Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Kommittéberättelsen 2018, 42 hittade
 
2018|2017|2016|2015|2014| Fler
Fi 2018:06  Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)
INFOFULLTEXT
Ku 2018:03  Genomförande av ändring i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar (Ku 2018:03)
INFOFULLTEXT
N 2018:03  Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation (N 2018:03)
INFOFULLTEXT
Ku 2018:02  Kommittén Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati (Ku 2018:02)
INFOFULLTEXT
Ku 2018:A  Utreda inrättande av en nationell institution för mänskliga rättigheter (Ku 2018:A)
INFOFULLTEXT
Fi 2018:05  Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:05)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:02  Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord (Ju 2018:02)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:01  Utredningen om några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område (Ju 2018:01)
INFOFULLTEXT
Fi 2018:04  Utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04)
INFOFULLTEXT
A 2018:B  Uppdrag om att utforma etableringsjobb (A 2018:B)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:D  Översyn av nuvarande organisation av Gentekniknämnden (Ju 2018:D)
INFOFULLTEXT
U 2018:04  Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (U 2018:04)
INFOFULLTEXT
N 2018:02  Utredningen om ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar kriminaliseras (N 2018:02)
INFOFULLTEXT
S 2018:07  Utredningen om dataskyddsförordningen - behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten (S 2018:07)
INFOFULLTEXT
U 2018:03  Betygsystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (U 2018:03)
INFOFULLTEXT
M 2018:05  Utredningen om en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning (M 2018:05)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:C  Medverka i försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål (Ju 2018:C)
INFOFULLTEXT
S 2018:06  Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess (S 2018:06)
INFOFULLTEXT
S 2018:05  Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)
INFOFULLTEXT
M 2018:04  Utredningen om kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)
INFOFULLTEXT
S 2018:04  2018 års donationsutredning (S 2018:04)
INFOFULLTEXT
N 2018:01  Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket (N 2018:01)
INFOFULLTEXT
S 2018:03  Utredningen om kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen (S 2018:03)
INFOFULLTEXT
S 2018:02  Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa (S 2018:02)
INFOFULLTEXT
U 2018:02  Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02)
INFOFULLTEXT
Ku 2018:01  Utredningen om Demokratvillkoren i statlig bidragsgivning (Ku 2018:01)
INFOFULLTEXT
U 2018:01  Utredningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning (U 2018:01)
INFOFULLTEXT
N 2018:C  Utarbeta ett förslag till nationell strategi för fysisk planering med inriktning mot bostadsförsörjning samt att undersöka möjligheterna och presentera förslag till inrättande av ett nationellt forum för fysisk planering (N 2018:C)
INFOFULLTEXT
A 2018:02  Utredningen om behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet (A 2018:02)
INFOFULLTEXT
N 2018:B  Samverkansgrupp till Regeringskansliets samordningsfunktion för life science (N 2018:B)
INFOFULLTEXT
M 2018:02  Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (M 2018:02)
INFOFULLTEXT
Fi 2018:02  Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:02)
INFOFULLTEXT
M 2018:01  Förordnande i Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget (M 2018:01)
INFOFULLTEXT
A 2018:01  Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)
INFOFULLTEXT
S 2018:01  OPS-utredningen om l (S 2018:01)
INFOFULLTEXT
M 2018:03  Nätkoncessionsutredningen (M 2018:03)
INFOFULLTEXT
Fi 2018:01  Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (Fi 2018:01)
INFOFULLTEXT
UD 2018:01  Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (U 2018:01)
INFOFULLTEXT
A 2018:A  Uppdrag om nya regler i lagen (1982:80) om anställningsskydd i syfte att genomföra pensionsöverenskommelsen (A 2018:A)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:B  Utreda straffrättsliga åtgärder mot organserad tillgreppsbrottslighet (Ju 2018:B)
INFOFULLTEXT
Ju 2018:A  Uppdrag angående SEFI-direktivet (Ju 2018:A)
INFOFULLTEXT
S 2018:A  Översyn av statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer (S 2018:A)
INFOFULLTEXT
 
 
2018|2017|2016|2015
2014|2013|2012|2011
2010|2009|2008|2007
2006|2005|2004|2003
2002|2001|2000|1999
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se