Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 november 1999
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige 4/1999
 
Om demokrati, reproduktion och förnyelse i dagens gymnasieskola
 
Den här artikeln ger exempel på hur den sociala reproduktionen kommer till uttryck i dagens gymnasieskola och bygger på etnografiskt material från en undersökning av denna nya gymnasieskola1. Deltagande observationer, kontakter, samtal och intervjuer med elever och lärare i framförallt en skola, utgör det huvudsakliga materialet. Drygt 80 timmars deltagande observation har gjorts, främst i en Nv-klass (Naturvetenskapliga programmet åk1) men även i en Hp-klass (Handelsprogrammet åk 1; 6 timmar). Nv och Hp utgjorde vid det aktuella tillfället två av 16 nationella program i gymnasieskolan. Ett mindre antal observationer (10 timmar) har också gjorts i Nv- och Hp-klasser i två andra skolor. I studien ingår intervjuer med 30 elever och 10 lärare från de aktuella skolorna.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se