Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
35 artiklar om Internationell rätt
 
Växande intresse för IS-tribunal
Tribunalfrågan stod inte på dagordningen vid EU-ländernas inrikesministermöte i Bryssel på torsdagen. Ändå var det fullt av samtal i korridorerna om någon form av gemensam internationell insats för att hantera brott begångna av terrorrörelsen IS i krigen i Syrien och Irak.
7 mar 19

Polisen ska få söka i EU:s register
EU:s viseringsregister VIS är på väg att utvecklas till ett av världens mest omfattande personuppgiftsregister. Från och med sommaren kommer svenska brottsbekämpande myndigheter att ha tillgång till detta.
ÖPPEN11 mar 15 – Prop 2014/2015:82

Allians mot nätpedofiler
Sverige och 46 andra länder bildar allians mot pedofilnätverken. Gruppen möts i Bryssel för att lägga grunden till samarbetet. Det meddelar EU-kommissionären Cecilia Malmström och USA:s justitieminister Eric Holder på DN:s debattsida.
4 dec 12

Sverige ska sekretesstämpla mer
En ny sekretessbestämmelse ska förhindra att uppgifter ur utländska databaser som svenska myndigheter har tillgång till, men inte själva får bearbeta, måste lämnas ut med hänvisning till offentlighetsprincipen. Svenska Journalistförbundet är kritiskt.
7 jun 12 – Prop 2011/2012:157

Även svenskar kan lämnas ut
Utlämning av personer från Sverige till rättsväsendet i länder utanför EU är en känslig politisk angelägenhet som idag vilar på regeringen; även om Högsta domstolen kan säga nej. Utredaren föreslår att den här typen av ärenden ska flyttas över till det allmänna domstolsväsendet, och att svenska medborgare ska kunna utvisas.
16 nov 11 – SOU 2011:71

Tre års MR-satsningar utvärderade
Hans Ytterberg, före detta HoMo och senare generaldirektör vid regeringskansliet, har utvärderat regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter. Som styrdokument har den inte fungerat särskilt väl, konstaterar han.
14 apr 11

Europadomstolen häver Irakstopp
Europadomstolen häver beslutet om att stoppa alla utvisningar till Irak. I stället ska ansökningar från utvisade irakier prövas från fall till fall.
25 nov 10

USA övervakar svenskar i Sverige
Den amerikanska ambassaden har bedrivit hemlig övervakning i Sverige. Varken Säpo eller regeringen kände till vad som pågick. Nu kräver Socialdemokraterna att all information kommer i dagen.
6 nov 10

Hur får krig bedrivas?
I ljuset av Afghanistandebatten och Wikileaks avslöjanden om Irakkriget vinner folkrättskommitténs fastställanden ytterligare skärpa. Juridiskt betraktat förs kriget mot terrorismen i Afghanistan parallellt med en väpnad konflikt. Det får inte rättfärdiga ett ”rättsligt vakuum”, där vissa personer görs skyddslösa, skriver justitierådet Dag Victor.
4 nov 10 – SOU 2010:72

MR-frågorna ska in i inrikespolitiken
Mänskliga rättigheter ska vara vägledande även i svensk inrikespolitik och det behövs en ny svensk myndighet - en MR-kommission. Den ska övervakar hur de mänskliga rättigheterna förverkligas på nationella och lokalnivå anser en statlig utredning.
21 okt 10 – SOU 2010:70

”Jag arbetade för fred”
Carl Bildt avvisar kraven på att han ska ta timeout från jobbet som utrikesminister med sin vanliga lätta arrogans. Under sin tid i styrelsen i Lundin Petroleum arbetade han hårt för fredsprocessen och mänskliga rättigheter i Sudan, kommenterar han anklagelserna.
21 jun 10 – Unpaid Debt

Carl Bildt borde ta ”timeout”
En svensk åklagare inleder en förundersökning mot Lundin Petroleum för folkrättsbrott i Sudan. I bolagets styrelse har tidigare utrikesminister Carl Bildt suttit. Oppositionen kräver att han tar ”timeout”, vilket statsminister Reinfeldt tillbakavisar.
21 jun 10 – Unpaid Debt, Pressmeddelande: Förundersökning om folkrättsbrott

Bodström KU-anmäler Ask
Förre justitieministern Thomas Bodström begär nu att KU ska granska regeringens hantering av EU:s datalagringsdirektiv. Det skulle ha införlivats i svensk lagstiftning redan i fjol, men någon proposition väntas inte i vår.
17 mar 10 – Begäran om KU-granskning av regeringens hantering av EU direktivet om lagring av trafikuppgifter; Thomas Bodström (S)

Utebliven ratificering - ett fall för KU
Justitieminister Beatrice Ask anmäls till Riksdagens konstitutionsutskott, (KU) för att Sverige inte har ratificerat Europarådets konvention mot människohandel, som Sverige undertecknade redan 2005.
7 jan 10 – KU anmälan mot Beatrice Ask

Europadomstolen effektiviseras
Europadomstolen behöver bli effektivare. Över 115 000 mål väntar på sitt avgörande. På de senaste fem åren har antalet mål som inte avgjorts ökat med 50 procent.
10 nov 09 – Prop 2009/2010:52

Bodström KU-anmäler Bildt
Förre justitieministern Thomas Bodström KU-anmäler utrikesminister Carl Bildt för jäv i samband med regeringens beslut att frige Biljana Plavsic den 22 oktober i år.
29 okt 09 – Granskning av utrikesminister Carl Bildts jäv i samband med regeringsbeslut

Plavsic lämnar Sverige
Efter det att krigsförbrytaren Biljana Plavsic frigivits på tisdagen kommer hon att lämna Sverige, men vart och hur är oklart.
26 okt 09

Tre KU-anmälningar mot Persson och Bodström
Inte mindre än tre KU-anmälningar har gjorts mot Göran Persson och Thomas Bodström i fallet med de båda utvisade egyptierna Ahmed Agiza och Mohamed El Zari.
20 jan 09 – KU-anmälningar

Al-Barakaat fick rätt
Det blev en fullkomlig men senkommen upprättelse för de tre svensksomalierna och Al-Barakaat, som EG-domstolen tidigare terroriststämplat. Nu har domstolen i Luxemburg ogiltigförklarat förstainstansrättens dom från 2005 mot det informella somaliska banknätverket al-Barakaat i Spånga.
3 sep 08 – EG-domstolen

Utredning om barnskydd förlängs
Den pågående utredningen om Sveriges anslutning till 1996 års Haagkonvention om föräldraansvar och skydd för barn har beviljats mer tid. Enligt regeringens nya direktiv ska uppdraget redovisas senast den 12 december 2005.
24 maj 05 – Dir 2005:55

Internationella organisationers status i Sverige utreds
Den rättsliga statusen kring internationella mellanstatliga organisationer med säte i Sverige omgärdas av en rad frågetecken. En utredare ska nu se över organisationernas ställning.
25 apr 05 – Dir 2005:43

Internationellt anpassad sanktionslag
En särskild utredare har fått i uppdrag av regeringen att se över sanktionslagen om internationella sanktioner. Huvudsyftet är att bättre anpassa lagen till det internationella regelverket på området. Utredaren ska också föreslå föenklingar av det svenska regelverket.
25 apr 05 – Dir 2005:34

Mer tid för gränskontrollsutredning
I juni förra året tillsatte regeringen en utredning som ska analysera konsekvenserna av Sveriges operativa inträde i Schengen. Utredningen skulle ha redovisats den 1 juli 2004. Nytt slutdatum är satt till den 1 december 2004.
17 sep 04 – Dir 2004:89

Svensk anslutning till Haagkonventionen
Regeringen har tillsatt en utredning som ska förbereda en svensk anslutning till 1996 års Haagkonvention. Konventionen syftar till att stärka skyddet för utsatta barn. Initiativet kommer efter en uppmaning från EU-rådet, som vill att samtliga medlemsländer ansluter sig till konventionen före den 1 oktober 2005.
7 apr 04 – Dir 2004:14

Immunitet för FN-delegater
Den 18 september 2003 undertecknade regeringen ett ramavtal med FN avseende immunitet för deltagare vid olika FN-möten i Sverige. Nu föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtalet.
5 mar 04 – Prop 2003/2004:68

Informellt polissamarbete blir formellt
Svenska poliser, åklagare, tullare och tjänstemän vid kustbevakning samarbetar idag med kollegor utomlands. Men samarbetet är ofta informellt, nu ska formerna för samarbetet formaliseras.
15 okt 03 – Prop 2003/2004:4

Svenskar kan utlämnas vid politiska brott
Regeringen har nu lagt fram ett lagförslag om europeisk arresteringsorder. Enligt lagen ska personer som är misstänkta för brott snabbt och enkelt kunna utlämnas till andra EU-länder.
15 okt 03 – Prop 2003/2004:7

Svensk lag stiftas mot krigsförbrytelser
Personer bosatta i Sverige kan från och med den 1 juli i år ställas inför domstol i ett annat land åtalade för krigsförbrytelser. I en utredning föreslås nu att Sverige stiftar en lag om internationella brott, för att effektivare kunna hantera brott mot "krigets lagar".
19 dec 02 – SOU 2002:98

Brottmålsdomstolen
Under nittiotalet har FN skapat två tillfälliga krigsförbrytartribunaler - en för Jugoslavien och en för Rwanda. En permanent domstol är nu på väg att inrättas.
3 maj 02 – Prop 2001/2002:88

Sverige accepterar den europeiska arresteringsordern
Den 19 september, dagarna efter terrorattacken i USA föreslog EU-kommissionen att en europeisk arresteringsorder skulle införas.
3 maj 02 – Prop 2001/2002:118

Sverige ställer upp på EU:s anti-terrorismlag
Dagarna efter den 11 september presenterade EU-kommissionen ett förslag till rambeslut för att bekämpa terrorismen. Rambeslutet ska framtvinga en likartad terroristlagstiftning i alla EU-länder.
3 maj 02 – Prop 2001/2002:135

Ny lag ska försvåra import av prostituerade
Att handla med människor är naturligtvis förbjudet och straffbart, men likväl ökar den så kallade människohandeln. Den svenska rikskriminalen uppger att mellan 200 och 500 kvinnor per år kommer till Sverige genom människohandel. Många smugglas hit och hamnar sedan på bordeller.
3 maj 02 – Prop 2001/2002:99, Prop 2001/2002:124

Sverige godtar FN:s finansieringskonvention
Efter den 11 september har den internationella terrorismbekämpningen tagit fart på olika sätt. USA och Storbritannien har varit pådrivande.
3 maj 02 – Prop 2001/2002:149

Konvention om tvistlösning godkänd
Riksdagen har godkänt Brysselkonventionen, som innehåller regler om domstolars behörighet vid vissa internationella tvister.Konventionen gäller privaträttsliga tvister, med undantag för familjerättsliga frågor.
29 maj 98 – LU 1997/1998:24

Avtal för immunitet
Personer som arbetar för Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, Helsingforskommissionen, har fått immunitet och andra privilegier fastställda i ett avtal.
24 apr 98 – Prop 1997/1998:149

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se