Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
4
3
2
1
2003
2002
2001
2000
1999
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
11 artiklar
 
Pedagogisk forskning i Sverige 4/2004
Kvalitetsuppfattningar om utbildningsvetenskap - En intervjustudie
För ett antal år sedan slogs de svenska statliga forskningsråden ihop till ett enda och fyra vetenskapsområden skapades, vilket uppgavs underlätta den statliga styrningen av forskningen.
1 dec 04 – Stefan Thorpenberg

Pedagogisk forskning i Sverige 4/2004
Flummare, matte-no-nördar, nyanställda och dom som gör som dom vill Analys av skolledares vardagstal
I denna studie analyserar vi skolledares vardagstal i deras regelbundna möten.
1 dec 04 – Anita Nordzell och Mats Börjesson

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2004
Mikropolitiska perspektiv på nyutbildade lärares reflektioner
Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra mikropolitiska aspekter som speglas i samtal mellan nyutbildade lärare.
1 sep 04 – Ingrid Andersson och Sven B. Andersson

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2004
Pedagogisk integration och en förändrad praktik
Hur sker förändring i skolans praktik? Med utgångspunkt från diskussionen om förändringar i skolans verksamhet sker genom initiativ "uppifrån" eller "nerifrån" diskuteras i artikeln hur pedagogiskt förändringsarbete kan ske.
1 sep 04 – Gunni Kärrby och Marita Lundström

Pedagogisk forskning i Sverige 4/2004
Genus och etnicitet i en "läsebok" i den svenska mångetniska skolan
I artikeln analyseras det diskursiva innehållet i en läsebok med syfte att visa hur man kan granska läromedelstexter för interkulturella undervisningskontexter.
1 sep 04 – Angerd Eilard

Pedagogisk forskning i Sverige 2/2004
Värdepedagogik
Den pedagogiska forskningen behöver en adekvat term för att referera till den aspekt av pedagogiska praktiker som innebär att moraliska eller politiska värden och normer medieras och att olika kunskaper och färdigheter som bygger på och är uttryck för moraliska eller politiska värden och normer utvecklas eller tillägnas hos de lärande.
2 maj 04 – Robert Thornberg

Pedagogisk forskning i Sverige 2/2004
Värdegrund som pedagogisk praktikoch forskningsdiskurs
Begreppet värdegrund har blivit ett samlingsbegrepp för en mängd normativa frågor, problem och fenomen i skolans praktik liksom i forskningen kring denna praktik.
1 maj 04 – Gunnel Colnerud

Pedagogisk forskning i Sverige 2/2004
Spelet vid datorn - Dynamiken vid barns samvaro runt datorn i förskolan
Undersökningar visar att samarbete, kommunikation och interaktion mellan barnen inte bara erbjuds utan också ständigt är närvarande när datorn används i olika utbildningsverksamheter.
1 maj 04 – Agneta Ljung-Djärf

Pedagogisk forskning i Sverige 1/2004
Betygsinflation i de målrelaterade gymnasiebetygen
Att tveksamheter framförts angående mål- och kunskapsrelaterade betyg liksom till möjligheten att betygskomplettera är väl känt.
1 feb 04 – Christina Cliffordson

Pedagogisk forskning i Sverige 1/2004
Gymnasiebetyg eller högskoleprov som urvalsinstrument? - Fallet civilingenjörsutbildningarna
I undersökningen ingår 35 000 individer som påbörjat en civilingenjörsutbildning mellan 1993 och 2000.
1 feb 04 – Allan Svensson

Pedagogisk forskning i Sverige 1/2004
Nya tendenser inom pedagogikdisciplinenunder de tre senaste decennierna
Vilka är de nya tendenserna inom svensk pedagogisk forskning under de tre senaste decennierna?
1 feb 04 – Tomas Englund

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se