Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
87 artiklar om Domstolsväsen
 
När räcker en domare i tingsrätt?
Det ska framgent rätten själv bestämma, utan att parterna kan motsätta sig beslutet. Syftet med ändringen är att fler mål ska avgöras snabbare. Men Svenska Advokatsamfundet är kritiskt.
3 dec 15 – Prop 2015/2016:56

Omorganisering av domstolar
När frågor om immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt tas upp i domstol idag är instanskedjan lång och splittrad. Regeringen har lagt fram en proposition som innebär att Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen försvinner.
3 dec 15 – Prop 2015/2016:57

Inställda rättegångar trots ny lag
Nästan var fjärde tingsrättsförhandling ställdes in under årets första tre månader, trots att domstolarna sedan i somras kan använda tvångsmedel och sanktioner för att tvinga kallade att komma till rättegången.
18 maj 15

Rätten till tolk stärks
Sverige är på väg att införa EU:s brottsofferdirektiv. För att uppfylla unionsreglerna krävs smärre ändringar. Det gäller bland annat rätten till tolk åt målsägande som inte behärskar svenska.
ÖPPEN18 mar 15 – Prop 2014/2015:77

Nya nämndemän ännu äldre
Nämndemännens medålder har stigit ytterligare, trots att Domstolsverket fått i uppdrag av regeringen att verka för att sänkt ålder.
14 mar 15

Fler domar ska avkunnas i frånvaro
Regeringen vill snabbt driva igenom några av utredaren Stefan Strömbergs förslag om hur brottmål kan behandlas mer effektivt i det svenska rättsväsendet.
18 mar 14 – Prop 2013/2014:170

Nämndemannasystemet orubbat
I fjol lade en utredning flera omdiskuterade förslag på förändringar av nämndemannasystemet. I regeringens aktuella proposition är stötestenarna nedslipade eller helt borttagna.
12 mar 14 – Prop 2013/2014:169

Dyrare gå till domstol
Regeringen aviserade i budgetpropositionen att de allmäna domstolsavgifterna höjs. För att undvika fusk ska även en ny avgift införas när Kronofogden överlämnar ärenden till tingsrätten.
29 jan 14 – Prop 2013/2014:77

Statlig utredning om Quick
Regeringen har tillsatt en utredning som ska granska både vården och rättsväsendets behandling av Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick. Samtidigt rasar en kritikstorm mot dåvarande justitiekansler Göran Lambertz för hans offentliga uttalande om fallet.
28 nov 13 – Dir 2013:107

Breddad rekrytering av nämndemän
Alla som vill bli nämndemän ska kunna ansöka till nämndemannauppdraget hos kommuner och landsting. Det ska även gå att nominera andra för uppdraget, föreslår regeringens nämndemannautredning som presenteras i dag.
25 jun 13 – SOU 2013:49

Nya regler om utevarodomar
Som en följd av det rättsliga samarbetet inom EU kan svenska myndigheter verkställa domar och beslut som andra länders myndigheter utfärdat och vice versa. Det finns dock ett antal grunder för myndigheterna att vägra och de ändras nu.
29 maj 13 – Prop 2012/2013:156

Uppehållstillstånd för dömda
Regeringen ska inte längre vara sista instans för personer som dömts till att utvisas ur Sverige efter att de begått brott. I stället ska den dömde kunna ansöka om uppehållstillstånd, respektive om att utvisningsbeslutet upphävs, hos Migrationsverket.
23 apr 13 – Prop 2012/2013:151

Åtalad som uteblir ska kunna dömas
Fler brottmål ska kunna avgöras även om den åtalade inte kommer till rätten, föreslår regeringens utredare. Dessutom ska straffyrkande finnas med redan i åtalet.
4 apr 13 – SOU 2013:17

Misstänkt ska ha rätt till tolk
Personer som står anklagade för brott i Sverige men inte behärskar svenska är i akut behov av tolk och översättarservice. Att förstå vad man anklagas för och att kunna kommunicera med sin försvarare är en minimirättighet enligt Europakonventionen. Regeringen vill göra denna rätt starkare.
27 mar 13 – Prop 2012/2013:132

Dyrt med offentliga försvarare
Statens utgifter för rättsliga biträden ska utredas - regeringen vill dra helst ner på kostnaderna.
13 feb 13 – Dir 2013:12

Inspelade förhör ersätter vittnesmål
När det stod klart att den massiva Södertäljerättegången skulle tas om i sin helhet i tingsrätten på grund av jäv, beslutade rätten att alla vittnen måste höras på nytt. Nu slår regeringens utredare fast att inspelningar av redan gjorda förhör hade varit tillräckliga.
24 jan 13 – SOU 2012:93

Avskaffa hyresnämnderna
Idén har varit uppe på tapeten förr, men förkastats i slutändan: att avskaffa både hyres- och arrendenämnderna och istället flytta över verksamheten till det allmäna domstolsväsendet.
5 dec 12 – SOU 2012:82

Rätt till tolk i rätten
Misstänkta och tilltalade personer som inte behärskar svenska språket har rätt till tolk och översättning. En EU-anpassning innebär att dagens "kan-få-regler" blir till "ska-ha-regler".
14 aug 12 – SOU 2012:49

Nämndemännen ifrågasatta
Regeringen låter en särskild utredare se över systemet med politiskt tillsatta nämndemän. Det kan komma på fråga att plocka bort nämndemännen i högre instanser men behålla dem i tingsrätterna.
5 jun 12 – Dir 2012:51

Något enklare resning i brottmål
Det ska bli lättare att återuppta en förundersökning i syfte att få till stånd resning i brottmål. Regeringen realiserar därmed förslag som lades fram av Förundersökningsutredningen för två år sedan.
31 maj 12 – Prop 2011/2012:156

Åtal på mejlen
Åklagare i Sverige kan redan idag mejla över stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll i PDF-format till domstolarna. Men dokumenten ska också lämnas in i pappersform.
4 apr 12 – Prop 2011/2012:126

Offentliga biträden inte alltid så bra
Det har länge funnits kritik mot de offentliga biträden som Migrationsverket tillförordnar asylsökande personer. Nu får statskontoret i uppdrag att utvärdera myndighetens ärendehantering.
15 mar 12 – Regeringsuppdrag till Migrationsverket att göra en översyn av Lifos , Regeringsuppdrag till Migrationsverket att göra en översyn av Lifos

Snabbare puckar i patentmål
Patentbesvärsrätten ska bli snabbare. Regeringen vill slopa kravet på att domstolen som prövar patentärenden ska vara uppdelad i avdelningar. Dessutom menar man att Patentbesvärsrätten i vissa fall borde kunna döma med bara en närvarande ledamot, i stället för tre.
13 mar 12 – Prop 2011/2012:88

Åtal på mejlen
Åklagare i Sverige kan redan idag mejla över stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll i PDF-format till domstolarna. Men dokumenten ska också lämnas in i pappersform.
6 mar 12 – Lagrådsremiss: Elektronisk stämningsansökan i brottmål

Säkerhetskontroller i domstolar
Säkerhetskontrollerna i domstolarna ska öka. Det föreslår regeringen i en proposition. Det sker mot bakgrund av hot och incidenter i domstolarna, och det anses väsentligt för rättssäkerheten att domstolarnas arbete kan genomföras utan hot om våld.
9 feb 12 – Prop 2011/2012:63

Nämndemän kan försvinna
Systemet med politiskt tillsatta nämndemän kan vara på väg att försvinna. Justitieminister Beatrice Ask (M) är beredd att se över systemet sedan en undersökning visat att många domare vill få bort de politiskt tillsatta nämndemännen.
28 dec 11

Ny gemensam domstolslag
En särskild utredning föreslår att dagens bestämmelser om hur svenska domstolar får organiseras förs in i ny lag, som ska omfatta alla typer av domstolar och domare. Några större förändringar för rättsskipningsprocessen är inte att vänta.
11 maj 11 – SOU 2011:42

Färre ärenden till domstol
Regeringen vill flytta handläggningen av cirka 26000 ärenden om året, från tingsrätterna till olika förvaltningsmyndigheter. Exempelvis ska makar som vill registrera sitt äktenskapsförord och personer som vill kräva ut sitt arv framöver vända sig till Skatteverket.
28 apr 11 – Prop 2010/2011:119

Mer makt åt åklagarna
Regeringen vill utöka åklagarnas befogenheter i brottsmålprocesser. Det ska gå snabbare att nå fram till ett avgörande - även när den tilltalade inte är närvarande.
24 aug 10 – Dir 2010:78

KD vill ha domstolsplikt
Kristdemokraterna vill att Sverige inför domstolsplikt som i USA. Partiet anser inte att dagens nämndemän speglar befolkningen.
3 jun 10

Nya regler i förvaltningsdomstolarna
Justitiedepartementet föreslår förändringar i rättegångsreglerna för förvaltningsdomstolarna. Flera mål ska flyttas ned till första instans, från kammarrätt till förvaltningsrätterna.
2 jun 10 – Ds 2010:17

Europadomstolen effektiviseras
Nu ska Europadomstolen bli effektivare. Antalet mål som inte avgjorts växer lavinartat. Den 1 juni i år träder ett ändringsprotokoll till Europakonventionen i kraft, som ska möjliggöra en förenklad handläggning.
2 jun 10 – Pressmeddelande: En effektivare Europadomstol

Domare får söka jobb
Regeringen föreslår i en proposition en ny ordning för rekrytering av domare. Det nya är att alla tjänster som domare ska utannonseras och tillsättandet av domare ska förberedas av en statlig nämnd. Hittills har högre domare utsetts av regeringen, utan att enskilda domare haft möjlighet att söka tjänsterna. Regeringen kommer också i fortsättningen formellt att utse domarna.
31 mar 10

Domare får söka jobb
Regeringen föreslår i en proposition en ny ordning för rekrytering av domare. Alla domartjänster ska i frotsättningen tillsättas av en statlig nämnd. Hittills har högre domare utsetts av regeringen.
23 mar 10 – Prop 2009/2010:181

Nya regler för utnämning av domare
Regeringen föreslår en stor förändring när det gäller tillsättandet av domare. Alla tjänster som domare ska utlysas. Dagens särskilda förfarande för hur regeringen utnämner de högsta domarna ska avskaffas.
25 feb 10 – Lagrådsremiss: Utnämning av ordinarie domare

Kvinnor mest nöjda med rättsväsendet
Kvinnliga brottsoffer är mest nöjda med hur de bemöts av rättsväsendet. Även unga svenskfödda brottsoffer är positiva. Bland dem som känner sig sämst behandlade finns utrikes födda brottsoffer och äldre män. Det framgår av en rapport från Brottsförebyggande rådet.
8 feb 10 – Brottsförebyggande rådet: Brottsoffers kontakter med rättsväsendet

Ny domare i HD
Agneta Bäcklund, rättschef i Justitiedepartementet blir justitieråd, domare i Högsta Domstolen. Hon har sedan 1994 arbetat i Justitiedepartementet och sedan 2005 som rättschef. Hon tillträder sin nya tjänst 12 april i år.
28 jan 10

Första kvinnliga ordföranden i HD
Justitierådet Marianne Lundius blir ny ordförande i Högsta Domstolen och därmed HD:s första kvinnliga ordförande. Hon har varit justitieråd, domare i HD sedan 1998.
14 jan 10

Lättare att få hjälp med resning i brottmål
Det ska bli lättare att återuppta en förundersökning med syftet att få till stånd resning i ett fall. En dömd person ska kunna få offentlig försvarare för att få hjälp med att söka resning.
13 jan 10 – SOU 2009:98

KD: Inför brottsnämnd för barn
För att förhindra unga att begår nya brott föreslår Kristdemokraterna att brottslingar under 15 år ställs inför en särskild nämnd. Partiet vill också av livs- och rättskunskap införs som ämne redan i förskolan.
6 dec 09

Domstolar och domare utreds
Domares anställningsformer och karriärvägar ska utredas. Bestämmelser om domstolarna ska samlas i en lag. I den lagen ska också den lag om utnämning av ordinarie domare som regeringen lägger fram i vår ingå.
24 nov 09 – Dir 2009:106

Ökad (o)säkerhet i domstolar
Det ska bli möjligt att genomföra fasta säkerhetskontroller i domstolar. Hovrättslagman Krister Thelin som utrett säkerheten vid domstolar anser att det idag är för höga krav för att en domstol ska få införa säkerhetskontroller.
29 sep 09 – SOU 2009:78

Snabbare skadestånd utreds
Man ska inte behöva vända sig till Europadomstolen, och vänta länge, för att få skadestånd om en myndighet brutit mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
7 maj 09

Bilder av offer kan stoppas
Insynsutredningen får i uppdrag av justitieminister Beatrice Ask att överväga om det ska vara möjligt att sekretessbelägga bilder av brottsoffer som ingår i en brottsutredning.
22 apr 09 – Dir 2009:29

Fördomar hotar rättssäkerheten
Personer med utländsk bakgrund diskrimineras i rättsväsendet. Fördomar och brist på kunniga tolkar äventyrar rättsäkerheten. Det skriver Brå i en rapport.
28 feb 08 – Diskriminering i rättsprocessen

Regeringen ändrar avvisningsbeslut
Regeringen upphäver avvisningsbeslutet från 2001 mot Mohammad Alzery, en av de båda egyptier som under uppmärksammade former avvisades till Egypten.
1 mar 07 – Regeringen: JK får i uppdrag att nå överenskommelse om skadestånd

Tolkutredare får extra tid
Den utredning som undersöker hur rättväsendets behov av kvalificerade tolkar ska kunna tillgodoses skulle ha varit klar den 3 januari. Utredaren har fått mer på tid på sig. Uppdraget ska vara klart den 30 april 2005.
23 mar 05 – Dir 2005:18

Dyrt med målsägandebiträden
Den som drabbas av brott, till exempel sexualbrott, har rätt till juridiskt stöd i form av målsägandebiträde. Allt fler har kommit att använda sig av denna hjälp. Men det har blivit för dyrt, antyder regeringen som nu tillsätter en utredning.
2 mar 05 – Dir 2005:19

Färre HD-ledamöter
Regeringen föreslår på högsta domstolens initiativ att minimiantalet justitieråd i högsta domstolen minskas från sexton till fjorton.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:23

Sammanslagna tingsrätter minskar antalet domare
Regeringen vill minska antalet tingsrätter. Motivet sägs vara att skapa mer kompetenta domstolar med specialiserade domare. Men den enda säkra slutsatsen i Anders Erikssons utvärdering är att antalet domare också minskar.
20 mar 03 – SOU 2003:5

Flera domstolar kan dela chef
Länsrätter och tingsrätter som ligger på samma ort ska kunna samverka i administrativa frågor. Bland annat ska de kunna ha en gemensam chef. För denna samverkan som är tänkt att spara pengar ska kunna bli verklighet krävs en lagändring, och den föreslås träda ikraft den 1 januari 2003.
1 nov 02 – Prop 2002/2003:4

Snabbfil för småbrott
I juli nästa år öppnas med stor sannolikhet en snabbfil för vissa mindre brott. Tanken är att det inte skall ta mer än åtta till tio veckor från att brottet begås till att dom faller.
29 aug 02 – SOU 2002:45

Nämndemännen är för gamla
Man eller kvinna i 25 - 40 årsåldern. Yrkesarbetande och gärna med utländsk härkomst. Helst partipolitiskt obunden. Lämpligt förflutet är ett krav. Så skall framtidens nämndemän se ut. Det önskar sig åtminstone nämndemannakommittén.
29 aug 02 – SOU 2002:61

EU-advokater får verka i Sverige
Det blir vid nyår fritt fram för advokater från andra EU-länder att etablera sig i Sverige. Efter tre års verksamhet här kan de bli medlemmar i Sveriges advokatsamfund.
22 okt 99 – JuU 1998/1999:24

Statlig löneglidning ska redovisas
Under nittiotalet har lönesättningen på de statliga myndigheterna decentraliserats. Regering och finansutskott ska inte längre godkänna de centrala avtalen och arbetsgivarverket har rätt att teckna kollektivavtal. Även på myndigheterna har lönesättningen förändrats; individuell lönesättning har ersatt fasta lönetrappor.
3 sep 99 – Förslag 1998/1999:RR10

Sänkt pension om färre föds
I en utredning från näringsdepartementet föreslås att alla som vill ska ha rätt att arbeta fram till 67 års ålder.
27 aug 99 – Ds 1999:39

Miljöpartiet vill ha undantag i LAS
Miljöpartiet har tillsammans med de borgerliga partierna beslutat att små företag ska få göra undantag från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.
30 apr 99 – AU 1998/1999:8

Hyresnämnderna avskaffas
Hyreslagstiftningsutredningen föreslår att hyresnämnderna avskaffas. Tvister enligt hyres- och arrendelagen bör istället avgöras i allmän domstol.
19 mar 99 – SOU 1999:15

Svårt att spara på domstolarna
Det går inte att genomföra några stora besparingar inom domstolarna om inte antalet tingsrätter skärs ned radikalt.
29 jan 99 – SOU 1998:135

Lika röstetal
De borgerliga partierna vill höja ersättningarna för nämndemännen. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill inte höja.
30 dec 98 – JuU 1998/1999:1

Tvister slits av betrodda män
Efter 70 år får Sverige en ny lag om skiljeförfarande. Den nya lag som regeringen vill införa talar om vem som får vara skiljeman, vilka tvister som får avgöras genom en skiljedom och hur processen ska gå till. I lagen markeras också att tvister mellan företag och konsumenter inte får avgöras genom skiljedom.
11 dec 98 – Prop 1997/1998:35

Fler mål får avgöras utan huvudförhandling
Regeringen vill göra arbetet i hovrätterna smidigare.
11 dec 98 – Prop 1998/1999:37

Anställningsskydd vid överlåtelser gäller även offentliganställda
Direktivet som ger anställda rätt till fortsatt anställning vid ägarskiften ska gälla också i den offentliga sektorn.
12 jun 98 – EU:s ministerråd

Ändring i konkurrenslagen
Instansordningen ändras när det gäller Konkurrensverkets beslut om undantag, icke-ingripandebesked och åläggande enligt konkurrenslagen. Riksdagens beslut innebär att besluten ska överklagas till Marknadsdomstolen. Den nuvarande ordningen med två domstolsinstanser, Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen, behålls för frågor om bland annat konkurrensskadeavgift och kvarstad. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1998.
12 jun 98 – NU 1997/1998:9

Myndighetsbeslut får överklagas i domstol
Från och med den första oktober i år införs en allmän regel som innebär att beslut av förvaltningsmyndigheter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det inte finns någon annan särskild bestämmelse. I och med detta försvinner den tidigare regeln om att statliga myndigheters beslut i avsaknad av bestämmelser om överklagande får överklagas hos närmast högre myndighet, och i sista hand hos regeringen.
5 jun 98 – JuU 1997/1998:17

Kompromiss om blockader
Om en strejk eller en blockad i ett EU-land påverkar varutransporter över gränserna måste regeringen i landet informera kommissionen. Regeringen måste också vidta alla ”nödvändiga och proportionerliga” åtgärder för att garantera den fria varurörligheten, vilket dock inte får påverka medborgarnas strejkrätt eller andra grundläggande rättigheter.
22 maj 98 – EU:s ministerråd

Vem blir hög domare
Det är omöjligt att få insyn i hur det går till när landets högsta domartjänster tillsätts. När regeringen tillsätter justitieråd och regeringsråd behöver den inte redovisa varför den utnämner den ena eller den andra personen. Riksdagen tycker inte om detta hemlighetsmakeri och föreslår därför att en parlamentarisk kommittè får i uppdrag att utreda hur höga domartjänster ska tillsättas.
22 maj 98 – JuU 1997/1998:24

Domstolskommitténs uppdrag begränsas
Landets små tingsrätter räddas från nedläggning när domstolskommittén befrias från sitt ursprungliga uppdrag.
8 maj 98 – Dir 1998:22

Tillfälligt anställda ska få starkare ställning
Nu ska utvecklingen och förekomsten av deltidsarbeten och tillfälliga anställningar granskas. Syftet är att stärka de båda gruppernas ställning på arbetsmarknaden.
8 maj 98 – Dir 1998:27

EG-domstolen får tolka lag i internationella tvister
Sverige bör godkänna en konvention om domstolars behörighet att döma i internationella, privaträttsliga tvister, föreslår regeringen.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:102

Telefonavlyssningen var motiverad
Riksdagen har godkänt två regeringsskrivelser om hemlig teleavlyssning (skrivelse 1996/97:57 och 1997/98:26) utan att ha något att anmärka.
13 mar 98 – JuU 1997/1998:10

Girigt näringsliv manas till besinning
– Delar av näringslivet har åter visat en girighet som är närmast obegriplig. Man har visat att man saknar markkontakt, sa Lennart Daléus (c) vid riksdagens frågestund.
13 feb 98 – Riksdagsdebatt

Professorstjänst blir mindre skyddad
Landets professorer förlorar vid årsskiftet det särskilt starka anställningsskydd som de haft hittills.
19 dec 97 – UbU 1997/1998:6

Ny upplaga av översatta lagar
Statsrådsberedningens förteckning över svenska författningar som är översatta till främmande språk finns nu i en sjunde reviderad upplaga.
5 dec 97 – Ds 1997:72

Tre länsrätter består
När det nya storlänet, Västra Götalands län, bildas den 1 januari 1998 ska länsrätterna i Göteborg, Vänersborg och Mariestad behållas, trots att det strider mot de nuvarande reglerna. Regeringen anser att man bör vänta med att bilda en ny och större länsrätt eftersom hela domstolsväsendets organisation är under utredning. Regeringen har föreslagit och riksdagen har godkänt lagändringar som gör att de tre länsrätterna kan behållas.
5 dec 97 – JuU 1997/1998:6

Arbetsmarknaden får en riksmedlare
Ett nytt medlingsinstitut ska inrättas 1999. Dess viktigaste uppgift blir att medla i konflikter på arbetsmarknaden. Men institutet ska också verka för en väl fungerande lönebildning.
5 dec 97 – SOU 1997:164

Enighet kring låglönelinjen
Alla, från regeringen till fack och arbetsgivare, är numera eniga om att lönerna måste hållas nere. Flera internationella organisationer propagerar också för en sådan politik
5 dec 97 – SOU 1997:164

Oenighet om medlarnas befogenheter
Arbetsgivarna vill att den nye riksmedlaren får långtgående maktbefogenheter. Fackföreningarna är av motsatt åsikt.
5 dec 97 – SOU 1997:164

Medlingsinstitutet inrättas
Det nya medlingsinstitutet bildas den januari 1999. Chefen för det nya institutet får titeln riksmedlare. Ytterligare två medlare bör vara anställda vid institutet som får ett tiotal tjänstemän vid sidan av medlarna. Till institutet knyts tre partssammansatta råd - ett för samhällsekonomi, ett för lönestatistik och ett för avtalsförhandlingar. Institutet, som ersätter den nuvarande förlikningsmannaexpeditionen, ska ligga i Stockholm.
5 dec 97 – SOU 1997:164

Hyreslagstiftning
Regeringen vill avskaffa hyres- och arrendenämnderna och låta tingsrätterna ta hand om alla hyres- och arrendemål.
24 okt 97 – Dir 1997:97

Nej till prövningstillstånd i AD
Riksdagen säger nej till regeringens förslag att införa prövningstillstånd till arbetsdomstolen.
17 okt 97 – AU 1997/1998:3

Minimiskydd för anställda i hela EU
Ett arbetsrättsligt minimiskydd ska gälla alla arbetstagare som stationeras ut i ett annat EU-land. Det är innebörden av ett direktiv från EU som nu ska införlivas i svensk lagstiftning.
12 sep 97 – Dir 1997:84

Professorer sitter mindre säkert
Regeringen vill slopa de särregler som ger professorer ett särskilt starkt anställningsskydd.
29 aug 97 – Lagrådsremiss: Professorers anställningsskydd

Tingsrätter och länsrätter kan slås samman
Domstolskommittén ska utreda möjligheten att slå ihop tingsrätterna med länsrätterna, som är första instans i förvaltningsmål.
6 jun 97 – Dir 1997:50

Nya arbetsrätten ger inga jobb
Efter många turer och omfattande fackliga protester har riksdagen (s och c) godkänt regeringens förslag till ändringar i anställningsskyddslagen (LAS).
6 dec 96 – AU 1996/1997:4

Reformation av arbetsrätt
Regeringens förslag till reformering av arbetsrätten har nu lämnats till riksdagen för beslut.
8 nov 96 – Prop 1996/1997:16

KO får föra tvister till domstol
Konsumentombudsmannen, KO, ska få agera som juridiskt ombud för enskilda personer i tvister med kontokortsföretag, försäkringsbolag och andra företag som sysslar med finansiella tjänster.
25 okt 96 – SOU 1996:140

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se