Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
4
3
2
1
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
16 artiklar
 
Pedagogisk Forskning i Sverige 3/2005
Pedagogik i arbetslivet - Ett historiskt perspektiv
I denna artikel ges en bild av hur forskningen om pedagogik i arbetslivet utvecklats i Sverige och vilka områden den har rört.
1 okt 05 – Per-Erik Ellström, Arvid Löfberg och Lennart Svensson

Pedagogisk Forskning i Sverige 3/2005
Arbetsplatslärandets janusansikte
Utgångspunkten för denna artikel är att synen på arbetsplats-lärande utmärks av en dubbelhet.
1 okt 05 – Per-Erik Ellström

Pedagogisk Forskning i Sverige 3/2005
Arbetstagares lärandemiljöer i kunskapsintensiv innovativ verksamhet
Samtidigt som den organiserade utbildningen har expanderat har också lärande blivit en allt viktigare del av samhällsliv och arbetsliv utanför den organiserade utbildningen.
1 okt 05 – Lennart Svensson

Pedagogisk Forskning i Sverige 3/2005
Kollektivt lärande - Om betydelsen av interaktion i handling och gemensam handlingsarena
På såväl teoretisk som empirisk grund undersöks här det kollektiva lärandets tillkomstprocess.
1 okt 05 – Marianne Döös och Lena Wilhelmson

Pedagogisk Forskning i Sverige 3/2005
Kollektivt lärande i team - Om utveckling av kollektiv handlingsrationalitet
I denna artikel diskuteras kollektivt lärande i team från ett organi-sationspedagogiskt perspektiv.
1 okt 05 – Otto Granberg och Jon Ohlsson

Pedagogisk Forskning i Sverige 3/2005
Potentialer för lärande i processoperatörsarbete - Ett kontextuellt perspektiv
I denna artikel är syftet att diskutera vilka potentialer för lärande som finns i processoperatörers arbete.
1 okt 05 – Maria Gustavsson

Pedagogisk Forskning i Sverige 3/2005
Kompetensutveckling för yrkesverksamma - Att organisera projekt för förändring
Denna artikel handlar om ett samverkansprojekt för kompetensutveckling inom verkstadsindustrin och om svårigheten att få sådana projekt att fortgå.
1 okt 05 – Per-Olof Thång och Gun-Britt Wärvik

Pedagogisk Forskning i Sverige 3/2005
En pedagogisk situation i förändring - Arbetet och den nya ohälsan
Den ständigt ökande förändringstakten i det framväxande informations- och kommunikationspräglade så kallade kunskapssamhället, har medfört stora förändringar i villkoren för såväl arbete som arbetslivsrelaterat lärande.
1 okt 05 – Lars Karlsson

Pedagogisk Forskning i Sverige 2/2005
Moralisk fostran - ett samtalsanalytiskt perspektiv
Föreliggande artikel introducerar ett samtalsanalytiskt perspektiv på moral i skolan. .
1 mar 05 – Michael Tholander

Pedagogisk Forskning i Sverige 2/2005
Högskolestudenters strategier för att antas till högre utbildning
Utifrån en rad perspektiv är det angeläget att antagningssystemet och de instrument som används för urval till högre utbildning har legitimitet hos systemets avnämare. .
1 mar 05 – Ewa Andersson

Pedagogisk Forskning i Sverige 2/2005
Specialpedagogik: Vilka är de grundläggande perspektiven?
Forskningen om specialpedagogik väljer mellan det individualistiska perspektiv med rötter i medicin och psykologi eller ett perspektiv med betoning på sociala faktorers betydelse för skolproblem. .
1 mar 05 – Claes Nilholm

Pedagogisk Forskning i Sverige 2/2005
För EU i tiden. En betraktelse över svensk kommunal vuxenutbildning
Denna artikel är ett försök att förstå de omvandlingar som pågår inom dagens svenska kommunala vuxenutbildning. .
1 mar 05 – Jörgen From och Carina Holmgren

Pedagogisk Forskning i Sverige 1/2005
Vilka kommer in på juristutbildningen och hur klarar man studierna?
I undersökningen ingår drygt 4 000 individer som påbörjat studier i juridik mellan 1993 och 2001.
1 feb 05 – Allan Svensson och Bo Nielsen

Pedagogisk Forskning i Sverige 1/2005
ECTS-skalan - Att mäta eller mota lärande?
Den s k Bolognaprocessen fokuserar på att harmonisera den högre utbildningen i Europa.
1 feb 05 – Lars Owe Dahlgren och Andreas Fejes

Pedagogisk Forskning i Sverige 1/2005
Edukation: ett möjligt studieobjekt i pedagogik?
Med den här artikeln vill vi bidra till diskussion om det svenska pedagogikämnet - och ansatsen är filosofisk och hermeneutisk. .
1 jan 05 – J. Ola Lindberg och Anders D. Olofsson

Pedagogisk Forskning i Sverige 1/2005
Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete
Handledning av yrkesverksamma med inriktning mot ett ökat professionellt yrkeskunnande är idag ett allt vanligare inslag i arbetslivet.
1 jan 05 – Birgit Lendahls Rosendahl & Karin Rönnerman

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se