Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
4
3
2
1
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
15 artiklar
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2007
Arbetslivspedagogik och det gränslösa arbetet - En transaktionell ansats
Sammanfattning: I det postindustriella arbetslivet framträder tendensen att tidigare yttre regleringar av arbetet övergår till individers inre reglering vilket aktualiserar nya kompetensbehov och krav, främst i så kallade gränslösa arbeten. Kognitiv, kommunikativ, kollektiv och existentiell handlingskompetens beskrivs framträda som centrala i sammanhanget.
1 dec 07 – Tom Hagström

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2007
Valfrihet och konkurrens - Utvecklingstendenser inom gymnasieutbildningen
Sammanfattning: Syftet med den här artikeln är att diskutera de utvecklingstendenser som tagit form inom gymnasieutbildningen i samband med kommunaliseringen, friskoleetableringen och elevers ökade valfrihet inom en lokal utbildningsmarknad.
1 dec 07 – Stefan Lund

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2007
Dagens gymnasieskola - bättre än sitt rykte?
Sammanfattning: Den här redovisade undersökningen baserar sig på uppgifter från ett riksrepresentativt stickprov omfattande cirka 9.000 elever huvudsakligen födda 1987. Merparten av dessa påbörjade gymnasieskolan hösten 2003 och avslutade den våren 2006.
1 dec 07 – Allan Svensson

Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2007
"Lost in translation?" Om relationen mellan lärares praktiska kunnande och professionella språk
SVENSK SAMMANFATTNING: Syftet med föreliggande artikel är att visa på möjliga broar mellan lärares person- och kontextbundna praktiska kunnande och en presumtiv generell lärarkunskap.
1 sep 07 – Per Lindqvist och Ulla Karin Nordänger

Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2007
Lärarutbildningars kunskapsmål för verksamhetsförlagd utbildning Ett "mischmasch" av teori och praktik
SVENSK SAMMANFATTNING: I den här studien granskas kunskapsmålen för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom svensk lärarutbildning.
1 sep 07 – Henrik Hegender

Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2007
Akademisering En väg till ökad professionalism i läraryrket?
Under de senaste 30 åren har olika reformer förändrat svensk lärarutbildning. Reformerna har syftat till att samordna olika lärarutbildningar och inordna dem i organisationen för universitet och högskolor.
1 sep 07 – Kajsa Borg

Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2007
Recension
Forskningen om dyslexi är ett livaktigt område vilket speglas i en nyutgiven rapport från Vetenskapsrådet; Dyslexi - en kunskapsöversikt (Vetenskapsrådets rapportserie, 2:2007). Svårigheter med att läsa och skriva leder till en rad problem i skolan, där den textuella medieringen av omvärlden är en grundläggande förutsättning för verksamheten.
1 sep 07 – Claes Nilholm

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2007
Specialpedagogik av igår, idag och i morgon
SVENSK SAMMANFATTNING: Syftet med denna artikel är att ge en bild av specialpedagogik som kunskapsområde och de kunskapstillskott som den specialpedagogiska forskningen kan ha bidragit med för att utveckla fältet. Beskrivningen tar sin utgångspunkt i en kortfattad historik, därefter behandlas specialpedagogik som ideologi, verksamhet och forskning. Slutligen görs ett nedslag i den specialpedagogiska forskning som bedrivs i Sverige idag och tänkbara vägar till breddning och fördjupning av den framtida forskningen lyfts fram.
1 maj 07 – Ann Ahlberg

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2007
Forskningen om specialpedagogik Landvinningar och utvecklingsvägar
SVENSK SAMMANFATTNING: I artikeln diskuteras de fyra frågor som ställdes i inbjudan. Begreppet landvinningar diskuteras och problematiseras. Vidare används en undersökning av McLeskey (2004) av de viktigaste landvinningarna inom området för att problematisera dels landvinningars beständighet och dels landvinningars förhållande till mer generella förändringar i tidsanda och andra utomvetenskapliga förändringar.
1 maj 07 – Claes Nilholm

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2007
Landvinningar på väg mot en skola för alla
Forskningen trefvar sig fram och bryter sina vägar genom mörker. Den af den äldre psykiatrien inslagna vägen befanns vara en återvändsgränd och följande generationer märkte misstaget. Sådan har all vetenskaplig utveckling varit. Det är på detta sätt, forskningen kommer under fund med sin begränsning och sin rätta uppgift. (B Gadelius 1913)
1 maj 07 – Jerry Rosenqvist

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2007
Klass, kultur och inkludering En pedagogisk brännpunkt för framtidens specialpedagogiska forskning
SVENSK SAMMANFATTNING: I den här artikeln jämförs betingelserna för två alternativa pedagogiker som kan användas för att motverka de inkluderingssvårigheter i skolan som uppstår ur skillnader i kulturellt ursprung eller klasstillhörighet. De två pedagogikerna tar sin utgångspunkt i det socialpolitiska begreppet "affirmation", det vill säga bekräftelse av olikhet i form av differentierande och kompenserande åtgärder och begreppen dekonstruktion och transformation.
1 maj 07 – Rolf Helldin

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2007
Distans och närhet Om dataanalys i forskarlag
SVENSK SAMMANFATTNING: Föreliggande artikel tar sin utgångspunkt i svårigheter som ofta är förknippade med dataanalys i kvalitativa studier och rör hur man i pedagogiska studier, genom att forska i lag, kan utveckla forskningsdesign och kvalitativ analysmetod så att empiriska data ges möjlighet att bidra till utveckling inom ett visst teoretiskt perspektiv.
1 maj 07 – Marianne Döös and Lena Wilhelmson

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2007
Bedömning av kvalitet i nationella utvärderingar Ett nytt inslag i den akademiska professionen
Under 1990-talet introducerades en helt ny typ av kvalitetskontroll, som komplement till och delvis ersättning för, den traditionella så kallade peer review-proceduren.
1 feb 07 – Berit Askling

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2007
I val(o)frihetens spår - Segregation, differentiering och två decennier av skolreformer
Under de två senaste decennierna har en serie av reformer genomförts vilka dramatiskt förändrat det svenska utbildningssystemet.
1 feb 07 – Magnus Dahlstedt

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2007
Kooptering eller mothegemonisk mobilisering? - Om samspelet mellan den globala rättviserörelsen och den institutionaliserade folkbildningen
I artikeln analyseras samspelet mellan den globala rättviserörelsen och det svenska folkbildningsväsendet. Etnografiska fältstudier, dokumentanalyser och enkätmaterial utgör den empiriska grunden för en fallstudie av interaktionen mellan ABF och denna nya globala rörelse, med tonvikt på framväxten av lokala sociala forum.
1 feb 07 – Henrik Nordvall

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se