Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Kommittédirektiv 2018, 107 hittade
 
2018|2017|2016|2015|2014| Fler
Dir 2018:108  Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:107  Tilläggsdirektiv till Samordning för bostads-byggande (N 2017:08)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:106  Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv
INFOFULLTEXT
Dir 2018:105  Tilläggsdirektiv till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) (U 2014:07)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:104  Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:103  Tilläggsdirektiv till Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (U 2018:04)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:102  Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg
INFOFULLTEXT
Dir 2018:101  Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen 2015-2019 (U 2015:10)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:100  Ökad statlig verksamhet i Härnösand
INFOFULLTEXT
Dir 2018:99  En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen
INFOFULLTEXT
Dir 2018:98  Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner
INFOFULLTEXT
Dir 2018:97  Ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd
INFOFULLTEXT
Dir 2018:96  Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning (S 2018:04)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:95  Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
INFOFULLTEXT
Dir 2018:94  Proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur
INFOFULLTEXT
Dir 2018:93  Utredning om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster
INFOFULLTEXT
Dir 2018:92  Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter
INFOFULLTEXT
Dir 2018:91  Åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet
INFOFULLTEXT
Dir 2018:90  Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:89  Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter
INFOFULLTEXT
Dir 2018:88  Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet
INFOFULLTEXT
Dir 2018:87  Tilläggsdirektiv till Aggressionsbrottsutredningen (Ju 2017:13)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:86  Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik
INFOFULLTEXT
Dir 2018:85  Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier
INFOFULLTEXT
Dir 2018:84  Tilläggsdirektiv till utredningen avseende överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket (N 2018:01)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:83  Delegation för främjande av äldre arbetskraft
INFOFULLTEXT
Dir 2018:82  Välfärdsteknik i äldreomsorgen
INFOFULLTEXT
Dir 2018:81  Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018
INFOFULLTEXT
Dir 2018:80  En ny myndighet för psykologiskt försvar
INFOFULLTEXT
Dir 2018:79  Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar
INFOFULLTEXT
Dir 2018:78  Tilläggsdirektiv till Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:77  Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap
INFOFULLTEXT
Dir 2018:76  Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen (S 2016:07)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:75  Grönt sparande
INFOFULLTEXT
Dir 2018:74  En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet
INFOFULLTEXT
Dir 2018:73  En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet
INFOFULLTEXT
Dir 2018:72  Översyn av yrket personlig assistent
INFOFULLTEXT
Dir 2018:71  Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
INFOFULLTEXT
Dir 2018:70  Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser
INFOFULLTEXT
Dir 2018:69  Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:68  Strängare regler om utländska månggiften
INFOFULLTEXT
Dir 2018:66  Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
INFOFULLTEXT
Dir 2018:65  Tilläggsdirektiv till Analys- och utvärderingsutredningen (Fi 2017:06)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:64  Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel
INFOFULLTEXT
Dir 2018:63  Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen (S 2017:05)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:62  Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen (N 2017:02)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:61  Rasistiska symboler
INFOFULLTEXT
Dir 2018:57  Ett upphandlat fondtorg för premiepension
INFOFULLTEXT
Dir 2018:56  Fossilfritt Sverige (M 2016:05)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:55  Genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar
INFOFULLTEXT
Dir 2018:60  Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:59  Tilläggsdirektiv till Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:58  Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:54  Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation
INFOFULLTEXT
Dir 2018:53  Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati
INFOFULLTEXT
Dir 2018:52  Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen (Ju 2016:23)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:51  Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område
INFOFULLTEXT
Dir 2018:50  Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen
INFOFULLTEXT
Dir 2018:49  Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (Fi 2018:01)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:48  Skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord
INFOFULLTEXT
Dir 2018:47  Centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden
INFOFULLTEXT
Dir 2018:46  En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden
INFOFULLTEXT
Dir 2018:45  Långsiktiga konkurrensförutsättningar för biogas
INFOFULLTEXT
Dir 2018:44  Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) - En strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser
INFOFULLTEXT
Dir 2018:42  Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare och effektivare studier (U 2017:06)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:43  Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (Fi 2016:12)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:41  Tilläggsdirektiv till Byggrättsutredningen (N 2017:06)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:40  Tilläggsdirektiv till utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:39  Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A 2014:06)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:38  Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer
INFOFULLTEXT
Dir 2018:37  Ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar kriminaliseras
INFOFULLTEXT
Dir 2018:36  Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll (S 2018:01)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:35  Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:34  Tilläggsdirektiv till Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (Fi 2017:03)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:33  Tilläggsdirektiv till Utredningen bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås (U 2017:07)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:32  Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper
INFOFULLTEXT
Dir 2018:31  Dataskyddsförordningen - behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten
INFOFULLTEXT
Dir 2018:30  Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:29  En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning
INFOFULLTEXT
Dir 2018:28  Tilläggsdirektiv till Utredningen behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (Fö 2017:03)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:27  Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess
INFOFULLTEXT
Dir 2018:26  En trygg sjukförsäkring med människan i centrum
INFOFULLTEXT
Dir 2018:25  Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen
INFOFULLTEXT
Dir 2018:24  Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket
INFOFULLTEXT
Dir 2018:23  Tilläggsdirektiv till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden (N 2017:07)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:22  Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material
INFOFULLTEXT
Dir 2018:21  Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:20  Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen
INFOFULLTEXT
Dir 2018:19  Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning
INFOFULLTEXT
Dir 2018:17  Planering och dimensionering av gymnasial utbildning
INFOFULLTEXT
Dir 2018:16  Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa
INFOFULLTEXT
Dir 2018:15  Konfessionella inslag i skolväsendet
INFOFULLTEXT
Dir 2018:18  Tilläggsdirektiv till Kärnavfallsrådet (M 1992:A)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:14  Tilläggsdirektiv till Ordning och reda i vården (S 2017:08)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:13  Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:12  Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet
INFOFULLTEXT
Dir 2018:11  Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete
INFOFULLTEXT
Dir 2018:10  Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget
INFOFULLTEXT
Dir 2018:9  Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll
INFOFULLTEXT
Dir 2018:8  En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster
INFOFULLTEXT
Dir 2018:7  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete
INFOFULLTEXT
Dir 2018:6  Översyn av regelverket för nätkoncessioner
INFOFULLTEXT
Dir 2018:5  Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete
INFOFULLTEXT
Dir 2018:4  Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:3  Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar
INFOFULLTEXT
Dir 2018:2  Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (Ju 2017:08)
INFOFULLTEXT
Dir 2018:1  Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)
INFOFULLTEXT
 
 
2018|2017|2016|2015
2014|2013|2012|2011
2010|2009|2008|2007
2006|2005|2004|2003
2002|2001|2000|1999
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se