Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Fakta-PM 2017/2018, 160 hittade
 
2017/2018|2016/2017|2015/2016| Fler
Fakta-PM 2017/18:160  Nytt Fiscalisprogram för samarbete på beskattningsområdet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:159  Inrättande av InvestEU-programmet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:158  Budgetrubriken Grannskapet och omvärlden i nästa fleråriga budgetram 2021-2027
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:157  Förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:156  Europeiska Solidaritetskårsprogrammet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:155  Förordning om ramprogram för forskning och innovation (2021-2027) Horisont Europa
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:154  Förordning om inrättande av Europeiska unionens rymdprogram och rymdpogrambyrå
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:153  Förordning om Europeiska försvarsfonden
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:152  Stöd för avveckling av kärnkraftverk samt finansiering för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:151  Fonden för ett sammanlänkat Europa
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:150  Förordning om program för den inre marknaden 2021 - 2027
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:149  Nytt instrument för inköp av tullkontrollutrustning
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:148  Nytt tullprogram för samarbete i tullfrågor
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:147  Förordning om programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:146  Förordning om asyl- och migrationsfonden
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:145  Förordning om program för miljö och klimatpolitik (LIFE)
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:144  Förordningen om fonden för integrerad gränskontroll, instrumentet för gränskontroll och viseringar
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:143  Förordning om inre säkerhetsfonden
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:142  Förslag om att inrätta reformstödsprogrammet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:141  Förslag om att inrätta Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:140  Reformpaket för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:139  Revidering av EU:s bevisupptagningsförordning
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:138  Revidering av EU:s delgivningsförordning
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:137  Förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+)
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:136  ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:135  EU-programmet för bedrägeribekämpning
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:134  Perikles IV-programmet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:133  Lagstiftningspaket för sammanhållningspolitiken 2021-2027
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:132  Förordning om ändringar av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:131  Programmet Kreativa Europa 2021-2027
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:130  Förordning om statistik över migration och internationellt skydd
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:129  Förordning om återanvändning av vatten
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:128  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2021-2027)
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:127  Programmet för rättsliga frågor
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:126  Programmet för rättigheter och värden
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:125  Revidering av OLAF-förordningen
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:124  Direktiv om minskning av plastprodukters miljöpåverkan
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:123  Åtgärder för en hållbar finansmarknad
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:122  En ny europeisk agenda för kultur
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:121  EU:s nya ungdomsstrategi
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:120  Brexit och EU:s åtaganden i WTO
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:119  Revidering av motorförsäkringsdirektivet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:118  Ändringar i förordningen om tilläggsskydd för läkemedel
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:117  Meddelande om automatiserade fordon
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:116  Förordning om elektronisk godstransportinformation
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:115  Förordning om en kontaktpunkt för fartygsrapportering
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:114  Förordning om främjande av genomförandet av transeuropeiska transportnätverk
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:113  Revidering av EU:s VIS förordning
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:112  Ändring av direktiv om förvaltning av vägars säkerhet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:111  Reviderad förordning om ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:110  Förordning om krav för typgodkännande av motorfordons allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:109  Förordning om energimärkning för däck
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:108  CO2-krav för tunga fordon
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:107  Förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:106  Bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering för små och medelstora företag
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:105  EU:s årsbudget för 2019
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:104  Ändring i alkoholskattedirektivet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:103  Nytt punktskattedirektiv
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:102  Direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande handel - det slutgiltiga mervärdesskattesystemet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:101  Omvänd skattskyldighet för handel med utsläppsrätter m.m. och snabba insatser mot momsbedrägeri
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:100  Ändring av direktiv om vidareutnyttjande av information från offentliga sektorn
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:99  Den fleråriga budgetramen 2021-2027
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:98  Förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:97  Förordning om onlinebaserade förmedlingstjänster
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:96  Meddelande om artificiell intelligens för Europa
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:95  Meddelande om att bekämpa desinformation online
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:94  Rådsrekommendationer om ett stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas med vaccin
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:93  Bolagsrättspaketet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:92  Förslag till system för EU:s egna medel för perioden från 2021 och framåt
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:91  Direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:90  Förordning om id-kort och dokument för uppehållsrätt
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:89  Direktiv om finansiell information för att bekämpa brott
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:88  Förordning om tillgång till e-bevisning inom EU och Direktiv om utseende av representant för utlämnande av e-bevisning
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:87  Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:86  Rådsbeslut om frihandelsavtal och investeringsskyddsavtal med Singapore
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:85  Ny förordning avseende sprängämnesprekursorer
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:84  Direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:83  Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:82  Direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:81  Direktiv om revidering av fyra konsumentsrättsdirektiv
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:80  Ändring av stadgan för Europeiska unionens domstol
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:79  Rapport om en it-strategi för EU:s tullmyndigheter
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:78  Kommissionen och EU:s utrikestjänsts meddelande om handlingsplanen för militär rörlighet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:77  Ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:76  Förordning om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar och valutaväxling i unionen
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:75  Direktiv om skatt på intäkter från vissa digitala tjänster
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:74  Förslag till rådets direktiv för regler om bolagsbeskattning vid en betydande digital närvaro samt rekommendation om sådan beskattning
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:73  Meddelande om ett modernt, rättvist och effektivt skattesystem för den digitala ekonomin
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:72  Förordning om Europeiska arbetsmyndigheten
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:71  Revidering av EU:s viseringskodex
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:70  Meddelande om genomförande av europeiska pelaren för sociala rättigheter
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:69  Direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:68  Förordning och principer om att minska och förebygga uppkomsten av nödlidande lån
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:67  Kommissionens förslag om säkerställda obligationer
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:66  Kommissionens handlingsplan för Fintech
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:65  Förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:64  Rådsrekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:63  Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:62  Direktiv och förordning om gränsöverskridande distribution av fonder
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:61  Förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:60  Europeiska kommissionens andra översyn av Reach-förordningen
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:59  Meddelande om EU:s fleråriga budgetram efter 2020
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:58  Meddelande och rekommendation om institutionella alternativ för effektivare EU-arbete
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:57  Förordning om utvärdering av medicinsk teknik
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:56  Dricksvattendirektivet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:55  Mervärdesskatt för små företag
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:54  Mervärdesskattesatser
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:53  Direktiv om mottagning av avfall från sjöfart
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:52  Meddelande om en plaststrategi
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:51  Förslag till rådets förordning om upprättandet av ett gemensamt företag för en europeisk superdator
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:50  Förhandlingsmandat för avtal om skydd av marin biologisk mångfald ( BBNJ)
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:49  Direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:48  Rådsbeslut om rättsstatsprinciper i Polen
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:47  Kommissionens årliga tillväxtöversikt 2018
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:46  Förhandlingsdirektiv för fas 2 i brexitförhandlingarna
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:45  Förordning om ömsesidigt erkännande av varor
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:44  Förordning om efterlevnad och upprätthållande av harmoniserad unionslagstiftning
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:43  Kommissionens förslag om ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:42  Förhandlingsmandat för EU:s relation med Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter Cotonou-avtalet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:41  Förslag till förordningar om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem för gränser och säkerhet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:40  Förslag om normalskattesats (mervärdesskattedirektivet)
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:39  En färdplan för migrationspolitikens inre och yttre dimensioner
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:38  Paket med förslag om fullbordande av EMU
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:37  Förslag till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2019-2020) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:36  Meddelande från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:35  Förslag till revidering av beslut om en civilskyddsmekanism för unionen
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:34  Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:33  Nya CO2-krav för lätta bilar
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:32  Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:31  Meddelande om att stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:30  Kommissionens och EU:s utrikestjänsts meddelande om att underlätta militära transporter inom EU
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:29  Ändringar i direktivet om kombinerade transporter
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:28  Ändring av direktivet om rena och energieffektiva fordon
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:27  Ändrat Gasmarknadsdirektiv
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:26  Ändringar av EU:s bussförordning
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:25  Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2018
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:24  Kommissionens arbetsprogram 2018
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:23  Elfte rapporten om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:22  Europeiska unionens ingående av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism och dess tilläggsprotokoll
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:21  Direktiv om försäljning av varor
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:20  PNR-avtal mellan EU och Kanada
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:19  Meddelande om fullbordande av bankunionen
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:18  Meddelande från kommissionen om uppföljning av handlingsplanen för mervärdesskatt
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:17  Det slutgiltiga mervärdesskattesystemet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:16  Hantering av olagligt innehåll online
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:15  Ändringar i Schengens gränskodex
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:14  Ändringar i tågpassagerarförordningen
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:13  Rådsbeslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtal mellan EU och Armenien (CEPA)
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:12  Meddelande om ett rättvist och effektivt skattesystem i Europeiska unionen för den digitala inre marknaden
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:11  Översyn av det Europeiska systemet för finansiell tillsyn
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:10  Förordning om det europeiska medborgarinitiativet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:9  Förordning som inrättar ett ramverk för granskning av utländska direktinvesteringar i EU
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:8  Cybersäkerhetsakten
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:7  Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:6  Förordning om fritt flöde av data i Europeiska unionen
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:5  Resiliens, avskräckning och försvar: stärkt cybersäkerhet för EU
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:4  Direktiv om bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:3  Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2018
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:2  Ändring av programmet Kreativa Europa 2014-2020
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2017/18:1  Direktiv om ändringar i 2006 års sjöarbetskonvention
INFOFULLTEXT
 
 
17/18|16/17|15/16|14/15
13/14|12/13|11/12|10/11
09/10|08/09|07/08|06/07
05/06|04/05|03/04|02/03
01/02|00/01|99/00|98/99
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se