Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
4
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
24 artiklar
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2008
Monologen som en resurs i klassrummet
För de elever som har ett annat modersmål än svenska innebär den svenska skolan särskilda utmaningar eftersom de vanligtvis förväntas lära sig svenska som sitt andraspråk, samtidigt som de utvecklar kunskap i olika ämnen genom detta språk. Det innebär att språk samtidigt utgör både mål och medel för skolans verksamhet. De flesta andraspråkselever utvecklar snabbt en kompetens i det vardagliga här-och-nu-språket som används i kommunikation exempelvis på skolgården.
20 dec 08 – Åsa Wedin

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2008
Har dagens tonåringar sämre studieförutsättningar? En studie av förskjutningar i intelligenstestresultat från 1960-talet och framåt
Sedan 1930-talet har det pågått en livlig debatt om intelligensutvecklingen, närmare bestämt om nivån stiger eller sjunker. Det finns i detta sammanhang inga möjligheter att i detalj redogöra för alla de argument och motargument som framförts, utan vi får i stället hänvisa till omfattande översikter.
20 dec 08 – Allan Svensson

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2008
Svenska pedagogikavhandlingar En studie aktualiserad av elevers svårigheter att i Åk 9 nå godkända resultat i svenska, matematik och engelska
Ett av de flitigast diskuterade problemen inom svensk skola har under senare år varit, att många elever gått ut högstadiet utan godkända betyg i kärnämnena svenska, matematik och engelska.
20 dec 08 – Harald Eklund

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2008
Didaktisk renässans?
Det är en i många avseenden specifik utredning om lärarutbildningen (SOU 2008:109) som tagit form via ett politiskt spel.
20 dec 08 – Tomas Englund

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2008
Hut! Något fattas
Landet har nyligen begåvats med en utredning, döpt till HUT 07 (SOU 2008:109), som antas kunna visa vägen till en mera hållbar lärarutbildning än tidigare utredningar gjort. Bland annat rekommenderas en kraftig satsning på utbildningsvetenskap.
20 dec 08 – Karl-Georg Ahlström

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2008
Uppsatshandledning och kontrakt En rimlig kombination?
I boken Reclaim the Science! Om vetenskapens avakademisering med Sharon Rider och Anders Jörnesten som redaktörer, finner läsaren elva kritiska essäer om samtida förändringar inom de svenska universiteten.
20 dec 08 – Torbjörn Friberg

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2008
Fakultetsopponenten sammanfattar
Anders Ljungar-Chapelon - Le respect de la tradition. Om den franska flöjtkonsten: dess lärande, hantverk och estetik i ett hermeneutiskt perspektiv (Malmö: Musikhögskolan i Malmö, 2008)
20 dec 08 – Sture Brändström

Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2008
Mångfald och marknad Om möjligheterna att främja mångfald och demokrati inom en marknadsorienterad skola
Det senaste decenniets skoldebatt har präglats av några kärnfulla teman. Det talas bland annat om valfrihet och kvalitet. Elever och föräldrars möjlighet att själva välja skola i det decentraliserade skolsystemet skapar konkurrens mellan skolor. I konkurrenssituationer blir frågan om kvalitet central.
15 sep 08 – Sara Irisdotter Aldenmyr

Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2008
En illa vald titel Noteringar till 2008 års utgåva på svenska av Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passeron, Reproduktionen
Bland det som Pierre Bourdieu sade sig ångra allra mest var att den bok som nu finns i svensk översättning fick heta La reproduction när den gavs ut 1970. Folk läser inte böcker utan bara boktitlar, konstaterade han. Titeln " Reproduktionen" har underblåst uppfattningen att bokens budskap är att utbildningssystemet gör överklassbarn till överklass och arbetarklassbarn till arbetare, kort sagt.
15 sep 08 – Donald Broady

Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2008
The Rural Urban - Urban Dahllöf 80 år
Den 11. november 2008 fyller professor emeritus Urban Dahllöf, Uppsala Universitet, 80 år. Gjennom sitt over 50årige virke i pedagogikkens tjeneste er Dahllöf både nasjonalt og internasjonalt anerkjent. I denne artikkelen oppsummeres noen sentrale trekk ved Urban Dahllöfs liv og virke, og han kommenterer selv sider ved den utvikling han både har vært en del av og som han nå betrakter fra sin emeritusposisjon.
15 sep 08 – Gunnar Grepperud och Gunilla Roos

Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2008
Aptera kanonen! Great Books Curriculum: En litteraturkanon med "världens bästa tankar"
Om vi fokuserar på en litteraturkanon som är uteslutande svensk; är det inte så att dagens svenska debatt snarare begränsar än skapar möjligheter? Varför inte öppna vägen för en vidare syn som omfattar hela världens "bästa tankar" och upptäckter och strävar efter en allsidigt exellent intellektuell nivå och en diskussion av universella värden.
15 sep 08 – Sue Glover Frykman

Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2008
Recension: Om den neoliberala attacken på utbildning och undervisning
Mary Compton och Lois Weiner har redigerat en bok om de globala hoten från neoliberala krafter mot utbildning och undervisning världen över. Boken The global assault on teaching, teachers, and their unions: Stories for resistance (New York: Palgrave Macmillan, 2008) fyller ett tomrum som en av de första internationella publikationerna som konsekvent analyserar de globala och neoliberala attackerna från ett kritiskt och medmänskligt perspektiv.
15 sep 08 – Lars Dahlström

Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2008
Kommentar till Anders Fredrikssons recension av boken Utbildning som kommunikation - Deliberativa samtal som möjlighet
Det är, i den överlag mycket positiva recensionen, ett alltför enkelt och näst intill skamligt grepp som tas av recensenten Anders Fredriksson då han ger så mycket plats åt att antologin Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet inte innehåller empiriska analyser av deliberativa samtal i skolan. Eftersom sådana empiriska studier inte är något som utlovas av antologin så kan den inte heller knappast kritiseras därför.
15 sep 08 – Tomas Englund

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2008
Fakultetsopponenten sammanfattar
Ann-Sofie Holm - Relationer i skolan. En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9 (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2008)
15 maj 08 – Elina Lahelma

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2008
Lärcentra som mäklare av högre utbildning?
Den här artikeln söker beskriva lärcentra som aktörsnätverk med ett stort antal relationer till omgivande organisationer och aktiviteter. Fokus ligger emellertid på en särskild relation; nämligen lärcentra som mäklare och förmedlare av tjänster till omgivande intressenter.
15 maj 08 – Ulrik Lögdlund

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2008
RECENSION: Utbildning som kommunikation Deliberativa samtal som möjlighet
Örebroskolan har genom antologin Utbildning som kommunikation - Deliberativa samtal som möjlighet ännu en gång manifesterat sin position som en av de svenska forskargrupper som mest livaktigt driver utvecklingen inom forskningsfältet utbildning och demokrati. (not 1)
15 maj 08 – Anders Fredriksson

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2008
Individuella utvecklingsplaner som uttryck för reglerad barndom Likriktning med variation
Syftet med den här artikeln är att studera individuella utvecklingsplaner som uttryck för en reglerad barndom och institutionell praktik. Individuella utvecklingsplaner är ett fenomen som griper in i individens möjligheter att agera som subjekt inom ramen för samhällets strukturer, institutionella praktiker och rådande ideologier.
15 maj 08 – Ann-Christine Vallberg Roth 0ch Annika Månsson

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2008
2005 och 2006 års doktorsavhandlingar
Här förtecknas samtliga doktorsavhandlingar inom ämnet utbildningsvetenskap vid Svenska lärosäten för år 2005 och 2006.
15 maj 08 – Pedagogisk forskning i Sverige nr 2 2008

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2008
Skolinspektioner - i tid och otid
Den 18 juni 1842 utfärdades "Kongl Maj:ts Nådiga Stadga angående Folkundervisningen i Riket" och därmed var den långa striden om en obligatorisk skola avgjord och Sverige hade fått sin folkskola (Persson 1993). Utvecklingen under den närmaste perioden efter 1842 gick emellertid långsamt.
15 feb 08 – Mats Ekholm och Kerstin Lindvall

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2008
Utvärdering av vad?
Kommentar till Bengt Molanders reflektioner i anslutning till Utbildningsvetenskapliga kommitténs utvärderingsrapport
15 feb 08 – Tomas Englund

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2008
Fakultetsopponenten sammanfattar
Yvonne Karlsson - Att inte vilja vara problem: Social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp (Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2008)
15 feb 08 – Claes Nilholm

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2008
Mobbningsbegreppets uppkomst och förhistoria En begreppshistorisk analys
I denna artikel är det övergripande syftet att analysera den begreppshistoriska bakgrunden till det nya mobbningsbegreppets uppkomst, med utgångspunkt i Heinemanns begrepp.
15 feb 08 – Anna Larsson

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2008
Utmaningar till utbildningsvetenskapen
Reflektioner från en internationell evaluering av forskningsprojekt om demokratiska värden, genus och medborgarskap
15 feb 08 – Bengt Molander

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2008
Kunskap genom rap: Hiphop som hantverk, pedagogik och aktivism
Denna artikel ingår i ett större forskningsprojekt om hiphopmusiker och konstnärliga och pedagogiska strategier där avsikten är att studera olika aspekter av lärande inom hiphopkulturen.
15 feb 08 – Johan Söderman och Göran Folkestad

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se