Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Propositioner 2017/2018, 214 hittade
 
2017/2018|2016/2017|2015/2016| Fler
Prop 2017/18:279  Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:281  Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:276  Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:271  Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:275  Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:274  Bastjänstgöring för läkare
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:273  Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:272  ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:269  Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:268  Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:270  Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:267  Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:266  En ny regional planering
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:263  Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:261  Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:260  Följdändringar till ändrade mediegrundlagar
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:245  Nya skatteregler för företagssektorn
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:254  Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:253  Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:250  En ny strafftidslag
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:247  Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:242  En ny ordning för redovisningstillsyn
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:216  En ny lag om försäkringsdistribution
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:252  Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:251  Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:249  God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:248  Kriminalvårdsdatalag - en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:236  Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:234  Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:233  Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:232  Brottsdatalag
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:231  Ny kamerabevakningslag
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:226  Ny resegarantilag
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:225  En ny paketreselag - ett starkare resenärsskydd
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:241  Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:213  Mervärdesskatteregler för vouchrar
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:235  Följdändringar till ny förvaltningslag
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:100  2018 års ekonomiska vårproposition
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:99  Vårändringsbudget för 2018
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:244  Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:243  Vattenmiljö och vattenkraft
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:240  Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:239  En ny kategori av taxitrafik
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:237  Elmarknadsfrågor
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:229  Miljöinformation om drivmedel
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:228  Energipolitikens inriktning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:221  Klassificering av nya psykoaktiva substanser
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:227  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:223  Nationell läkemedelslista
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:222  Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:218  Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:224  Lag om försäkringsmedicinska utredningar
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:220  En omreglerad spelmarknad
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:215  Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:206  Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:205  Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:214  Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:212  Förbud mot utvinning av uran
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:211  Invasiva främmande arter
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:210  Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:199  En stärkt minoritetspolitik
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:196  Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:200  En ny lag om företagshemligheter
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:178  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:175  Vissa förslag på assistansområdet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:209  Beställaransvar för ordning och reda på vägarna
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:208  Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:204  Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:198  Förlängd klampning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:197  Fler bygglovsbefriade åtgärder
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:195  Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:194  Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:193  Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:192  Bemyndigande i terrängkörningslagen
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:187  Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:186  Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:185  En ny lag om ekonomiska föreningar
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:183  En gymnasieutbildning för alla
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:182  Samling för skolan
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:180  Svenskt
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:177  En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:176  Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:174  En mer heltäckande terrorismlagstiftning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:164  En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:162  Vissa villkor för statsråd och statssekreterare
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:159  Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:158  Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:155  Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:151  En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:149  En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:148  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:145  Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:144  Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:143  Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:131  Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:127  Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:61  Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:190  Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:184  Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:179  En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:171  Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:169  Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:157  Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:153  Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:150  Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:106  Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:167  Ett tydligare och enklare detaljplanekrav
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:165  Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:160  Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:147  Ny djurskyddslag
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:173  Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:166  Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:163  Nationell strategi för klimatanpassning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:161  En möjlighet till körkortslån
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:154  Journalistik i hela landet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:152  En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:142  Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:137  Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:129  Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:126  Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:168  Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:156  Ny lag om tobak och liknande produkter
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:116  En amnesti för explosiva varor
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:138  Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:135  Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:123  Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:122  EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:121  Modernare adoptionsregler
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:120  Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:96  Karensavdrag - en mer rättvis självrisk
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:133  En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:112  Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:132  Digitalisering av grundkartor och detaljplaner
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:107  Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:119  Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:117  Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:115  Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:113  Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:95  Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:110  Politik för gestaltad livsmiljö
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:102  En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:91  Vissa ändringar i läkemedelslagen
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:111  Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:108  Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:105  Ny dataskyddslag
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:93  Myndighetsuppgifter på elområdet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:89  Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:94  Ny strålskyddslag
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:92  Förstärkt följerätt
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:88  Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:87  Åsnens nationalpark
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:86  Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:83  Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:82  Personalliggare i fler verksamheter
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:80  Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:77  Nya regler om betaltjänster
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:81  Elektronisk övervakning av kontaktförbud
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:72  Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:71  Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:78  Vissa förslag om personlig assistans
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:67  Tillgänglighetsdelgivning - försök med ett nytt
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:74  Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:73  En utvidgning av kapningsbrottet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:64  Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:62  Ny järnvägstrafiklag
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:63  Några frågor om alkolås
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:48  Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:60  Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:58  Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:56  Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:59  Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:51  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:49  Ändrade mediegrundlagar
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:55  Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:53  Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:45  En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:44  Sveriges
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:40  En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:43  Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:42  Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:41  Ändringar i postlagen
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:36  Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:22  Ytterligare verktyg för makrotillsyn
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:38  Snabbare omval
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:39  Extra ändringsbudget för 2017 - Kapitaltillskott till PostNord AB
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:32  Fortsatt svenskt
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:31  Fortsatt svenskt
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:35  Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:34  Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:29  Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:23  Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:28  Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:26  Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:20  Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:8  Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:24  Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:25  Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:19  Barnombudsmannens anmälningsskyldighet
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:5  Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val
INFOFULLTEXT
Prop 2017/18:4  Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden
INFOFULLTEXT
 
 
17/18|16/17|15/16|14/15
13/14|12/13|11/12|10/11
09/10|08/09|07/08|06/07
05/06|04/05|03/04|02/03
01/02|00/01|99/00|98/99
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se