Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
18 mars 2015
 
 
Rätten till tolk stärks
 
Sverige är på väg att införa EU:s brottsofferdirektiv. För att uppfylla unionsreglerna krävs smärre ändringar. Det gäller bland annat rätten till tolk åt målsägande som inte behärskar svenska.
 
Den rätten ska nu lagfästas. Ordagrant föreslår regeringen att "om en målsägande inte behärskar svenska ska en tolk anlitas vid sammanträden inför rätten". Det betyder att de personer som har lagstadgad rätt till tolk är målsägande som antingen själva är part i rättegången, eller som bara ska höras. Den rätten gäller även under förundersökningen. Regeringen konstaterar att det redan är praxis att svenska domtolar anlitar tolkar åt målsägande som inte förstår svenska. Men för att uppfylla direktivets strängare krav måste det här skrivas in i den svenska rättegångsbalken. Ett par remissinstanser hade önskat sig en mer detaljerad reglering. Rädda Barnen menar att det borde införas en rätt att välja tolk till exempel av samma kön. En annan remissinstans framförde kravet att bara auktoriserade tolkar ska anlitas. Regeringen framhåller att rättegångsbalken redan nu ålägger domstolarna att försöka tillsätta auktoriserade tolkar och tillgodose önskemål om kvinnliga eller manliga tolkar - så långt det går.
    Andra förändringar som följer av EU-direktivet är att domstolen ska vara skyldig att översätta en handling, eller de viktigaste delarna, om det är "av väsentlig betydelse" för att målsäganden ska kunna ta till vara sina rättigheter. I undantagsfall går det an med muntliga översättning.
    Rätten att få handlingar översatta omfattar även målsäganden som inte aktivt tar del i rättegången eller förundersökningen. Till detta kommer särskilda regler om att hela målsägandekretsen alltid kan begära att bli underrättade om tid och plats för sammanträden inför rätten.
    Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2015.
 
 
Källa:  Prop 2014/2015:77, Genomförande av brottsofferdirektivet
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se