what others use to motivate us, and what we might use to motivate others. The leverage of these small sets of words fascinates and mystifies. Our language brains use them in human encounters to shape and motivate individuals, and thereby also maintain and change social reality.
5 aug 10 – Sociologisk forskning nr 3 2010

Sociologisk forskning nr 3 2010
Recension
Lynn S. Chancer & Beverly Xaviera Watkins, Sociala positioner: en översikt. Lund: Studentlitteratur, 2009
5 aug 10 – Malinda Andersson

Sociologisk forskning nr 3 2010
Recension
Jørgen Elm Larsen & Nils Mortensen (red.), Udenfor eller indenfor: Sociale marginaliseringsprocessers mangfoldighed. Köpenhamn: Hans Reitzel, 2009
5 aug 10 – Eva Sandstedt

Sociologisk forskning nr 3 2010
Recension
Adrian Johnston, Badiou, Zizek, and Political Transformations: The Cadence of Change. Evanston: Northwestern University Press, 2009
5 aug 10 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 3 2010
Recension
Anna Olofsson & Susanna Öhman (red.), Risker i det moderna samhället: Samhällsvetenskapliga perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2009
5 aug 10 – Erik Löfmarck

Sociologisk forskning nr 3 2010
Replik på Janne Flygheds recension
Janne Flyghed förnekar sig inte i sin recension av min bok Gängbekämpning. Tänk att ett etnografiskt inifrånperspektiv alltjämt kan vara så provocerande. Att kalla recensionen hårdvinklad är ett understatement – likt en stereotyp ”snut” som bara vill låsa in ”buset” tycks Flygheds ambition rent av vara att exkommunicera mig från sociologin. En alternativ tolkning är ju att det handlar om en illa dold pajkastning från vänster läktare. I båda fallen är det rätt svårt att försvara sig.
5 aug 10 – Micael Björk

Sociologisk forskning nr 3 2010
Janne Flyghed svarar Micael Björk
Några korta kommentarer till Micael Björks debattartade replik till recensionen av hans bok:
5 aug 10 – Janne Flyghed

Sociologisk forskning nr 3 2010
Sociologiförbundet har ordet
Sveriges Sociologförbund blickar först framåt och avslutar detta meddelande med några tankar om Internationella sociologförbundets träff i Göteborg. Förbundet kommer att prioritera två saker under den nuvarande styrelsens mandatperiod. Det första är sociologidagarna och det andra är den nationella hemsidan för sociologi. Dessa båda hänger intimt samman med en starkare ekonomi genom det föreslagna institutionella medlemskapet som har diskuterats i en rad olika sammanhang. Låt oss här säga lite mer om våra visioner, och hur det skulle vara möjligt att bidra till att utveckla svensk sociologi genom förbundets försorg.
5 aug 10 – Sociologisk forskning nr 3 2010

Sociologisk forskning nr 2 2010
Datoriserad manuskripthantering
En av de mest långvarigt livaktiga teoretiska inriktningar som svenska sociologer har ägnat sig åt är symbolisk interaktionism. Det har kommit flera doktorsavhandlingar bara under 00-talet. I artikeln Att inte spänna kärran framför hästen: Precisering av Meads ”rollövertagande” går författaren igenom den senaste utgivningen för att sedan lägga fram sin egen meadska syn på kropp, gest och medvetande. Han menar att ursprunget till medvetande är att människor ser varandra reagera med liknande gester mot samma objekt. Det krävs inget utvecklat medvetande för detta. Däremot är det ur sådana upplevelser som medvetandet kan uppstå både hos det enskilda människobarnet och hos arten människa.
5 maj 10 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 2 2010
Att inte spänna kärran framför hästen
– precisering av Meads ”rollövertagande”
5 maj 10 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 2 2010
Underkuvade kunskaper och genealogins möjligheter
Kära Antti, nu kommer jag och hälsar på dig med denna papperslapp då jag har så ledsamt här. Skicka mig pengar eller kom och hämta mig bort [härifrån]. Här är det så illa att vara. Nöden finner råd, nu är det så dåliga tider. Nu inget annat än må så gott önskar din älskade Elsa. Min adress är Elsa Laaksonen1 Åbo, Nagu, Själö. Var vänlig och skriv hur ni har det och om du fått detta brev.2
5 maj 10 – Jutta Ahlbeck-Rehn

Sociologisk forskning nr 2 2010
Lek och empowerment
De alternativa rummens roll i sociala rörelser
5 maj 10 – Carl Cassegård

Sociologisk forskning nr 2 2010
Publikdragande namn eller aktivister med drag i?
Om symboliskt kapital som maktresurs i den globala rättviserörelsens lokala organiseringsarbete
5 maj 10 – Henrik Nordvall

Sociologisk forskning nr 2 2010
Patriarchal Values
Girls are More Apt to Change
5 maj 10 – Jaleh Shaditalab och Rana Mehrabi

Sociologisk forskning nr 2 2010
Recension
Micael Björk (2009) Gängbekämpning. Om polisinsatser mot organiserad brottslighet. Malmö: Gleerups
5 maj 10 – Janne Flyghed

Sociologisk forskning nr 2 2010
Recension
Erika Wall (2010) Riskförståelse. Teoretiska och empiriska perspektiv. Mittuniversitet, doktorsavhandling nr 81, Östersund: Mittuniversitetet
5 maj 10 – Rolf Lidskog

Sociologisk forskning nr 2 2010
Recension
Slavoj Zizek (2009) First as Tragedy, Then as Farce. London: Verso
5 maj 10 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 2 2010
Sociologförbundet har ordet
Sociologförbundet har fått en ny styrelse med ett starkt mandat för att genomföra stora förändringar av dess organisation. På årsmötet i Halmstad beslutades om två stadgeändringar vilka förväntas få stora konsekvenser: den ena är att mötet hädanefter kommer att äga rum vartannat år. Nästa möte, vilket benämns sociologidagarna, kommer att äga rum i Stockholm 13–16 mars 2012. Den andra är att även sociologimiljöer tillåts bli medlemmar, dock utan rösträtt, med syftet att svenska sociologimiljöer bidrar med resurser för att kunna skapa en plattform för att utveckla svensk sociologi. Vi önskar, för att understryka, göra sociologiförbundet till en central nod för koordinering och kraft inom svensk sociologi som även fortsättningsvis är helt styrt av enskilda medlemmar.
5 maj 10 – Patrik Aspers

Sociologisk forskning nr 1 2010
Från redaktören
Internets revolutionerande betydelse för de sociala relationerna i samhället utforskas även i det här numret, denna gång på kontaktannonsernas moderna motsvarighet, nätdejtingens område. I Den kroppsliga differentieringens praktik: Övervikt och nätdejting på intimitetens marknad framkommer fantasiarbetets betydelse i kommunikationen i våra sociala media och de samhälleliga rangordningarnas inverkan i mötet mellan verkliga människor som tidigare kommunicerat enbart via dessa media.
2 feb 10 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 1 2010
Den kroppsliga differentieringens praktik
Övervikt och nätdejting på intimitetens marknad
2 feb 10 – Roland Paulsen

Sociologisk forskning nr 1 2010
Från generell bild till individuellt ansikte
Att hantera oförståelse och stereotypt bemötande i fyra lågstatusyrken
2 feb 10 – Marita Flisbäck

Sociologisk forskning nr 1 2010
Konsten att välja rätt spårvagn
En studie av segregation, skolval och unga människors studieplaner1
2 feb 10 – Thomas Johansson

Sociologisk forskning nr 1 2010
Periphery and Metropole in the History of Sociology
Plenary address to “Perspectives from the Periphery: International Conference on the History of Sociology and the Social Sciences”, International Sociological Association, held at Umea University, 21–24 August 2008.
2 feb 10 – Raewyn Connell

Sociologisk forskning nr 1 2010
Svart pedagogik inom högskolevärlden
Inducerad otillräcklighet bland lärarkåren ökar möjligen produktiviteten men hotar medborgarskapet
2 feb 10 – Rolf Å. Gustafsson

Sociologisk forskning nr 1 2010
Recension
Alain de Botton (2009) Arbetets lust och leda. Stockholm: Bromberg
2 feb 10 – Roland Paulsen

Sociologisk forskning nr 1 2010
Den liberala utbildningen
– bredden som specialisering
2 feb 10 – Mattias Strandh

Sociologisk forskning nr 4 2009
Vårt internationella sociologförbund
Förra numret innehöll en artikel om skilsmässor och separationer som visade betydelsen av jämställdhet för att äktenskap skulle hålla. Det här numret börjar med artikeln Har den interna demokratin i politiska partier försvunnit över tid? Den visar betydelsen av demokrati. Den framför djärvt och väl underbyggt att det snarare, mot rubrikens fråga, är så att den inre demokratin i våra politiska partier, här exemplifierat med socialdemokratiska partiet, har ökat i en jämförelse mellan 1950-talet och 1990-talet. Det är striden på 1950-talet kring ATP, den allmänna tjänstgöringspensionen, som jämförs med striden om reformeringen av pensionssystemet på 1990-talet. Kan det vara så att både jämställdhet och demokrati faktiskt ökar i vårt samhälle? Vi får fortsätta våra utforskningar av det svenska samhället.
12 dec 09 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 4 2009
Har den interna demokratin i politiska partier försämrats över tid?
Är politiska partier internt demokratiska eller styrda av eliter? Frågeställningen har ända sedan Robert Michels ([1911] 1962; 1983)2 pionjärstudie tillhört en av den politiska sociologins mest klassiska. Idag är det dominerande svaret inom forskningen att partierna under 1900-talets gång har utvecklats från att vara relativt demokratiska massorganisationer till att bli avskärmade karteller bestående av professionella politiker
12 dec 09 – Karl Loxbo

Sociologisk forskning nr 4 2009
Arbetslöshet som en icke önskvärd konsekvens av socialbidrag
Resultat från en tidsserieanalys på befolkningsnivå i Sverige 1946–1990
12 dec 09 – Sten-Åke Stenberg och Lars Brännström

Sociologisk forskning nr 4 2009
Den virtuella kroppen
Presentationer av jaget i svenska dagboksbloggar
12 dec 09 – Lovisa Eriksson

Sociologisk forskning nr 4 2009
Towards a Post-Patriarchal Gender Order:
Confronting the universality and the particularity of violence against women
12 dec 09 – Yakin Ertürk

Sociologisk forskning nr 4 2009
Recension
Donna Haraway (2008) When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press
12 dec 09 – David Redmalm

Sociologisk forskning nr 4 2009
Recension
Thomas Johansson (2007) Experthysteri. Kompetenta barn, curlingföräldrar och supernannies. Stockholm: Bokförlaget Atlas
12 dec 09 – Jessica Mjöberg

Sociologisk forskning nr 4 2009
Sociologförbundet har ordet
Sociologiförbundets styrelse önskar genom en rad större förändringar förbättra situationen för sociologin i Sverige. Detta ligger helt i linje med förbundets första paragraf, ”Sveriges Sociologförbund har till uppgift: – att främja den vetenskapliga utvecklingen inom sociologin och dess tillämpningsområden, – att verka för en ökad förståelse hos myndigheter, organisationer och bland allmänheten för sociologin som samhällsvetenskap, – att stärka sociologers yrkesmedvetande och yrkesansvar.” Här presenteras förslagets huvuddrag i syfte att kunna föra en vidare diskussion, till vilken även medlemmar och framtida medlemmar inbjuds att delta.
12 dec 09 – Patrik Aspers

Sociologisk forskning nr 2 2009
Tidskriftens granskningsprocess
Forskning och vetenskap blir fortsatt problematiserade av sociologerna. Förra numret av Sociologisk Forskning satte under lupp dels sociologiska surveyundersökningar, dels medicinska undersökningar (hur jurister använt sig av studier av vaccineringar i rättegångar där sådana haft bevisvärde). Detta nummer fortsätter på det vetenskapssociologiska spåret. Den första artikeln i det här numret, Sociologin, hybriderna och den sociala verkligheten: Exemplet kärnavfall tar upp hur miljöproblem konstrueras med Svensk kärnbränslehantering (SKB) i fokus. Skiljelinjen mellan natur och kultur eller, med en annan formulering, natur och samhälle blir allt oskarpare och mellanformerna, hybriderna, tvingar oss att analysera sammanhållet det som förut sågs som åtskilt. Vad får den nya ontologin för följder för sociologer?
5 maj 09 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 2 2009
Sociologin, hybriderna och den sociala verkligheten – exemplet kärnavfall
Sociology, Hybrids and Social Reality: The Case of Nuclear Waste
5 maj 09 – Göran Sundqvist och Mark Elam

Sociologisk forskning nr 2 2009
De oauktoriserade migranterna i svensk byggnadssektor – en studie i deportationspolitik 1990–2004
The Unauthorized Migrants in the Swedish Construction Sector – a Study in the Policy of Deportation 1990–2004
5 maj 09 – Denis Frank

Sociologisk forskning nr 2 2009
Sociala normer, sociala identiteter och socialt avstånd
Begreppet ”sociala normer” var nästan det första nyckelord, som den begynnande uppsaliensiske sociologistudenten kom att införliva med sin begreppsapparat, när sociologiämnet var nytt vid Uppsala Universitet. Under hela 40och 50talen var hänvisningar till ”sociala normer” ständigt återkommande i professor Torgny Segerstedts introduktionsföreläsningar på den tiden.
5 maj 09 – Ulf Himmelstrand

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSIONER: Mats Börjesson och Alf Rehn (2009) Makt. Malmö: Liber
Mats Börjesson och Alf Rehn har skrivit en bok om makt med den passande titeln Makt, vilken ingår i Libers serie av introduktionsböcker till samhällsvetenskapliga nyckelbegrepp under mottot ”Utforskande – Fokuserat – Dynamiskt”. Boken lever på det hela taget upp till denna paroll och förenar framgångsrikt en klar framställning med ett analytiskt djup som överstiger förväntningarna på en introduktionsbok. Men boken är också ett symptom. Och då inte i betydelsen av tecken på det patologiska, det normalas motsats, utan snarare i betydelsen av ett till synes oundvikligt dilemma. Men mer om detta nedan.
5 maj 09 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 2 2009
Recensioner: Michel Coutu och Guy Rocher (red.) (2006) La légitimité de l’État et du droit. Autour de Max Weber. Les Presses de l’Université de Laval
Achim Hurrelmann, Steffen Schneider och Jens Steffek (red .) (2008) Legitimacy in an age of global politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan
5 maj 09 – Lena Lindgren

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSIONER: Susanne Dodillet (2009) Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970. Stockholm: Vertigo
Susanne Dodillets avhandling Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970 handlar om Sveriges kriminalisering av sexköp respektive den tyska legaliseringen av bordeller. Reformerna genomfördes ungefär samtidigt och speglar vitt skilda förståelser och förhållningssätt till prostitution. Dodillet vill studera idéerna bakom respektive lagstiftning och besvara frågan hur två så olika lösningar kunde sökas i respektive land. Det är en avhandling i idéhistoria (Göteborgs universitet), men dess ämne är mycket relevant också för sociologin.
5 maj 09 – Jenny Westerstrand

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSIONER: Sara Eldén (2009) Konsten att lyckas som par. Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön. Lund Dissertations in Sociology 85, Lunds universitet
Idag översvämmas vi av självhjälpsböcker, populärpsykologi och experter som självsäkert säger sig kunna hjälpa oss att leva våra liv bättre, längre och lyckligare.
5 maj 09 – Thomas Johansson

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSIONER: Leena Eskelinen, Søren Peter Olesen och Dorte Caswell (2008) Potentialer i socialt arbejde. Et konstruktivt blik på faglig praksis. København: Hans Reitzels Forlag
Bokens tematik knyter an till en synnerligen central diskussion inom socialt arbete. Inom ämnet socialt arbete har forskningen till viss del förhållit sig kritisk till det som sker inom praktiken socialt arbete. Denna forskning har bland annat fokuserat på aspekter som makt, kontroll och den disciplinering som det sociala arbetet utövar i förhållande till klienterna.
5 maj 09 – Torbjörn Hjort

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSION: Nils Hammarén (2008) Förorten i huvudet. Unga män om kön och sexualitet i det nya Sverige. Stockholm: Atlas
Nils Hammarén har i sin doktorsavhandling vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg tagit sig an uppgiften att förstå hur unga män i Göteborgs förorter konstruerar manlighet och sexualitet.
5 maj 09 – Aje Carlbom

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSION: Bettina Hauge (2008) Kræftramte – på arbejde. Betydninger af et arbejdsliv for livstruende syge. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Ämnet för avhandlingen är centralt och spännande: Sjukdom och arbete. Hur kan arbetet ingå i en rehabiliteringsprocess av sjuka? På vilka sätt kan det vara bra för sjuka att vistas på arbetet på vägen mot att bli friska?
5 maj 09 – AnnMari Sellerberg

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSION: Jan Ch. Karlsson (2008) Den smidiga mellanchefen. Och andra motståndsberättelser. Malmö: Gleerups
”Det utgick en kallelse att alla lärare och forskare måste vara med på ett administrativt möte. Om jag inte kan komma måste jag anmäla det. Mötet är obligatoriskt. Men det struntar jag i. Jag har inte tid med sådant. Jag håller på med mitt riktiga arbete. Jag skriver en bok med berättelser om motstånd.”
5 maj 09 – Roland Paulsen

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSION: Tobias Linné (2008) Digitala Pengar. Nya villkor i det sociala livet. Lund Dissertations in Sociology 83, Lunds universitet
Hur lär vi oss vad pengar är och hur de fungerar? Små barn leker ofta affär, och då får man handla för pengar, men värdet på varan eller dess pris är sällan formulerat som i vuxenvärlden. Förståelsen för att det finns pengar och vad de gör kommer, som så mycket annat i det sociala livet, före en mer detaljerad förståelse av fenomenet. Pengar är inte bara något vi möter i vardagen, det är också något som är svårt att greppa. I och med ämnets svårighetsgrad är det förstås extra angeläget att sociologer tar upp ämnet. Därtill kan man i skrivande stund se en direkt aktualitet i och med den ekonomiska krisen.
5 maj 09 – Patrik Aspers

Sociologisk forskning nr 2 2009
RECENSION: Eva Olsson (2008) Emotioner i arbete. En studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och arbetsvillkor. Karlstad University Studies 2008: 6, Karlstads universitet
Eva Olssons avhandling om känslohantering i vården är ett exempel på det ökade intresset för känslornas sociologi. Bakgrunden är de förändringar som den offentliga sektorn genomgått de senaste decennierna, med ökade marknadsinslag men också nedskärningar och omorganisationer. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med 22 vårdarbetare av olika kategorier, såväl läkare som sjuksköterskor, sjukgymnaster, barnmorskor, undersköterskor och en psykolog, verksamma i såväl privat som offentlig regi. Därtill har hon gjort en fokusgruppsintervju med åtta sjuksköterskor.
5 maj 09 – Kerstin Jacobsson

Sociologisk forskning nr 2 2009
Om vetenskapliga allmänningar
Europas universitet tycks vara på väg att koloniseras av den marknadsekonomiska logiken. Det betyder att begrepp som kunskap och sanning förlorar i betydelse eftersom de knappast kan kvantifieras på något tillförlitligt sätt. Istället har ackumulation av studenter (examina, poäng) på olika nivåer och ackumulation av externa medel blivit mål i sig (allt i enlighet med upplysningens bekanta dialektik).
5 maj 09 – Mikael Carleheden

Sociologisk forskning nr 1 2009
Sociologernas relationsväv
Ny tid, ny redaktion. Lundaredaktionen har överlämnat stafettpinnen till Uppsala. Vår nya redaktion har fått god starthjälp av förra redaktören Katarina Sjöberg och hennes redaktionsmedlemmar. Tack för det!
2 feb 09 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 1 2009
Forskning med juridiska förvecklingar: Om tolkningsflexibilitet i kontroversen om mässlingsvaccination och autism
Mot slutet av 1990-talet möttes västvärlden av ett plötsligt uppseglande motstånd mot en av dess mest etablerade rutiner: vaccination av småbarn mot smittsamma barnsjukdomar. Den vaccination som sattes ifråga ges mot mässling, påssjuka och röda hund, och förkortas MPR (på engelska MMR).
2 feb 09 – Fredrik Bragesjö och Margareta Hallberg

Sociologisk forskning nr 1 2009
Att prata ihop sig i rätten
Förhandlingar om ett historiskt händelseförlopp kan i en viss kontext betraktas som ett sätt att nå en hög grad av "sanningsenlighet" eller en redovisning "bortom rimligt tvivel"1 av vad som hänt.
2 feb 09 – Ingrid Sahlin

Sociologisk forskning nr 1 2009
Europeisk familjelycka Om användandet av familjemetaforen i EU
I familjens hägn1 I en familj bryr man sig om varandra. Det handlar om ett ömsesidigt givande och tagande utifrån olika förutsättningar. Hemmet är många familjers borg, en tillflyktsort från ett stökigt utanför som ivrigt tränger sig på och pockar på uppmärksamhet. Många familjer har också gemensamma regler som syftar till att bevara husfriden.
2 feb 09 – Anders Hellström

Sociologisk forskning nr 1 2009
Ökat hot och våld i arbetslivet - en följd av förändrade arbetsförhållanden? En studie utifrån de svenska Arbetsmiljöundersökningarna 1991-2005
Utsattheten för hot och våld i arbetslivet har ökat, det visar studier från såväl Norden som hela EU (EWCO 2007). Gemensamt för de länder där sådana studier bedrivits (EU: EWCO 2006, Sverige: Estrada, Nilsson & Wikman 2007, Finland: Heiskanen 2007, Danmark: Balvig & Kyvsgaard 2006) är att ökningen är tydligast bland kvinnor.
2 feb 09 – Kristina Jerre

Sociologisk forskning nr 1 2009
Survey Research and Sociology
One of the distinguishing features of the discipline of sociology is its concern with methods and methodology. By contrast with disciplines as various as history, anthropology, art criticism and economics, sociologists are often criticised for being excessively concerned with methodological preoccupations and with spending unnecessary time and effort establishing the basis of the knowledge and research findings which they present.
2 feb 09 – Martin Bulmer

Sociologisk forskning nr 1 2009
Att vara ordförande
När jag fick ett telefonsamtal i januari 2006 med förfrågan från valberedningen om jag ville kandidera som ordförande för Sveriges Sociologförbund, satt jag vid köksbordet i mitt föräldrahem i Cleveland, Ohio. Mamma hade gått bort blott en vecka tidigare, pappa fem månader tidigare, och mitt sorgearbete var tungt.
2 feb 09 – Antoinette Hetzler

Sociologisk forskning nr 1 2009
Recension av Christian Abrahamsson (2008) Topoi/graphein.
Alla som har blivit imponerade eller kanske rentav förförda av Johan Asplunds kända formulering att "socialpsykologin är - eller borde vara - en vetenskap om snedstrecket mellan individ och samhälle", borde läsa Christian Abrahamssons avhandling Topoi/ graphein.
2 feb 09 – Jessica Mjöberg

Sociologisk forskning nr 1 2009
Recension av Magnus Wennerhag (2008) Global rörelse: den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar.
Utvecklingen av både teoretisk och empirisk kunskap om sociala rörelser har i hög grad varit relaterad till rörelsevågor som vid olika tidpunkter brutit fram i det moderna samhället. Dessa rörelsevågor har inte bara utövat inflytande på rörelseforskningen utan på sociologin generellt.
2 feb 09

Sociologisk forskning nr 1 2009
Recension av Zhanna Kravchenko (2008) Family (Versus) Policy - Combining work and care in Russia and Sweden.
Zhanna Kravchenkos avhandling undersöker hur familjepolitiken lyckats underlätta för människor att hantera de dubbla kraven från arbete och familj i Ryssland och Sverige. I avhandlingens inledning förs bland annat en diskussion av olika definitioner av familjepolitik.
2 feb 09 – Mikael Nordenmark

Sociologisk forskning nr 4 2008
Ännu ett sociologiskt bricolage
Med denna rubrik vill vi slå ett slag för det som varit redaktionens ledstjärna under de tre år som uppdraget legat i Lund. Vi har försökt visa upp mångfalden av dagens ytterst livaktiga sociologiska forskning (eller sociologins "teman med variation", bricolage), en mångfald som trots dess inneboende skillnader och spänningar faktiskt kan representeras i läsvänlig form.
12 dec 08 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 4 2008
I andras hem, om minnesarbete som förnyelse av familjesociologi
Vilken betydelse har andras hem för hur vi utformar våra liv, våra köns-, och klassidentiteter, hem och familjeliv? Och hur kan det utforskas?
12 dec 08 – Karin Widerberg

Sociologisk forskning nr 4 2008
Självet, rollerna och pågående koordinationer av mänskliga handlingar; Om att försöka se 'samhället' som något annat än fängelse eller marionetteater
Society is above all about coordination (Durkheim 1995, s 421) Begreppet roll tycks numera nästan ha försvunnit från sociologin trots att det under decennierna efter andra världskriget var helt centralt i den då dynamiska nordamerikanska sociologin.
12 dec 08 – Per-Olof Olofsson

Sociologisk forskning nr 4 2008
Motståndets betydelse: Ett bidrag till aktör-strukturdebatten
Livet igenom känner vi den tyngande närvaron av vad Ralf Dahrendorf kallar "samhällets förargliga faktum"; vi känner oss bundna av normer, regler, traditioner, förväntningar och krav, och då och då kör våra huvuden mot de sociala sanktionernas hårda vägg. […] Men samtidigt uppfattar vi oss själva som personer, unika individer med någon form av identitet, integritet, oberoende och frihet. Vi påstår oss ha viss kontroll över våra handlingar, känner oss ansvariga för våra beslut, upplever stolthet, skuld och skam (Sztompka 1994:28).1
12 dec 08 – Elin Lundin

Sociologisk forskning nr 4 2008
Vår bästa tid är nu? Om tidsuppfattning och politisk självförståelse.
Inledning För några decennier sedan proklamerades ideologiernas död (Bell 1988). Berlinmurens fall och kommunismens frånfall som ideologiskt alternativ föranledde Fukuyama (1992) att återuppta den betydligt äldre tanken om "Historiens slut". En ny konsensus i politiken men också - vilket Fukuyama var mindre benägen att fokusera - nya konfliktlinjer och därmed nya politiska konstellationer har kommit att växa fram i västvärlden.
12 dec 08 – Kerstin Jacobsson

Sociologisk forskning nr 4 2008
Det sociologiska självförtroendet
Enligt Immanuel Wallerstein (2006) är den fria universitetsforskningen en historisk parentes på en cirka 150 år. Tidigare var forskningen styrd av externa krafter, till exempel kyrkan.
12 dec 08 – Thomas Brante

Sociologisk forskning nr 4 2008
Sabbatstermin och utveckling av sociologiämnet
Jag har faktiskt aldrig åtnjutit en sabbatstermin. Varje gång det varit på tal har det omintetgjordes av pågående forskning, administrativa plikter, sociala skäl, eller annat.
12 dec 08 – Antoinette Hetzler

Sociologisk forskning nr 4 2008
Recensioner av Gunilla Olofsdotter, Flexibilitetens främlingar - om anställda i bemanningsföretag.
Det är alltid intressant när någon tar en dagsaktuell företeelse och tillämpar klassiska sociologiska tankar på denna. I detta fall handlar det om bemanningsföretagets konsult och klas sikern är Simmels Främlingen.
12 dec 08 – Ann-Mari Sellerberg

Sociologisk forskning nr 4 2008
Recension av Gullberg, Anders, Höjer, Mattias & Pettersson, Ronny (red.), Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling.
Ett imponerande svenskt forskningsarbete som tar upp frågan om den hållbara staden finns presenterat i den omfattande boken Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling. Den bygger på en lång rad arbeten utförda av inte mindre än fjorton forskare.
12 dec 08 – Eva Sandstedt

Sociologisk forskning nr 4 2008
Recension av Richard Ek & Johan Hultman, Plats som produkt. Kommersialisering och paketering.
Antologin Plats som produkt består av fjorton kapitel, inklusive inledning och avslutning av de två redaktörerna Richard Ek och Johan Hultman.
12 dec 08 – Markus Idvall

Sociologisk forskning nr 4 2008
Recension av Martin Berg, Självets garderobiär. Självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi.
Judith Butlers Gender Trouble, som publicerades 1990, kan ses som paradigmatisk, genom att den åstadkom ett nytt sätt att förstå genus. Det väsentliga med Butlers text var inte att hon insisterade på att genus "görs", utan att hon hävdade att detta görande i sig innebär att upprätta för omvärlden begripliga samband mellan kropp-genus-begär.
12 dec 08 – Margareta Lindholm

Sociologisk forskning nr 4 2008
Recension av Richard Sennett, Den nya kapitalismens kultur.
Det kan tyckas som om tidpunkten för utgivningen av Richards Sennetts Den nya kapitalismens kultur är något illa vald. Begrepp som den nya kapitalismen och den nya ekonomin har tappat i slagkraft under åren efter millennieskiftet och är idag snarast förknippade med en upphaussad Internetekonomi och övervärderade dotcom-bolag.
12 dec 08 – Simon Flyman

Sociologisk forskning nr 3 2008
I gränslandet
I tidskriftens första nummer efter sommarledigheten ligger fokus dels på arbetsrelaterade frågor, dels på frågor som rör sociala kategoriseringsprocesser. Såväl metodologiskt som teoretiskt bjuder vi på pluralism och innovation.
8 aug 08 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 3 2008
Våld på jobbet Beskrivningar av våld i arbetslivet 1978-2004 i facklig press.
Svenska och nordiska offerundersökningar visar att det arbetsplatsrelaterade våldet har ökat under 1990-talet och då främst bland kvinnor (Nordin 2000; Balvig & Kyvsgaard 2006; Estrada, Nilsson och Wikman 2007; Heiskanen 2007). Detta är särskilt intressant eftersom våld generellt sett inte ökar utan ligger på en relativt konstant nivå (Peterson & Rying 2004; Estrada 2005; von Hofer 2006). Arbetslivet är enligt SCB:s offerundersökningar den enskilda arena som svarar för störst andel av våldshändelser (Häll 2004).
8 aug 08 – Sofia Wikman

Sociologisk forskning nr 3 2008
Göra illa för att hjälpa eller hjälpa till att göra illa?- Arbetslösas reservationslöner, jobbchanser och återanställningsinkomster
Betydelsen av ekonomiska incitament för arbetslösas sökbeteende och jobbchanser har upptagit en central plats i både den politiska och akademiska debatten. Ett nyckelbegrepp har här varit reservationslönen, vilken motsvarar den lägsta lön som en arbetslös kan tänka sig att acceptera ett jobb för. Resonemanget har i stort varit att om reservationslönerna sjunker, sjunker även arbetslöshetstalet och om de ökar så ökar också arbetslöshetstalet.
8 aug 08 – Madelene Nordlund och Mattias Strandh

Sociologisk forskning nr 3 2008
Tillhörighetens gränser Internationell adoption och ursprungets betydelse i svensk utredningsretorik
Syftet med denna artikel är att belysa hur 'internationellt adopterade' konstrueras som kategori i svensk socialpolitik, med utgångspunkt i två statliga offentliga utredningar (SOU). Särskild fokus ligger på ursprung och tillhörighet. För att analysera utredningarnas hantering av dessa teman används postkoloniala och feministiska teoretiska perspektiv. Studien anknyter till poststrukturalistiskt influerad välfärds- och kategoriseringsforskning.
8 aug 08 – Malinda Andersson

Sociologisk forskning nr 3 2008
1945: A New Order of Centuries? Hannah Arendt and Hermann Broch's " The Death of Virgil"
In On Revolution (1963) Hannah Arendt heads one of her chapters with the three Latin words inscribed on the Great Seal of the United States of America: novus ordo seclorum, modified from magnus ab integro saeclorum nascitur ordo in line 5 of Virgil's fourth Eclogue.1 The men of the American revolution, Arendt famously argued, succeeded in founding the political community in a sovereign act of inaugural legislation that instituted a "new order of the centuries" between the "no-longer" of old European political and religious precedent and the "not-yet" of salvation on earth for all.
8 aug 08 – Dr. Austin Harrington

Sociologisk forskning nr 3 2008
Den (o)synliga sociologin
När sociologer kommer samman är det inte ovanligt att vi oroat pratar om vår bristande förmåga att ta plats i samhällsdebatten och nå ut med våra perspektiv (om inte annat så är det i alla fall ett återkommande tema i denna kolumn). Att så faktiskt är fallet är något i alla fall jag lite oreflekterat tagit för givet, utan att faktiskt fundera särskilt mycket på hur det egentligen är.
8 aug 08 – Mattias Strandh

Sociologisk forskning nr 3 2008
Recension av Anna Lund (2008) Mellan scen och salong. En kultursociologisk analys av ungdomsteater.
Anna Lunds avhandling handlar om vad som händer mellan scen och salong under en teaterföreställning. Hon undersöker dock inte bara hur publiken påverkas av teatern utan också vad publiken betyder för teatern. Hur ställer sig skådespelare, regissör, teaterchef och andra inom teatern till att spela inför en publik som inte själva har valt att gå och se den pjäs man sätter upp och kanske inte heller går dit frivilligt?
8 aug 08 – Göran Ahrne

Sociologisk forskning nr 3 2008
Recension av Daniel Melén (2008) Sjukskrivningssystemet. Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjuka.
En utgångspunkt för Daniel Meléns avhandling i sociologi är arbetslinjen i sjukförsäkringen. Denna omhuldade men samtidigt kontroversiella reformpolitiska princip inrymmer element som inte alltid är förenliga: å ena sidan finns krav på att individen i första hand ska försörja sig genom arbete, vilket i sig framställs som en rättighet, å andra sidan ska ju den som vill men inte kan arbeta få ekonomiska bidrag för sin försörjning.
8 aug 08 – Rafael Lindqvist

Sociologisk forskning nr 3 2008
Recension av Anne Grönlund & Björn Halleröd (red.) (2008) Jämställdhetens pris.
Ordval och metaforer spelar stor roll för hur vi tar in och värderar information. Så står det i avsnittet om lingvistisk textanalys i metodboken jag undervisar på. Något som kan tyckas självklart men som gör sig påmint då jag får boken Jämställdhetens pris i min hand.
8 aug 08 – Sara Eldén

Sociologisk forskning nr 3 2008
Recension av Erik Olsson, Catarina Lundqvist, Annika Rabo, Lena Sawyer, Östen Wahlbeck & Lisa Åkesson (2007) Transnationella rum. Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer.
Under lång tid förknippades diasporaperspektivet inom svensk forskning med antropologen Ulf Björklund. I sin avhandling Från ofärd till välfärd från 1979 skildrade han hur assyriers liv i Sverige präglades av att vara en del av den assyriska diasporan. I Björklunds efterföljd har det funnits enstaka forskare som förutom honom själv tillämpat perspektivet.
8 aug 08 – Oscar Pripp

Sociologisk forskning nr 3 2008
Charlotte Bloch (2007) Passion och Paranoia - følelser og følelseskultur i Akademia.
Den akademiska forskarvärlden förknippas med rationalitet, saklighet och objektivitet. Men precis som alla andra upplever forskare en rad känslor som t.ex. glädje, stolthet, skam, vrede och ilska. Som forskare förväntas man dock hålla dessa känslor för sig själv. Känslokulturen inom akademin är lite speciell och det är det som den danska sociologen Charlotte Bloch så träffsäkert fångar i sin intressanta och spännande bok.
8 aug 08 – Bengt Starrin

Sociologisk forskning nr 2 2008
Nationella traditioner, begrepps användning samt återblickar på Sociologförbundets årsmötes konferens 2008
I föreliggande nummer av Sociologisk forskning fortsätter redaktionen på den väg som vi slog in på år 2007, nämligen att ge tillbakablickar på Sociologförbundets årsmöteskonferenser.
5 maj 08 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 2 2008
Mellan etnologi och modern sociologi. K. Rob. V. Wikman som medlare i Finland och Sverige
I sociologins historia finns många personer som gjort anmärkningsvärda insatser, allt ifrån "The Founding-Fathers" till mindre uppmärksammade forskare, lärare, supporters och assistenter inom och utom akademin.
5 maj 08 – Anna Larsson, Kirsti Suolinna

Sociologisk forskning nr 2 2008
Ålderism - ett fruktbart begrepp?
I denna artikel diskuterar vi, ur ett socialgerontologiskt perspektiv, begreppet ålderism. Begreppet har under senare år börjat få tillträde till svenska sammanhang och det finns därför skäl att kritiskt diskutera det.
5 maj 08 – Satu Heikkinen, Clary Krekula

Sociologisk forskning nr 2 2008
Feeling in Sociology and the World
Feelings are social. Joy, sadness, anger, elation, jealousy, envy, despair, anguish, grief - all these feelings are partly social. Erving Goffman once wrote, "When they issue uniforms, they issue skins." And we can add, two inches of flesh.
5 maj 08 – Arlie Russell Hochschild

Sociologisk forskning nr 2 2008
Sveriges Sociologförbunds årsmötes konferens 2008
Sociologförbundets årsmöteskonferens 2008 ägde rum den 31 januari-1 februari vid Mittuniversitetet, campus Östersund. Cirka 75 sociologer och andra samhällsvetare deltog i konferensen. Det låga antalet deltagare var en liten missräkning, men bortsett från deltagarantalet var konferensen, sedd från arrangörsperspektiv, mycket lyckad.
5 maj 08 – Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 2 2008
Det post-socialistiska janusansiktet
"Det förflutna ingår som en dimension av den sociala tillvaron i alla samhällen. Det kan användas på många sätt; till att förklara människans ursprung och tillvarons mening, för att legitimera styrelsesätt och samhällsformer, för att tillhandahålla moraliska exempel eller för att tolka framtiden" (Lundmark 1984:11).
5 maj 08 – Jonas Lindström

Sociologisk forskning nr 2 2008
En teoretisk ingång till fenomenologiska, feministiska studier av kropp och rum
Den följande framställningen syftar till att kombinera den arkitekturfenomenologi som utvecklats av Dag Österberg med feministisk teori. Diskussionen är en del av det avhandlingsprojekt jag arbetar med och som med utgångspunkt i intervjuer analyserar enboende kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva i små lägenheter.
5 maj 08 – Helen Ekstam

Sociologisk forskning nr 2 2008
Rättssäkerhet - en källa för legitimitet inom socialförsäkringen?
De stigande ohälsotalen har under senare år tagit en allt större del av statens budget i anspråk. Trots att sjukskrivningarna har minskat kraftigt sedan 2002 har antalet personer med förtidspension ökat med i stort sett lika många (Socialdepartementet 2008:65). År 2007 uppgick antalet förtidspensionärer3 till 550 000 personer (Ibid. s, 65.).
5 maj 08 – Daniel Bjerstedt

Sociologisk forskning nr 2 2008
Ge mig nåt som känns! Uppfattningar om framgång bland svenska oberoende skivbolag
"Halva grejen är att man verkligen ska känna att det har någon jäkla betydelse. Men det är en del av vårt jobb att, det är viktigare för oss att skivorna gör avtryck, på det ena eller andra sättet, än att det säljer en massa."
5 maj 08 – Ewa Andersson

Sociologisk forskning nr 2 2008
Pop-sportens fält
Sport är populärt. Så varför utveckla ett begrepp som pop-sport? Denna artikel argumenterar för att vi behöver förflytta fokus från etablerade modeller av bredd-, elit- och åskådarbaserad underhållningsidrott för att synliggöra en separat spelplan av deltagarorienterad underhållningskultur, till vilken alla ges tillträde som konsumenter.
5 maj 08 – David Cardell

Sociologisk forskning nr 2 2008
Barn som offer och aktörer
Medan de första formuleringarna om barns rättigheter i Nationernas Förbund endast konstruerade barn som ett objekt i behov av vuxnas vård, skydd och kontroll, kombinerar FN:s barnkonvention det perspektivet med ett aktörsperspektiv på barn; ett perspektiv där delaktighet är en fundamental rättighet.
5 maj 08 – Maria Eriksson och Elisabet Näsman

Sociologisk forskning nr 2 2008
Sociologins roll i landsbygdsforskning
När boken Socialist Entrepreneurs kom ut i Wisconsin 1988 författad av Iván Szelényi tillsammans med fyra framstående ungerska landsbygdssociologer, symboliserade boken slutet av en epok, även om ingen kunde ana säkert 1988 att det var knappt ett år till statssocialismens sönderfall och till fria val.
5 maj 08 – Ildikó Asztalos Morell

Sociologisk forskning nr 2 2008
Recension av Pia Milton (2006) Arbete i stället för bidrag? Om aktiveringskraven i socialtjänsten och effekten för de arbetslösa bidragstagarna.
Studieobjektet i Pia Miltons sammanläggningsavhandling är aktivering inom socialtjänsten eller rättare sagt en specifik aktiveringsmodell, den så kallade Uppsalamodellen, som initierades i slutet av 1980-talet.
5 maj 08 – Bengt Furåker

Sociologisk forskning nr 2 2008
Recension av Annika Åberg (2007) Tjänstemötet. Interaktionens kommersiella, byråkratiska och sociala logik.
Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet sysslar med studier av tjänstebegreppet, tjänsters kvalitet och arbetsmiljö jämte kunders upplevelser och tillfredsställelse. Syftet med Annika Åbergs avhandling är att kartlägga och förklara vad som sker i tjänstemötet i sin sociala och organisatoriska kontext.
5 maj 08 – Lennart G Svensson

Sociologisk forskning nr 2 2008
Recension av Carl-Göran Heidegren, Mikael Carleheden & Bo Isenberg (2007) Livsföring - ett sociologiskt grundbegrepp.
Carl-Göran Heidegren, Mikael Carleheden och Bo Isenberg argumenterar i Livsföring- ett sociologiskt grundbegrepp för att återuppväcka och vitalisera den i klassisk sociologi centrala frågan om hur människor kan och bör leva sina liv.
5 maj 08 – Fredrik Miegel

Sociologisk forskning nr 2 2008
Recension av Björn Eriksson (2007) Social interaktion. Flöden - positioner - värden.
Vid en första läsning är Social interaktion lättläst, en lärobok om den sociala interaktionen. Det finns dock skäl att läsaren håller sig på sin vakt och inte låter sig förföras av texten. Om möjligt, efter att ha läst igenom hela boken, vore det bäst att gå till början igen och själv ta ställning till Erikssons förslag.
5 maj 08 – Jukka Gronow

Sociologisk forskning nr 1 2008
Historia och etnografi
Årets första nummer av Sociologisk Forskning inleds med historisk sociologi. I "Den fattige och förnöjsamme" försöker artikelförfattaren visa vad det betydde att vara fattig förr och hur sådana betydelsetillskrivningar kan tolkas sociologiskt.
2 feb 08 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 1 2008
Den fattige och förnöjsamme Krisbiografier och social ordning i svenskt 1800-tal
I denna artikel behandlas sociala problem som uppstod för mer än hundra år sedan, Avsikten är att visa att studier av sociala problem i gången tid både kan ge intressanta inblickar i hur det var att leva och verka förr och att ge perspektiv på nutida förhållanden.
2 feb 08 – Ulf Drugge

Sociologisk forskning nr 1 2008
Sportdykaren och den "rätta" manligheten
Inför mina inledande kontakter med sportdykare föreställde jag mig att risker i högsta grad stod i fokus för utövarna, både som samtalsämne och som grund för en informell hierarki.
2 feb 08 – Åke Nilsén

Sociologisk forskning nr 1 2008
Den skickligt inkompetente chefen
Denna artikel handlar om en specifik aspekt av chefers kompetens, nämligen den som Argyris (1986; 1990; 1999) har benämnt skicklig inkompetens.
2 feb 08 – Robert Wenglén och Peter Svensson

Sociologisk forskning nr 1 2008
Det akademiske selvtillitsprosjekt
Jeg var så heldig å få være gjesteprofessor ved Lunds Universitet noen uker i 2007 med spesiell oppgave å veilede og oppmuntre samfunnsvitenskapelige doktorander. Det er smart å flytte på seg - man blir bl.a. kjent med forskjeller og likheter i ulike akademiske miljøer.
2 feb 08 – Liv Finstad

Sociologisk forskning nr 1 2008
Sociologins kärna och framtid
När jag 1995 blev den först anställde sociologilektorn i Halmstad förändrades min situation (för att använda Sartres stringenta begrepp) och därmed min roll som sociolog på ett ganska radikalt sätt.
2 feb 08 – Per-Olof Olofsson

Sociologisk forskning nr 1 2008
Recension av Tom Burns, Nora Machado, Zenia Hellgren & Göran Brodin (red.) (2007) Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor. Multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige.
Med bidrag från ett 20-tal forskare är antologin ett imponerande verk på 540 sidor. Det är i många stycken intressant och lärorik läsning.
2 feb 08 – Fuat Deniz

Sociologisk forskning nr 1 2008
Recension av Åsa Lundqvist (2007) Familjen i den svenska modellen. Boréa.
Det är dags igen: remisstiden för förslaget att införa ett vårdnadsbidrag till juli 2008 går (i skrivande stund) snart ut. Om vårdnadsbidrag är aktuellt idag var det istället moderskapspenning som stod i centrum för ett antal decennier sen. Då var det kvinnor och mödrar man diskuterade, män nämndes inte.
2 feb 08 – Terese Anving

Sociologisk forskning nr 1 2008
Recension av Patrik Aspers (2007) Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden.
Trots ett växande utbud av metodböcker i kvalitativ metod på svenska, har det tidigare saknats böcker av det slag som Patrik Aspers skrivit.
2 feb 08 – Ove Svensson

Sociologisk forskning nr 1 2008
Recension av Oscar Andersson (2007) Chicagoskolans urbansociologi: Forskare och idéer 1892-1965.
Chicagoskolans urbansociologi är en bearbetning av författarens egen avhandling i socialantropologi från 2003, med tillägg av två helt nya kapitel. Det första tillägget, kapitel 1, är en historisk tillbakablick på Chicagos exempellösa snabba utveckling, ekonomiskt och befolkningsmässigt, under 1800-talets senare hälft och under de första decennierna av 1900-talet.
2 feb 08 – Göran Lindberg

Sociologisk forskning nr 4 2007
Att ha och inte ha
Artiklarna i årets sista nummer av Sociologisk forskning berör olika aspekter av att handskas med ekonomiska tillgångar. Först ut är "Revisorn och den institutionaliserade misstron" med tillit och förtroende som nyckelbegrepp.
12 dec 07 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 4 2007
Revisorn och den institutionaliserade misstron - professionaliseringen av svensk bolagsrevision
En stående tes i samtida samhällsvetenskap är att förtroendet för experter och professionella blir allt viktigare. Bakom detta påstående finns antaganden om att individer och organisationer har blivit alltmer beroende av experthjälp för att hantera problem i relation till ett komplext samhälle (Giddens 1996: 81ff.; Brint 1994; Coffee 2006).
12 dec 07 – Bengt Larsson

Sociologisk forskning nr 4 2007
Natthärbärget som vandrande lösning
Jag gick in sist, föstes in i ett stort fängelseliknande duschrum, fick tvål, handduk, avlusningsmedel och blev tillsagd att klä av mig och duscha. Jag var enormt tacksam för duschen och när jag var klar kände jag mig som en människa igen.
12 dec 07 – Marcus Knutagård och Marie Nordfeldt

Sociologisk forskning nr 4 2007
The Relevance of Qualitative Research
Recent years have seen a resurgence of interest in quantitative methods and an increasingly pluralist attitude toward different modes of enquiry.
12 dec 07 – Pertti Alasuutari

Sociologisk forskning nr 4 2007
Replik
Frihet och förnuft gör en god sociolog? I sociologisk forskning nr 2, 2007 kunde vi bland några utvalda texter från årets årsmöteskonferens i Lund läsa fil. dr. Sverre Wides text Sociologi som erotik (Wide, 2007).
12 dec 07 – Jessica Mjöberg

Sociologisk forskning nr 4 2007
Svar på replik
Sociologi, metod och smak Dilige, et quod vis fac - Älska, och gör som du vill. Att använda detta uttryck som motto för ett vetenskapligt verk skulle kanske kunna försvaras eller åtminstone ursäktas som ett utslag av akademisk frivolitet, men att anse det vara ett gott metodologiskt råd, är inte det rena galenskapen? Svaret på den frågan beror naturligtvis på hur uttrycket tolkas.
12 dec 07 – Sverre Wide

Sociologisk forskning nr 4 2007
Sociologförbundet har ordet
Om jag minns rätt så deltog jag i min första årsmöteskonferens i regi av Sveriges sociologförbund (SSF) någon gång i slutet av åttiotalet. Sedan dess har jag varit med ungefär tio gånger. Då och då har jag varit koordinator för en arbetsgrupp (oftast teorigruppen) och en gång varit med att arrangera ett årsmöte (Örebro 2003).
12 dec 07 – Mikael Carleheden

Sociologisk forskning nr 4 2007
Recension av Judith Butler Genustrubbel - Feminism och identitetens subversion.
Mycket har skrivits om Butlers bok Gender Trouble innan publiceringen av den svenska översättning som recenseras här. Första upplagan av boken kom ut 1990 och följdes upp av en nyutgåva 1999 med ett nytt förord, i vilket Butler (som är professor i retorik och jämförande litteraturvetenskap) försöker besvara den kritik som boken fått.
12 dec 07 – Caroline Dahlberg

Sociologisk forskning nr 4 2007
Recension av Jens Ploug (red) Social arv og social ulighed
I inledningen till antologin Social arv og social ulighed beskrivs begreppet socialt arv som ett till vissa delar komplext och besvärligt begrepp. Det för tankarna till något närmast deterministiskt, något som kan placeras nära det biologiska eller genetiska arvet.
12 dec 07 – Torbjörn Hjort

Sociologisk forskning nr 4 2007
Recension av Markus Arvidson: Den fabricerande människan. Om bedrägeri som vardaglig interaktionsform.
Syftet med Markus Arvidsons avhandling Den fabricerande människan är tredelat: 1. Att argumentera för bedrägeri som socialt fenomen. 2. Att bidra till förståelsen av de sociala färdigheter som krävs i bedrägerier. 3. Att spegla såväl vardagligt samspel som samhällsklimat i den "bedrägliga" formen av social interaktion
12 dec 07 – Anders Persson

Sociologisk forskning nr 4 2007
Recension av Janicke Andersson Konsten att leva länge. Föreställningar om livets förlängning i handböcker 1700-1930.
Hur länge är det möjligt att leva? Vad kan vi göra för att leva ett så långt och hälsosamt liv som möjligt? Det är frågor som många människor idag ställer till experter såsom läkare och kostrådgivare.
12 dec 07 – Maria Norstedt

Sociologisk forskning nr 4 2007
Recension av Sofia Seifarth Råd i radion - Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968.
Det kan te sig svårt för dagens yngre och ständigt mediekonsumerande medborgare att föreställa sig den betydelse som radion hade under många decennier i det förra århundradet.
12 dec 07 – Marja Åkerström

Sociologisk forskning nr 3 2007
Från geometrisk regelbundenhet till Rorschachtest
Professor Göran Ahrne visar i sin senaste bok , hur sociologiska frågeställningar förändras. Som illustration jämför han omslagen på Sociologisk forskning från dess första årgångar med 2006 års årgång: regelbundna mönster har med tiden ersatts av en figur som enligt Ahrne mest påminner om ett Rorschachtest.
8 aug 07 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 3 2007
Kriskommunikation i ett heterogent samhälle - lika för alla eller till var och en efter behov?
"Vår krisberedskapsplan gäller lika för alla!" eller "Vi ser alla personer som vilken person som helst, alla är lika." Så kan det låta i Sverige idag när man frågar kommunerna om de anpassar sin kriskommunikation till olika befolkningssegment. Frågan är emellertid om denna "lika för alla strategi" i realiteten kan ha en diskriminerande effekt i krissituationer?
8 aug 07 – Anna Olofsson

Sociologisk forskning nr 3 2007
Livskvalitet i familier - nære relasjoners betydning for "det gode liv"
Tema for denne artikkelen er kjernefamilien og hvilken betydning hverdagslivet og relasjoner i familien har for foreldrenes subjektive livskvalitet. To spørsmål forfølges i artikkelens analyse: Har viktige sider ved samtidige familiers hverdagsliv - som mors og fars arbeidstid, arbeidsmengde og opplevd tidspress - betydning for deres livskvalitet? Og: Kan kvaliteter ved relasjonene mellom ektefeller/samboere og mellom foreldre og barn bidra til å forklare hvorfor noen rapporterer bedre livskvalitet enn andre? Analysen tar utgangspunkt i hypotesen om at livskvalitet påvirkes av forhold i familiers hverdagsliv og av kvaliteten på familierelasjonene.
8 aug 07 – Kjersti Melberg

Sociologisk forskning nr 3 2007
Tillväxt som kontrovers Ekonomers och sociologers debatt om den svenska offentliga sektorn
"Har 'den svenska modellen' minskat vår ekonomiska tillväxt " frågar Walter Korpi, sociolog och professor i socialpolitik, i en artikel i den nationalekonomiska tidskriften för några år sedan.
8 aug 07 – Pia Forsberg

Sociologisk forskning nr 3 2007
Tensions in Qualitative Research1
The year 2007 marks a fitting point in time to reflect on current tensions in qualitative research. This year we celebrate the 40th anniversary of two major publications that have shaped how sociologists conduct qualitative research: Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss's y (1967) and Harold Garfinkel's, Studies in Ethnomethodology.
8 aug 07 – Kathy Charmaz

Sociologisk forskning nr 3 2007
Sociologförbundet har ordet
Sommaren är den tid då vi ska ta det lugnt, smälta vårterminens plågor, och ladda batterierna för en förmodat intensiv höst och vinter. Men för många av oss är sommaren dessutom den reservtid vi tar till för att läsa ikapp oss både på facklitteratur och andra, mer nöjsamma böcker.
8 aug 07 – Antoinette Hetzler

Sociologisk forskning nr 3 2007
Recension av Marcus Persson (2007) Mellan människor och ting, en interaktionistisk analys av samlandet.
Sociologi kan beskrivas som en studie av det sociala, och relationer mellan människor är det tydligaste exemplet på vad vi menar med att något är socialt. Människor blir inte vad de är enbart som ett resultat av interaktion med andra människor, utan även med materiella objekt. Marcus Perssons avhandling har titeln "Mellan människor och ting".
8 aug 07 – Patrik Aspers

Sociologisk forskning nr 3 2007
Recension av Rolf Lidskog (2006) Staden, våldet och tryggheten. Om social ordning i ett mångkulturellt samhälle.
Det är ett ambitiöst men svårt projekt Rolf Lidskog presenterar i sin nya bok Staden, våldet och tryggheten. Syftet är att klargöra vilken syn på människan, samhället och social ordning som finns dolt i det svenska brottsförebyggande arbetet.
8 aug 07 – Carina Listerborn

Sociologisk forskning nr 3 2007
Michael Billig (2005) Laughter and Ridicule. Towards a Social Critique of Humour.
Søren Kierkegaard skriver i (1843/1986) om hur han vid ett tillfälle blev uppkallad till gudarna och gavs tillåtelse att få en önskan uppfylld. Hans önskan blev att han alltid skulle få skrattarna på sin sida, något som bemöttes med ett skratt från de församlade gudarna.
8 aug 07 – Joakim Thelander

Sociologisk forskning nr 3 2007
Recension av Thomas Johansson (2006) Makeovermani: Om Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta Jaget.
Det är inte ett enkelt företag att bli lycklig i en samtid som utmärks av en omfattande existentiell osäkerhet. Med ord snarlika dessa inleder Thomas Johansson sin granskning av den terapeutiska kultur som idag tycks breda ut sig över samhällets samtliga delar som ett slags existentiellt klister.
8 aug 07 – Martin Berg

Sociologisk forskning nr 2 2007
Projekt Norrliden
Norrliden är en bra plats säger hon och beskriver ett besök i området som en jorden-runt-resa. - Jag är inte rädd. Jag kan självförsvar, säger hon och skrattar. - Jag tränar boxning här. Jag känner mig stark och kan försvara mig. Jag förstår inte de som är rädda att gå ut. (Barometern 9/5 2005:4)
1 apr 07 – Torun Elsrud, Philip Lalander

Sociologisk forskning nr 2 2007
Homosocialitetens kraft
Hur unga män "gör" maskulinitet i grupp och individuellt (1)
1 apr 07 – Lena Berg

Sociologisk forskning nr 2 2007
Recensioner: David Stockelberg (2005) Simmels former
Den svenskspråkiga litteraturen om Georg Simmel har hittills varit mager. Det finns sedan decennier en nätt introduktion av Erik af Edholm till texturvalet Hur är samhället möjligt? som fortfarande gör god tjänst. Härom året kom därtill en utmärkt avhandling i idéhistoria som väsentligen ökade antalet sidor om Simmel på svenska: Simmels former av David Stockelberg. Även om studien behandlar centrala delar av Simmels tänkande är den ingen introduktion. Men för den som inte fruktar intellektuellt arbete och önskar sätta sig in i den simmelska begreppsapparatens finmekanik ger den lön för mödan.
1 apr 07 – Jonas hansson,

Sociologisk forskning nr 2 2007
Recension: Ulrika Schmauch Den osynliga vardagsrasismens realitet
Detta är en avhandling om ett påtagligt fenomen som genomsyrar den verklighet som många människor i Sverige lever i. Detta fenomen heter vardagsrasism och om det handlar Ulrika Schmauchs avhandling.
1 apr 07 – Mekonnen Tesfahuney

Sociologisk forskning nr 2 2007
Recension: Gun-Britt Johansson: Synderskan och lagen: Barnamord i tre Norrlandslän 1830-1870
De tragiska omständigheter som leder till att en liten grupp nyblivna mödrar tar livet av sina barn har intresserat forskare från flera områden. Historiker har skildrat hur de mycket hårda straff som drabbade barnamörderskorna under 1600- och 1700-talen ersattes av en strävan att förhindra dessa brott genom att göra det möjligt att anonymt lämna de barn man inte kunde ta hand om till ett barnhem.
1 apr 07 – Roger Qvarsell

Sociologisk forskning nr 2 2007
Recension: Mimmi Barmark: Hem, sjuka hem.
Hälsoidealet är på stark frammarsch i samhället. Samtidigt verkar den diffusa ohälsan bli allt vanligare. Amalgam, elöverkänslighet, fibromyalgi, kronisk trötthet är alla exempel på ohälsor som är betydligt bredare och diffusare fenomen är det traditionella sjukdomspanoramat.
1 apr 07 – Rolf Lidskog

Sociologisk forskning nr 2 2007
Recension: Knoll och Witt: Ensam tillsammans: Senmodernitet, gemenskap, individualisering
Sociologin är vetenskapen om hur människor hänger samman, eller inte hänger samman. Denna karaktärisering ges i antologin Ensam tillsammans: Senmodernitet, gemenskap, individualisering, redigerad av Thomas Knoll och Ann-Katrin Witt. Fyra forskare och en student vid Högskolan i Halmstad bidrar till diskussionen om gemenskap och individualisering.
1 apr 07 – Sara Eldén

Sociologisk forskning nr 2 2007
Recension: Peter Høilund & Søren Juul Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde
Sedan en tid har begreppet "erkännande" vunnit insteg inom socialfilosofin och flera samhällsvetenskapliga discipliner, inklusive sociologin. Grundtanken är förhållandevis enkel: att bli erkänd eller bekräftad av andra människor är viktigt för den egna självbilden, medan motsatsen, olika former av kränkningar, har negativa följder för den egna självbilden.
1 apr 07 – Carl-Göran Heidegren

Sociologisk forskning nr 2 2007
Work, Care, Gender Equality and the Problem of 'Instrumental' Social Policies
By 2000, the traditional male breadwinner model family was substantially eroded throughout the European Union, although to different extents. In north-western Europe, the increase in women's employment - not matched by an increase in men's carework and housework - has resulted in the emergence of a 'one-and-a-half' or 'one-and-three-quarters' breadwinner model.
1 apr 07 – Jane Lewis

Sociologisk forskning nr 2 2007
Expertis - källa eller fälla för legitimitet?
Det finns i princip inget svenskt bibliotek i vilket det inte finns hyllmeter med SOU:s publikationer. Dessa utredningar läggs fram av tillfälligt tillsatta kommittéer som på regeringens uppdrag ska utreda en specifik frågeställning av samhälleligt intresse och lägga fram förslag till politiska reformer.
1 apr 07 – Anett Schenk

Sociologisk forskning nr 2 2007
Sociologi som erotik
Max Weber visste som bekant att förstå det andliga livet som en kamp mellan oförenliga värdesystem; på detta plan - men kanske också bara här - "kämpar", som Weber säger, "olika gudar mot varandra, och det för all framtid."(1) En gång var det förvisso verkligen fråga om gudar: de gamla grekerna "offrade än till Afrodite, än till Apollon",(2) men vi moderna människor har, menar han, en något annorlunda syn på saken; istället för Afrodite säger vi kärlek, i stället för Apollon vetenskap.(3)
1 apr 07 – Sverre Wide

Sociologisk forskning nr 2 2007
Några iakttagelser om sociologins historia - och samtid
Medan jag var på väg till AF-borgen i Lund och Sociologförbundets Årskonferens 2007, kände jag helt plötsligt historiens vingslag. Som illustration till en paperpresentation om två svenska sociologipionjärer (Fritz Croner och Joachim Israel) tog jag med mig en bild av (enligt bildtexten) Einar Tegen, Torgny Segerstedt och fru Croner. Vid närmare eftertanke slog det mig att bilden var tagen (troligen av Fritz Croner) den första maj 1935 precis på samma plats där vår konferens pågick, nämligen utanför AF-borgen.
1 apr 07 – Sanja Magdaleni

Sociologisk forskning nr 1 2007
Om innehållet: Fältet och forskaren
Så skriver vi anno 2007 och ser framemot ännu ett produktivt år i lundaredaktionens regi. Det kom in inte mindre än 57 artiklar till redaktionen under det gångna året och det ser vi som mycket positivt. Då det upplägg som vi introducerat visat sig vara framgångsrikt, ämnar vi även fortsättningsvis ge utrymme för analysartiklar med relevans också utanför vetenskapssamhället. Vår förhoppning är att denna ambition inte heller framöver avskräcker skribenter med mer traditionell hållning till innehållet i vetenskapliga tidskrifter.
2 feb 07 – Katarina Sjöberg

Sociologisk forskning nr 1 2007
Överviktens betydelser
Under den långa period då människan var jägare och samlare var övervikt ett sällsynt fenomen. Först när jordbruket uppstod, för ungefär 10 000 år sedan, blev den möjlig och efter industrialismens genombrott blev den ett massfenomen (Brown 1993). Nu betraktas den som ett individ- och samhällsproblem.
2 feb 07 – Sociologisk forskning nr 1 2007

Sociologisk forskning nr 1 2007
Upptäckten av det globala
Det kommer inte längre så många böcker som handlar om globalisering eller åtminstone inte som har begreppet globalisering i sin titel. Det var under IT-boomen och det vansinnigt upphaussade millennieskiftet som det var högkonjunktur även för böcker om globalisering. IT-boomen förvandlades till en bubbla som sprack. Hur är det med globaliseringen, var det också en bubbla?
2 feb 07 – Göran Ahrne

Sociologisk forskning nr 1 2007
Beroende eller oberoende? En kvalitativ studie av hur äldre hjälptagare ser på att ha hjälp och stöd
Eftersom det inte är helt entydigt vad som konstituerar ett beroende, finns flera olika föreställningarna om vad beroende innebär. Begreppet beroende har därför givits olika definitioner präglade av sina respektive discipliner med varierande bakomliggande ontologiska grundantaganden och åtföljande föreställningar om hur vi når kunskap om detta fenomen.
2 feb 07 – Gunhild Hammarström & Sandra Torres

Sociologisk forskning nr 1 2007
Nya möjligheter för stratifieringsforskning i Sverige
Internationella yrkesklassificeringar och stratifieringsmått övertid(1) Stratifieringsmått inom sociologin baserar sig framförallt på yrkesuppgifter. Ett grundantagande är därmed att det yrke en person har är avgörande för den personens sociala och/eller ekonomiska position i ett samhälle.
2 feb 07 – Erik Bihagen

Sociologisk forskning nr 1 2007
Recension: Joakim Thelander: Mutor i det godas tjänst?
Vid den sociologiska institutionen i Lund har professor Malin Åkerström drivit flera projekt som handlar om mutor. De har inte undersökt spektakulära mutbrott av löpsedelskaraktär utan mutans roll i människors dagliga arbete. I linje med detta syftar Joakim Thelanders utomordentligt läsvärda avhandling till "att studera korruption och mutor som i första hand sociala och moraliska, snarare än ekonomiska, fenomen".
2 feb 07 – Viveka Adelswärd

Sociologisk forskning nr 1 2007
Recension: Natàlia Cantó Milà: A Sociological Theory of Value
Till de senaste bidragen av analysen av Georg Simmels tänkande hör A Sociological Theory of Value. Georg Simmel´s Sociological Relationism, en doktorsavhandling av Natàlia Cantó Milà.
2 feb 07 – David Stockelberg

Sociologisk forskning nr 1 2007
Recension: Clary Krekula: Kvinna i ålderskodad värld
Om äldre kvinnors förkroppsligade identitetsförhandlingar. Sociologiska institutionen, Uppsala universitet (2006)
2 feb 07 – Evy Gunnarsson

Sociologisk forskning nr 1 2007
Recension: Philip Ball: Critical Mass - How one thing leads to another
Med fysiken som grund har Ball skrivit ett tegelstensverk för de sociologiska hyllorna. Critical Mass skingrar myten om naturvetenskapen som hänsynslöst oförstående inför människors önskningar, rädslor och intentioner. Balls socialfysik erkänner en lika vidsynt sensitivitet för det mänskliga som de flesta socialpsykologiska teorier. Ball går på djupet av vår bräcklighet för att visa hur denna manifesteras i ett makroperspektiv där sociala mönster kan kartläggas.
2 feb 07 – Susanne Brandheim

Sociologisk forskning nr 1 2007
Recension: Wennerhag, Holm, Lindgren, Nordvall, Sörbom: Aktivister: Sociala forum, globala sociala rörelser och demokratins förnyelse.
Some years ago, I was a partner in an EU project on the "transformation of environmental activism" (TEA for short). Like many such projects in the social sciences, much of the time and money was devoted to quantitative research. The first part consisted of so-called content analysis, in which we counted and compared articles on environmental protest events that had been published in a newspaper in each country between 1987 and 1997. For Sweden, we chose Dagens Nyheter, and for over a year, my assistants and I "coded" several hundred DN articles according to a list of categories that were then processed by a computer program to produce various charts and graphs.
2 feb 07 – Andrew Jamison

Sociologisk forskning 2/2005
Platser för diaspora: Kurdisk identitet, erfarenhet av utanförskap och politisk tillhörighet
Diaspora är ett begrepp som nyligen introducerats inom samhällsvetenskap för att beskriva transnationella relationer och identiteter. Diasporabegreppet beskriver hur man kan upprätthålla relationer och identifiera sig med ett "hemland" som konkret eller imaginärt finns någon annanstans än där man själv är.
1 maj 05 – Östen Wahlbeck (Sociologiska institutionen, Åbo Akademi)

Sociologisk forskning 2/2005
Kritisk massa: Hur det ena leder till det andra
Med fysiken som grund har Philip Ball skrivit ett tegelstensverk för de sociologiska hyllorna. Critical Mass skingrar myten om naturvetenskapen som hänsynslöst oförstående inför människors önskningar, rädslor och intentioner.
1 maj 05 – Susanne Brandheim

Sociologisk forskning 1/2005
Organisationer, samhälle och globalisering
Ahrne och Papakostas har skrivit en mycket märklig och märkvärdig bok som jag anser vara omöjlig att göra rättvisa i en kortare recension. Jag försöker därför först att sammanfatta bokens viktigaste teser. Därefter avslutar jag med de traditionella omdömena.
1 feb 05 – Sociologisk forskning nr 1 2005

Sociologisk forskning 1/2005
En teori om det emotionella jaget
Emma Engdahl har skrivit en teoretisk avhandling. Den riktar å ena sidan in sig på G.H. Meads texter och å andra sidan på vissa sociologiska/socialpsykologiska emotionsteorier.
1 feb 05 – Lars-Erik Berg (Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet)

Sociologisk forskning 1/2005
Aspekter på kön: Analys av familjen och arbetsmarknaden
Denna utmärkta avhandling består av fyra vetenskapliga artiklar som täcker olika aspekter av ojämlikhet mellan könen i gränslandet mellan familj och marknad.
1 feb 05 – Paula England (Professor of Sociology, Stanford University)

Sociologisk forskning 1/2005
Forskares socialisation: kunskapssociologisk visit i doktoranders livsvärldar
Hur blir man forskare? Och vad händer när man blir det? Dessa frågor vill Umeåsociologen Peder Karlsson besvara i sin doktorsavhandling. Han gör det genom att fånga in enskilda individers föreställningar, förhållningssätt och erfarenheter.
1 feb 05 – Mats Benner(Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet)

Sociologisk forskning 1/2005
En historiesociologisk studie av cancerforskningens samhälleliga villkor i Sverige och USA under 1900-talet
Det har sagts att varje tid har sin karaktärssjukdom. En sjukdom som inte bara fyller befolkningsstatistikens dödsorsakskolumner, utan som även kan sägas utgöra något av en symbolisk representation för tidsandan och som indirekt påverkar såväl den medicinska vetenskapens som den offentliga vårdens inriktning.
1 feb 05 – Roger Qvarsell (Linköpings universitet)

Sociologisk forskning 1/2005
Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola
Någonstans i södra Sverige ligger det en dövskola. Där har Filippa Säwe varit för att studera samarbete mellan föräldrar och skolföreträdare. Från skolans sida fanns det en grundläggande idé om att "låta det sociala och det pedagogiska vävas samman".
1 feb 05 – Mats Börjesson (Mälardalens högskola)

Sociologisk forskning 1/2005
Kvinnans plats(er). Bilder av hemlöshet
Catharina Thörns avhandling handlar om kvinnans platser, det vill säga hennes förhållande till det privata hemmet och offentligheten, men också till mer tvetydiga rum som trappuppgångar, tvättstugor, träningslägenheter och andra utrymmen eftersom den särskilt behandlar kvinnor och hemlöshet. Men den handlar också om kvinnans plats i samhället mer allmänt, liksom om bildernas makt.
1 feb 05 – Mats Franzén (Uppsala universitet)

Sociologisk forskning 2/2004
Lag och informell praxis: De postkommunistiska erfarenheterna
Under de senaste tjugo åren har intresset för ekonomisk sociologi fått ny kraft. Ändå är det fortfarande ovanligt att sociologer direkt konfronterar ekonomernas förklaringar och teorier om marknaden (Swedberg 1991).
1 maj 04 – Pär Gustafsson (Umeå universitet)

Sociologisk forskning 2/2004
Självständighetens former. Kvinnoföretagande på värmländsk landsbygd
Under tiden efter andra världskriget har svensk och inte minst värmländsk landsbygd genomgått stora strukturella omvandlingar på olika plan. Men landsbygden är inte den "utdöingebygd" som den så ofta beskrivs som.
1 maj 04

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se