Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
4
3
2
1
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
3 artiklar
 
Pedagogisk forskning i Sverige 4/1999
Om demokrati, reproduktion och förnyelse i dagens gymnasieskola
Den här artikeln ger exempel på hur den sociala reproduktionen kommer till uttryck i dagens gymnasieskola och bygger på etnografiskt material från en undersökning av denna nya gymnasieskola1. Deltagande observationer, kontakter, samtal och intervjuer med elever och lärare i framförallt en skola, utgör det huvudsakliga materialet. Drygt 80 timmars deltagande observation har gjorts, främst i en Nv-klass (Naturvetenskapliga programmet åk1) men även i en Hp-klass (Handelsprogrammet åk 1; 6 timmar). Nv och Hp utgjorde vid det aktuella tillfället två av 16 nationella program i gymnasieskolan. Ett mindre antal observationer (10 timmar) har också gjorts i Nv- och Hp-klasser i två andra skolor. I studien ingår intervjuer med 30 elever och 10 lärare från de aktuella skolorna.
1 nov 99 – Dennis Beach

Pedagogisk forskning i Sverige 4/1999
Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande
I debatten om skolan har läromedlen länge varit föremål för kritik. De färdigproducerade läromedlen eller läroböckerna har ansetts vara alltför styrande, och närmast ett hinder i en undervisning där elevernas egen aktivitet, egna vägar till kunskap och egna kunskapande är det centrala. Den här artikeln ger en översikt över forskning inom området, drar sammanfattande slutsatser om lärobokens funktioner, försöker bedöma om läroboksstyrning är något bra eller dåligt och resonerar om de konsekvenser denna styrning får för elevers möjligheter att påverka undervisningen. Ytterst är syftet att belysa hur läromedel »styr elevinflytandet».
1 nov 99 – Boel Englund

Pedagogisk forskning i Sverige 4/1999
Kristendomsundervisningen i 1900-talets svenska skola Några teologiska ansatser
På torget, några meter öster om koret i Stockholms storkyrka, står en staty av Olaus Petri. Framför honom reser sig den svarta obelisken, till vänster ser han kungliga slottets södra fasad och nedanför slottsbacken skymtar Strömmen. Statyn som sattes upp under det nationalromantiska 1890-talet är en hyllning till den svenske reformatorn men påminner även om en annan teolog, i dag glömd av de flesta. Modell för skulptören var enligt uppgift Fredrik Fehr, pastor primarius i Stockholm fram till sin alltför tidiga död 1895.
1 nov 99 – Björn Skogar

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se