Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Kommittéberättelsen 2018, 74 hittade
 
2018|2017|2016|2015|2014| Fler
S 2018:14  Utredningen om översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv (S 2018:14)
INFOFULLTEXT
S 2018:13  Utredningen om ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd (S 2018:13)
INFOFULLTEXT
S 2018:12  Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (S 2018:12)
INFOFULLTEXT
Fi 2018:11  Kommittén om ökad statlig verksamhet i Härnösand (Fi 2018:11)
INFOFULLTEXT
U 2018:08  Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08)
INFOFULLTEXT
N 2018:05  Utredningen om proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur (N 2018:05)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:08  Utredningen om effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (Ju 2018:08)
INFOFULLTEXT
U 2018:07  Utredningen om åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet (U 2018:07)
INFOFULLTEXT
S 2018:11  Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11)
INFOFULLTEXT
S 2018:10  Delegation för främjande av äldre arbetskraft (S 2018:10)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:07  Utredningen om utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018 (Ju 2018:07)
INFOFULLTEXT
N 2018:04  Kommittén för samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier (N 2018:04)
INFOFULLTEXT
S 2018:09  Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (S 2018:09)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:F  Utreda och utvärdera vissa frågor avseende trafikbrott och sjöfylleri i enlighet med bilagd promemoria (Ju 2018:F)
INFOFULLTEXT
Fi 2018:08  Utredningen om grönt sparande (Fi 2018:08)
INFOFULLTEXT
Fi 2018:07  Kommittén för ökad ekonomisk jämlikhet (Fi 2018:07)
INFOFULLTEXT
S 2018:08  Utredningen om översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08)
INFOFULLTEXT
U 2018:06  En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet (U 2018:06)
INFOFULLTEXT
M 2018:07  Klimatpolitiska vägvalsutredningen (M 2018:07)
INFOFULLTEXT
U 2018:05  Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (U 2018:05)
INFOFULLTEXT
M 2018:08  Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (M 2018:08)
INFOFULLTEXT
A 2018:03  Utredningen om genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (A 2018:03)
INFOFULLTEXT
Fö 2018:01  Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel (Fö 2018:01)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:04  Utredningen om strängare regler om utländska månggiften (Ju 2018:04)
INFOFULLTEXT
Fi 2018:06  Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)
INFOFULLTEXT
Ku 2018:03  Genomförande av ändring i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar (Ku 2018:03)
INFOFULLTEXT
N 2018:03  Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation (N 2018:03)
INFOFULLTEXT
Ku 2018:02  Kommittén Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati (Ku 2018:02)
INFOFULLTEXT
Ku 2018:A  Utreda inrättande av en nationell institution för mänskliga rättigheter (Ku 2018:A)
INFOFULLTEXT
N 2018:E  Uppdrag om märkning och registrering av katter (N 2018:E)
INFOFULLTEXT
N 2018:D  Uppdrag att utveckla förslaget om certifiering av byggprojekteringsföretag i Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (N 2018:D)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:E  Transporter av frihetsberövande
INFOFULLTEXT
U 2018:A  Uppdrag att utreda frågor om införande av offentlighetsprincipen hos huvudmän för fristående skolor som är börsnoterade eller dotterbolag till börsnoterade moderbolag (U 2018:A)
INFOFULLTEXT
Fi 2018:05  Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:05)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:02  Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord (Ju 2018:02)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:01  Utredningen om några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område (Ju 2018:01)
INFOFULLTEXT
Fi 2018:04  Utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04)
INFOFULLTEXT
Fi 2018:03  Utredningen om centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden (Fi 2018:03)
INFOFULLTEXT
M 2018:06  Biogasmarknadsutredningen (M 2018:06)
INFOFULLTEXT
A 2018:B  Uppdrag om att utforma etableringsjobb (A 2018:B)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:D  Översyn av nuvarande organisation av Gentekniknämnden (Ju 2018:D)
INFOFULLTEXT
U 2018:04  Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (U 2018:04)
INFOFULLTEXT
N 2018:02  Utredningen om ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar kriminaliseras (N 2018:02)
INFOFULLTEXT
S 2018:B  En vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas (S 2018:B)
INFOFULLTEXT
S 2018:07  Utredningen om dataskyddsförordningen - behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten (S 2018:07)
INFOFULLTEXT
U 2018:03  Betygsystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (U 2018:03)
INFOFULLTEXT
M 2018:05  Utredningen om en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning (M 2018:05)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:C  Medverka i försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål (Ju 2018:C)
INFOFULLTEXT
S 2018:06  Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess (S 2018:06)
INFOFULLTEXT
S 2018:05  Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)
INFOFULLTEXT
M 2018:04  Utredningen om kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)
INFOFULLTEXT
S 2018:04  2018 års donationsutredning (S 2018:04)
INFOFULLTEXT
N 2018:01  Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket (N 2018:01)
INFOFULLTEXT
S 2018:03  Barnkonventionsutredningen (S 2018:03)
INFOFULLTEXT
S 2018:02  Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa (S 2018:02)
INFOFULLTEXT
U 2018:02  Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02)
INFOFULLTEXT
Ku 2018:01  Utredningen om demokratvillkoren i statlig bidragsgivning (Ku 2018:01)
INFOFULLTEXT
U 2018:01  Utredningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning (U 2018:01)
INFOFULLTEXT
N 2018:C  Utarbeta ett förslag till nationell strategi för fysisk planering med inriktning mot bostadsförsörjning samt att undersöka möjligheterna och presentera förslag till inrättande av ett nationellt forum för fysisk planering (N 2018:C)
INFOFULLTEXT
A 2018:02  Utredningen om behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet (A 2018:02)
INFOFULLTEXT
N 2018:B  Samverkansgrupp till Regeringskansliets samordningsfunktion för life science (N 2018:B)
INFOFULLTEXT
Fi 2018:02  Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:02)
INFOFULLTEXT
M 2018:02  Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (M 2018:02)
INFOFULLTEXT
A 2018:01  Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)
INFOFULLTEXT
S 2018:01  OPS-utredningen (S 2018:01)
INFOFULLTEXT
M 2018:01  Förordnande i Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget (M 2018:01)
INFOFULLTEXT
M 2018:03  Nätkoncessionsutredningen (M 2018:03)
INFOFULLTEXT
Fi 2018:01  Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (Fi 2018:01)
INFOFULLTEXT
UD 2018:01  Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (U 2018:01)
INFOFULLTEXT
A 2018:A  Uppdrag om nya regler i lagen (1982:80) om anställningsskydd i syfte att genomföra pensionsöverenskommelsen (A 2018:A)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:B  Utreda straffrättsliga åtgärder mot organserad tillgreppsbrottslighet (Ju 2018:B)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:A  Uppdrag angående SEFI-direktivet (Ju 2018:A)
INFOFULLTEXT
Ku 2018:04  Ntationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet (Ku 2018:04)
INFOFULLTEXT
S 2018:A  Översyn av statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer (S 2018:A)
INFOFULLTEXT
 
 
2018|2017|2016|2015
2014|2013|2012|2011
2010|2009|2008|2007
2006|2005|2004|2003
2002|2001|2000|1999
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se