Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
4
3
2
1
2001
2000
1999
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
8 artiklar
 
Pedagogisk forskning i Sverige 3/2002
Begåvningsreserven då och nu
Jag har nyligen tillsammans med Kjell Härnqvist utgivit en skrift om forskningen och debatten om begåvningsreserven (Husén & Härnqvist 2000), vilken utgjorde en återblick på ett halvsekels historia.
1 sep 02 – Torsten Husén

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2002
Begåvning, utbildningsval och utbildningsresultat
Pojkars begåvningsprofil mätt vid 18 års ålder i samband med mönstringen relateras till deras betyg från grundskolans Årskurs 9 och till deras val av linje i gymnasiet.
1 sep 02 – Berit Carlstedt

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2002
Det talade språket i ett longitudinellt perspektiv
Inom projektet Långtidseffekter av utbildning (LING) gjordes under 1982 en serie personliga intervjuer med cirka 500 personer födda 1948 som 1961 hade deltagit i det så kallade individualstatistik-projektets insamling av basdata i Årskurs 6.
1 sep 02 – Kjell Härnqvist

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2002
Differentiering, specialpedagogik och likvärdighet - En longitudinell studie av skolkarriärer bland elever i svårigheter
Den här studien har genomförts på ett riksrepresentativt urval av cirka 8 000 elever ur årskullen 1982.
1 sep 02 – Ingemar Emanuelsson och Bengt Persson

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2002
Jämlikhet, likvärdighet och individer i undervisning
Artikeln grundar sig på erfarenheter från kommunal skolutveckling i en svensk kommun, där fullmäktige 1996 fattade ett beslut om att skapa förutsättningar för att driva en radikalt annorlunda skolverksamhet.
1 sep 02 – Erik Wallin

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2002
Varför består den sociala snedrekryteringen?
Social snedrekrytering sammanhänger med att elever från skilda socialgrupper presterar olika bra i skolan och att de, även vid samma skolprestationer, i skilda utsträckningar väljer att fortsätta till högre teoretiska studier.
1 sep 02 – Robert Erikson och Jan O. Jonsson

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2002
Nålsögon, styrgrupper eller individanpassat ramsystem? - Om ofullbordade reformtankar och läroplansalternativ i gymnasieskolan
Ett problem i den nuvarande gymnasieskolan är målet om allmän högskolebehörighet för alla och särskilt kravet att denna skall uppnås inom enhetliga tidsramar.
1 sep 02 – Urban Dahllöf

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2002
Utbildningsforskning och utbildningsreformer
I artikeln försöker jag kortfattat beskriva min uppfattning om hur pedagogik har utvecklats som vetenskap under nittonhundratalet.
1 sep 02 – Ulf P. Lundgren

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se