Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
SOU 2018, 77 hittade
 
2018|2017|2016|2015|2014| Fler
SOU 2018:76  Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt
INFOFULLTEXT
SOU 2018:74  Lite mer lika
INFOFULLTEXT
SOU 2018:75  Vissa polisfrågor - säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning
INFOFULLTEXT
SOU 2018:73  Studiemedel för effektiva studier
INFOFULLTEXT
SOU 2018:70  En arvsfond i takt med tiden
INFOFULLTEXT
SOU 2018:71  En andra och en annan chans - ett komvux i tiden
INFOFULLTEXT
SOU 2018:69  Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
INFOFULLTEXT
SOU 2018:67  Ett snabbare bostadsbyggande
INFOFULLTEXT
SOU 2018:72  Expertgruppen för digitala investeringar
INFOFULLTEXT
SOU 2018:68  Nya regler om faderskap och föräldraskap
INFOFULLTEXT
SOU 2018:66  Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete
INFOFULLTEXT
SOU 2018:65  Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
INFOFULLTEXT
SOU 2018:62  Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande
INFOFULLTEXT
SOU 2018:61  Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel
INFOFULLTEXT
SOU 2018:60  Tillträde till Rotterdamreglerna
INFOFULLTEXT
SOU 2018:64  Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen
INFOFULLTEXT
SOU 2018:63  Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
INFOFULLTEXT
SOU 2018:59  Statens gruvliga risker
INFOFULLTEXT
SOU 2018:58  Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning
INFOFULLTEXT
SOU 2018:57  Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället
INFOFULLTEXT
SOU 2018:52  Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
INFOFULLTEXT
SOU 2018:51  Resurseffektiv användning av byggmaterial
INFOFULLTEXT
SOU 2018:54  En effektivare kommunal räddningstjänst
INFOFULLTEXT
SOU 2018:53  Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.
INFOFULLTEXT
SOU 2018:50  Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat ansvar
INFOFULLTEXT
SOU 2018:56  Bättre kommunikation för fler investeringar
INFOFULLTEXT
SOU 2018:55  Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv - Kartläggning av socioekonomiska skillnader i vårdutnyttjande och utgångspunkter för bättre styrning
INFOFULLTEXT
SOU 2018:49  F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor
INFOFULLTEXT
SOU 2018:38  Styra och leda med tillit - Forskning och praktik
INFOFULLTEXT
SOU 2018:48  En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg
INFOFULLTEXT
SOU 2018:47  Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn
INFOFULLTEXT
SOU 2018:44  Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål
INFOFULLTEXT
SOU 2018:42  Tryggad tillgång till kontanter
INFOFULLTEXT
SOU 2018:41  Statliga skolmyndigheter - för elever och barn i en bättre skola
INFOFULLTEXT
SOU 2018:40  Vissa fredspliktsfrågor
INFOFULLTEXT
SOU 2018:36  Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser
INFOFULLTEXT
SOU 2018:39  God och nära vård - En primärvårdsreform
INFOFULLTEXT
SOU 2018:46  En utvecklad översiktsplanering - Att underlätta efterföljande planering
INFOFULLTEXT
SOU 2018:45  Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
INFOFULLTEXT
SOU 2018:37  Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
INFOFULLTEXT
SOU 2018:43  Statliga servicekontor - mer service på fler platser
INFOFULLTEXT
SOU 2018:34  Vägar till hållbara vattentjänster
INFOFULLTEXT
SOU 2018:35  Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
INFOFULLTEXT
SOU 2018:33  Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan
INFOFULLTEXT
SOU 2018:31  En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
INFOFULLTEXT
SOU 2018:32  Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst
INFOFULLTEXT
SOU 2018:30  Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
INFOFULLTEXT
SOU 2018:29  Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande
INFOFULLTEXT
SOU 2018:26  Några frågor i skyddslagstiftningen
INFOFULLTEXT
SOU 2018:28  En nationell alarmeringstjänst - för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser
INFOFULLTEXT
SOU 2018:23  Konstnär - oavsett villkor?
INFOFULLTEXT
SOU 2018:22  Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
INFOFULLTEXT
SOU 2018:25  Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering
INFOFULLTEXT
SOU 2018:24  Tid för utveckling
INFOFULLTEXT
SOU 2018:20  Gräsrotsfinansiering
INFOFULLTEXT
SOU 2018:21  Flexibel rehabilitering
INFOFULLTEXT
SOU 2018:18  Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige
INFOFULLTEXT
SOU 2018:17  Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling
INFOFULLTEXT
SOU 2018:16  Vägen till självkörande fordon
INFOFULLTEXT
SOU 2018:19  Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring
INFOFULLTEXT
SOU 2018:10  Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå
INFOFULLTEXT
SOU 2018:9  Ökad trygghet för studerande som blir sjuka
INFOFULLTEXT
SOU 2018:15  Mindre aktörer i energilandskapet - genomgång av nuläget
INFOFULLTEXT
SOU 2018:14  Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering
INFOFULLTEXT
SOU 2018:13  Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?
INFOFULLTEXT
SOU 2018:12  Samverkan för ungas etablering
INFOFULLTEXT
SOU 2018:11  Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar
INFOFULLTEXT
SOU 2018:8  Uppdrag: Samverkan 2018 Många utmaningar återstår
INFOFULLTEXT
SOU 2018:7  FÖRSVARSMAKTENS LÅNGSIKTIGA MATERIELBEHOV
INFOFULLTEXT
SOU 2018:6  Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott
INFOFULLTEXT
SOU 2018:5  Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet
INFOFULLTEXT
SOU 2018:4  Framtidens biobanker
INFOFULLTEXT
SOU 2018:2  Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner
INFOFULLTEXT
SOU 2018:1  Ett reklamlandskap i förändring - konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld
INFOFULLTEXT
 
 
2018|2017|2016|2015
2014|2013|2012|2011
2010|2009|2008|2007
2006|2005|2004|2003
2002|2001|2000|1999
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se