Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Propositioner 2018/2019, 75 hittade
 
2018/2019|2017/2018|2016/2017| Fler
Prop 2018/19:119  Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:105  Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:79  Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:111  Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:102  Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:96  Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:100  2019 års ekonomiska vårproposition
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:99  Vårändringsbudget för 2019
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:112  Större frihet att bygga altaner
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:108  Fler tillval för hyresgäster
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:107  Åtgärder mot handel med hyreskontrakt
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:106  Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:95  Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:94  Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:92  Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:89  Höjt tak för rutavdrag
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:88  Vissa inkomstskatteändringar
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:61  Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:93  Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:91  Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:86  Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:85  Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:69  Svenskt
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:83  Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:82  Avskaffad särskild löneskatt för äldre
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:67  Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:81  Stärkt ordning och säkerhet i domstol
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:78  Skärpt straff för subventionsmissbruk
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:77  Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:74  Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:72  Vissa betaltjänstfrågor
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:68  Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:65  Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet - anpassningar till EU:s dataskyddsreform
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:59  Reglering av alkoglass m.fl. produkter
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:73  Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:71  Genomförandet av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:66  En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:64  Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:63  Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Armenien
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:62  Aktivitetsgrad i fondförvaltning
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:56  Nya EU-regler om aktieägares rättigheter
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:54  Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:12  Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:55  Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:60  Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:58  Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:50  Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:48  Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:53  Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:47  Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:45  Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:43  Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:38  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:46  Extra ändringsbudget för 2019 - Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:44  Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:41  Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:40  Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:42  Genomförande av rättshjälpsdirektivet
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:39  Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:37  Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:36  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:33  Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:32  Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:26  Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:11  Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:16  En ny kustbevakningslag
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:18  Inrättande av försvarsgrensstaber
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:2  Höständringsbudget för 2018
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:1  Budgetpropositionen för 2019
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:9  Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:6  Fortsatt svenskt
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:5  Fortsatt svenskt
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:7  Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:4  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:3  Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande
INFOFULLTEXT
 
 
18/19|17/18|16/17|15/16
14/15|13/14|12/13|11/12
10/11|09/10|08/09|07/08
06/07|05/06|04/05|03/04
02/03|01/02|00/01|99/00
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se