Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
4
2
1
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
28 artiklar
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2010
Mångkulturalism i lärarutbildningen
Hur förbereder samhället sina blivande lärare?
1 dec 10 – Britten Ekstrand och Sanela Nadarevic

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2010
Skolforskning med problem
Funderingar kring en rapport om resultaten i svensk grundskola
1 dec 10 – Mikael Gilljam och Mikael Persson

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2010
Kritik med problem
Kommentar till Mikael Gilljam och Mikael Persson
1 dec 10 – Jan-Eric Gustafsson, Kajsa Hansen Yang, Jan Håkansson, Eva Myrberg, Henric Román, Monica Rosén och Daniel Sundberg

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2010
Den felande länken
Om frånvaron och behovet av klinisk utbildningsvetenskaplig forskning
1 dec 10 – Ingrid Carlgren

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2010
Vetenskap eller debatt?
En fråga om etikett
1 dec 10 – Claes Nilholm och Ann-Carita Evaldsson

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2010
Vetenskap eller debatt, det är frågan?
Det är ett antal intressanta frågor Ann-Carita Evaldsson och Claes Nilholm aktualiserar i sitt irriterade inlägg med anledning av Ingemar Bohlins artikel »Systematiska översikter, vetenskaplig kumulativitet och evidensbaserad pedagogik». Själv ska jag försöka ge svar på de frågor som rör det redaktionella arbetet, medan jag låter Ingemar Bohlin ta hand om sakfrågorna. Först till frågan om statusfrågan som rör ›debatt› versus ›vetenskap›.
1 dec 10 – Biörn Hasselgren

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2010
Evidensbaserad och kunskapsbaserad pedagogik
Specifika metoder, generella problem
1 dec 10 – Ingemar Bohlin

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2010
Var finns evidensen för evidensrörelsens anspråk?
Vi befarar att läsarna av denna debatt börjar få svårt att orientera sig i vad det hela handlar om. Risken med en debatt är också att den ställer motsättningar i fokus. Vi tror att vi och Bohlin delar fler gemensamma utgångspunkter än vad som verkar vara fallet. Detta kan illustreras med utgångspunkt i följande passage i satiren Ös på SÖ – sanningen om Sveriges utbildningsväsen från 1977 av den fiktive amerikanske doktoranden Neville J. Chamberlain. I boken redogör han för sina fiktiva undersökningar av det svenska utbildningssystemet (alltså vid en tidpunkt då det svenska utbildningssystemet sågs som ett föredöme i stora delar av världen):
1 dec 10 – Claes Nilholm och Ann-Carita Evaldsson

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2010
Fakultetsopponenten sammanfattar
Jeanette Sjöberg – Chatt som umgängesform. Unga skapar nätgemenskap. (Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet, 2010)
1 dec 10 – Per-Anders Forstorp

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2010
Recension
Martin Karlberg: Skol-Komet. Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2011.
1 dec 10 – Ingemar Engström

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2-3/2010
En prövningens tid
Om det nationella provet i svenska i Skolår 5
2 jun 10 – Johannes Lunneblad och Maj Asplund Carlsson

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2-3/2010
Bildningens motspråk
I riktning mot en diskursiv bildningsförståelse
2 jun 10 – Andreas Nordin

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2-3/2010
Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning
Under senare år har utbildning i ökande utsträckning kommit att diskuterats utifrån ett rättighetsperspektiv, i Sverige såväl som i omvärlden. En sådan diskussion har framför allt förts på politiska arenor och i forskningssammanhang. Det ökade intresset för barns rättigheter i olika sammanhang har kanske främst sin grund i att Förenta Nationernas (FN 1989) Konvention om barnets rättigheter fått allt större uppmärksamhet och genomslag i de stater som undertecknat konventionen. Genom ratificeringen 1990 erkände Sverige Konventionen om barnets rättigheter som riktningsgivare för samhällsförändringar syftande till att förbättra barns liv samt att säkerställa de mänskliga rättigheter vilka, liksom för andra människor, tillkommer barn.
2 jun 10 – Ann Quennerstedt

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2-3/2010
Skolförberedelse i förskoleklass
Att vara lärare-i-relation i gränslandet
2 jun 10 – Helena Ackesjö och Sven Persson

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2-3/2010
Systematiska översikter, vetenskaplig kumulativitet och evidensbaserad pedagogik
Sammanfattning:
2 jun 10 – Ingemar Bohlin

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2-3/2010
Profilering och likformighet
Om pedagogikämnets innehåll vid sex svenska universitet 1975–2000
2 jun 10 – Stefan Sellbjer

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2-3/2010
Bedöma eller döma?
Språkbedömning och lästest i grundskolans tidigare år
2 jun 10 – Åsa Wedin

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2-3/2010
Nittio år i undervisningshistoriens tjänst - Föreningen för svensk undervisningshistoria 1920–2010
I år är det 90 år sedan Föreningen för svensk undervisningshistoria (FSUH) grundades och sedan dess har föreningen publicerat inte mindre än 212 volymer i sin skriftserie »Årsböcker i svensk undervisningshistoria» (ÅSU). Syftet med denna text är att beskriva föreningens utveckling under dessa år i ett försök att framförallt karaktärisera föreningens huvudverksamhet, utgivningen av årsböckerna. Utöver föreningens utgivning bygger denna framställning på tidigare skrifter som givits ut i samband föreningens jubiléer. Därtill har även föreningens årsboksredaktör, Stig G. Nordström, bidragit med värdefull kunskap.
2 jun 10 – Esbjörn Larsson

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2-3/2010
Datorer inget villkor för att IT-projekt med inriktning på att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt skall kunna genomföras
Vad är det i det omkringliggande samhället som får en författare eller forskare att publicera sig inom området »informationssökning med datorstöd i årskurs nio»? Stefan Svedberg brinner för sitt forsknings- och utvecklingsområde liksom många andra forskare inom samma område och redovisar delar av sitt arbete i boken Informationssökning med datorstöd i årskurs 9 – ett IT-projekt med inriktning att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt(Visby: Nomen, 2009) och hävdar att området inte är tillräckligt beforskat, trots att rapporter, artiklar och böcker inom IT-området kommer i en strid ström.
2 jun 10 – Åsa Morbeg

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2010
Dagens Nyheter och skolfrågan
En personlig lärarbetraktelse
2 feb 10 – Rune Romhed

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2010
Från bildning till kvalitet?
Om diskursiva förskjutningar i svenskt läroplansarbete
2 feb 10 – Andreas Nordin

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2010
Framtidsvägen
Vägen till vilken framtid för eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram?
2 feb 10 – Mattias Nylund

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2010
Lärarprofessionalism på glid
Performativ förskjutning av statlig och lärarfacklig utbildningspolicy
2 feb 10 – Lena Sjöberg

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2010
Att studera lärande
En senkommen kommentar1
2 feb 10 – Tomas Englund

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2010
Fakultetsopponenten sammanfattar
Britt Bragée – Kroppens mening: Studier i psykosomatiska lösningar (Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, 2009)
2 feb 10 – Maria Nyström

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2010
Fakultetsopponenten sammanfattar
Anette Olin – Skolans mötespraktik: En studie om skolutveckling genom yrkesverksammas förståelse (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2009)
2 feb 10 – Glenn Hultman

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2010
Fakultetsopponenten sammanfattar
Ingrid Unemar Öst – Kampen om den högre utbildningens syften och mål. En studie av svensk utbildningspolitik. (Örebro: Örebro Studies in Education, 2009)
2 feb 10 – Per-Anders Forstorp

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2010
Fakultetsopponenten sammanfattar
Judit Simon: Kreativitetens kännetecken. En fenomenologisk studie. Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, 2009
2 feb 10 – Sven Hemlin

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se