Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
26 januari 2012
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 1-2/2012
 
Från samspråk om lämplighet mot förhandling om skicklighet? - Bedömningssamtal under verksamhetsförlagd lärarutbildning
 
Hur man ska höja kvaliteten på lärares yrkeskunnande, är en fråga som står högt på såväl den internationella som den nationella agendan. Två aktuella studier, Hatties (2009) omfattande metastudie av skolelevers måluppfyllelse och McKinseys (Barber & Mourshed 2007) studie av framgångsrika skolsystem i den industrialiserade världen, har i dessa sammanhang rönt stor uppmärksamhet. I dessa poängteras att en central faktor, med positiv påverkan på elevernas prestationer, är kompetensen hos lärarna.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se