Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
37 artiklar om Naturvård
 
Ojnareskogen viktig för miljöpartister
Beslutet om att skydda Ojnareskogen på Gotland handlar inte bara om miljön. För miljöminister Åsa Romson (MP) handlar det också om trovärdighet och att lugna partiets gräsrötter.
31 aug 15

Försvagat strandskydd
Många känsliga strandområden i Sverige har fått sämre skydd de senaste åren, enligt nya siffror från Naturvårdsverket.
8 aug 15

Hav och sjöar prioriteras
Miljödepartementets budget förändras inte nämnvärt jämfört med tidigare men när det gäller havs- och vattenmiljön innehåller budgeten ett antal satsningar. För att stödja lokala åtgärder mot övergödningen — som är ett av de största miljöproblemen — avsätter regeringen 75 miljoner kronor per år från och med nästa år.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Fauna och flora i egen proposition
Det går fortsatt utför för den biologiska mångfalden i Sverige, enligt regeringens bedömning. Förlusterna av arter och livsmiljöer har inte hejdats, och det kommer att ta tid innan alla styrmedel är på plats och tillräckliga resurser avsatts för att utvecklingen ska kunna vändas. Under våren 2014 ska detta behandlas i en särskild proposition. Där ska den fortsatta politiska inriktningen för arbetet med biologisk mångfald läggas fast.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Pengar till Ekoparken
Ekoparken, nationalstadspark i centrala Stockholm, ska rustas och snyggas upp för 100 miljoner kronor. Regeringen avsätter pengarna som en kompensation för de grävarbeten som tilläts i samband med byggandet av Norra länken. "Äntligen", kommenterar Förbundet för Ekoparken.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Skadeståndsansvar när fartyg läcker
Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda en internationell konvention från år 2001 som reglerar skadeståndsansvaret när fartyg läcker ut bunkerolja.
13 mar 13 – Prop 2012/2013:81

Nationalpark blir XXL
På initiativ av Naturvårdsverket föreslår regeringen att Hamra nationalpark, som var en av Sveriges och Europas första, utvidgas rejält.
1 mar 11 – Prop 2010/2011:69

Sluta skräpa ner!
Regeringen vill få bukt med folks tendenser att lämna tuggummirester, tomburkar och annat skräp efter sig på allmänna platser. En ny straffbestämmelse bör föras in i miljöbalken: nedskräpningsförseelse med böter som påföljd.
24 feb 11 – Lagrådsremiss: Nedskräpning

Havet ska planeras
Havsplanering är på modet, som ett sätt att skydda ekosystemen och förebygga konflikter. Även Sverige bör planera för hur nyttigheterna och utrymmet i Östersjön, Bottniska Viken och Västerhavet ska fördelas, anser statens särskilde utredare.
9 dec 10 – SOU 2010:91

Höjda miljöanslag bör övervägas
Havsmiljön, hotade arter och den biologiska mångfalden. Det är tre områden som Folkpartiet vid sidan om klimatet vill prioritera i sitt miljöarbete de närmaste åren.
5 aug 10

Renare vatten år 2027
En vattensamordnare tillsätts med ansvar för att genomföra EU:s ramdirektiv från 2000 om renare vatten. Håkan Larsson f. d. centerpartistisk riksdagsman och journalist får uppdraget. Hans uppgift blir att i dialog med berörda myndigheter, företag och kommuner underlätta de åtgärder som behövs för att uppfylla ramdirektivet.
9 dec 09

Ökat skydd för värdefull skog
Skyddet för värdefull skog ska öka. Regeringen ger Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket två gemensamma uppdrag att tillvarata markägarnas intressen i skogsskyddet.
22 okt 09 – Pressmeddelande: Ökat samarbete för mer skydd av värdefull natur

Översvämningsrisker kartläggs
EU:s översvämningsdirektiv ska införlivas i den svenska lagstiftningen. Det innebär att riskerna för översvämningar ska kartläggas planer för att möta riskerna tas fram.
8 okt 09

Värdefull skog skyddas
Regeringen vill skydda 126 000 hektar värdefull skogsmark på Statens fastighetsverks och Fortifikationsverkets marker. Det framgår av en proposition, som också föreslår höjda ersättningar till naturreservatsbildning.
4 jun 09

110 miljoner till vattenvård
Musselodlingar och restaurering av våtmarker. Det är två områden som kan få stöd når regeringen satsar 110 miljoner kronor på stöd till lokala vattenvårdsprojekt i Östersjön och västerhavet.
14 maj 09 – Pressmeddelande: Stöd till lokala vattenvårdssatsningar inrättas från 1 augusti

Östersjön långsamt friskare
Det har skett ett trendbrott i Östersjön som långsamt kan börja friskna till. Utsläppen avgödningsämnen minskar för första gången tack vare bättre gödselhantering och nya reningsverk, säger forskaren Fredrik Wolf.
12 maj 09

Toalettutsläpp till sjöss förbjuds
Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Sjöfartsverket har fått den delikata uppgiften att utreda ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar.
12 mar 09

Minskat fiske ska rädda ålen
Regeringen satsar 16 miljoner kronor på att få tillbaka ålen. Ålbeståndet har minskat med 95 procent på 30 år. Ingen vet säkert vad orsaken är.
5 mar 09

Nytt strandskydd föreslås
Nu lägger regeringen fram propositionen om nytt strandskydd. Det ska bli lättare att få lov att bygga på stränder på landsbygden. Samtidigt ska det bli svårare att exploatera stränder där trycket är hårt.
19 feb 09 – Prop 2008/2009:119

Miljöpengar till Östersjön
Regeringen avsätter en miljard kronor under mandatperioden till att förbättra Östersjöns miljö.
4 sep 08

Liten miljöeffekt av åker i träda
EU:s krav att en del av den svenska jordbruksmarken ska sättas i träda har haft liten effekt på miljön, visar en ny studie.
21 aug 08

Nord Stream bygger ingen plattform
Nord Stream drar tillbaka sin ansökan hos regeringen om att få bygga en plattform i den svenska ekonomiska zonen utanför Gotland.
8 apr 08

Miljön på undantag i ny skogspolitik
Skogsbruket i Sverige bör intensifieras för att öka uttaget av skogsråvara. Hänsynen till natur- och kulturvärden ska begränsas i vissa områden. Så ser regeringens vision ut för skogspolitiken i framtiden.
12 mar 08

Östersjön ska bli ett "pilotområde"
Regeringen vill ha en fördjupad havsmiljöutredning. Utredningen, som tillsattes förra sommaren, får i uppdrag att även undersöka hur Östersjön kan göras till ett föredöme när det gäller havsmiljöpolitiken.
30 maj 07 – Dir 2007:67

Mp vill nödstoppa torskfisket
Miljöpartiet sätter press på jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och kräver ett omedelbart stopp för torskfiske i östra Östersjön.
7 sep 06 – Miljöpartiet: Nödstoppa fisket i Östersjön

Ny jaktutredning ratar jägarna
Samebyarna och markägarna ska gemensamt bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden. Jägarna bör lämnas utanför de beslutande organen, anser regeringens utredare Sören Ekström.
24 jan 06 – SOU 2005:116

Vattenutredare får förlängd tid
EU har antagit ett ramdirektiv för vattenvård. Miljöbalkskommittén, som ska föreslå hur direktivet ska genomföras, får förlängd tid för detta uppdrag till den 30 november 2002.
3 maj 02 – Dir 2002:37

Mer pengar till kalkning
Nästa år höjs anslagen till kalkning, miljöforskning och sanering av förorenad mark.
17 dec 99 – MJU 1999/2000:1

Tillskott i värdefull skog
Skyddet av värdefull skog får ett tillskott på 150 miljoner kronor nästa år. Det har riksdagen beslutat.
30 dec 98 – MJU 1998/1999:2

Omodern gränsöverenskommelse
Gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland är orationell och omodern, skriver gränsälvsutredningen.
17 apr 98 – SOU 1998:39

Sjösala vals
Regeringen anser att miljön i de svenska skärgårdarna bör skyddas på olika sätt. Miljövårdsberedningen har tidigare lagt fram en rad förslag om sjöfart, fritidsbåtar, fiske, naturvård, etcetera.
6 feb 98 – Dir 1997:153

Exploatörer ska gottgöra ingrepp i miljön
Den som fått tillstånd att exploatera ett värdefullt naturområde ska kompensera ingreppet genom att bekosta miljöförbättringar i naturen, på samma plats eller någon annanstans.
12 sep 97 – Ds 1997:52

Nytt avtal om Torne älv
Den svensk-finska överenskommelsen om fiske, vattenrätt och miljöskydd i gränsälvarna ska skrivas om och moderniseras.
12 sep 97 – Dir 1997:79

Djur och växter behöver vild skog
I syfte att bevara den biologiska mångfalden bör cirka en miljon hektar skog miljöskyddas, anser miljövårdsberedningen.
12 sep 97 – SOU 1997:97

Skogsskyddet ska stärkas i norr
Dagens skogsskydd är koncentrerat till Norrlands inland. Drygt 800 000 hektar är skyddade i reservat, nationalparker och domänreservat. Det är främst fjällen och de fjällnära skogarna som är skyddade.
12 sep 97 – SOU 1997:97

Vattenavrinning
Älvar och vattendrag rinner som de själva vill och de följer varken kommun- eller länsindelningar. När myndigheterna ska vaka över vattenkvaliteten och ställa krav på bättre vattenmiljö bör vattenadministrationen vara anpassad till hur vattnet rinner.
12 sep 97 – SOU 1997:99

Tunnel blir en miljard billigare
För att förenkla och förbilliga byggandet av Norra länken i Stockholm har regeringen föreslagit en lag som tillåter tillfälliga intrång i nationalstadsparken. Samtidigt åläggs Vägverket att återställa parken efteråt.

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se