Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
1|1|1|1
 
 
#2019/01
 
Onsdag 13 mars 2019
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

politiken.se visar här senast publicerade inrikespolitiska dokument.

Riksdagsbeslut
 
UbU 2019/20:8 Förskolan
19/12-2019
 
 
Regeringens förslag
 
 
 
Utredningar (SOU)
 
 
 
Utredningar (Ds)
 
 
 
Direktiv till utredningar
 
 
 
 

Läs mer om källorna

21 januari 2019
 
 
Regeringsförklaringen
 
En blåkopia på Januariavtalet
 
Efter att Stefan Löfven blivit vald till statsminister i riksdagen läste han upp regeringsförklaringen, som bygger på januariavtalet, och som lägger fast politikens inriktning för mandatperioden.
 
Stefan Löfven i kammaren:

Herr talman, Ärade ledamöter av Sveriges riksdag!
    Runtom i Europa breder högerextrema rörelser ut sig. I flera länder har krafter med en antidemokratisk agenda nått ända fram till regeringsmakten. Men i Sverige står vi upp för människors lika värde. Vi väljer en annan väg.
    Nu inleder vi ett historiskt samarbete. Sverige får en regering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna och som samarbetar om budgeten och politikens inriktning på flera områden med Centerpartiet och Liberalerna.
    Nu kan vi äntligen ta nya tag. Samhällsproblemen kan inte vänta.
    Jobben ska bli fler och klimatutsläppen ska minskas.
    Välfärden ska bli bättre och integrationen effektivare.
    Tryggheten ska öka och brottsligheten bekämpas.
    Sverige är i behov av stora reformer. Dessa kan vi nu ta itu med, tillsammans över gamla blockgränser.

Herr talman!
    I morse klev hundratusentals svenskar ur sängen, tog sin kopp kaffe, fixade frukost, påminde barnen om gympapåsen.
    Kanske blev det en stunds kamp i hallen om ytterkläderna innan alla kom iväg. Barn till förskola och skola. Vuxna till jobbet. Och de allra flesta är för upptagna för att lyssna till dagens regeringsförklaring. Det är vanligt folks slit som bygger Sverige.
    Svensk ekonomi är stark. Budgetunderskott har vänts till överskott, sysselsättningsgraden är den högsta på över 25 år och statsskulden är på den lägsta nivån sedan 1970-talet.
    Nu har vi handlingsutrymme. Nu har vi stora möjligheter. När det går bra för Sverige ska det komma alla till del.
    Förra mandatperioden gjordes historiska satsningar på välfärden. Under de kommande fyra åren ska resurserna förstärkas med ytterligare fem välfärdsmiljarder årligen.
    Pensionen höjs för dem som arbetat ett helt yrkesliv till låga löner. De har kämpat för Sveriges välstånd. Nu ska de få den respekt de förtjänar.
    Arbetsgivaravgifter sänks. Det blir billigare för företagare att göra sin första anställning.
    De första stegen mot en familjevecka tas. Landets föräldrar ska få mer tid med sina barn.
    Kommande generationer ska ha tillgång till ren luft, friska hav och en levande natur. Klimatomställningen ska genomsyra politiken.
    Vårt samhälle ska vara starkt – och vår utveckling hållbar.
    * * *
    Alla som kan jobba ska jobba. Det ska vara ordning och reda i ekonomin. Överenskommelsen om det finanspolitiska ramverket ligger fast. Full beredskap ska finnas för en vändande konjunktur.
    En ny stor skattereform genomförs. Så ska vi främja jobb och konkurrenskraft, utjämna klyftor och öka jämlikheten. Så ska vi trygga välfärden och bidra till att klimat- och miljömålen nås.
    De sista resterna av pensionärsskatten slopas. Värnskatten och extraskatten vid generationsskiften tas bort. RUT-avdraget vidgas. Svensk industri och svenska företag, små som stora, ska ha goda förutsättningar att växa och anställa fler. Problemet med kompetens-utvisningar måste lösas.
    Sverige är en ledande forskningsnation. Den positionen ska vi försvara. Den fria forskningen ska värnas samtidigt som forsknings-politiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar.
    Nationella innovationsrådets arbete fortsätter. En exportsatsning för fler jobb i hela landet genomförs. Gröna obligationer prövas. Samverkan, innovation och klimatomställning gör svenska företag världsledande.
    Tillsammans rustar vi för framtiden.
    Tillsammans bygger vi Sverige starkt.
    * * *
    Regeringens mål är inte bara att hela landet ska leva. Hela landet ska växa.
    Den nationella planen för att investera 700 miljarder i vägar och järnvägar fullföljs. Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas och järnvägen i norra Sverige ska byggas ut. Allt fler långväga godstransporter ska flyttas från lastbil till tåg och sjöfart.
    Ett nationellt biljettsystem införs för all kollektivtrafik i hela Sverige. Reseavdraget görs avståndsbaserat och färdmedelsneutralt. Utlands-resor med tåg förenklas – fler ska kunna ta tåget till kontinenten.
    Tågtrafikens punktlighet ska öka. Investeringar i järnvägsunderhållet ökas. Cykelpendling underlättas. Vägunderhållet förbättras.
    Bredband och mobila tjänster byggs ut i hela landet och fler servicekontor öppnas.
    Det ska gå att leva, bo och arbeta i hela landet. Sverige ska hålla ihop.
    * * *
    Sällan känner man sig så fri som när man sätter nyckeln i dörren till sin första lägenhet.
    Bostadsbyggandet ska göras snabbare, billigare och mer hållbart. Rörligheten på bostadsmarknaden ska öka. Hyresmodellen reformeras med bland annat fri hyressättning vid nybyggnation. Lägenheternas kvalitet och läge får ett större genomslag i hyressättningen.
    Investeringsstöden för byggandet av hyresrätter koncentreras, effektiviseras och riktas mot hyresrätter i hela landet. Räntan på uppskovsbeloppet vid flytt avskaffas. Straffen för försäljning av svartkontrakt skärps och köpen kriminaliseras.
    Reform för reform ska bostadsbristen bort.
    * * *
    Svensk skogsnäring ska vara hållbar och växande. Den privata äganderätten till skogen ska värnas. Markägare ska få rättmätig ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätt.
    Det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i oexploaterade landsbygdsområden. Samtidigt värnas strandskyddet och allemans-rätten i exploaterade områden.
    Ett kraftfullt bondepaket tas fram för att stärka svensk livsmedelsproduktion. Jordbrukets fossilberoende ska minska.
    Konsumenternas efterfrågan på ekologisk mat ska mötas och matsvinnet ska motverkas.

Herr talman!
    Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Det finns ingen tid för tvekan.
    Den omställning som krävs är omfattande. Mycket arbete återstår. Men vi ligger i framkant. För eldrivna lastbilar och kollektivtrafik. För ökat byggande i trä. För stål utan kol och ny textil från återvunna kläder.
    Det klimatpolitiska ramverket ligger fast. All relevant lagstiftning ses över. Klimatmålen ska nås.
    Energiöverenskommelsen ska genomföras. Det ska vara enkelt och lönsamt att investera i egen produktion av förnybar energi.
    Sverige ska driva på för en klimatlag på EU-nivå. Reformarbetet för att genomföra Parisavtalet intensifieras. 1,5-gradersmålet måste nås.
    En kraftfull grön skatteväxling görs. Skatter höjs på miljö-förstörande verksamhet och sänks på arbete och företagande.
    Flygets stora klimatpåverkan ska minska. Klimatkraven på flyget skärps. Det ska gå att ladda och tanka fossilfritt i hela landet. Klimatbonusar och klimatavgifter på personbilar förstärks och förenklas. Inga nya bensin- och dieseldrivna bilar ska säljas efter 2030. Så minskar vi de stora klimatutsläppen från transportsektorn.
    Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds. Ett större arbete inleds för att binda tillbaka en del av tidigare utsläpp.
    Klimatinvesteringsprogrammen och stadsmiljöavtalen främjar lokala investeringar för global hållbarhet och de ska utvecklas och effektiviseras.
    Barn ska tryggt kunna gå och cykla till skolan, och friluftslivet ska främjas.
    Sverige ska utveckla den resurseffektiva, cirkulära och biobaserade ekonomin. Svenska konsumenter ska kunna göra hållbara och kemikaliesäkra val.
    Fler steg tas för att göra det lättare att återvinna och återbruka. En lägsta servicenivå för hushållens avfall införs. Krav på pant införs för fler produkter och spridningen av mikroplaster bekämpas.
    Den biologiska mångfalden ska skyddas. Ekosystemtjänster ska värnas. Anslagen för skydd av värdefull natur höjs.
    Havsmiljön ska förbättras. Övergödning, användning av miljögifter och utsläpp av läkemedelsrester ska minimeras. Fisket ska vara hållbart. Kontrollen skärps för att stoppa illegalt fiske, och i skyddade områden ska bottentrålning vara förbjuden.
    Grundvattennivåerna ska säkras och tillgången till dricksvatten skyddas.
    För 20 år sedan fattade riksdagen ett avgörande beslut: Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Nu måste miljömålssystemet utvecklas och nya etappmål tas fram.
    Magin i svensk gammelskog. Lärkans drill. Surret av honungsbin. Det är vår uppgift att bevara svensk natur åt våra barn och barnbarn.

Herr talman!
    Språk och arbete är vägen in i samhället.
    Under mandatperioden ska ett omfattande reformarbete för bättre integration genomföras. De etableringsjobb som arbetsmarknadens parter förhandlat fram för nyanlända och långtidsarbetslösa ska införas. Modellen ska kunna användas av bemanningsföretag och även av
    företag utan kollektivavtal. Ett ingångsavdrag införs så att arbets-givaravgiften för ungdomar utan gymnasieutbildning och nyanlända tas bort de första två åren.
    Ett integrationsår – svensk nystart – införs med intensiv yrkes-inriktad svenskundervisning, praktik, yrkesutbildning, obligatorisk samhällsorientering och ettåriga mentorskapsprogram.
    Kvinnor och män ska ha lika goda förutsättningar att försörja sig själva och styra över sina liv. Ett särskilt fokus läggs på kvinnors etablering.
    Lagen om eget boende begränsas för att minska segregationen.
    Ett godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap blir ett krav för medborgarskap. Vi höjer ambitionerna och ansträng-ningarna för att alla ska lära sig svenska, genom språkplikt, genom stärkt SFI, genom språkförskola och språkundervisning för föräldralediga. Fler karriärtjänster för lärare inrättas i utanförskapsområden.
    Människor växer med höga krav och stora möjligheter.
    * * *
    Vi lever i ett modernt kunskapssamhälle. Alla måste kunna bygga på sina kunskaper och bygga om sin kompetens.
    Svensk arbetsmarknad ska präglas av trygghet och flexibilitet. Arbetsrätten ska anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan parterna upprätthålls. Företagen ges större möjligheter att ställa om och den enskilde arbetstagaren skyddas mot godtyckliga uppsägningar.
    Om arbetsmarknadens parter inte kommer överens genomförs en lagändring som tydligt utökar undantagen från turordningsreglerna.
    Samtidigt ges ökad rätt till kompetensutveckling och bättre balans skapas i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.
    Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Fristående aktörer ska bidra till att matcha och rusta arbetssökande. Arbetslöshetsförsäkringen utvecklas så att fler kvalificerar sig för ersättning och incitamenten att söka och utbilda sig till nya jobb ökar.
    Samtidigt görs studiemedelssystemet mer generöst för äldre som vill vidareutbilda eller omskola sig. Det statliga stödet för korttidsarbete utvecklas. Utvecklingstid införs för att möjliggöra kompetensutveckling och företagande.
    Kunskapslyftet ska byggas ut och tillgången till högre utbildning och distansutbildning ska öka i hela landet.
    Så kan alla rustas för en arbetsmarknad i snabb förändring.
    * * *
    Tack vare stora ansträngningar från rektorer, lärare och elever förbättras skolresultaten i Sverige.
    I Södertälje har man genom ett blocköverskridande kvalitetsarbete förbättrat skolresultaten för åttonde året i rad. På Hovsjöskolan har gymnasiebehörigheten fördubblats!
    Samtidigt återstår ett stort reformarbete för att återupprätta vårt land som ledande kunskapsnation.
    Alla elever måste få en ärlig chans, oavsett bakgrund eller bostadsort. Kunskapsfokus ska stärkas och kraven på kvalitet ska skärpas i alla skolor. Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet i skolan genomförs. Det statliga stödet ökas.
    Ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan tas fram. Ett etableringsstopp införs för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning.
    Lärarutbildningen reformeras, kraven på utbildningen skärps och antagningskraven höjs. Det blir lättare för akademiker att välja läraryrket. Resurser tillförs för att anställa fler lärarassistenter.
    Lärarna ska få det stöd de behöver för att betygen ska bli rättvisa och likvärdiga i hela landet. Skolor som vill ska kunna införa betyg från årskurs fyra. Ämnesbetyg ska införas i gymnasieskolan. Betygsinflation ska bekämpas.
    En nationell plan för studiero och trygghet i skolan ska tas fram. Mobilförbud införs. Mobbning bekämpas med kraft. Elever som hotat eller utsatt andra för våld ska lättare kunna stängas av eller omplaceras.
    Ingen elev ska lämnas efter och den som vill ska kunna springa före. Läsa-skriva-räkna-garantin ska förverkligas. Förslag tas fram för att möjliggöra en tioårig grundskola. Barngrupper i förskola och fritidshem ska minskas. Det ska bli lättare att få särskilt stöd i mindre under-visningsgrupp. Stöd för barn med neuropsykiatriska funktions-nedsättningar ska öka. Resursskolor ska utvecklas och särskolan stärkas.
    Läxhjälpsgaranti och prioriterad timplan ska införas så att den elev som riskerar att inte bli behörig till gymnasiet kan få mer undervisning i de ämnen den behöver. Förhöjd studietakt ska kunna ges till elever som snabbare når kunskapsmålen. Högstadieelever ska kunna läsa gymnasiekurser och gymnasieelever ska kunna läsa kurser på högskolenivå.
    Låt det inte råda någon tvekan om vart vi ska. Den svenska skolan ska vara vårt samhälles största stolthet.


    Herr talman!
    När ett nytt liv är på väg. När något gör ont, känns fel. När värken aldrig släpper. Det är då, i livets mest ömtåliga ögonblick, som svensk sjukvård ska finnas där för din trygghet.
    Ingen ska behöva vänta för länge på att få behandling eller operation. En generalplan för kortare köer tas fram tillsammans med en uppdaterad kömiljard. Ett särskilt fokus läggs på kvinnors ohälsa. Nya investeringar görs i ambulanssjukvården, cancervården och förlossningsvården. En bred primärvårdsreform genomförs. Det ska bli mer attraktivt för läkare att arbeta i primärvården och enklare att bedriva vård på landsbygden.
    Den som är sjuk ska få veta hur vårdplanen ser ut och vem man ska ringa. Systemet med patientkontrakt utvecklas. Rätten till fast läkarkontakt säkras. Vite eller sanktioner ska kunna åläggas huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin.
    Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom. Det ska vara lätt att återgå till arbetet efter tillfrisknandet. Rehabilitering och företagshälsovård är avgörande.
    Villkor och arbetsmiljö ska förbättras för anställda i vård och omsorg, så att fler unga vill söka sig dit och jobba kvar – i vetskapen om att jobbet inte bara är viktigt, utan också utvecklande. Undersköterskors yrkesroll förstärks med legitimation eller skyddad yrkestitel. Fler ska kunna studera till specialistsjuksköterska med bibehållen lön.
    Psykiatrin byggs ut. Den psykiska ohälsan måste brytas. En ny vårdform för patienter med lättare psykisk ohälsa utreds. Ett mål om köfri barn- och ungdomspsykiatri införs.
    Barn som bor i skyddat boende behöver få bättre stöd.
    Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten införs i hela landet. Anställda i hemtjänsten ska få kostnadsfria arbetskläder.
    Möjligheter till jobb, ett gott liv och en meningsfull fritid förbättras för alla med olika former av funktionsnedsättning. Rätten till assistans för egenvård, andning och sondmatning ska återställas. Definitionen av normalt föräldraansvar smalnas av. Rätten till assistans för behov av tillsyn stärks. Frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen utreds.
    Den som har rätt till personlig assistans ska få det.

Herr talman!
    För 100 år sedan fattade riksdagen det första av två beslut som gav kvinnor och män lika rösträtt. Det bästa sättet att hylla dem som gick före i kampen för demokratin är att fortsätta deras arbete i en ny tid.
    Demokratin är stark i Sverige, men vi kan aldrig ta den för given. Den måste ständigt försvaras, generation för generation, mandatperiod för mandatperiod.
    Demokratiska institutioner ska skyddas. Oberoendet för domstolar och public service ska stärkas. Valsystemets motståndskraft mot manipulation förbättras. Mediestödet ska skapa bättre förutsättningar för oberoende journalistik i hela landet.
    Vi räddar reformen som inneburit fri entré på statliga museer. Kulturskolan ska utvecklas och alla barn ska ha möjlighet att ta del av den.
    Astrid Lindgren sa en gång att ”barn skapar mirakel när de läser”. Hon har rätt. Därför ska tillgången på skolbibliotek med utbildade
    bibliotekarier öka. Läsdelegationens förslag genomförs. Vi ska ha fler mirakel i Sverige!
    Idrottsrörelsen och föreningslivet ska stödjas och uppmuntras. Konstnärer och kulturskapares ekonomiska trygghet ska förbättras.
    Vi är en feministisk regering. Jämställdhetsmyndigheten blir kvar. Hbtq-personers rättigheter stärks. Diskrimineringslagen skärps.
    Urfolket samernas självbestämmande och inflytande stärks. En oberoende institution för mänskliga rättigheter inrättas.
    Arbetet med den nationella planen mot rasism fortsätter. Främlingsfientliga hatbrott mot minoriteter motverkas med kraft.
    Var än antisemitismen finns, och hur den än uttrycks, så ska den belysas och bekämpas. År 2020 står Sverige värd för en ny internationell konferens om hågkomst av Förintelsen, och svenska ungdomar ska ges möjlighet att besöka minnesplatserna i Europa. Ett nytt museum inrättas för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen.
    Vi ska aldrig glömma, har vi lovat varandra. Sverige glömmer aldrig.

Herr talman!
    Kriminaliteten ska bekämpas med samhällets fulla kraft. Nu söker rekordmånga kvinnor och män polisutbildningen. De ska ha stöd av rejäla resurser, samordnade myndigheter och effektivare lagstiftning.
    10 000 fler ska anställas inom polisen till 2024. Polisyrket ska vara attraktivt. Skyddet ska stärkas för poliser och annan blåljuspersonal. Straffen ska skärpas för brott kopplade till kriminella uppgörelser. Ny lagstiftning om datalagring överlämnas till riksdagen i närtid. Polisen ges rätt att besluta om kameraövervakning på allmän plats.
    Minimistraffet för övergrepp i rättssak höjs kraftigt. Ett system med kronvittnen utreds. Oregistrerade kontantkort till mobiltelefoner förbjuds. Straffen skärps för dem som överlåter narkotika till andra.
    Allvarliga brott som begås av unga under 15 år ska alltid utredas av polis. Insatserna skärps mot skattefusk och skatteflykt. Åtgärder vidtas mot missbruk av falska id-handlingar och mot organiserad brottslighet riktad mot våra välfärdssystem.
    De som grips och döms måste få verkningsfulla domar, som kan leda till livsförändring. Straffen ska skärpas för den som rekryterar unga till kriminalitet. Dömda som inte medverkar i vård och behandling ska få tiden i fängelse förlängd.
    Det brottsförebyggande arbetet startar i striden mot fattigdom och segregation. För att fler ska lämna kriminaliteten bakom sig införs ett nationellt exitprogram, och för att färre ska lockas in anställs fler fältarbetare och områdespoliser.
    Vi är hårda både mot brotten och brottens orsaker.
    Samhället är alltid starkare än gängen.
    * * *
    Den nya samtyckeslagen möjliggör fler fällande våldtäktsdomar. Nu fortsätter arbetet för att förverkliga en samtyckeskultur.
    Mer resurser tillförs det förebyggande arbetet och sex- och samlevnadsundervisningen moderniseras. Minimistraffet höjs för våldtäkt. Grovt sexuellt ofredande införs som ny brottsrubricering. Preskriptionstiderna förlängs, och tas bort helt för sexualbrott mot barn. Fler mottagningar inrättas för sexualbrottsutsatta.
    Regeringen ökar insatserna mot våld i nära relationer. Det gäller både det akuta stödet till våldsutsatta och deras barn, det förebyggande arbetet och insatserna för att få personer som utövar våld att förändra sitt beteende.
    ***
    Att stå upp för ditt liv och din kärlek, trots att du vet att din familj vägrar acceptera det, kräver ett stort mod. Och att tala om det inför världen, för att skapa förändring för andra, det kräver ett ännu större mod.
    Det modet hade Fadime Shindal. För det mördades hon idag för precis 17 år sedan. Så här avslutade hon sitt tal i riksdagen några månader före mordet:
    ”Det bör vara en självklarhet att få ha både sin familj och det liv man önskar sig. Tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen. Att ni inte blundar för dem.”
    Jag önskar att jag kunde säga att hederskulturen har tryckts tillbaka. Men så är inte fallet. Den finns kvar, och den hotar alltjämt människors frihet och säkerhet. Insatserna har inte varit tillräckliga. Vi måste göra mer. Vi ska göra mer.
    Vi ska skärpa straffen, öka kunskapen och förstärka arbetet i skola och socialtjänst.
    Icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott och hatbrott ska lättare kunna utvisas. Samtidigt ska den som utsätts för hedersrelaterad brottslighet få stärkt skydd mot avvisning.
    Insatser ska i högre grad kunna ges till unga utan föräldrars samtycke vid misstanke om hedersbrott. Samhället ska agera direkt vid misstanke om att personer kommer att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja.

Herr talman!
    Kampen mot terrorism och våldsbejakande extremism måste vara kompromisslös. Lagstiftningen skärps. Deltagande i terrorist-organisationer kriminaliseras. Säkerhetspolisen ges möjlighet att läsa krypterad trafik. Gränskontrollerna vid inre gräns blir kvar så länge som det finns behov.
    Terror och extremism är tyvärr bara delar av det komplexa säkerhetshot som riktas mot alla öppna och demokratiska samhällen.
    Arbetet fortsätter med att skapa ett modernt totalförsvar. Den nationella säkerhetsstrategin ska genomföras utifrån en bred säkerhetsanalys. Ett nationellt center upprättas för att öka informations- och cybersäkerheten. En ny myndighet inrättas för att stärka det psykologiska försvaret mot bland annat påverkans-operationer. Den civila beredskapen rustas för att bättre kunna möta klimatrelaterade kriser som hälsohot, bränder, torka och över-svämningar. Vaksamheten ökas mot utländska försök att förvärva känslig infrastruktur.
    Sverige bibehåller sin säkerhetspolitiska linje. Försvarsanslagen höjs successivt för att stärka Sveriges militära förmåga, och samarbeten mellan andra länder och organisationer fördjupas.
    Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato. Samtidigt slår vi vakt om den transatlantiska länken, utvecklar försvarssamarbetet framför allt med Finland och fördjupar samarbetet för att öka säkerheten runt Östersjön.
    Om en katastrof eller ett angrepp drabbar ett annat land i Norden eller EU ska Sverige inte förhålla sig passivt. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.
    * * *
    Medlemskapet i Europeiska unionen är ett fundament för Sveriges nationella, europeiska och globala arbete.
    Sverige arbetar för en handlingskraftig union, ett medborgarnas EU som skapar jobb och höjer säkerheten för sina invånare. Ett EU som möter klimathotet och förbättrar sin konkurrenskraft i den globala ekonomin.
    Sverige ska tillsammans med övriga EU fortsätta verka för att Storbritanniens planerade utträde ur unionen sker på ett ordnat sätt. Beredskap finns för att hantera olika scenarier.
    EU-länder som bryter mot unionens värderingar och rättsstatens principer ska möta kännbara konsekvenser. Historien lär oss vad som kan ske om vi blundar för kränkningar av demokratiska fri- och rättigheter.
    * * *
    Vårt uppdrag i FN:s säkerhetsråd är avslutat – men Sveriges internationella arbete för fred och demokrati fortsätter.
    En rad svåra utmaningar behöver hanteras:
    Konflikterna i Syrien och i Jemen utgör allvarliga säkerhetshot med katastrofala humanitära konsekvenser. Rysslands illegala annektering av Krim och intervention i Ukraina är tydliga brott mot internationell rätt. Rohingyerna i Myanmar utsätts för brott mot mänskligheten. Våldet måste upphöra och de ansvariga ställas inför rätta. Den koreanska halvön måste bli fri från kärnvapen. En långsiktig fred mellan Israel och Palestina kräver en tvåstatslösning.
    Sverige verkar aktivt för att främja en nödvändig reformering av FN. Folkrätten ska värnas. Kvinnors roll i fredsprocesser ska stärkas. Fred och demokrati ska främjas genom arbete för icke-spridning av kärnvapen, för avspänning och nedrustning, för medling och dialog.
    Tillit mellan folk och länder är ett kraftfullt verktyg mot krig och konflikter.
    Så skapas gemensam säkerhet.
    * * *
    Asylrätten ska värnas i Sverige, i Europa och i världen. Fler länder måste ta ett större ansvar. Svenskt flyktingmottagande ska vara långsiktigt hållbart. Den tillfälliga migrationslagen förlängs i två år och samtidigt ges alternativt skyddsbehövande lika rätt till familje-återförening som flyktingar.
    Regeringen arbetar för att upprätta ett gemensamt asylsystem inom EU som fördelar flyktingmottagandet rättvist och proportionerligt. Asylsökande ska få ett rättssäkert mottagande med korta väntetider. De som har skyddsskäl ska snabbt bli en del av samhället och de som saknar sådana skäl ska snabbt återvända.
    Det viktigaste verktyget för att stoppa flyktingkatastrofer är insatser för utveckling och konfliktlösning.
    Den feministiska utrikespolitiken utvecklas. Kvinnors och minoriteters rättigheter världen över ska stärkas. Jämställdhet samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är självklara delar av en global utvecklingspolitik.
    I en tid av handelskrig ska Sverige försvara den fria handeln och stå upp för rättvisa villkor. Både investeringar i Sverige och internationella handelsavtal ska värna miljö, hälsa och löntagares rättigheter.
    Det svenska initiativet Global Deal samlar närmare 100 regeringar, företag och organisationer. Nu tar OECD över som värdorganisation. Sverige kommer att fortsätta att främja social dialog för bättre arbetsvillkor och högre produktivitet.
    Regeringen kommer att fortsätta Sveriges omfattande utvecklings-samarbete och upprätthålla ett bistånd motsvarande en procent av BNI. Biståndet ska ytterligare fokuseras på demokratiinsatser. Vi står fast vid de höga ambitionerna för klimatfinansieringen. Vårt ledarskap för globalt hållbara hav fortsätter.
    När andra länder minskar sina insatser för global hållbarhet ökar Sverige dem. Vi ska gå i bräschen för Agenda 2030.
    * * *

Herr talman!
    Mandatperioden började i höstas. Det har hunnit bli vinter, men idag, den 21 januari, börjar en ny regering arbeta. Vi har kortare tid än vanligt, men tillsammans och i brett samarbete kan och vill vi åstadkomma desto mer.
    Det är en ny tid, en uppfordrande och avgörande tid.
    Det parlamentariska samarbete som inleds idag är historiskt.
    ***
    
 
 
Källor:
Regeringsförklaringen 2019
 Fulltext  Info
Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna (Januariavtalet)
 Fulltext  Info
 
 
 
Se också:
 
Få överraskningar i Löfvens nya regering
Regeringen 21 januari 2019
 
 
 
 
Artiklar

Vårändringsbudgeten

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Centerns ingångsavdrag finns med i Vårbudgeten. Uppgörelsen innehåller två delar. Den ena rör unga under 18 år. För dem sänks arbetsgivaravgiften från 1 augusti till 10,21 procent. Från årsskiftet 2020 slopas den helt

25 feb 19


Emma Carlsson Löfdahl

Lämnar Liberalerna men inte riksdagen

Det var i förra veckan som Aftonbladet avslöjade att Emma Carlsson Löfdahl under flera år hyrt sin makes lägenhet i Stockholm och fått ut maxersättning från riksdagen, trots att den faktiska avgiften för bostadsrätten var betydligt lägre.

11 mar 19 – Aftonbladet, artikel, granskning


Mikael Damberg:

Växande intresse för IS-tribunal

Tribunalfrågan stod inte på dagordningen vid EU-ländernas inrikesministermöte i Bryssel på torsdagen. Ändå var det fullt av samtal i korridorerna om någon form av gemensam internationell insats för att hantera brott begångna av terrorrörelsen IS i krigen i Syrien och Irak.

7 mar 19


Propositionsförteckningen

Vallöften ska bli lag

Den nya rödgröna regeringen är nu klar med sin plan över propositioner för 2019. Där listas 100-talet propositioner, inklusive den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten som presenteras den 10 april.

ÖPPEN20 feb 19 – Propositionsförteckning 2019


Jan Björklund kastar in handduken

Björklund uppgav på presskonferensen att han meddelade valberedningen redan i december att han inte kandiderar i höst, men att han skulle offentliggöra detta först efter att regeringsbildningen var klar.

ÖPPEN6 feb 19


Utrikesdebatten

Demokratin fokus i utrikesdeklarationen

Utrikesministern inledde regeringens utrikespolitiska deklaration med hoten mot demokratin i Europa. – Vi kan inte längre ta för givet att alla EU:s medlemmar tror på de värderingar som ligger till grund för det europeiska samarbetet, sade Wallström när hon läste upp deklarationen i riksdagen.

13 feb 19 – Utrikesdeklarationen 2019, Riksdagsdebatt


Regeringsförklaringen

En blåkopia på Januariavtalet

Efter att Stefan Löfven blivit vald till statsminister i riksdagen läste han upp regeringsförklaringen, som bygger på januariavtalet, och som lägger fast politikens inriktning för mandatperioden.

ÖPPEN21 jan 19 – Regeringsförklaringen 2019, Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna (Januariavtalet)


Få överraskningar i Löfvens nya regering

Stefan Löfvens nya regering innehåller många bekanta namn. Margot Wallström är kvar som utrikesminister, Peter Hultkvist är fortsatt försvarsminister och Magdalena Anderson fortsätter som väntat som finansminister. Isabella Lövin tar hand om miljön och Peter Eriksson biståndet. Anders Ygeman är tillbaka, men på en ny post. Bara några få är helt nya: Åsa Lindhagen (mp), Amanda Lind (mp), Jennie Nilsson (s) och Matilda Ernkrans (s). Hans Dahlgren (s) är gammal i gården, men ny som minister.

ÖPPEN21 jan 19 – Regeringen 21 januari 2019


Svenska kandidater till EU-parlamentet 2019

Här är listan med toppkandidaterna

Nu har alla partier fastställt sina listor med kandidater till EU-parlamentsvalet som i Sverige äger rum den 26 maj. Det står 21 mandat till förfogande för svenska politiker. Hälften av de nuvarande ledamöterna ställer upp för omval.

ÖPPEN21 feb 19 – Svenska kandidater till EU-parlamentet 2019


politiken.se på banan

Politiken.se har haft både ekonomiska och tekniska problem på senare tid. Men nu ska e-tidningen och databasen förhoppningsvis fungera igen, och den journalistiska bevakningen återupptas.

ÖPPEN21 feb 19


  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Prof. Simon Hix tror att det blir rörigare i EU.
 
EU kan paralyseras
 
Högernationalisterna beräknas få minst en tredjedel av platserna i Europaparlamentets efter valet i maj. Dessutom kommer de flesta att vara samlade i en enda partigrupp i stället för att vara splittrade på flera. De kommer därmed att kunna utmana parlamentets två traditionella maktcentra, kristdemokrater/konservativa och socialdemokrater. Det nya parlamentet kommer att präglas av motsättningen för eller emot EU i stället för höger eller vänster. Den politiska mitten försvagas. Christian Andersson rapporterar från ett Sieps-seminarium med Simon Hix.
 
ÖPPEN14 maj 19 – Simon Hix, rapport och seminarium
 

 
Vad händer efter EU-valet?
 
Time to puzzle
 
Nu är det dags att lägga EU-pusslet. Det nya Europaparlamentet blir rörigare när den stora koalitionen kristdemokrater /socialdemokrater går i graven. Båda förlorade stort i valet. Men det blir också mer spännande och roligare. En sak är säker: medelmåttornas tid är förbi. Det blir större efterfrågan på fingerfärdiga politiska fixare. Christian Andersson kommenterar valresultatet.
 
ÖPPEN27 maj 19 – EU-parlamentet 2019, valresultat hela EU, SR, Europapodden
 

 
EU-valet
 
Tydlig svensk högervåg
 
Det svenska konservativa högerblocket gjorde ett starkt EU-val. De tre partierna (sd, m och kd) ökade från 29,3 till 40,9 procent, plus 11,6 procentenheter, och fick tillsammans tre nya mandat. Centern fick ytterligare ett mandat, men i gengäld tappade liberalerna ett. De rödgrönrosa partierna gjorde en klar förlust, och tappade tre mandat. Mp tappade två och Fi ett. Socialdemokraterna och vänsterpartiet varken vann eller förlorade.
 
ÖPPEN28 maj 19 – Resultatet, EU-palamentsvalet 2019, Sverige, Europaportalen, presenterar de 20 nya ledamöterna med bild
 

 
EU-valets nationella effekter
 
Stora partier i EU krisar
 
I Grekland gjorde vänsterpartiet Syrizas ett dåligt val och redan på valnatten deklarerade statsminister Alexis Tsipras att det ska utlysas ett parlamentsval.
 
5 jun 19 – EU-parlamentet 2019, valresultat Frankrike
 

 
EU-valet i Storbritannien
 
Katastrof för Tory och Labour
 
Det brittiska valet blev en katastrof för det konservativa partiet, Tory, som bara fick 8,7 procent. Nästan lika illa gick det för Labour, som bara fick 14,1 procent. Nigel Farages Brexitparti blev i särklass största brittiska parti, och faktiskt störst i hela Europa med 31,7 procent och 29 mandat. Även Liberaldemokraterna som representerar “remain” gjorde ett mycket bra val, och blev näst största parti med 18,6. Även The Green Party gjorde ett kanonval, 11,1 procent.
 
28 maj 19 – EU-parlamentsvalet 2019, resultat per land, Storbritannien
 

 
EU-valet i Italien
 
Lega klart största parti
 
Högerextrema och invandrarfientliga Lega gjorde ett mycket bra val, med 34 procent och 28 mandat. Det andra italienska regeringspartiet, Femstjärnerörelsen, gjorde fiasko och fick bara 17,1 procent, en halvering jämfört med parlamentsvalet i höstas. De italienska socialdemokraterna, Demokraterna, blev näst största parti med 22,7 procent. Berlusconis Forzas Italia fick nöja sig med 8,8 procent.
 
28 maj 19 – EU-parlamentsvalet 2019, resultat per land, Italien
 

 
EU-valet i Tyskland
 
Succé för Die Grüne
 
Resultaten i det tyska EU-valet är en ordentlig besvikelse för såväl förbundskansler Angela Merkels kristdemokratiska union som deras koalitionspartner Socialdemokraterna. Med 28,9 procent av rösterna blir CDU och dess bayerska systerparti CSU störst, men siffran är historiskt låg – aldrig tidigare har de kristdemokratiska partierna gjort ett så dåligt Europaval. SPD fick bara 15,6 procent. Det gröna partiet gjorde succé med 20,5 procent.
 
28 maj 19 – EU-parlamentsvalet 2019, resultat per land, Tyskland
 

 
EU-valet i Spanien
 
Framgång för socialisterna i Madrid
 
Högervindar ven över Europa i EU-valet. I motsatt riktning blåste det från Spanien. Socialisterna, PSOE, som också segrade i det nationella valet i april, fick 33 procent EU-valet. Huvudkonkurrenten, konservativa PP, nådde 22 procent.
 
29 maj 19 – EU-parlamentsvalet 2019, resultat per land, Spanien
 

 
EU-valet i Österrike
 
Högerväljare bortsåg från skandalen
 
De aktuella politiska skandalerna i Österrike tycks inte ha skadat regeringen eller det högerpopulistiska FPÖ, så som man kan förvänta sig. Högerpartiet, Österrikes folkparti, ökade och fick 34,6 procent. FPÖ backade bara två procentenheter, till 17,2 procent. Skandalpolitikern Heinz-Christian Strache blev faktiskt inkryssad i EU-parlamentet.
 
28 maj 19 – EU-parlamentsvalet 2019, resultat per land, Österrike
 

 
EU-valet i Nederländerna
 
Sossarna gjorde ett bra val
 
Frans Timmermans blev en röstmagnet. I Nederländerna dominerar av ett vänster-mittenblock bestående av socialdemokrater, gröna och liberaler.
 
28 maj 19 – EU-parlamentsvalet 2019, resultat per land, Nederländerna
 

 
Franska EU-valet
 
Le Pen större än Macron
 
I det franska EU-parlamentsvalet blev Le Pens parti “Nationella samling” något större än Macrons liberala parti “Republik på march”, bägge ligger mellan 20 och 25 procent. På tredje plats kom det gröna partiet med cirka 12 procent. De traditionellt stora partierna är helt överspelade; Republikanerna fick bara 8 procent och socialisterna bara 6,5 procent.
 
26 maj 19
 

 
Maastrichtdebatten inför EU-valet
 
Verhofstadt+Timmermans var överens om mycket i spets-kandidaternas debatt
 
Den 29 april hölls i nederländska Maastricht en av tre stora internationella valdebatter. Liberalernas och socialdemokraternas toppkandidater, belgaren Guy Verhofstadt respektive holländaren Frans Timmermans, var överens i stora frågor – handel, invandring, miljö, kontroll av stora teknologiföretag – och särskilt i kritiken av parlamentets största partigrupp, de konservativa/kristdemokraterna i EPP. Deras toppkandidat, tysken Manfred Weber, hade dock lämnat walk-over för att gå på åttioårskalas i Bayern.
 
ÖPPEN15 maj 19 – Maastrichtdebatten, video och referat
 

 
Debatt om spetskandidaterna
 
Dragkampen om EU:s toppositioner är igång. Det handlar om huruvuda systemet med spetskandidatern kan överleva, det är också en maktkamp mellan EU-parlamentet och Europeiska rådets med dess stats- och regeringschefer - vem ska utse kommissionens ordförande? Talespersonen i utrikesfrågor? Centralbankschefen? Dessutom handlar det om årets spetskandidater; allltså kristdemokraternas Manfred Weber, socialistgruppens Frans Timmermans, liberalernas Guy Verhofstadt och de grönas Ska Keller.
 
ÖPPEN10 maj 19 – DNs ledarsida, artikel av Annika Ström Melin om spetskandidaterna i EU, Europaportalen, artikel om spetskandidaterna, SR, Studio ett, 16-timmen
 

 
Tomas Tobé (M)
 
- Hej då stöldligor!
 
EU:s fria rörlighet ska inte gälla kriminella brukar Tomas Tobé säga när han framträder inför EU-valet. Men hur ska det gå till? undrade radions utfrågare, Monica Saarinen och Olle Wiberg.
 
ÖPPEN16 maj 19 – SR-intervju med Tomas Tobé (M), P1-morgon, (24 min),
 

 
Heléne Fritzon (S):
 
- De ska inte ha en spänn!
 
Socialdemokraterna har drivit linjen att alla länder, även Ungern och Polen, bör ta emot asylsökande. Men hur ska det gå till när länder vägrar? Helene Fritzon svarade att de länder som vägrar ta emot flyktingar “inte ska ha en spänn” ur EU:s budget.
 
ÖPPEN15 maj 19 – SR-intervju med Helene Fritzon (S), P1-morgon (24 min)
 

 
Sara Skyttedal (KD)
 
- Gör Sverige lagom igen!
 
Vad är ett lagom EU? Och vad är det för fel med att EU har målsättningar på det sociala området? Frågorna ställdes till Sara Skyttedal i P1-morgons utfrågning.
 
ÖPPEN14 maj 19 – SR-intervju med Sara Skyttedal (KD), P1-morgon
 

 
Fredrik Federley (C)
 
- Ta strid mot högerpopulismen!
 
 
ÖPPEN13 maj 19 – SR-intervju med Fredrik Federley (C), P1-morgon (24 min)
 

 
Soraya Post (FI):
 
- EU behöver en samtyckeslag!
 
Soraya Post (FI) vill se en samtyckeslag för hela EU
 
ÖPPEN10 maj 19 – SR, P1-morgon, Soraya Post (FI), intervju inför EU-valet 2019, vju 24 min
 

 
Peter Lundgren (SD):
 
- SD vill påverka, inte lämna!
 
När Sverigedemokraternas toppkandidat i EU-valet, Peter Lundgren, frågades ut i P1-morgon försvarade han hur SD har röstat i EU-parlamentet. Och han förklarade varför SD har bytt taktik; att inte längre förespråka ett Svexit, utan att istället driver sin politik inom EU.
 
ÖPPEN9 maj 19 – SR, P1-morgon, Peter Lundgren (SD), intervju inför EU-valet 2019, vju 24 min
 

 
Malin Björk (V):
 
- Vi vill ha dubbel flygskatt!
 
Vänsterpartiet vill införa en progressiv flygskatt, vilket innebär att skattenivån ökar ju fler flygresor man gör.
 
ÖPPEN8 maj 19 – SR, P1-morgon, Malin Björk, intervju inför EU-valet 2019, vju 24 min
 

 
Alice Bah Kuhnke (MP):
 
- Utsläppen måste minska!
 
 
ÖPPEN7 maj 19 – SR, P1-morgon, Intervju med Alice Bah Kuhnke (mp)
 

 
Karin Karlsbro (L):
 
- Vi är EU-vänligast!
 
Liberalerna vill ha mer EU och höja unionens budget. – Vi måste klara av att lösa de stora problemen, sa Liberalernas toppkandidat Karin Karlsbro, när hon blev utfrågad av Monica Saarinen och Olle Wiberg i P1-morgon.
 
ÖPPEN6 maj 19 – SR, Toppkandidaten Karin Karlsbro (L) frågas ut inför EU-valet, 24 minuter
 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
 
 
Tidigare utgåvor: 1|1|1|1|100|99|1|2|100|99|98|97|96|95|94|93|92|91