Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
4
3
2
1
1999
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
9 artiklar
 
Pedagogisk forskning i Sverige 4/2000
Metodproblem vid studier av Högskoleprovets prognosförmåga - och deras lösning!
Det klassiska problemet då man skall bestämma ett urvalstests prognostiska validitet är att kriterieresultat finns tillgängliga enbart för dem som blivit antagna och dessa utgör givetvis ett positivt gallrat urval av samtliga sökande.
1 dec 00 – Jan-Eric Gustafsson och Sven-Eric Reuterberg

Pedagogisk forskning i Sverige 4/2000
Barns olikheter - En pedagogisk utmaning
I pedagogiska sammanhang ser man idag kommunikation både som ett mål och som medel för lärande.
1 dec 00 – Pia Williams och Ingrid Pramling Samuelsson

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2000
Avkolonisering och utbildning i Östafrika
I denna artikel behandlas skolväsendets utveckling i Afrika närmaste tiden efter självständighet från kolonialmakterna och fram till den senaste reformvågen efter strukturanpassningsprogrammen.
1 okt 00 – Göran Linde

Pedagogisk forskning i Sverige 3/2000
Skolinspektion i England och Sverige - Hjälp till självhjälp eller självstyrning med betslet i munnen?
Skolinspektion kan vara ett redskap för styrning, det vill säga maktutövning i något syfte.
1 okt 00 – Rolf Lander och Kell Granström

Pedagogisk forskning i Sverige 2/2000
Ämnesutveckling och intressentbehov som bas för stöd åt pedagogisk forskning
Ett långtidsperspektiv anläggs på pedagogikämnets utveckling i anslutning till den uppdragsforskning för statliga kommittéer som kulminerade på 1960-talet.
1 apr 00 – Urban Dahllöf

Pedagogisk forskning i Sverige 2/2000
Vart är pedagogikforskningen på väg? - Ämnesområden och forskningsmönster i svenska doktorsavhandlingar under en femårsperiod
Artikeln har som utgångspunkt en studie av svenska avhandlingar i pedagogik och omfattat samtliga de 165 avhandlingar i ämnet som framlagts under åren 1993-97.
1 apr 00 – Harald Eklund

Pedagogisk forskning i Sverige 1/2000
Examensarbetet - Ett bidrag till vetenskaplighet i lärarutbildningen?
I artikeln belyses frågor som rör lärarutbildningens traditioner och examensarbetets betydelse som bidrag till ett vetenskapligt sammanhang i lärarutbildningen.
1 feb 00 – Kerstin Bergqvist

Pedagogisk forskning i Sverige 1/2000
Koncentrationssvårigheter Strukturaspekter och åtgärdsperspektiv
Föreliggande artikel redovisar resultaten från en studie av 193 elever med koncentrationssvårigheter från förskoleklass till grundskolans årskurs 6.
1 feb 00 – Lars Berglund

Pedagogisk forskning i Sverige 1/2000
Skrivandets lust och olust
Skrivande är en viktig del i forskarens arbete.
1 feb 00 – Staffan Larsson

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se