Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
8 augusti 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 3 2007
 
Livskvalitet i familier - nære relasjoners betydning for "det gode liv"
 
Tema for denne artikkelen er kjernefamilien og hvilken betydning hverdagslivet og relasjoner i familien har for foreldrenes subjektive livskvalitet. To spørsmål forfølges i artikkelens analyse: Har viktige sider ved samtidige familiers hverdagsliv - som mors og fars arbeidstid, arbeidsmengde og opplevd tidspress - betydning for deres livskvalitet? Og: Kan kvaliteter ved relasjonene mellom ektefeller/samboere og mellom foreldre og barn bidra til å forklare hvorfor noen rapporterer bedre livskvalitet enn andre? Analysen tar utgangspunkt i hypotesen om at livskvalitet påvirkes av forhold i familiers hverdagsliv og av kvaliteten på familierelasjonene.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se