Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
4
3
2
1
2000
1999
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
11 artiklar
 
Pedagogisk forskning i Sverige 4/2001
Läroplaner för de yngre barnen Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag
Ett tydligt problem har aktualiserats med samordningen av den svenska förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och skolan.
1 dec 01 – Ann-Christine Vallberg Roth

Pedagogisk forskning i Sverige 4/2001
Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen - Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik
Min utgångspunkt är insikten om att all utläggning om valet mellan så kallade kvantitativa och kvalitativa metoder i forskningssammanhang, som man ofta möter både i metodiska handböcker och i vetenskapliga arbeten, visar till en pseudofråga.
1 dec 01 – Rodney Åsberg

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2001
Består den sociala snedrekryteringen? Elevernas val av gymnasieprogram hösten 1998
Undersökningen visar att det fortfarande existerar starka samband mellan elevernas sociala bakgrund och deras val av gymnasieprogram.
1 sep 01 – Allan Svensson

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2001
Hantering av bortfall i longitudinella studier - Ett exempel
Bortfall är ett stort problem i praktisk taget all empirisk pedagogisk forskning.
1 sep 01 – Sven-Eric Reuterberg

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2001
Pedagogikforskarens uppgift i statliga utredningar
Under hela efterkrigstiden har svenska pedagogikforskare medverkat i och gjort betydelsefulla insatser i statliga utredningar inom utbildningsområdet.
1 sep 01 – Erik Wallin

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2001
Möjligheter med förhinder - Den nya lärarutbildningen och förskollärarna
Den svenska lärarutbildningen har fått en ny struktur och en stärkt forskningsanknytning.
1 sep 01 – Paula Berntsson

Pedagogisk forskning i Sverige 2/2001
Omsorg - en central aspekt av förskolepedagogiken Exemplet måltiden
Svensk förskola utmärks av en ambition att förena omsorg och pedagogik.
1 maj 01 – Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson,

Pedagogisk forskning i Sverige 2/2001
Utvecklingsprojekt möter motstånd
I artikeln redovisas resultaten från två fallstudier av kollektivt inriktade lokala skolutvecklingsprojekt, där lärare tog initiativ till och medverkade i utvecklingsarbetet.
1 maj 01 – Jon Ohlsson

Pedagogisk forskning i Sverige 2/2001
Att värdera urvalsinstrument Några reflektioner över begränsningar och möjligheter
Urvalsinstrument har traditionellt blivit värderade utifrån sin förmåga att förutsäga studieframgång, det som med andra ord kallas för prognostisk validitet.
1 maj 01 – Simon Wolming

Pedagogisk forskning i Sverige 1/2001
"Nya" studerande eller "gamla"? - krytering till studiecentra i Hälsingland
Högskolor och universitet har sedan slutet av 1950-talet, åtminstone på det retoriska planet, uttryckt en ambition att öppna sig för nya studerandegrupper.
1 feb 01 – Gunilla Roos

Pedagogisk forskning i Sverige 1/2001
Harmoni, hierarki och perfektion - Om kinesiska utgångspunkter för förhållningssätt till edukation
Artikeln syftar till att belysa den historiskt bestämda norm som utgör grund för kinesiska förhållningssätt till bildning, utbildning och undervisning.
1 feb 01 – Jörgen From och Carina Holmgren

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se